6.2. Uloge Nastavnika

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  uloga nastavnika u enastavi
Share
Transcript
  Naslovnica   Materijal za osposobljavanje nastavnika/trenera u ...  Modul 6 - Inovativna sredstva za osposobljavanje u...   Uloge nastavnika  Uloge nastavnika Glavne uloge kojima trebate dominirati su:  Akademska i pedagoška uloga: ovo je najvažnija uloga svakog nastavnika. Trebate bitikompetentni u aspektima koji su vezani za domene sadržaja, dijagnoze i procjeneosposobljavanja učenika. Trebate posjedovati didaktičke vještine za organizaciju aktivnostii trebate moći informirati učenike i povećati sadržaj, izabrati valjane aktivnosti, provjeritirazinu znanja učenika, dizajnirati aktivnosti i situacije učenja, upravljati debatama,ocjenjivati aktivnosti  Organizacijska uloga: trebate uspostaviti strukturu procesa učenja, objasniti pravilarada, odrediti vremenska ograničenja itd. Aktivnosti koje trebate provoditi su: javno objavitiraspored kolegija, organizirati grupni rad, objasniti strukturu sadržaja, praktični slučajevi iprocjene itd.  Savjetnička uloga: vaša glavna funkcija je djelovati kao savjetnik u razvoju akcija osposobljavanja. Trebate provoditi osobno savjetovanje u aspektima koji se odnose narazličite tehnike i strategije podučavanja. Aktivnosti koje trebate provoditi su: razvojtehnika učenja (alati učenja i metode koje bolje odgovaraju svakom učeniku, pred-čitanje,podcrtavanje, konceptualne mape, sažeci, pamćenja itd.) i nadgledati brzinu rada(savjetovati učenike o razvoju vlastitih strategija s ciljem planiranja vlastitog učenja)  Društvena uloga: morate postići da se učenici ne osjećaju sami u svom procesuučenja. S tim ciljem potrebno je provoditi sljedeće aktivnosti: poticanje debate, integracija ivođenje istraga, promicanje sudjelovanja, ukazivanje na aktivnosti koje potiču učenje ioživjeti akcije osposobljavanja.   EnYouthTeacher: Entrepreneurship in lifelonglearning for young people and teachers/trainersProject no 2014-1-ES1-KA202-004360ERASMUS+ KA2: Strategic Partnerships for Vocational Education and trainingwww.enyouthteacher.eu © Copyright 2016 Developed by project Enyouthteacher consortium.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x