a Anti-Trust - Piata Benzinei

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Piața benzinei Studenți: Beldiman Cristina Gurau Alina Ilea Luiza Petcu Iulian Prunoiu Mircea 1 Piața benzinei Principalele companii care distribuie carburanţi în România sunt OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil si MOL: - OMV Petrom (cu circa 550 benzinării) - Petrom este deţinută de OMV cu 51,01% din actiuni, Ministerul Economiei - 20.64%, Fondul Proprietatea – 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 2,03% şi acţionari min
Share
Transcript
  1 Academia de Studii EconomiceFacultatea de Economie Pia ț a benzinei Studen ț i: Beldiman CristinaGurau AlinaIlea LuizaPetcu IulianPrunoiu Mircea  2 Piața benzinei   Principalele companii care distribuie carburanţi în România sunt OMV Petrom ,Rompetrol, Lukoil si MOL: - OMV Petrom (cu circa 550 benzinării) -   Petrom este deţinută de OMV cu 51,01% din actiuni, Ministerul Economiei - 20.64%, Fondul Proprietatea  –    20,11%, Banca Europeană pentruReconstrucţie şi Dezvoltare –    2,03% şi acţionari minoritari –  6,21 % - cota piata-40%- Rompetrol (450 benzinării) - Oficialii Rompetrol Gas, companie cu o cotă   de piață de 25%   în 2010, în creștere față de 18%, valoare înregistrată î n a nul anterior, ș i unul dintre cei maiagresivi a ctori din ultimii ani de pe piaț a interna de gaz petrolier lichefiat  - LukOil România (310 benzinării) - 25% cota piata- MOL România (126 benzinării) - 10% Evoluția creșterii prețul benzinei î  n ultimul an  3 Prețul carburanților a urcat din cauza majorării cotaților internaționale ale petrolului, după  tensiunile sociale ș i  politice din Orientul Mijlociu ș i Nordul Africii. Din cauza situației din Libia, producția mondială a scăzut cu 1,6 milioane de barili de titeipe zi.În cazul benzinei creș terea a fost de 20%, +8% a fost impactul taxelor (mă rirea TVA de la19% la 24% a avut cel mai mare impact) și +12% a fost impactul cotațiilor    internaționale la  benzină   ș i deprecierea RON vs.USD.Potrivit datelor INS, preț urile combustibililor au urcat anul trecut cu peste 15% . Am pregătit o comparație a prețului benzinei (EURO 95) în ță rile europene:   Țară   Preț/litru î n EUR Țară   Preț/litru î n EUR Cipru 1,13Letonia 1,13 Bulgaria 1,15 Romania 1,17 Estonia 1,19Polonia 1,20 Luxemburg 1,23Austria 1,24 Spania 1,24Lituania 1,25 Slovenia 1,26Malta 1,27 Cehia 1,31Ungaria 1,31 Slovacia 1,31Irlanda 1,32 Franta 1,36Italia 1,42 Portugalia 1,44Marea Britanie 1,45 Germania 1,47Suedia 1,47 Finlanda 1,48  4 Belgia 1,50 Danemarca 1,50 Grecia 1,58 Olanda 1,58 Așadar, Româ nia are cel mai mic preț al benzinei, după Cipru ș i L etonia, din toatăUniunea Europeană .   Prețul   carburanț ilor raportat la puterea de cumpă rare face ca un luxemburghez să poată plă ti aproape 70 de plinuri    pe lună cu salariul mediu net. La noi, cu un salariu net de 311euro putem face doar 5,5 plinuri într- o lună . ANAF a fă cut un raport despre producătorii și distribuitorii de carburanți din care reiesecă   prețul la pompă a fost majorat nejustificat pe parcursul anului 2010 . Singurele explicaț ii  plauzibile pentru a explica creșterile, vin din   evoluț ia cursului USD/ LEU  –  care a crescut cons tant pe parcursul anului 2010 (și care influentează direct prețul, întrucătcotațiile petrolului sunt exprimate în dolari) ș i din cresterea accizelor la produsele petroliere  –    explicații invocate de reprezentanț ii companiilor petroliere. Aș ada r, să urmă rim pe scurt, cum au evoluat principalele elemente de cost alebenzinei pe parcursul anului 2010:  - Prețul petrolului –    evoluție plată, chiar în scădere î n unele perioade ale anului- Cotaț ia dolarului  –  a crescut cu 10,2% pe parcursulul anului 2010- Acciza (în lei)  –  a crescut cu 3,31% (în prezent față de 1 ianuarie 2010)- Alte cheltuieli (salariale, chirii)  –  s- au menținut sau au scăzut usor prin restructură ri P rin urmare, putem concluziona că niciunul dintre elementele de cost ce compun preț ul combustibililor nu a crescut suficient pe parcursul anului 2010 pentru a justifica creșterile de preț de peste 20% ale benzinei. Aceste creș teri pot fi, astfel, justifi cate doar de concurența foarte slabă pe acestă piață,   concurență slabă determinată de urmatorii factori:      Num ăr mic de jucători î n z ona de distribuț ie (primele trei lanțuri de distribuție –    OMV/Petrom, Rompetrol și LukOil –    controlează peste 80% din piata)    Inexistența concurenței pe piața de rafinare a petrolului și producere a benzinei ș imotorinei ( cele mai importante patru rafină r ii se află sub controlul exclusiv al OMV, Rompetrol ș i Lukoil)    Barierele foarte mar i la intrarea unor noi concurenți pe piață (atât legislative, cât și în ce priveș te capitalul necesar)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x