Μαθηματικά ΣΤ΄. Επανάληψη 3ης ενότητας ΄΄Λόγοι - Αναλογίες΄΄, κεφ. 30 - 44

Please download to get full document.

View again

of 440
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  http://st-taksh.blogspot.gr Μαθηματικά ΣΤ΄. Επανάληψη 3ης ενότητας ΄΄Λόγοι - Αναλογίες΄΄, κεφ. 30 - 44
Share
Transcript
  Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://st-taksh.blogspot.grΜαθηματικά ΣΤ΄Επανάληψη 3ης Ενότητας ΄΄Λόγοι - Αναλογίες΄΄κεφ. 30 - 44  Περιεχόμενα Θεωρία - Παρουσιάσεις σελ.  5 - 20 7 Φύλλα εργασιών σελ. 20 8  - 295  Επαναληπτικά σελ.  296 - 440   ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ∆Α 30. Σου δίνουµε τον... λόγο µαςΛόγος δυο µεγεθών 75 31. Από τον λόγο στην αναλογία... τι γλυκό!Από τους λόγους στις αναλογίες 77 32. Αναλογία; Χιαστί θα βρω το x!Αναλογίες 79 33. Εκφράζοµαι...ακριβώς!Σταθερά και µεταβλητά ποσά 81 34. Όταν ανεβαίνω... ανεβαίνειςΑνάλογα ποσά 83 35. Η εύκολη λύση!Λύνω προβλήµατα µε ανάλογα ποσά 85 36. Μαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν µπορούµε! Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφαποσά 87 37. Παίρνοντας αποφάσεις!Λύνω προβλήµατα µε αντιστρόφως ανάλογα ποσά 89 38. Η απλή µέθοδος των τριών!Η απλή µέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά 91 39. Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιµές!Η απλή µέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά 93 40. Συγκρίνω (πο)σωστά %Εκτιµώ το ποσοστό 95 41. Παίζοντας µε τα ποσοστάΒρίσκω το ποσοστό 97 42. Ποσοστά της αλλαγήςΛύνω προβλήµατα µε ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιµή 99 43. Από πού έρχοµαι;Λύνω προβλήµατα µε ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιµή 101 44. Για να µη λέµε πολλά ...Λύνω προβλήµατα µε ποσοστά:Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό 103 Όταν µιλάµε συµβολικά Ανακεφαλαίωση για τη θεµατική ενότητα 3: Λόγοι - Αναλογίες  105 Λόγοι - Aναλογίες 3 Θ  ε  µα τ ικ ή  ε  ν ό τ  η τ α η  Όταν µιλάµε συµβολικά  4 .  10 = 5 .  8 = 40 α .  β = 40   σ  χ   έ  σ  η  π   ί  ν  α  κ  α  ς αβ36486128 16αβ410588510 4 ● Ποσοστό   ●  µέρος κάποιου ποσού που δηλώνει τη σχέση µέρος προς ποσό  ● Ποσοστό %   ●  ένα µέρος του 100 που εκφράζεται ως λόγος, ως δεκαδικός ή µε το σύµβολο % ● Αρχική τιµή   ●  η τιµή του αρχικού ποσού πάνω στην οποία υπολογίζεται το ποσοστό ● Τελική τιµή   ●  η τιµή που προκύπτει όταν το ποσοστό αφαιρεθεί ή προστεθεί στην αρχική τιµή ● η σχέση που ● φαίνεται συµβολικά στο σχήµα: τα συνδέει Βρίσκουµε το ποσοστό ● όταν γνωρίζουµε το µέρος και την αρχική τιµή ● κάνουµε διαίρεση π.χ.:    ποσοστό 3 στα 12  δηλαδή 3 :12 = 0,25 ● όταν γνωρίζουµε το ποσοστό ● κάνουµε πολλαπλασιασµό π.χ.: στα εκατό (%) και την αρχική τιµή το 25% του   Βρίσκουµε την τελική τιµή ● όταν γνωρίζουµε την αρχική τιµή και ● κάνουµε πρόσθεση ή αφαίρεση π.χ.: το ποσοστό αύξησης ή µείωσης αύξηση 3 στα 12 τελική τιµή 12 + 3 = 15 ● όταν γνωρίζουµε την αρχική τιµή και ● α.  βρίσκουµε πρώτα το ποσοστό αύξησης το ποσοστό στα εκατό (%), υπάρχουν ή µείωσης (µε πολλαπλασιασµό) δύο τρόποι εργασίας ● β.  βρίσκουµε την τελική τιµή στα 100 µε τον νου και σχηµατίζουµε αναλογία Βρίσκουµε την αρχική τιµή ● όταν γνωρίζουµε το ποσοστό % ● σχηµατίζουµε αναλογία και το ποσοστό στην αρχική τιµή ● όταν γνωρίζουµε το ποσοστό στα ● βρίσκουµε πρώτα την τελική τιµή εκατό (%) και την τελική τιµή στα 100 µε τον νου Βρίσκουµε το ποσοστό % ● όταν γνωρίζουµε την αρχική τιµή και το ● σχηµατίζουµε αναλογία ποσοστό στην αρχική τιµή ● όταν γνωρίζουµε την αρχική τιµή ● βρίσκουµε πρώτα το ποσοστό αύξησης και την τελική τιµή ή µείωσης (µε αφαίρεση)    Π  ε  ρ  ι  π  τ   ώ  σ  ε  ι  ς  π  ρ  ο   β   λ  η  µ   ά  τ  ω  ν  π  ο  σ  ο  σ  τ   ώ  ν Η τιµή του ποσού στην όποια υπολογίζεται το ποσοστό, για το πρόβληµα ποσοστών, λέγεται αρχική τιµή (ακόµα κι αν είναι η τιµή πώλησης ενός προϊόντος).Τα ποσά στα ποσοστά είναι πάντα ανάλογα. Τα προβλήµατα ποσοστών λύνονται µε τις µεθόδους λύσης των ανάλογων ποσών (αναγωγή στη µονάδα, αναλογία, απλή µέθοδο των τριών). Επειδή υπάρχει πάντα η τιµή 100, γνωρίζοντας δύο τιµές, µπορούµε να βρούµε τις άλλες δύο, αρκεί να προσέξουµε στην κατάταξη. Μπορεί να χρειάζεται νοερή πράξη στα 100.    Χ  ρ  υ  σ  ο   ί  κ  α  ν   ό  ν  ε  ς A ν ακ ε φα λαίωσ η ● Aνάλογα ποσά   ● Aντιστρόφως ανάλογα ποσά 105 31212 25100 . 12 = = 3 300100= = = = 0,5 3648612816αβ= 0,5 Λόγοι - Aναλογίες αρχικήτιµήτελικήτιµή (+-)= ποσοστά
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x