5. Sınıf Uyum Eğitimi Semineri

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  1. 2019-2020 5. SINIF ORYANTASYON PROGRAMI Konuşmacı: Asena Hacer KÜÇÜKÇOLAK 2. NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Oryantasyon Çalışmasının Amacı OKULA- YENİ EĞİTİM…
Share
Transcript
 • 1. 2019-2020 5. SINIF ORYANTASYON PROGRAMI Konuşmacı: Asena Hacer KÜÇÜKÇOLAK
 • 2. NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Oryantasyon Çalışmasının Amacı OKULA- YENİ EĞİTİM KADEMESİNE UYUM Çocuğumuz Yeni Eğitim Kademesine Hazır Mı? Çocuğumuzun Okula Uyum Sağlaması İçin Biz Ne Yapabiliriz? Bu Süreçte Bizi Neler bekliyor? Çocuğumuzun Okula Uyum Sağlaması İçin Neler Yapılacak ?
 • 3. ORYANTASYON PROGRAMININ AMACI:  Yeni Eğitim Kademesi  Farklı Ortam ve Durumlar  Belirsizlikler -Kaygı  Sürece Uyum
 • 4. BU SÜREÇTE BİZİ NELER BEKLİYOR?  Her derse farklı branş öğretmenlerinin giriyor olması  Derslerin, konuların ağırlaşıyor olması  Sınavların ve sınavlara yönelik çalışmaların artıyor olması  Kendi görev ve sorumluluklarının daha çok kendi kontrolünde olması
 • 5. BU SÜREÇTE BİZİ NELER BEKLİYOR?  Yaşı itibari ile fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve davranışsal açıdan geçiş aşamasında olması,  Dengeli ilkokul çocuğunun yerine zor beğenen ve çabuk tepki gösteren bir çocuk haline gelmesi  Çevrelerine yönelik gözlem ve ilgileri artması.
 • 6. BU SÜREÇTE BİZİ NELER BEKLİYOR?BU SÜREÇTE BİZİ NELER BEKLİYOR?  İlgisi gelişmekte ve değişmekte olan bedenine, duygularına ve arkadaşlıklarına kaydığı için derse olan ilginin azalması  Otoriteye karşı gelme çabasının olması  Yer yer size büyüdüğünü kanıtlamak isterken çoğu zamanda çocukluk özelliklerini sergilemeye devam etmesi
 • 7. 1. Okulda yaptıklarıyla ilgili sohbet edin. 2. Duygusal ve fiziksel değişimlerini takip edin. 3. İçinde bulundukları gelişim döneminden haberdar olun. Çocuğumun Okula Uyum Sağlaması İçin Biz Ne Yapabiliriz?
 • 8. 4- Sosyalleşmesini destek olun. 5- Yeni eğitim kademesin hakkında bilgilendirmek 6- Akademik başarısızlığın tek bir sebebi olmayabilir. Altında yatan temel sebebe odaklanıp, çözüm odaklı olun. 7-Çocuğunuzla okul rutinleri (ders saati, ders programı ve sınavlar gibi) konularda ve okul ve sınıf kuralları hakkında sohbet ediniz. Çocuğumun Okula Uyum Sağlaması İçin Biz Ne Yapabiliriz?
 • 9. Çocuğumun Okula Uyum Sağlaması İçin Biz Ne Yapabiliriz? 8-Çocuğunuzla okul rutinleri (ders saati, ders programı ve sınavlar gibi) konularda ve okul ve sınıf kuralları hakkında sohbet edin.. 9- Çocuğunuz ortaokula başlamakla ilgili kaygı duyuyorsa onu yargılamayın.. 10- En önemlisi de her ne olursa olsun ona destek olup yanında olacağınızdan haberdar edin.
 • 10. Çocuğumun Okula Uyum Sağlaması İçin Neler Yapılacak?  Uyum çalışmaları sürece yayılacak.  Yıl içerisinde uygulanacak etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir.  Yapılan çalışmalar; -Çocukların kendilerini tanıyabilme, -Problemlerine kendi çözüm yollarını üretebilme, -İlgi- yeteneklerini fark edebilme, -Gerçekçi kararlar alabilme -Etkili öğrenme, -hedef belirleme gibi konularda kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.
 • 11. Çocuğumun Okula Uyum Sağlaması İçin Neler Yapılacak?  Aylık deneme sınavları ve kazanım ölçüm sınavları gerçekleştirilecek.  Deneme sınavı ve kazınım ölçüm sınavı sonuçları ve analizleri sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek.  Eksikler Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı ile giderilecektir.  Bunun yanında sene içerisinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç doğrultusunda yapılacak etkinlikler güncellenecektir.
 • 12. Çocuğumuz Yeni Eğitim Kademesine Hazır Mı? <Çocukların hazır hale gelmesi tüm paydaşların hazır olması ve işlevsel işbirliğine dayalıdır.>
 • 13. Hazır Çocuk Hazır Aile Hazır Okul Çocuğumuz Yeni Eğitim Kademesine Hazır Mı?
 • 14. BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x