ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2019-2020_ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  Σελίδα 1   από 3   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ   ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄   ------------ Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37   Τ.Κ. - Πόλη:   151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ   Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr  Πληροφορίες (βλ.  https://opsyd.sch.gr)   Να διατηρηθεί μέχρι:   Βαθμός Ασφαλείας:   Μαρούσι,  28 Αυγούστου 201 9   Βαθμός   Προτερ.: ΕΠΕΙΓΟΝ   Αριθ. πρωτ.:  133081 /Ε 1   ΚΟΙΝ : 1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   (Έδρες τους)  2 . Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους)  3 . Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων   Θέμα:   Πρόσκληση υποψήφιων   αναπληρωτών και ωρομίσθιων   εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   για τη   δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά   το σχολικό έτος 2019 -2020. Κατόπιν έκδοσης της αριθμ. πρωτ.  131407 /Ε1/24 -8-2019 υπουργικής απόφασης   (ΦΕΚ 3283 τ.Β΄/27.8.2019, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ - Ε66) με θέμα: «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης   υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018 - 2019»   καλούνται   οι   εγγεγραμμένοι   στους : (α)   οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών   εκπαιδευτικών όλων των κλάδων,   πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018 -2019, ( β )   οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών   εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και   Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) , σχολικού έτους 2018 -2019,   καθώς και όσοι είχαν υποβάλει   αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018 -2019, να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  (https://opsyd.sch.gr/)  περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπ/ση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή   Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2019 -2020 . Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 28 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου  2019. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : 1.   Οι ανωτέρω πίνακες είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.  2.   Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018 -2019, κατόπιν της παράτασης της ισχύος του ), δεν   θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη   το σχολικό έτος 2019 -  ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2019.08.28 18:02:48EESTReason:Location: Athens  Σελίδα 2   από 3   2020. 3.   Υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στις διαδικασίες για πρόσληψη αναπληρωτών στη Γενική Εκπ/ση και στην Ειδική Αγωγή   και Εκπ/ση   οφείλουν   να υποβάλουν   δύο  (2) ξεχωριστές   αιτήσεις, με τις κατά περίπτωση προτιμήσεις τους.   4.   Ειδικά για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης   που επιθυμούν να δηλώσουν τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),   με σχετική επιλογή προτίμησης, επισημαίνεται ότι, κατόπιν της αριθμ. Φ.351.1/53/206591/Ε3/29 -11- 2018 (ΦΕΚ 5440 Β΄–   05.12.2018) Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας [περί της παύσης λειτουργίας των Κέντρων Διαφορο - διάγνωσης - Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.], εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή στο ΟΠΣΥΔ όλα τα Κ.Ε.Σ.Υ..  5 . Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το 2 ο   Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.)   σχολικού έτους 2018 -2019 και κατόπιν παράτασης της ισχύος τους, είναι διαθέσιμοι για πρόσληψη και κατά το σχολικό έτος 2019 -2020. 6.   Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73  - Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, που περιλαμβάνονται στους οικείους οριστικούς πίνακες κατάταξης διδακτικού έτους 2018 - 2019, θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση περιοχών προτίμησης   με νεότερη πρόσκληση, μετά την έκδοση σε Φ.Ε.Κ. της σχετικής   διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. για την παράταση   της   ισχύος τους (έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 ). 7.   Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά το σχολ. έτος 2018 - 2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86   «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α΄102),   και είτε δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία είτε ανέλαβαν και, στη συνέχεια, παραιτήθηκαν, δεν έχουν δυνατότητα υποβολής περιοχών/προτιμήσεων στον κλάδο στον οποίο εχώρησε η κατά τα ανωτέρω πρόσληψή τους.   8.   Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς (ΕΜ16)   της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.3475/2006 (Α΄ 75), οι οποίοι θα κληθούν με ξεχωριστή πρόσκληση, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 , για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία . Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία δήλωσης - επιλογής περιοχών προτίμησης και τις προσλήψεις   ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 137379/Ε1/21 -8- 2018 (ΦΕΚ 3621 Β΄, ΑΔΑ:   ΩΗ3Ι4653ΠΣ - ΙΦ6 )  υ . α . με θέμα: «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/  E1/5-4- 2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018 - 2019.»  , 56265/E1/5-4- 2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018 -2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018 - 2019» και 56262/Ε1/5 -4- 2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018 - 2019»,   υπουργικών αποφάσεων» . Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   Εσωτερική διανομή   1. Γραφείο Υπουργού   2. Γραφείο Υφυπουργού κας Ζαχαράκη   3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής   4. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας   Εκπ/σης    ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ  Σελίδα 3   από 3   5. Δ/νση Διορισμών - Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης - Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄   6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης –   Τμήμα Α΄   7. Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων - Τμήμα Γ΄   8. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Α΄   9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων   10. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων –   Τμήμα Α΄    ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x