5158.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Religia din punct de vedere sociologic.
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI ȘOARAFACULTATEA DE SOCIOLOIE ȘI PSIHOLOGIE DEPARTAMENTUL SOCIOLOGIERESURSE UMANE RELIGIA PROF   . COORDONATOR: STUDENȚI   : Lect. Univ. Dr. Marius Matichescu Bianca GÎRLEANUCristiana BRANCUDaria HEDEA Norbert ERDEI-VÖRÖSAnul I Timișoara 2018  Definitie  Nici pân ă  în zilele noastre, speciali ș tii nu au ajuns laun consens în ceea ce prive ș te defini ț ia religiei.În  Phaidros,  Platon spune „ nici m ă car nu-s în stare s ă m ă  cunosc pe mine însumi ” .Într-un  Dic  ț  ionar al religiilor,  Eliade-Culianul prez intă  religiile mai importante ale lumii, fărăsădefinească religia ca atare.Conform Wikipedia (o surs ă  citat ă  cu risc): religiaeste „ credin ț a în supranatural, sacru sau divin, ș i codul moral, practicile de ordin ritual, dogmele, valorile si instit uț iileasociate cu aceast ă  credin ță”  Albert Einstein scria despre religie: „este  osim ț ire profund ă , într-o ra ț iune superioar  ă  care semanifest ă  în lumea perceptibil ă” .În lucrarea  Istoria vizuala a lumii  a lui DetleftBerghorn ș i Markus Hattstein, religia este definit ă  drepto preocupare fa ță  de moralitatea oamenilor, respectivcredin ța  într-o putere superioar  ă . Drept dovad ă  acredin ț ei oamenilor au fost realizate din timpuri străvechi  picturi rupestre, artefacte, ritualuri.Mircea Eliade remarca : „ a tr  ă i ca fiin ță  uman ă este în sine un act religios ” .  Tipologi ReligiiAvraamice:   Iudaismul  Creştinismul   Islamul
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x