4. Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  4. Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.doc
Share
Transcript
  13 Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα του κλάδου της Ψυχολογίας της Ανάγνωσης (Psy!"#"$y "% &')*+$,- κατά την διαδικασία της- λαμ.άνουν χ/ρα- είτε μεμονωμ0να είτε συνδυαστικά τρείςαναλυτικ0ς και εμπειρικά διακριτ0ς 1υχολογικ0ς διεργασίες2λειτουργίες 3 4 η φάσηαποκωδικοποίησης ()'")*+$, 5που ο αναγν/στης στρ0φει την προσοχ6 του στο κείμενο ωςσημειακ5 σύνολο και επιχειρεί να κατανο6σει το γλωσσικ5 αντικείμενο στο οποίο αναφ0ρεται ησημασία- η φάση μορφοποίησης της αντίλη1ης ("+'789#*:8*"+,- κατά την οποία επι.άλλεται να κατασκευάσει μια εννοιακ6 αναπαράσταση του κ5σμου στον οποίο αναφ0ρεται το κείμενο-/στε να το κατανο6σει- και η φάση της επικοινωνίας (";;9+*8*"+,- σύμφωνα με την οποίαεπι.άλλεται να αποδεχ<εί το κείμενο ως παράγωγο μιας εμπρ5<ετης σημαντικ6ς εν0ργειας εκ μ0ρους του συγγραφ0α= > παρούσα εργασία εστιά?ει στη δεύτερη φάση- κα</ς στ5χος της είναι ναφωτίσει τις .ασικ0ς νοητικ0ς διαδικασίες που δι0πουν την εσωτερικ6 εννοιακ6 αναπαράσταση- καιιδιαίτερα την αποσαφ6νιση της μεταφορικ6ς σύλλη1ης της ερωτικ6ς εμπειρίας=@ια το λ5γο αυτ5- <α επιχειρ6σουμε να ανιχνεύσουμε π/ς εγγράφεται το ερωτικ5 .ίωμα- τ5σο στηνποιητικ6- 5σο και στην αναγνωστικ6 αντίλη1η -χρησιμοποι/ντας μια σύν<ετη μ0<οδοπεριγραφικ6ς ανάλυσης- που συνδυά?ει τη <εωρία των γνωστικ/ν σεναρίων στην ερωτικ6 ποίησητου A=B8''+ ("$+*8*C' s'+D*"s *+ #"C' 7"'8Dy,με το μοντ0λο ανάλυσης της ποιητικ6ς μεταφοράςτων EF"%% και G9D+'D= Hιδικ5τερα- με αφετηρία την ερευνητικ6 υπ5<εση 5τι το είδος τουγνωστικού σεναρίου που επιλ0γεται κά<ε φορά είναι υπεύ<υνο για την ενεργοποίησησυγκεκριμ0νων εννοιακ/ν μεταφορ/ν που το πραγματ/νουν- <α εIεταστούν σε J αυτ5νομεςεν5τητες- τα ερωτικά ποι6ματα των K= Lριστιαν5πουλου 2 Α= Hμπειρίκου- @= Mίτσου 2 N= Hλύτη- K=Hγγον5πουλου 2 K= Oαρού?ου- @= Σεφ0ρη 2 = Αναγνωστάκη- H= Oακνα.άτου 2 Q= Rει.αδίτη= Qασυμπεράσματα που <α εIαχ<ούν απ5 την ανάλυση των παραπάνω ποιημάτων- <α παρουσιαστούνστο τ0λος- σε Iεχωριστ6 εν5τητα= 1 Sλ=T'87!"D *+ #*8'DDy )*s"9Ds' 7D"'ss*+$ (3UUV4WJ2WX,  14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ν. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑ YΑΣNΣ ΑZN NKH[MΑ > NKΑ\[Α N]OΑ[ Σ] ZHM[ZRΑK[HΣΑ[ ΣQΑ YHKQMΑ N]>QH QΑ ZN]R[Α N] ΣH \H]ΑR[ΣΑK >QH QN ^MN[ΣΑ Q_K `]RR_K N] ΣH Σ]@O[KH[QΣΑRΑZΑQΑΣ QΑ RN]RN]Y[Α N] OΑ[ ON[QΑΣ KΑ `]@H[Σ Q[ OΑRΑ KΑ aQΑK ΑY[ΑSΑQHΣ N[ RNLHΣ N]Q[ OΑRΑ KΑ LΑKNΣN]K ΣQN YΑΣNΣ N] ΑΝΑΛΥΣΗ  Αρχικά- παρατηρούμε 5τι το παραπάνω ποίημα αν6κει στον περιγραφικ5 τύπο ερωτικ6ς ιστορίας-εφ5σον επιλ0γει και αναπτύσσει μια πτυχ6 του ερωτικού σεναρίου- μ0σα απ5 τη διαδοχ6αισ<ητηριακ/ν εικ5νων που αναπαριστούν το <0μα της απ5ρρι1ης του εραστ6= Hφαρμ5?οντας τη .ασικ6 δομ6 του γνωστικού σεναρίου για τον 0ρωτα κατά B8''+ (#"C' s'+D*",-το γνωστικ5 σενάρι5 του εντάσσεται στο πρ/το στάδιοb0κ.αση του ερωτικού δεσμού-αναπτύσσοντας την εI6ς αιτιακ6 σχ0ση4 c d ^HRH[ QNK Ψ- N Ψ YHK ^HRH[ QNK L2γνωστικ5σενάριο που ενεργοποιείται αυτ5ματα στους στίχους e2f (T6τε τα πουλιά μου===κοιτάς να φύγεις,-εν/ προσ<0τοντας και το αιτιακ5 μοντ0λο των ερωτικ/ν ιστορι/ν (.λ= πιο πάνω, <αδιαπιστ/σουμε 5τι αν6κει στην τ0ταρτη 0κ.αση (HRRH[Ψ> ^HR>Σ>Σ bY>[N]M@[ΑΣbY[ΑQ>M>Σ>Σ YHΣN], και συγκεκριμ0να στο απ/τατο άκρο της κλίμακας (HRRH[Ψ>YHΣN]- NKΑ\[Α,- γεγον5ς που επι.ε.αι/νεται αν παρατηρ6σουμε τους στίχους 3 (σα δάσοςαπ5 5νειρα η μοναIιά μου,- f (κοιτάς να φύγεις,- εν/ ως αναπ5φευκτη συν0πεια της απ5ρρι1ηςακολου<εί η 0κφραση της επι<υμίας του ερωτευμ0νου να μπορούσε να εγκλω.ιστεί το αντικείμενοτου 0ρωτά του- στίχοι X2W (τι καλά να aταν αδιά.ατες ===τι καλά να χαν5σουν,=Στη συν0χεια- <α επιχειρ6σουμε να δείIουμε π/ς το συγκεκριμ0νο γνωστικ5 σενάριο συνδ0εταιαναπ5σπαστα με την χρ6ση της μεταφοράς- εφ5σον η επιλογ6 συγκεκριμ0νων εννοιακ/νμεταφορ/ν <α λ0γαμε 5τι εIυπηρετεί την πραγμάτωση του εκάστοτε σεναρίου= gπως είδαμε- το γνωστικ5 σενάριο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται το ποίημα- περιλαμ.άνει τρίαστάδια2γεγον5τα4 την επι<υμία του 1 για τον χ (στ= 32h, την απ5ρρι16 του (στ= e2f, και ταεπακ5λου<α αισ<6ματα της απογο6τευσης και μοναIιάς εIαιτίας της 0λλει1ης δεσμού- πουκλιμακ/νονται σa 0να είδος απελπισμ0νης ευχ6ς (στ= X2W,- εν/ η .ασικ6 τεχνικ6 που τοπραγματ/νει- είναι η δημιουργία εικονιστικ/ν αντιστοιχι/ν (*;$' ;77*+$s, 6 αναλογι/ν απ5 τοπεδίο2στ5χο στο πεδίο2πηγ6= Hιδικ5τερα- το ποίημα Iεκινά με μια εναρκτ6ρια διαπίστωση-<εμελιωμ0νη πάνω στη δημιουργία μιας σύν<ετης μεταφοράς εικ5νας(σα δάσος απ5 5νειρα είναι ημοναIιά μου- και συ περιπλανι0σαι στα δ0ντρα μου,- η οποία προκύπτει απ5 την εIειδίκευση τηςμεταφοράς γενικευτικού περιεχομ0νου N[ OΑQΑΣQΑΣH[Σ H[KΑ[ QNZN[ (πεδίο πηγ6, σε >NKΑ\[Α H[KΑ[ YΑΣNΣ (πεδίο στ5χος,= Στη συν0χεια- ακολου<εί η 0κφραση της ερωτικ6ς0κ.ασης (απ5ρρι1η,- που επιτυγχάνεται με την διεύρυνση της αρχικ6ς μεταφορικ6ς οπτικ6ς  15 εικ5νας σε αποσπασματικ0ς ακουστικ0ς εικ5νες ("+' s!"8 *;$',- οι οποίες αναφ0ρονται σταπεριεχ5μενα του δάσους (μ6τε τα πουλιά μου σε Iεμυάλισαν- μ6τε το <ρ5ισμα των φύλλων μου σεσυγκινεί- τσαλαπατάς τα λουλούδια μου,- εν/ τ0λος- κορυφ/νεται με την λυπημ0νηπαρατ6ρηση(κοιτάς να φύγεις, -παρατ6ρηση η οποία αποκλιμακ/νεται στους δύο καταληκτ6ριουςστίχους εν είδει μάταιας ευχ6ς (τι καλά να aταν αδιά.ατες οι λ5χμες μου- τι καλά να χαν5σουν στοδάσος μου,στίχοι που μας επαναφ0ρουν και πάλι στο εικονικ5 μεταφορικ5 πλαίσιο που τ0<ηκε εIαρχ6ς (σα δάσος απ5 5νειρα,= Zραγματοποι/ντας τ/ρα μια συνολικ6 εI0ταση στο ποίημα- <αδιαπιστ/σουμε τα εI6ς4 πρ/τον- το πραγματικ5 γεγον5ς της απ5ρρι1ης εγγράφεται καιαναπαριστάται σε 0να συμ.ολικ5 επίπεδο- μ0σω της χρ6σης της κυρίαρχης μεταφοράς2εικονικ6ςαντιστοιχίας (η μοναIιά είναι δάσος, και των επακ5λου<ων αναλογι/ν που προκαλεί η επ0κτασ6της (πουλιά- <ρ5ισμα φύλλων- λουλούδια,=Yεύτερον- είναι 0κδηλη η ύπαρIη συνοχ6ς- πράγμα που επιτυγχάνεται χάρη στη νοηματικ6συνάφεια (δάσος2δ0ντρα2πουλιά, και τις λεκτικ0ς επαναλ61εις(μ6τε τα πουλιά μου- μ6τε το<ρ5ισμα- τι καλά να aταν αδιά.ατες- τι καλά να χαν5σουν,= Q0λος- είναι σημαντικ5 να αναφ0ρουμετην ύπαρIη μιας νοητ6ς κλίμακας ως προς τη διάταIη των εικονιστικ/ν αντιστοιχι/ν- πουκυμαίνεται απ5 την εIειδίκευση της αρχικ6ς μεταφοράς2εικ5νας (σα δάσος, στα περιεχ5μενά του(περιπλανι0σαι στα δ0ντρα μου2μ6τε τα πουλιά μου2μ6τε το <ρ5ισμα των φύλλων μου2τσαλαπατάςτα λουλούδια μου,-0ως τη σταδιακ6 νοητικ6 επαναγενίκευση (αδιά.ατες οι λ5χμες μου,- μ0χρι τηνεπαναφορά του αρχικού πλαισίου (τι καλά να χαν5σουν στο δάσος μου,= Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ZΑKQNQH HΣΑ ΣQΑ `_QΑ Q>Σ ]Ψ>R>Σ HKQΑΣH_ΣZΑKQNQH HΣΑ ΣQΑ LH[HM[KΑ RN]RN]Y[Α Q>Σ HZΑ]RH_Σ ]ZN^M_ΣON]ΣΑ ΣΑ SΑΑ Q>Σ Α]@>Σ HMLHΣΑ[ KΑ OΑ^[ΣH[Σ ΣQN QMΑZHi[ Q>Σ HRH]^HM[ΑΣ L_M[Σ QΑ ΣQHKΑL_MΑ QH[L> Q_K OΑQΑ]R[Σ_KjHKΑ `[R[ ΣQN ΣQNΑjHKΑ Y[ΑΑKQ[ ΣQN RΑ[NH [Α Σ[QΑM>^MΑ ΣQ[Σ ZQ]LHΣ Q_K HRZ[Y_K ΣN] ZN] H[KΑ[ OΑ[ Y[OHΣ N] HRZ[YHΣ H QN ΣN]MΑ]R[ QN] H@ΑRN] ΑΣ QΑ\[Y[N] HOY>RNHZΑK_ ΣQN QMΑZHi[ H QΑ RN]RN]Y[Α Q>Σ ΑKN[\H_ΣΑKN[@NKQΑΣ Q>K OΑMY[Α ΣN] @[Α KΑ ZH[Σ N-Q[ H SHSΑ[NQ>QΑ ZMNΣHK_ KjΑKQ[L>ΣH[[Α HMΑ ΣΑK Σ>HMΑ ΣQΑ ΣQΑ]MNYMN[Α O]ORN[ ΣQ>K HZ[`ΑKH[Α Q_K ZN^_K ΣN]HΣΑ ΣQN]Σ O]ORN]Σ Q_K Y[O_K N] ZN^_KZΑKQNQ[K> Y[HRH]Σ[Σ OΑQ_ ΑZa QΑ Σ]MΑQΑ QN] Q>RH@MΑ`N]QΑ LHR[YNK[Α ZN] OΑ^NKQΑ[ ΣQΑ Σ]MΑQΑ OΑ[ QΑ YHR`[K[Α ZN] ΣO[MQN]K ΣQ> LRN> QN] ZHMΑΣΑQNΣ ΑΣH[KΑ[ HΣΑ ΣQ> `]Σ> Q_K ZMΑ@ΑQ_K ΣΑK QΑ NKH[MΑ ZN] SRHZN]H H ΑKN[LQΑ > ORH[ΣQΑ QΑ ΑQ[Α ΑΣ ZMNΣQΑ ΣQ> R[K> ZN] OΑ^MH`Q[iHQΑ[ ΣQΑ ΑQ[Α ΑΣ  16 ZMNΣQΑ ΣQΑ ΑQ[Α ΣN] ZN] OΑ^MH`Q[iNKQΑ[ HΣ QΑ Y[OΑ N]=  ΑΝΑΛΥΣΗ Αρχικά- παρατηρούμε 5τι το ποίημα αυτ5 του Α= Hμπειρίκου- εντάσσεται στον περιγραφικ5 τύποερωτικ6ς ιστορίας- εφ5σον επιλ0γει και αναπτύσσει μια πτυχ6 του ερωτικού σεναρίου- πουαναπαριστά το <0μα της ερωτικ6ς αμοι.αι5τητας μεταIύ των εραστ/ν= Hφαρμ5?οντας τη .ασικ6δομ6 του σεναρίου κατά B8''+-διαπιστ/νουμε 5τι το γνωστικ5 του σενάριο αν6κει στο τρίτο στάδιοb0κ.αση του ερωτικού δεσμού- αναπτύσσοντας την εI6ς αιτιακ6 σχ0ση4 N L ^HRH[ QNK Ψ- N Ψ^HRH[ QNK L- N L OHMY[iH[ QNK Ψ2N Ψ OHMY[iH[ QNK L- εν/ προσ<0τοντας και το αιτιακ5μοντ0λο ερωτικ/ν ιστορι/ν <α αντιληφ<ούμε 5τι αν6κει στην δεύτερη 0κ.αση (^HR>Σ>bY>[N]M@[ΑbY[ΑQ>M>Σ> YHΣN] 2 ΑZNQHRHΣΑ4 H]Q]L[Α 2 HM= YHΣNΣ 2 ΣLHΣ>,-προκαλ/ντας την ανάδυση μιας ορισμ0νης μεταφορικ6ς 51ης του 0ρωτα (N HM_Q[ONΣYHΣNΣ H[KΑ[ HK_Σ>,=Oά<ε στάδιο αυτού του γνωστικού σεναρίου πραγματ/νεται απ5 τον ποιητ6 χάρη στην χρ6σησυγκεκριμ0νων αποσπασματικ/ν2εικ5νων ("+' s!"8 *;$'s,2υπαινικτικ/ν περιγραφ/ν- πουενεργοποιούν το κατάλληλο γνωστικ5 πλαίσιο στο μυαλ5 του αναγν/στη= Hιδικ5τερα- το ποίημαεισάγεται με εικ5νες2<ραύσματα της αντίλη1ης του εραστ6- δηλωτικ0ς της υπο.5σκουσαςεπι<υμίας του για την αγαπημ0νη (πάντοτε μ0σα στα φ/τα- πάντοτε μ0σα στα χειμερινάλουλούδια- υπο<ρ/σκουσα σα .άμμα της αυγ6ς,- πραγματ/νοντας τον πρ/το κρίκο της αιτιακ6ςαλυσίδας (N Ψ ^HRH[ QNK L,= Στη συν0χεια- ακολου<εί η ανάπτυIη του δεύτερου (N Ψ ^HRH[QNK L, μ0σα απ5 στιγμιαίες περιγραφικ0ς εικ5νες- δηλωτικ0ς της συναισ<ηματικ6ς ανταπ5κρισηςτης αγαπημ0νης (με μια σιταρ6<ρα στις πτυχ0ς των ελπίδων σου- που είναι και δικ0ς μου ελπίδες-ανοίγοντας την καρδιά σου για να πεις 5-τι με .ε.αι5τητα προσμ0νω νa αντηχ6σει,- για ναεπακολου<6σει η αντιστοίχιση των συναισ<ημάτων μεταIύ εραστ6 και αγαπημ0νης (N LOHMY[iH[ QNK Ψ,- με τη χρ6ση μεταφορ/ν2εικ5νων δηλωτικ/ν αυτ6ς (κύκλοι στην επιφάνειατων π5<ων σου- μ0σα στους κύκλους των δικ/ν μου π5<ων, που οδηγεί σταδιακά(και τα δελφίνιαπου σκιρτούν στη χλ5η του περάσματ5ς μας -είναιk σαν τα 5νειρα που .λ0πουμε με ανοιγμ0να 6κλειστά τα μάτια μας-, μ0χρι την πλ6ρη- τελικά- ταύτιση τους (μπροστά στη λίμνη πουκα<ρεφτί?εται στα μάτια σου- μπροστά στα μάτια σου που κα<ρεφτί?ονται μπροστά στα δικά μου,=Hιδικ5τερα- αυτ6 η μεταφορικ6 51η του 0ρωτα που επιλ0γεται (N HM_Q[ONΣ YHΣNΣ H[KΑ[HK_Σ>,- πραγματ/νεται μ0σα απ5 τις ποικίλες μεταφορ0ς εικ5νες που εντοπίσαμεπροηγουμ0νως= Αυτ0ς- κατά τη δ6λωση του ποιητ6- αντιστοιχούν με 5νειρα (είναι μ0σα στη φύσητων πραγμάτων σαν τα 5νειρα, που μπορούν να δουν ο εραστ6ς και η αγαπημ0νη lμε ανοιγμ0να 6κλειστά τα μάτια μαςm- γεγον5ς που 0χει ως αποτ0λεσμα τη δημιουργία της κύριας μεταφορικ6ςαντιστοιχίας πάνω στην οποία κτί?εται το ποίημα- N[ H[ONKHΣ (πεδίο πηγ6, nopqo NKH[MΑ(πεδίο στ5χος,= ε .άση αυτ6- μπορούμε να αντιληφ<ούμε τη σταδιακ6 μετατ5πιση απ5 το πεδίοτης πραγματικ5τητας των πρ/των στίχων (φ/τα- λουλούδια- τραπ0?ι, στο πεδίο της ονειρικ6ςφαντασίας(με μια σιταρ6<ρα στις πτυχ0ς των ελπίδων σου- με το σουραύλι του μεγάλου μαςταIιδιού 0κδηλο,-που κορυφ/νεται με τη δημιουργία των μεταφορικ/ν αντιστοιχι/ν N[ΑKQ>L>ΣH[Σ QN] HM_QΑ (πεδίο στ5χος, H[KΑ[ Y[ΑYNL[ON[ O]ORN[ ΣQ>K HZ[`ΑKH[ΑQ>Σ R[K>Σ (πεδίο πηγ6, (κύκλοι στην επιφάνεια των π5<ων σου- μ0σα στους κύκλους τωνδικ/ν μου π5<ων, και > R[K> (πεδίο πηγ6, H[KΑ[ OΑ^MH`Q>Σ (πεδίο στ5χος,- που προκαλείμε τη σειρά της τις μεταφορικ0ς αντιστοιχίες QΑ ΑQ[Α Q>Σ Α@ΑZ>HK>Σ H[KΑ[ R[K> καιQΑ ΑQ[Α Q>Σ Α@ΑZ>HK>Σ H[KΑ[ N OΑ^MH`Q>Σ Q_K ΑQ[_K N] (μπροστά στηλίμνη που κα<ρεφτί?εται στα μάτια σου- μπροστά στα μάτια σου που κα<ρεφτί?ουν τα δικά μου,=  17 Αναλυτικ5τερα- η σειρά με την οποία προκύπτουν οι μεταφορικ0ς εικονιστικ0ς αντιστοιχίεςπροκαλ/ντας τη δημιουργία ν0ων- είναι η εI6ς4 > ΑKN[\> ZHM[HLH[ `_Σ OΑ[ ΑK^>Σ>2NHM_QΑΣ (πεδίο πηγ6, H[KΑ[ ΑKN[\> (πεδίο στ5χος, (> Α@ΑZ>HK> H[KΑ[ ΑKN[\> (πεδίοστ5χος,- N HM_QΑΣ H[KΑ[ ΑK^[ΣHKN RN]RN]Y[- (N HM_QΑΣ H[KΑ[ QΑ\[Y[ (με τοσουραύλι του μεγάλου μας ταIιδιού,- N HM_QΑΣ (πεδίο πηγ6, H[KΑ[ >L_ (πεδίο στ5χος,- N[ΑKQ>L>ΣH[Σ QN] HM_QΑ (πεδίο στ5χος, H[KΑ[ O]ORN[ ΣQ>K HZ[`ΑKH[Α Q>ΣR[K>Σ(πεδίο πηγ6,(κύκλοι στην επιφάνεια των π5<ων σου,- N HM_QΑΣ (πεδίο πηγ6, H[KΑ[H[ONKHΣ Q>Σ ΑKN[\>Σ (πεδίο στ5χος, (παντοτιν6 δι0λευσις κάτω απa τα σύρματα==και ταχελιδ5νια που κά<ονται==και τα δελφίνια που σκιρτούν στη χλ5η του περάσματος μας,- > `]Σ>QN] HM_QΑ H[KΑ[ QΑ NKH[MΑ (είναι μ0σα στη φύση των πραγμάτων,- N[ H[ONKHΣ (πεδίοπηγ6, H[KΑ[ NKH[MΑ (πεδίο στ5χος, 2 QΑ NKH[MΑ QΑ SRHZH[Σ H ΑKN[LQΑ > ORH[ΣQΑΑQ[Α(που .λ0πουμε με ==τα μάτια μας,- QΑ ΑQ[Α Q>Σ Α@ΑZ>HK>Σ H[KΑ[OΑ^MH`Q>Σ2> R[K> H[KΑ[ OΑ^MH`Q>Σ (μπροστά στη λίμνη που κα<ρεφτί?εται στα μάτιασου,- QΑ ΑQ[Α Q>Σ Α@ΑZ>HK>Σ H[KΑ[ N OΑ^MH`Q>Σ Q_K ΑQ[_K N] (μπροστάστα μάτια σου που κα<ρεφτί?ονται μ0σα στα δικά μου,=HIετά?οντας τ/ρα το ποίημα- στο σύνολο του- μπορούμε να προ.ούμε σε ορισμ0νες παρατηρ6σεις4Zρ/τον- το ?6τημα της ερωτικ6ς αμοι.αι5τητας στα πλαίσια της κα<ολικ6ς ερωτικ6ς εμπειρίας-εγγράφεται και αναπαρίσταται σa 0να συμ.ολικ5 επίπεδο- χάρη στην επ0κταση των .ασικ/νμεταφορικ/ν αντιστοιχι/ν που αναφ0ρ<ηκαν παραπάνω= Yεύτερον- αIί?ει να τονίσουμε την ύπαρIη μιας αδιάρρηκτης συνοχ6ς- παρά την αποσπασματικ5τητα των μεταφορ/ν εικ5νων-συνοχ6ς τ5σο σε επίπεδο νοηματικ6ς συνάφειας (π=χ= φ/τα2υπο<ρ/σκουσα2αυγ6-στ5μα2λαιμ5ς2πτυχ0ς των ελπίδων σου,- 5σο και λεκτικ6ς- χάρη στις επαναλ61εις (π=χ= πάντοτε μ0σα στα φ/τα-πάντοτε μ0σα στα χειμερινά λουλούδια- μa 0να φιλί στο στ5μα- μa 0να διαμάντι στο λαιμ5,= Q0λος- ηεπ0κταση των .ασικ/ν μεταφορικ/ν αντιστοιχι/ν πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας νοητ6ςκλίμακας- που κυμαίνεται απa την σταδιακ6 νοητικ6 εIειδίκευσ6 της (π=χ= παντοτιν6 δι0λευση κάτωαπa τα σύρματα του τηλεγράφου- τα χελιδ5νια που κά<ονται στα σύρματα,στην νοητικ6επαναγενίκευσ6 της (είναι μ0σα στην φύση των πραγμάτων σαν τα 5νειρα,- πάντοτε μ0σα σταπλαίσια εν5ς ευρύτερου μεταφορικού πλαισίου (μπροστά στη λίμνη που κα<ρεφτί?εται=== μπροστάστα μάτια σου που κα<ρεφτί?ονται μ0σα στα δικά μου,=  ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ Q5σο στο ποίημα του Lριστιαν5πουλου- 5σο και στο ποίημα του Hμπειρίκου- η εγγραφ6 τηςερωτικ6ς εμπειρίας- πραγματ/νεται μ0σα απ5 τον συνδυασμ5 του είδους του ερωτικού σεναρίουκαι των μεταφορικ/ν αντιστοιχι/ν που αυτ5 ενεργοποιεί (π=χ= N L YHK ^HRH[ QNK Ψ2σα δάσοςαπ5 5νειρα είναι η μοναIιά μου- N L OHMY[iH[ QNK Ψ2κύκλοι στην επιφάνεια των π5<ων σου-μ0σα στους κύκλους των δικ/ν μου π5<ων,=
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x