3. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ-ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ LAKOFF ΚΑΙ.doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  3. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ-ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ LAKOFF ΚΑΙ.doc
Share
Transcript
  10 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ LAKOFF ΚΑΙ TURNER ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ STEEN  Όπως χαρακτηριστικά είδαμε, το μοντέλο ανάλυσης των Lakoff και Τu!" επικεντρ#νεται στονεντοπισμ$ και συνακ$λου%α, την ανάλυση των ποιητικ#ν μετα&ορ#ν που προκ'πτουν απ$ τηναναδιαμ$ρ&ωση συμ(ατικ#ν μετα&ορ#ν της κα%ημεριν$τητας, στα πλαίσια μιας ευρ'τερηςαπ$πειρας διερε'νησης του είδους και της &'σης των )νωστικ#ν δομ#ν που ενερ)οποιο'νται στομυαλ$ του ανα)ν#στη κατά την διαδικασία της ανά)νωσης* +έσα σε αυτά, εντάσσεται και η %εωρία των )νωστικ#ν σεναρίων στην ερωτικ ποίηση κατά-.""!,μια %εωρία διερε'νησης του είδους της )νωστικς δομς που αποτελεί απαραίτητηπρο/π$%εση )ια την ερμηνεία της ποίησης, και συ)κριμένα, της ερωτικς, απ$ τον ανα)ν#στη*0π$%εση ερ)ασίας του -.""! αποτελεί η άπο1η $τι η διαδικασία ανά)νωσης εν$ς ποιματοςενερ)οποιεί δυναμικές )νωστικές δομές  σενάρια 234"!a5o36 έτσι #στε να δομείται ένα ορισμένο ν$ημα κά%ε &ορά, ε&$σον $λες οι εκδοχές του έρωτα &αίνεται να (ασί7ονται σ8 ένα πρωταρχικ$)νωσιακ$ μοντέλο 9  24o:!5.5;" <o=">6*?υτ$ το μοντέλο )νωσιακς αναπαράστασης, πρα)ματ#νεται χάρη στην 'παρ@η των )νωστικ#νερωτικ#ν σεναρίων 24o:!5.5;" >o;" 34"!a5o36* Aατά τον -.""!,αυτά προκ'πτουν απ$ τη (ασικδομ του ερωτικο' σεναρίου, που αντιλαμ(άνεται τις ερωτικές σχέσεις μετα@' των αν%ρ#πων, ωςεκδλωση τρι#ν πι%αν#ν εκδοχ#νB σε μια πρ#τη, είτε %έλουν είτε δε %έλουν ο ένας τον άλλο, σεμια δε'τερη, κερδί7ουν  δεν κερδί7ουν ο ένας τον άλλο, εν# σε μια τρίτη, τελικ εκδοχ ,είτεκρατο'ν ο ένας τον άλλο, είτε $χιCσε )ενικές )ραμμές αυτά είναι τα %έματα που απασχολο'ν κά%εερωτικ ιστορία και κατασκευά7ουν μια %εμελι#δη αιτιακ αλυσίδα 24au3a> 4Da5!6, η οποίασ'μ&ωνα με αρκετο'ς α&η)ηματολ$)ους αλλά και 1υχολ$)ους 2(λ*E"<o!=, 9FGH, ;a! Eo"k,9FFH6 αποτελεί τη (άση του ενδια&έροντος μας )ια οποιαδποτε ιστορία* ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑ STEEN(ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΑΛΥΣΙ!Α ΠΟΥ !ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ"#ΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 Ο Χ IJKJ ΤΟΝ Ψ ΘΕΛΗΣΗ/ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΣΜΟΥ -ΛΟΓΩ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΑΘΟΥΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΘΕΛΗΣΗ/ΕΠΙΤΥΧΙΑ /ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΣΜΟΥ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΟ Ψ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ Χ M ΟΧΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ↓ΝΑΙ JKKJNO IJKOPOPQJRΤ0S?P / T?PU?KPOPCKVWXV S AJYTZJ ΤV[ NMVS M JPXΤJYAO ?Τ? C JKKJNOP JRI0+?P R?IV0P ?[?WAOP J\XΤJYAO ?Τ? ?[Τ?WX[PΤOP CAV[X[? 1 (λ*]*-.""!,^o:!5.5;" 34"!a5o3 5! >o;" _o".`2bbcBGd6 2 (λ*]*-.""!2bbcBGFCd96  11  ↓ΝΑΙ JKKJNO IJKOPOPQJRΤ0S?PQT?PUC?RVΤJKJP+? JKKJNO J0Τ0S?PCI0+VPe+PVPeZOK?V N AJYTZJ ΤV[ SMVS JKKJNO P0[TJPOP ↓  [? ?RVWVOΤJ0PO   V S AY?Τ? ΤV[ NMVS JKKJNO TJP+V0 [? +V[?\?V N AY?Τ? ΤV[ SMVS [? Το παραπάνω σχμα του -.""! , πρ#τον, οδη)εί σε περαιτέρω επέκταση του ερωτικο' σεναρίου ωςπρος δ'ο κατευ%'νσεις, την κατε'%υνση κινητοποίησης 2<o.5;a.5o!6,ε&$σον οι άν%ρωποι είτε%έλουν, κερδί7ουν και κρατο'ν ο ένας τον άλλο ε@αιτίας ορισμένων αιτι#ν 2ga.54u>a 4au3"36 καιτην κατε'%υνση του αποτελέσματος 2"3u>.6 ε&$σον το )ε)ον$ς $τι οι άν%ρωποι %έλουν, κερδί7ουν,κρατο'ν ο ένας τον άλλο, συνεπά)εται ένα αποτέλεσμα* Tε'τερον, οδη)εί στη δημιουρ)ία τωνακ$λου%ων μετα&ορικ#ν $1εων του έρωταB V +JΤ?UVYAJP VNJP ΤV0 JYXΤAV0 TJP+V0 IJKOPOQJRI0+?QT?PU?KPO TJP+V0CKVWXJRI0+?PhRJ[?R?IV0PhU0PAO T0[?+O?[?WAOPhJIP+VP, ?PIJ[J?IJKOPOQJRI0+?QT?PU?KPOC?RVΤJKJP+?J0Τ0S?hR?[XP0[TJPOhJ[XPOPSJPOhA?ΤVSOJKKJNO IJKOPOPQJRI0+?PQT?PU?KPOPCKVWXJPXΤJYAO ?Τ?CJKKJNO JRI0+?PQR?IV0PQ?[?WAOP 2iK*R?Y?R?[X6J\XΤJYAO ?Τ?C?[Τ?WX[PΤOP AV[X[?hJSIYVPJKKJNO IJKOPOP QJRI0+?PQT?PU?KPOPC?RVΤJKJP+?JKKJNO J0Τ0S?P I0+VPe+PVPeZOK? 2?KKJP +JΤ?UVYJP6JKKJNO P0[TJPOP ?RVWVOΤJ0POJKKJNO TJP+V0?κ$μη, είναι σημαντικ$ να τονίσουμε $τι αυτ η %εωρία των )νωστικ#ν σεναρίων $πως και ταμοντέλα που κατασκευάστηκαν )ι8 αυτν, στα πλαίσια της )νωσιακς ποιητικς, απ$ τον -.""!,(ρίσκουν την ε&αρμο) τους, ως μέ%οδοι ανάλυσης και ερμηνείας της ερωτικς ποίησης, χωρίς νασημαίνει ανα)καστικά $τι κά%ε ποίημα ταυτί7εται απ$λυτα με ένα συ)κεκριμένο ερωτικ$ )νωστικ$σενάριο, ε&$σον συχνά, $πως ισχ'ει και )ια την εννοιακ μετα&ορά, αντανακλά ορισμένες πλευρέςτου  και εμ&ανί7ει μια μερικ σ'νδεση με αυτ$* Τέλος, ο -.""!, αναπτ'σσει έναν συσχετισμ$μετα@' του κειμενικο' περιεχομένου 2."j. 4o!."!.6 της ερωτικς ιστορίας 2>o;" 3.o`6 και της  12 κειμενικς μορ&ς με την οποία αυτ εμ&ανί7εται 2."j. .`g"6, προτείνοντας το διαχωρισμ$ σεα&η)ηματικ$ 2!aa.5;"6, περι)ρα&ικ$ 2="345g.5;"6,αποδεικτικ$2a:u<"!.a.5;"6και εκ%ετικ$ επε@η)ηματικ$ 2"jgo35.o`6 τ'πο, σ'μ&ωνα με τους τέσσερις (ασικο'ς τ'πους ορ)άνωσης τουμην'ματος c * Xς α&η)ηματικ$, ορί7εται εκείνο το ερωτικ$ ποίημα που χαρακτηρί7εται απ$ τα ε@ςχαρακτηριστικάB α* τα )ε)ον$τα που παρα%έτει εμ&ανί7ουν μια στοιχει#δη αιτιακ σχέση μετα@'τους2το ένα )ε)ον$ς οδη)εί στο άλλο6, (* το κίνητρο πίσω απ$ την αιτι#δη αλυσίδα )ε)ον$τωνείναι συν%ως κάποιος στ$χος εν$ς απ$ τους συμμετέχοντες, που οδη)εί σε μια σειρά απ$ ενέρ)ειες)ια την εκπλρωση του στ$χου2κοιν$ς τ$πος στην α&η)ηματολο)ία6, )* κατά συνέπεια, εμ&ανί7ειμια τριμερ δομ 29* στοχο%εσία, * προσπά%ειες επίτευ@ης του στ$χου, c* αποτελέσματαπροσπα%ει#ν6*?ντί%ετα, ως περι)ρα&ικ$, νοείται το ερωτικ$ ποίημα που χαρακτηρί7εται απ$ μια μη αιτι#δη,αχρονικ, αυ%αίρετη ακολου%ία )ε)ον$των, που δομείται πάνω στην επιλο), περι)ρα& καιπαρατρηση μιας πλευράς του ερωτικο' σεναρίου, εν# ως αποδεικτικ$ χαρακτηρί7εται αυτ$ πουα* παρουσιά7ει έναν λο)ικ$ συλλο)ισμ$ 2το ένα επιχείρημα οδη)εί στο άλλο6, που α&ορά κάποια%έση και επιχειρηματολο)εί υπέρ  κατά αυτς, (* ο συλλο)ισμ$ς αυτ$ς εμ&ανί7εται ωςαντι%ετικ$ς, οπ$τε χρειά7εται περισσ$τερες δηλ#σεις )ια να ευστα%εί, ειδάλλως καταρρέει, )*συχνά αυτ η απ$δει@η επιτυ)χάνεται μέσω της αναλο)ίας, 2μετα&ορικς  και κυριολεκτικς6*Τέλος, ως εκ%ετικ$  επε@η)ηματικ$ %εωρείται εκείνο το ερωτικ$ ποίημα που προσ&έρει μιαε@)ηση στον αποδέκτη του μην'ματος*  3 (λ*]*-.""!2bbcBdcC96
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x