342_2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Μελέτη από την εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) περιλαμβάνει 154 ανενεργά λατομεία της Αττικής.
Share
Transcript
   1   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ   ΕΙ∆ΙΚΟΣ   ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ   ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ   ΝΟΜΟΥ   ΑΤΤΙΚΗΣ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ   ΤΜΗΜΑ   ΕΥΘΥΝΗΣ   ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ   ΕΕ∆∆ΡΡ Α Α ::   ΆΆννττεερρσσεενν  66  κκααιι   ΜΜωωρραα ΐ  ΐ ττηη  9900,, 111155 2255   Α Αθθήήνναα   Πληροφορίε : ! . ταθο#ο$λο%  T ηλ .:213-214 8314, Fax: 210- 6777238 E-mail: stathopoulou@edsna.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   %νε&ρίαση : 34 η   01-08-2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    Α#'   τα   #ρακτικ(   τη   )ε   αριθ .34 η  /01-08-2017 Τακτική   %νε&ρίαση   τη   ΕΚΤΕΛΕ ΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ   το%   Ε . ∆ . . Ν .  Α . Αριθµός   Απόφασης  : 342/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΘΕΜΑ : Λήη   απόφασης   !ια   παρα α#ή   $%&   παρα'($)%&   $ης   σ*µ#ασης   µ+   $,$ (  « Σ*µ#(- (ς    Υπ(σ$ήρι.ης   $(-   Ε∆ΣΝΑ   σ$η&   σ*&$α.η   σ/+',(-   απ(0α$1σ$ασης   0αι   α.ι(π(,ησης   $%&   +.(φ ηµ)&%&   α&+&+ρ!2&   α$(µ+,%&  – µ+$α +,%&  ( ΕΑΛΜ ) Α$$ι0ής   σ+   σ-&)ρ!+ια   µ+   $ις   πρ(# +πόµ+&+ς   '(µ)ς   'ια/+,ρισης   σ$+ρ+2&   απ(# ή$%&   $(-   ΠΕΣ∆Α   Α$$ι0ής ». την    Αθήνα   και   στα   *ραφεία   το%   Ει&ικο$   ∆ια+αθ)ι&ικο$   %ν&,σ)ο%   Ν .  Αττική , Άντερσεν  6 και   Μωραΐτη  90, σή)ερα   την   1 η   το%   )ήνα   Α-!(*σ$(-   το%   ,το%  2017 η),ρα   Τρ,$η   και   -ρα  14:30 σ%νήλθε   σε   τακτική   σ%νε&ρίαση   η   Εκτελεστική   Ε#ιτρο#ή   το%   Ε . ∆ . . Ν .  Α ., $στερα   α#'   ,**ραφη   #ρ'σκληση   τη   Προ,&ρο%   )ε   αρ . #ρωτ . 7899/28-07-2017 #ο%   ε#ι&'θηκε   σε   'λα   τα   τακτικ(   και   ανα#ληρω)ατικ(   ),λη   τη   Ε . Ε ., σ$)φωνα   )ε   το   (ρθρο  111 το%   Ν . 3463/06 « Περί    Κ$ρωση   το%   Κ-&ικα   ∆ή)ων   και   Κοινοτήτων ».    Αφο$   &ια#ιστ-θηκε   'τι   %#(ρ.ει   ν')ι)η   α#αρτία , αφο$   κατ(   την   ,ναρ/η   τη   %νε&ρίαση , σε   σ$νολο   ε#τ(  (7) τακτικ-ν   )ελ-ν   ήταν   #αρ'ντα   τα   #,ντε  (5) ),λη   και   ,να  (1) ανα#ληρω)ατικ' . ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ∆ο$ρο%   Ρ,να , Πρ'ε&ρο   το%   Ε∆ ΝΑ , Περιφερει(ρ.η    Αττική  2. Μ#ι0(    Αφρο&ίτη ,  Αντι#ρ'ε&ρο   Ε . Ε . το%   Ε∆ ΝΑ , ∆ . .  Α* .  Αναρ*$ρων - Κα)ατερο$ . 3. Πα##ο$   !ρήστο , Τακτικ'   Μ,λο   Ε . Ε ., ∆ή)αρ.ο   1%λή . 4. Ιατρο$   τα$ρο , τακτικ'   ),λο   Ε . Ε . το%   Ε∆ ΝΑ , ∆ . . Λα%ρεωτική . 5.   Μ#ο%ραΐ)η   ∆η)ήτρη , Τακτικ'   ),λο   Ε . Ε . το%   Ε∆ ΝΑ , ∆ . . 1%λή    ΑΔΑ: ΨΩΗΡΟΡ05-ΡΚΟ INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2017.08.09 16:17:54EESTReason:Location: Athens   2 6.   ∆α)ιαν'   Π,τρο , ανα#ληρω)ατικ'   ),λο   Ε . Ε . το%   Ε∆ ΝΑ , Περ . $)+ο%λο   2 . Τ .  Αττική  ( ανα#ληρ-νει   τον   κ . 2ρο$στη    Αριστεί&η , τακτικ'   ),λο   Ε . Ε . το%   Ε∆ ΝΑ , Περ . $)+ο%λο   2 . Τ .  Αττική ). ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. 2ρο$στη    Αριστεί&η , τακτικ'   ),λο   Ε . Ε . το%   Ε∆ ΝΑ , Περ . $)+ο%λο   2 . Τ .  Αττική . 2. Κορωναίο% - Κα)#(   οφία , Τακτικ'   Μ,λο   Ε . Ε ., Περ . $)+ο%λο   2 . Τ .  Αττική . την   σ%νε&ρίαση   #αρε%ρ,θηκαν   ο   3ενικ'   3ρα))ατ,α   το%   Ε∆ ΝΑ , ο   νο)ικ'   %νερ*(τη   το%   Ε∆ ΝΑ   και  o ειση*ητή   το%   θ,)ατο . Η   κα   Πρ'ε&ρο   κήρ%/ε   την   ,ναρ/η   τη  34 η   τακτική   σ%νε&ρίαση   τη   Εκτελεστική   Ε#ιτρο#ή   το%   Ε . ∆ . . Ν .  Α ., και   ειση*ο$)ενη   το  3 ο   θ,)α   η)ερήσια   &ι(τα/η , εί#ε : .ετικ(   )ε   το   ανωτ,ρω   θ,)α , θ,τω   %#'4η   σα   την   εισή*ηση   τη   ∆  /  νση   Περι+(λλοντο , η   ο#οία   αναφ,ρει   τα   ε/ή : « ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ : Προτείνεται   η   αποδοχή   και   παραλαβή   των    εν    θέµατι   παραδοτέων    της    Σµβα!ης    των    Σ µβολων    το     Ε#Σ$Α . Επί!ης    προτείνεται   η   α%ιοποίη!ή   το ς    &ια    την    έναρ%η   διαδικα!ίας     χωροθέτη!ης    και   κατα!κε ής    των    νέων     '(Τ    και   )λλων    ποδοµ*ν    διαχείρι!ης    των     Απορριµµ)των    της   1 ης     #ιαχειρι!τικής    Εν+τητας    της    Περι,έρειας     Αττικής  .  Α$ΑΛ(ΤΙΚΑ : Ι ΤΟΡΙΚΟ   Το   %#'   σ%0ήτηση   α#οτελεί    σ$νολο  3 #αρα&οτ,ων   τη   σ$)+αση   %#ηρεσι-ν   )ε   τον   τίτλο   το%   θ,)ατο , την   ο#οία   σ$)+αση   αν,θεσε   το   Νο,)+ριο  2016 η   Ει&ική   5#ηρεσία   ∆ια.είριση   Ε#ι.ειρησιακο$   Προ*ρ())ατο  ( Ε5∆ΕΠ ) τη   Περιφ,ρεια    Αττική  (  Αν(&ο.ο   η   εταιρεία   ΕΝ VI ΕΠΕ ) στο   #λαίσιο   &ρ(σεων   %#οστηρικτικ-ν   τη   %λο#οίηση   το%   ΠΕ ∆Α    Αττική , )ετ(   α#'   αντίστοι.ο   αίτη)α   αρω*ή   εκ   ),ρο%   το%   Ε∆ ΝΑ . Τα   τρία   #αρα&οτ,α   εκ#ονήθηκαν   και   #αρα&'θηκαν   ε)#ρ'θεσ)α  , ελ,*.θηκαν   και   #αραλήφθηκαν   α#'   ε#ιτρο#ή   #αρακολο$θηση   και   #αραλα+ή   εκ  3 %#αλλήλων   ,να (1 5#(λληλο   τη   Ε5∆ , ω   Πρ'ε&ρο   και   &$ο  (2) το%   Ε∆ ΝΑ   ω , ),λη   #ο%   σ%*κρ'τησε   η   Ε5∆ΕΠ   )ε   τη   σ%νερ*ασία   το%   Ε∆ ΝΑ . ΠΕΡΙΕ!ΟΜΕΝΟ   Τ6Ν   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕ6Ν   Το   αντικεί)ενο   τη   $)+αση   %λο#οιεί    &$ο   %#ο&εί/ει   το%   ΠΕ ∆Α    Αττική . Πρ2$(&   ό$ι : *ια   τα   ανενερ*(   και   ε/οφλη),να   λατο)εία  ( κατα*ραφή   α#'   τον   Ορ*ανισ)'   το%   Ρ%θ)ιστικο$   .ε&ίο%    Αθήνα   ΟΡ Α  2013 , ν%ν   %#ηρεσία   το%   5ΠΕΝ ) #ο%   &εν   ,.ο%ν   α#οκατασταθεί    και   εκ   το%   ν')ο%   #ρ,#ει   να   α#οκατασταθο$ν   -στε   να   κλείσο%ν   οι   εκεί    #ερι+αλλοντικ,  « #λη*, », θα   #ρ,#ει   να   ερε%νηθεί    αν   )#ορεί    η   α#οκατ(στασή   το%   να   σ%ν&%αστεί    )ε   την   ε#ιτ'#ια   λειτο%ρ*ία   %#ο&ο)-ν   &ια.είριση   ή   &ι(θεση   α#ορρι))(των    ΑΔΑ: ΨΩΗΡΟΡ05-ΡΚΟ   3 εντ'   το%  « #%ρήνα » το%   -στε   να   α/ιο#οιηθεί    τ)ή)α   τη   ενα#ο)είνασα   .ωρητικ'τητ(   το%   σε   σ%ν,ρ*εια   )ε   τι   ανα*καίε   %#ο&ο),   το%   ΠΕ ∆Α    Αττική . Και   '+*$+ρ(&   'τι   *ια   τι   +ρα.% - και   )εσο#ρ'θεσ)ε   αν(*κε   σε   %#ο&ο),   θα   #ρ,#ει   να   ε/εταστο$ν   και   εν&ε.ο),νω   να   α/ιο#οιηθο$ν   κατ(   #ροτεραι'τητα   οι   θ,σει   ΕΑΛΜ   #ο%   αναφ,ρονται   στο   Ν . 3164/2003 (ρθρο  33, και   οι   ο#οίε   θ,σει   )(λιστα  « %#ερτερο$ν » )ια   και   #εριλα)+(νονται   σε   %#ερκεί)ενο   α#'   (#ο4η   νο)ική   ισ.$ο , κεί)ενο   σε   σ$*κριση   )ε   τα   κριτήρια   τη   %#'   #αραλα+ή   )ελ,τη   των   %)+ο$λων . Μ+   ('η!ό   $α   α&%$)ρ%  , π(σ($ι0(π(ι(*&$αι   τα   Κριτήρια    Α#οκλεισ)ο$  ( #.   σε   #οια   ελ(.ιστη   α#'σταση   α#'   'ρια   ε*κεκρι),νο%   Πολεο&ο)ικο$   .ε&ίο%   ε#ιτρ,#εται   η   κατασκε%ή   !5Τ ) #ο%   #εριλα)+(νονται   .ωρί   #οσοτικ'   #ροσ&ιορισ)'   στο   ΠΕ ∆Α  , #ροσ&ιορί0ονται   οι   αν(*κε   'σον   αφορ(   την   ε*κατ(σταση   %#ο&ο)-ν   το%   ΠΕ ∆Α   και   καταρτί0ονται   οι   Πίνακε   των   ΕΑΛΜ   #ο%   )#ορεί    να   σ%ν&%αστεί    η    Α#οκατ(στασή   το%   )ε   τη   λειτο%ρ*ία   %#ο&ο)-ν   το%   ΠΕ ∆Α    Αττική . Σ-&(π$ι01  :    Α#'   τα  154 σ%νολικ(   Λατο)εία   και   Μεταλλεία  ( στο   ε/ή   ΛΜ ) τη   Περιφ,ρεια    Αττική  ( και   οι   &$ο   ∆ια.   Εν'τητε , Η#ειρωτική    Αττική   και   Νήσοι ) α#οκλείονται , ω   Ενερ*(   ή  /  και   &ιεκ&ικο$)ενη   ι&ιοκτησία   ή  /  και   α#οκατεστη),να   ή&η , τα  101.  Α#'   τα  53 Ε/οφλη),να    Ανενερ*(   Λατο)εία   Μεταλλεία  ( στο   ε/ή   ΕΑΛΜ ) #λ,ον , α#οκλείονται   τα  33 ( ανήκο%ν   σε    Α7   0-νε   #ροστασία , ,.ο%ν   )ικρ,   α#οστ(σει   α#'   οικισ)ο$  , ,.ο%ν   #ολ$   )ικρή   .ωρητικ'τητα , &εν   &ιαθ,το%ν   ε%.ερή   σ.ετικ(   #ροσ+ασι)'τητα  , είναι   &%σ.ερή   η   )εταφορ(   των   &ικτ$ων   Ο . Κ . 6 .) και   ),νο%ν  20 τα   ο#οία   κρίνονται   κατ ’ αρ.ήν   κατ(λληλα   *ια   ορισ),νε   %#ο&ο),   &ια.είριση   α#ορρι))(των . Το   κεί)ενο   των   %)+ο$λων   &εν   ιεραρ.εί    τι   θ,σει   των   ΕΑΛΜ   )ε   #αρα#λήσια   καταλληλ'τητα   %#ο&ο.ή   ε*καταστ(σεων . ∆εν   #ροτείνει   τελική   θ,ση   σ%*κεκρι),νων   %#ο&ο)-ν . Ει&ικ'τερα   τα   τρίτα   #αρα&οτ,α   #ερι,.ο%ν : TO ΠΡ6ΤΟ   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ   Παρο%σι(0εται   το   Νο)ικ'   5#'+αθρο , η   ),θο&ο   ερ*ασία , ο   Πίνακα   των   ε*κεκρι),νων   3ενικ-ν   Πολεο&ο)ικ-ν   .ε&ίων   τη    Αττική , ο   Πίνακα   'λων   των   ΛΜ  , η   %φιστ()ενη   θεσ)ική  , ι&ιοκτησιακή   και   λειτο%ρ*ική   κατ(σταση   των   ΛΜ , οι   αν(*κε - α#αιτήσει   σε   .ωρητικ'τητα   και   (λλα   .αρακτηριστικ(   των   %#ο&ο)-ν  ( Πρ(σινα   η)εία , ταθ)οί    Μεταφ'ρτωση    Α#ορρι))(των , Κ,ντρα   ∆ιαλο*ή    Ανακ%κλ-σι)ων   5λικ-ν , Μον(&ε   Ε#ε/ερ*ασία    Α#ο+λήτων   $))εικτων , Μον(&ε   Ε#ε/ερ*ασία   2ιοα#ο+λήτων   α#'   ∆ιαλο*ή   στην   Πη*ή  , !5Τ  , !5ΤΕΑ , )ον(&ε    ΑΕΚΚ  ) το%   ΠΕ ∆Α    Αττική . ΤΟ   ∆Ε5ΤΕΡΟ   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ   Με   τη   .ρήση   κριτηρίων   α#οκλεισ)ο$   και   εντο#ισ)ο$  , ι&ιοκτησιακο$   καθεστ-το  , σ%)+ατ'τητα   )ε   τι   α#αιτήσει   των   &ο)-ν   και   λειτο%ρ*ι-ν   &ια.είριση   των   α#ορρι))(των   &ια)ορφ-νεται   ο   αρ.ικ'   κατ(λο*ο - Πίνακα   των  53 )η   α#οκατεστη),νων   ΕΑΛΜ   τη   Περιφ,ρεια    Αττική   '#ο%   η   #εραιτ,ρω   &ιερε$νηση   θα   &εί/ει   αν   η   α#οκατ(σταση   &$ναται   να   *ίνει   σε   σ%ν,ρ*εια   )ε   την   κατασκε%ή   και   λειτο%ρ*ία   σ%*κεκρι),νο%   εί&ο%   %#ο&ο)-ν   &ια.είριση   α#ορρι))(των . το   κεί)ενο   #οσοτικο#οιο$νται   κριτήρια   α#οστ(σεων   α#'   #ροστατε%')ενε   #εριο., , 'ρια   οικισ)-ν   κλ# . ΤΟ   ΤΡΙΤΟ   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ    ΑΔΑ: ΨΩΗΡΟΡ05-ΡΚΟ   4 Παρο%σι(0εται   η   Τελική    8κθεση   *ια   τον   τελικ'   κατ(λο*ο   το%   #ροη*ο$)ενο%   Παρα&οτ,ο%   )ε   τα   καταρ.ήν  20 κατ(λληλα   ΕΑΛΜ   των   ο#οίων   η   α#οκατ(σταση  /  α/ιο#οίηση   &$ναται   να   *ίνει   σε   σ%ν,ρ*εια   )ε   την   κατασκε%ή   και   λειτο%ρ*ία   &ο)-ν   &ια.είριση   α#ορρι))(των   καθ-   και   #οιο%   εί&ο%   %#ο&ο),   )#ορεί    να   .ωροθετηθο$ν   σε   ,καστο   ΕΑΛΜ   το%   Τελικο$   Καταλ'*ο% . Ο   Τελικ'   Κατ(λο*ο   #εριλα)+(νει   τα   ε/ή  20 ΕΑΛΜ   #ο%   )#ορο$ν   να   %#ο&ε.θο$ν   %#ο&ο),   το%   ΠΕ ∆Α : 1. Λατο)είο  « ΜΟ5 ΑΜΑ » ∆ή)ο   1%λή   *ια  : ! . 5 . Τ . 5 . ή   ΜΕΑΕΚΚ   και   !5Τ    ΑΕΚΚ  2. Λατο)είο  « ΆΛΚΗ » ∆ή)ο    Ασ#ρο#$ρ*ο%   *ια  : ΜΕΑΕΚΚ   και   !5Τ    ΑΕΚΚ  3. Λατο)είο  « ΤΑΜΕΛΟ5 - ΝΤΟ ΚΟ5ΡΙ » ∆ή)ο   Με*(ρων   *ια : !5Τ5   ή   !5ΤΕΑ   η   !5Τ    ΑΕΚΚ  , ΜΑ , ΜΕ2Α . 4. Λατο)είο  « ΤΑΜΕΛΟ5 » –  ΕΡ59ΡΕ » ∆ή)ο   Μ(ν&ρα - Ει&%λλία    Ακατ(λληλο  5. Λατο)είο  « ΜΑΡ3ΕΤΗ » ∆ή)ο   Μ(ν&ρα  – Ει&%λλία   *ια : Π   ή   ΜΑ  6. Λατο)είο   ∆ΗΜΟ5   ΕΡ59Ρ6Ν   ∆ή)ο   Μ(ν&ρα - Ει&%λλία   *ια : ΜΑ , Κ∆Α5 , ΜΕΑΕΚΚ , !5Τ   στο   ανατολικ'   τ)ή)α . 7. Λατο)είο   5∆ΡΕΛ   ∆ή)ο   Μ(ν&ρα  – Ει&%λλία   *ια : Π   ή   Κ∆Α5 . 8. Λατο)είο   ΡΟ:Η   ∆ή)ο   Μ(ν&ρα  – Ει&%λλία   *ια : Π   ή   Κ∆Α5 . 9. Λατο)είο   ΤΙΤΑΝ   Μ(ν&ρα   ∆ή)ο   Μ(ν&ρα - Ει&%λλία   *ια : !5Τ   και   ΜΕΑΕΚΚ   ή   !5Τ    ΑΕΚΚ . 10. Λατο)είο    Α . ΡΟ5 Η - 2 . ΜΙ!ΑΛΑΚΗ   ∆ή)ο   Με*αρ,ων   *ια : Π , ΜΑ , Κ∆Α5 , ΜΕ2Α  11. Λατο)είο   2ω/ίτο%   ΜΕΛΕΤΑΝΙ   ∆ή)ο   Μ(ν&ρα  – Ει&%λία   *ια : ΜΕΑΕΚΚ   και   !5Τ  ( !5Τ5   ή   !5ΤΕΑ ) , ΜΕΑΕΚΚ  / !5Τ    ΑΕΚΚ . 12. Λατο)είο   ΠΟΡΤ Ι   ∆ή)ο   Κρω#ία   *ια : Π  13. Λατο)είο   Κ5ΡΙΑΚΟ5   ∆ή)ο   Κρω#ία   *ια : ΜΕΑ , ΜΕ2Α , ΜΕΑΕΚΚ , !5Τ5 , !5ΤΕΑ , !5Τ    ΑΕΚΚ . 14. Λατο)είο   ΤΡΙΑ   ')ορο   )ε   το   Κ5ΡΙΑΚΟ5   ∆ή)ο   Κρω#ία   *ια : ΜΕ2Α , ΜΕΑ , !5Τ5 , !5ΤΕΑ , !5Τ    ΑΕΚΚ . 15. Λατο)είο   ΜΑ5ΡΙΝ6ΡΑ  - ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ   ∆ή)ο   6ρω#ο$   *ια : ΜΕΑΕΚΚ , !5Τ5 , !5ΤΕΑ , !5Τ    ΑΕΚΚ  , ΜΕΑΕΚΚ  ( 5φιστ()ενη ). 16. Λατο)είο   3 . ∆ΡΙΤ Α   ∆ή)ο   Τροι0ηνία - Μεθ(νων   *ια : ΜΕ2Α , !5Τ   το#ική   κλί)ακα  17. Λατο)είο   ΚΟΠΑΝΑ   ∆ή)ο    Αί*ινα   *ια : Π , ΜΑ , ΜΕ2Α   το#ική   κλί)ακα . 18. Λατο)είο   ΜΠΙ:ΑΝΙ   ∆ή)ο   αλα)ίνα   *ια : Π , Κ∆Α5 , ΜΕ2Α   το#ική   κλί)ακα . 19. Λατο)είο   3ΚΙΝΑΝΗ   ∆ή)ο   αλα)ίνα    Ακατ(λληλο . 20. Λατο)είο    Α33ΕΛΟ5   ∆ή)ο   αλα)ίνα   *ια : Π , Κ∆Α5 , ΜΕ2Α   το#ική   κλί)ακα . Το   κεί)ενο   των   σ%)+ο$λων   #ερι,.ει   ακ')η   εν&εικτικο$   #ρο;#ολο*ισ)ο$   α#αιτο$)ενων   σ%νο&-ν   ,ρ*ων   *ια   τι   %#ο&ο), , κατ(λο*ο   #ρ'σθετων   ενερ*ει-ν   *ια   να   α&ειο&οτηθεί    τελικ(   και   #ρο.ωρήσει   η   κατασκε%ή   των   %#ο&ο)-ν . Με   +(ση   τα   ανωτ,ρω : Προτείνεται   η   ,*κριση   και   α#ο&ο.ή   των , στο   #λαίσιο   τη   εν   θ,)ατι   σ$)+αση , #αρα&οτ,ων  .  Ακ')η   #ροτείνεται   η   α/ιο#οίηση   το%   *ια   τη   .ωροθ,τηση   των   %#ο&ο)-ν   το%   ΠΕ ∆Α   ε#ιση)αίνοντα  , ι&ιαίτερα   'σον   αφορ(   το%   ν,ο%   !5Τ5   ή   !5ΤΕΑ :  ΑΔΑ: ΨΩΗΡΟΡ05-ΡΚΟ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x