2. Η ΕΝΝΟΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  2. Η ΕΝΝΟΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.doc
Share
Transcript
  6 Η ΕΝΝΟΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ Η θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς κατά Lakoff και Johnson και η σνακ!λοθη εφαρμογή τηςστο "ε#ίο της λογοτε$νίας και ει#ικ!τερα της "οίησης% α"& τος Lakoff και '()n*)%εί$ε ωςα"οτ+λεσμα την ανά"τ,η το κλά#ο της γνωσιακής "οιητικής -.o/n0102* 3o*10.s4%σε μιανα"!"ειρα #ιερε5νησης των γνωστικ6ν #ιεργασίων -.o/n0102* 3)o.*ss*s4 "ο α"αιτο5νται για τηνκαταν!ηση το ι#ιά7οντος "οιητικο5 λ!γο εκ μ+ρος το αναγν6στη% γεγον!ς "ο ο#ήγησε στηνκατασκεή "οικίλων μοντ+λων γνωστικής ανα"αράστασης -.o/n0102* s.h*8as% s.)031s an9s.*na)0os4: ;γκεκριμ+να% με αφετηρία την γνωσιακή "ροσ+γγιση της μεταφοράς% +$ον "ροταθεί#ιάφορα μοντ+λα ανάλσης των "οιητικ6ν μεταφορ6ν% με "ρωταρ$ικ!τερο !λων το μοντ+λοανάλσης της εννοιακής μεταφοράς κατά Lakoff και '()n*): ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ LAKOFF KAI TURNER  Η "ρο+κταση της θεωρίας των Lakoff και Johnson "ραγματο"οιείται λίγα $ρ!νια μετά την +κ#οσητο <*1a3ho)s =* >02* ?@% α"! τον ί#ιο τον Lakoff σε σνεργασία με τον A()n*)% σε μια α"!"ειρασ5ντα,ης εν!ς Bασικο5 ο#ηγο5 ανάλσης της "οιητικής μεταφοράς% με "αρα#ειγματικ+ς εφαρμογ+ςτης: Κ ατά τος Lakoff καιA()n*)% η ί#ια η φ5ση της εννοιακής μεταφοράς% το γεγον!ς #ηλα#ή !τιαφορμάται α"! την καθημερινή 7ωή -.on2*n10ona>0Ca10on4 και α"οτελεί το ασνεί#ητο γνωσιακ!"λαίσιο -.o/n0102* f)a8*4 !λων μας% σνιστά το κατάλληλο +#αφος για την ανά"τ,η της"οιητικής μεταφοράς% "ο "ροκ5"τει α"! την #ημιοργική ε"ε,εργασία% αναμ!ρφωση και"ρο+κταση λιγοστ6ν σμBατικ6ν καθημεριν6ν εννοιακ6ν μεταφορ6ν% ως το αναγκαίο γνωσιακ! "!στρωμα κάθε λογοτ+$νη -σγγραφ+α ή "οιητή4% 6στε να γίνονται κατανοητ+ς α"! τον εκάστοτεαναγν6στη #ε#ομ+νο !τι τ!σο ο φορ+ας το μην5ματος-"οιητής4 !σο και ο "αραλή"της-αναγν6στης4 #ιαθ+τον +να κοιν! γνωσιακ!% εμ"ειρικ! μοντ+λο -.o/n0102*D .(>1()a>D.o88on3>a.*8o9*>4 Bάσει το ο"οίο αφεν!ς εγγράφεται% αφετ+ρο εκφρά7εται και κατανοείται η ο"οια#ή"οτεεμ"ειρία E :Fε Bάση ατά% α"ο"ειρ6νται μια "εριγραφή και ανάλση ατο5 το μοντ+λο% των μη$ανισμ6νσκ+Gης "ο "εριλαμBάνει% αλλά και το σνολικ!τερο τρ!"ο λειτοργίας το% "αραθ+τονταςσγκεκριμ+να "αρα#είγματα: ;5μφωνα με ατο5ς% κάθε ν+α μεταφορική ι#+α "ηγά7ει α"! +,ιBασικο5ς νοητικο5ς μη$ανισμο5ς σκ+Gη H  -ε"+κταση% λε"τομερειακή ε"ε,εργασία% αμφισBήτηση%σ5νθεση% "ροσω"ο"οίηση% μετωνμία4% "ο λειτοργο5ν είτε μεμονωμ+να είτε σν#αστικά%ανα#εικν5οντας κά"οιες ε"ιμ+ρος αναλογίες μετα,5 εννοι6ν -":$: ο θάνατος είναι σκοτά#ι4% οιο"οίες μορφο"οιο5νται μ+σα α"! τη #ημιοργία είτε νοητικ6ν -.on.*31(a>4 είτε εικονιστικ6ναντιστοι$ι6ν -08a/* 8a330n/s4 στο νο το αναγν6στη:I,ετά7οντας τος τ+σσερις κρι!τερος νοητικο5ς μη$ανισμο5ς% στα "λαίσια των νοητικ6ναντιστοι$ι6ν% "αραλεί"οντας την "ροσω"ο"οίηση και τη μετωνμία% θα #ια"ιστ6σομε οτι% στηBάση τος %"ρ!κειται για α"λ+ς νοητικ+ς #ιεργασίες% "ο ως "ρ6τη 5λη της "οιητικής σκ+Gης%"ροεκτείνονται% με στ!$ο την ε,"ηρ+τηση των "οιητικ6ν "ροθ+σεων: Fε το μη$ανισμ! τηςε"+κτασης -*1*n90n/4% μια ή#η σμBατικο"οιημ+νη μεταφορά-+ννοια στο "ε#ίοK"ηγή4 ε"ιλ+γεταικαι ε"εκτείνεται α"! τον "οιητή% 6στε να σμ"εριληφθεί και μια ακ!μη "λερά της -":$: στονμον!λογο το μλετ% !"ο ο ;αί,"ηρ ε"εκτείνει την καθημερινή μεταφορά ο θάνατος είναι 5"νος%για να σμ"εριλάBει και την +ννοια το ονείρο4:Mντίθετα% με τον μη$ανισμ! της λε"τομερειακής 1 Bλ:<o)* 1han .oo> )*ason-ENONPQRKQS4 2 Bλ:<o)* 1han .oo> )*ason-ENONPQSKST4  7 ε"ε,εργασίας-*>a?o)a10on4% αναφερ!μαστε στη #ια#ικασία κατά την ο"οία% μια ή#η "άρ$οσα+ννοια-σ$ήμα4στο "ε#ίοK"ηγή% ε"ε,εργά7εται με +να μη σμBατικ! τρ!"ο% ενθαρρ5νοντας τοναναγν6στη στην ανα7ήτηση ν+ων ερμηνει6ν-":$: το τρί$ωμα της κ!κκινης κοB+ρτας "ο μαςσκ+"ει #ιαρκ6ς μεγαλ6νει% γίνεται μια +γκος αρκο5#α η κοB+ρτα4%εν6 με τον μη$ανισμ! τηςαμφισBήτησης-#εν ήταν άλλη η αγά"η μας% +φεγε% ,αναγ5ρι7ε και μας +φερνε4 αναφερ!μαστεστην #ια#ικασία σ5μφωνα με την ο"οία +νας "οιητής θ+τει σε αμφισBήτηση την καταλληλ!τηταμιας σμBατικής μεταφοράς: A+λος% οι "αρα"άνω μη$ανισμοί% +$ον τη #νατ!τητα ναλειτοργήσον και σν#αστικά% "αράγοντας +να ι#ιαίτερα σ5νθετο και ,ε$ωριστ!α"οτ+λεσμα-εσ5 τρισαγα"ημ+νη "ο +μελλε στη λήκθο της αγά"ης σο να σλλ+γεις τιςακαταν!ητες τρικμίες μο4:Mναφορικά με την κατηγορία των εικονιστικ6ν αντιστοι$ι6ν% σε ατήν εντάσσονται τ!σο ταεικονιστικά σ$ήματα -08a/* s.h*8as4!σο και οι μεταφορ+ς εικ!νες-08a/* 8*1a3ho)s4:Uςεικονιστικά σ$ήματα εκλαμBάνονται "ολ5 γενικ+ς καθολικ+ς #ομ+ς "ο αντα"οκρίνονται σεστοι$ει6#η ανθρ6"ινα Bι6ματα% εν6 ως μεταφορ+ς εικ!νες νοο5νται εκείνες οι μεταφορ+ς "οενεργο"οιο5ν μια αντιστοι$ία μετα,5 #5ο εικ!νων% !"ο σ$νά ο "ολλα"λασιασμ!ς ήανα"αραγωγή ορισμ+νων λε"τομερει6ν της εικ!νας "εριορί7ει ατο5 το εί#ος τις μεταφορ+ς σεε,αιρετικά ε,ει#ικεμ+νες "ερι"τ6σεις% τις μεταφορ+ς α"οσ"ασματικής εικ!νας V -on* sho1 08a/*4:Mλλά για να κατανοήσομε καλ5τερα το μοντ+λο ανάλσης των Lakoff και '()n*)%θα "αραθ+σομεμια εφαρμογή το ε"άνω στο ;ον+το αρ:SV το ;αί,"ηρ: ;WXIAW SVF"ορεί σε με να #εις την ε"ο$ή το +τος "ο λίγα μ!νο φ5λλα κίτρινα κρ+μονται αριά σε κλά#ος "ο α"& το κρ5ο τρ+μον% +ρμος% σκ+τος  ναο5ς "ο "ριν γλκολαλο5σαν τα "ολιά: ;ε μ+να Bλ+"εις τη Bασιλεμ+νη εσ"+ρα "ο "ρος τη #5ση σκοτεινή κατηφορί7ει%"ο αγάλιKαγάλι #ι6$νει η ν5$τα την ημ+ρα%θάνατος άλλος "ο !λα με ησ$ία σφραγί7ει:;ε μ+να Bλ+"εις φ+γγος α"! τη φωτιά "ο "α& στης νι!της της τη στά$τη σιγοσBήεται%στο νεκροκρ+Bατ! της σα να ,εG$ά%κι α"& !τι "ριν ετράφη% τ6ρα καταλ5εται:Mτά "αρατηρείς κι η αγά"η σο θεριε5ειγια να αγα"άει "ολ5 !%τι γλήγορα μισε5ει: ΑΝΑΛΥΣΗ ;5μφωνα με τος Lakoff και '()n*)% το "αρα"άνω σον+το το Yhak*s3*a)*% είναι κατά τ+τοιοντρ!"ο #ομημ+νο% +τσι 6στε κάθε το τετράστι$ο να μας "ροσφ+ρει και μια #ιαφορετική 3 Bλ:<o)* 1han .oo> )*ason -ENONPONKETT4  8 μεταφορική ά"οGη το ί#ιο "άντοτε θ+ματος Z % στην "ροκειμ+νη "ερί"τωση% το τελεταίο στά#ιοτης ανθρ6"ινης 7ωής% και ει#ικ!τερα% ο ερ$ομ!ς το θανάτο: ;γκεκριμ+να% οι τ+σσερις "ρ6τεςγραμμ+ς ανακαλο5ν τις μεταφορ+ς ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΤΑ, στην ο"οία τα στά#ια τοκ5κλο της ανθρ6"ινης 7ωής% αντιστοι$ο5ν στα στά#ια το κ5κλο 7ωής των φτ6ν -":$: τακίτρινα φ5λλα σμBολί7ον την είσο#ο στο τελεταίο στά#ιο της 7ωής% "ο είναι η γεροντικήηλικίαKη φθορά "ο την $αρακτηρί7ει μας "αροσιά7εται μ+σα α"! την φράση ["ο λίγα μ!νοφ5λλα κρ+μονται αριά\% φράση "ο "ροκαλεί και ε,ει#ικε5εται σε μια ακολοθία εικ!νωνK"ρ6τα!λα τα φ5λλα το #+ντρο κιτρινί7ον% +"ειτα αρ$ί7ον σιγάKσιγά να αραι6νον και να "+φτον%μ+$ρι το #+ντρο τελικά να α"ομείνει με τα ελά$ιστα τελεταία το φ5λλα% εν6 τα "ολιά "οκελαη#ο5ν Kη #ε5τερη +ν#ει,ηK το +$ον ή#η εγκαταλείGει4% και W ]^]_W; AΗ; `UΗ;MXA;AWbI ;AWX ]^]_W AUX IcWbUX AW^ IAW^; -τα κίτρινα φ5λλαKφθιν!"ωροKτα"ολιά "ο κελαη#ο5νKάνοι,η% καλοκαίριKτα +ρημα και α"ογμνωμ+να α"! το κρ5ο κλα#ιάK$ειμ6νας4:;τη σν+$εια% τα ε"!μενα #5ο τετράστι$α "ραγματε5ονται το γεγον!ς το θανάτο%εκμεταλλε!μενα #ιαφορετικ+ς Bασικ+ς σμBατικ+ς μεταφορ+ς: dια "αρά#ειγμα% το #ε5τεροτετράστι$ο εισάγεται με τις μεταφορ+ς W ]^]_W; AΗ; `UΗ; IXM W ]^]_W; AΗ;FIeM; -ο θάνατος ισο#ναμεί με τη ν5$τα% !"ο το λκ!φως μετά το ηλιοBασίλεμα ισο#ναμεί μετο στά#ιο "ριν το θάνατο4% $άρη στην τατ!$ρονη εκμετάλλεση και ενεργο"οίηση τωνμεταφορικ6ν αντιλήGεων το φωτ!ς% της 7ωής% της ν5$τας και το θανάτο -το φως είναι"αράγωγο το ήλιο% τον ο"οίο εκλαμBάνομε ως το κινο5μενο οράνιο σ6μα "ο ανατ+λλει και#5ειKτο φ6ς γίνεται αντιλη"τ! ως +ν#ει,η της ημ+ρας% εν6 η α"οσία το ως +ν#ει,η ν5$ταςKμεταφορικά% η ν5$τα ισο#ναμεί με 7ωντανή οντ!τηταK#ράστη "ο ε,αφανί7ει το φ6ςKη 7ωή είναιισο#5ναμο το φωτ!ςK η #ιάρκειά της 7ωής αντιστοι$εί στη #ιάρκεια των ωρ6ν της μ+ραςK!ταν λίγοφως α"ομ+νει% τ!τε και λίγη 7ωή α"ομ+νει4% και Η `UΗ IXM cW_^AFΗ W]AΗ;M -καιάρα ο θάνατος ισο#ναμεί με α"6λεια ατής της ι#ιοκτησίαςKαν ο θάνατος εκληφθεί ως #ράση gAMdIdWXWAM IXM eM;I;% τ!τε ατ!ς ισο#ναμεί με την αι$μαλωσία της 7ωής α"! κά"οιον#ράστηKο θάνατος μ"ορεί να εκληφθεί ως #ράστης% !"ως και μ"ορεί να εκληφθεί ως ο #ράστης "οαι$μαλωτί7ει το φως% +τσι 6στε να #ημιοργηθο5ν οι ακ!λοθες αντιστοι$ίεςP Η X^bAMMbFM_UA`I AW iU; KW jMXMAW; MbFM_UA`I AΗ `UΗKΗ `UΗ IXM iU; Η X^bAM IXM AW ;W^XMFW AW^ jMXMAW^4 "ο σνε"άγεται τις Η X^bAM IXM]M_^FFM και Η X^bAM IXM MXMcM^;Η -"ο αγάλιKαγάλι #ι6$νει η ν5$τα την ημ+ρα%θάνατος άλλος "ο !λα με ησ$ία τα σφραγί7ειKWcU; Η X^bAM ]M_^cAI ]M MXMcM^IAΗX c_M;Η% IA; ]M W jMXMAW; ]M_^cAI ]M MXMcM^I AWX MXjeUcW4:A+λος% στο τρίτο και "ροτελεταίο τετράστι$ο% ο Yhak*s3*a)* εκμεταλλε5εται τη σμBατική μαςγν6ση σ$ετικά με τα στά#ια της φωτιάςP η "ρ6ιμη ασταθής φλ!γα ισο#ναμεί με τη φωτιά της νι!της% η σταθερο"οίηση της με τη μ+ση ηλικία% τα "ολείμματά της με τη γεροντική ηλικία% εν6 οικρ5ες στά$τες της με το θάνατο -σε μ+να Bλ+"εις φ+γγος α"! τη φωτιά:::κι α"& !τι "ριν ετράφη%τ6ρα καταλ5εται4% εν6 ανακαλείται τατο$ρ!νως και η γν6ση μας για τη #ια#ικασία της κα5σηςPκάθε φωτιά καίει σ5μφωνα με το κα5σιμο λικ! "ο #ιαθ+τει-":$: ,5λο4 και μ!λις ατ! αναλωθεί%τα "ολείμματα μετατρ+"ονται σε στά$τες% εν6 η φωτιά #εν μ"ορεί να ,ανακάGει: I"ίσης% για νασταθερο"οιηθεί μια φωτιά% "ρ+"ει στα αρ$ικά της στά#ια να "αρήγαγε "ολ5 θερμ!τητα% γεγον!ς"ο "ροl"οθ+τει αρκετή "οσ!τητα κα5σιμης 5ληςP !ταν ατή ε,αντληθεί εμφανί7ονται οι στά$τες% 4 Bλ:<o)* 1han .oo> )*ason-ENONPHQKVV4  9 "ο α"οτελο5ν σγ$ρ!νως το κατάλοι"ο το κασίμο και το "αράγωγο της κα5σης: ]ατ&αναλογία τ6ρα% η μεταφορά W ]^]_W; AΗ; `UΗ; ;W^XMFI FI AWX ]^]_W AΗ;iUAM; σνε"άγεται τις ε,ής αντιστοι$ίεςP Η IXIedIM cW^ MXM_UXW^FI ]MAM AΗMe]IM AΗ; `UΗ; FM; MXA;AWbI ;AW ]MWFIXW m^_W% AW ;AMW AΗ; XIWAΗAM; MXA;AWbI ;AW ceUFW ;AMW ]M^;Η;% W ;AMbAI; MXA;AWbW^X;A; IccAU;I; AΗ; ΗΗ UFIXΗ; `UΗ;KMcWAI_W^X IXImΗ AΗ;cW;WAΗAM; IXIedIM; cW^ mWIMFI% Η cW_^ jIeFWAΗAM AUX Meb]UX;AMUX MXA;AWbI ;AΗ `UA]WAΗAM AΗ; XIMeΗ; Η_]M;% W ;AMbAI; cW^]IAWXAM ;AΗ bWW_Η MXA;AWbW^X FI AWX IAWFWjMXMAW MXjeUcW cW^]IAIAM ;AW ]eIMA:;νοGί7οντας% "αρατηρο5με !τι και τα τρία τετράστι$α το "αρα"άνω σον+το ανα"τ5σσονται"άνω σε μια ακολοθία σμ"ληρωματικ6ν% "οστηρικτικ6ν και σνεκτικ6ν μετα,5 τοςμεταφορ6ν "ο "ραγματε5ονται την είσο#ο στο τελεταίο στά#ιο της 7ωής και σνε"ακ!λοθα%την +λεση το θανάτο με την ε,ής σειράP ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΤΑΟ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΘΕΙΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΗ ΝΥΧΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ  1 Mτ! το γνωσιακ! μοντ+λο% λοι"!ν% "ο ε#ρά7εται στην ανθρ6"ινη ν!ηση% εθ5νεται για την"αραγωγή "ολλα"λ6ν% ασνήθιστων% !σο και ι#ιαίτερων "οιητικ6ν μεταφορ6ν% ε"ιτγ$άνονταςτη μετατρο"ή το ατομικο5 Bι6ματος σε σλλογικ!- άρα και "ολιτισμικά $αρακτηρισμ+νο4% σεμιαν "ροσ"άθεια να ανα#ει$θεί μια "ρωτ!τ"η και ι#ιοσγκρασιακή "λερά της "ραγματικ!τητας%"ο να ε"ιτρ+"ει τη σν5"αρ,η "ολ"ρισματικ6ν και ε,ίσο ισο#5ναμων τρ!"ων ανάγνωσηςσνε"6ς και ενν!ησης της ανθρ6"ινης εμ"ειρίας% με την ε,ακτίνωση ν+ων% κατά "ερί"τωσησημασι6ν -/>o?a> 8*1a3ho)0.a> )*a90n/4:;5μφωνα με τον τρ!"ο ατ!% α,ί7ει να ε,ετάσομε τις #ιεργασίες το ατομικο5 ι#ιοσγκρασιακο5Bι6ματος σε σλλογικ!% και% εν "ροκειμ+νω% την εγγραφή και σνακ!λοθα% ενν!ηση το ερωτικο5Bι6ματος: dια το σκο"! ατ!% θα "ρο$ωρήσομε στην ανάλση #+κα ερωτικ6ν "οιημάτων%τα,ινομημ+νων σε "+ντε ,ε$ωριστ+ς εν!τητες% +$οντας ως κριτήριο% τη #ιερε5νηση το τρ!"οεγγραφής της "οκειμενικής ερωτικής εμ"ειρίας% μ+σω της ανάλσης των εννοιακ6ν μεταφορ6ν"ο $ρησιμο"οιεί ο εκάστοτε "οιητής:Mλλά ας #ο5με "ρ6τα% "ως εγγράφεται "ολιτισμικά η σμBατική καθημερινή εμ"ειρία το +ρωτα%ανάμεσα στος ανθρ6"ος:;το "αγκ!σμιο "ολιτισμικ! "λαίσιο% η φσική εμ"ειρία το +ρωτα εκλαμBάνεται μ+σω των"ρωταρ$ικ6ν αισθητηριακ6ν εμ"ειρι6ν% με Bάση "άντοτε το α,ίωμα !τι η καταν!ηση μιαςαφηρημ+νης εμ"ειρίας #ομείται "άνω στα θεμ+λια μιας σγκεκριμ+νης και α"τής% εν6α"οτ"6νεται στο εννοιακ! μας σ5στημα% με τη μορφή εν!ς γνωστικο5D"ολιτισμικο5"ροτ5"ο:;γκεκριμ+να% ο +ρωτας% εφ!σον α"οτελεί μια αρ$+γονη% "ανανθρ6"ινη και καθολικήεμ"ειρία σνφασμ+νη α,ε#ιάλτα με τον κ5κλο της ανθρ6"ινης7ωής-γ+ννηση%+ρωτας%θάνατος4και σνήθως %+ν#ει,η ακμής των 7ωτικ6ν #νάμεων εν!ςανθρ6"ο-νε!τητα4τείνει να α"ο#ί#εται ως μια "ερBατική%οριακή και καταλτική εμ"ειρία της 5"αρ,ης "ο αντιστοι$εί είτε σε "+ρτατες και α"αραBίαστες αρ$+ς-γ+ννηση%θάνατος%7ωή4και ν!μος-#νάμειςKκοσμικά στοι$είατης φ5σης !"ως φωτιά%νερ!%α+ρας%ήλιος%φεγγάρι4!σο καιηθικ+ς-αλήθεια%καλοσ5νη%#ικαιοσ5νη%κ:α:4α,ίες%είτε σεBίαιες-σ5γκροση%μά$η%"!λεμος4%ανε,+λεγκτες-τρ+λα4%μστηριακ+ς καταστάσεις-μαγεία4αλλά και"ρωταρ$ικ+ς Bιολογικ+ς ανάγκες-τροφή%"!ση4και λειτοργίες-ανα"νοή4:]ατά σν+"εια %η εγγραφήκαι +κφραση το ερωτικο5 Bι6ματος φαίνεται να σντρ+$ει !λο τον ανθρ6"ινο"ολιτισμ!%α#ιάρρηκτα σν#ε#εμ+νο με την +ννοια της 5"αρ,ης %τ!σο σε ατομικ!%οσο και σεσλλογικ! ε"ί"ε#ο:Wι εκάστοτε λογοτ+$νες -σγγραφείς ή "οιητ+ς4ε"ομ+νως %μετα$ειρί7ονται το σλλογικ! γνωσιακ!"ολιτισμικ! "!Bαθρο το +ρωτα%!"ως ατ! α"οτ"6νεται ανά τος αι6νες καισγκεκριμενο"οιείται μ+σω των σμBατικ6ν κοιν6ν -ασνεί#ητων4μεταφορ6ν%τις ο"οίες καιε"ε,εργά7ονται εφάνταστα και "αραγωγικά%με την "ρ!θεση να ε,άγον ν+ες και "ρωτ!τ"εςσημασίες:]ατά ατ!ν τον τρ!"ο% αφεν!ς σμBάλλον στην αναν+ωση και τον εμ"λοτισμ! της"ολιτισμικής "αρά#οσης%αφετ+ρο κατορθ6νον την τρο"ο"οίηση το εκάστοτε γνωσιακο5σ$ήματος στο μαλ! το αναγν6στη:;ΗFIU;Η ceW;jΗ]Η ^cW;I_UX cMeMcWFcUX
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x