2-AKIDAH TING 3 -SEMAKAN SEPT 2003.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
   : æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b æŠuýjàÏ@Ýîãby æŠuýjàÏ@Άîi @ @ @ @S~Q~QP @ @[Ínäm@æ‰b@Íjßì NQ @ @[@oÏa…@†í‰ìß @ @ZÞì‰@†Ð×@æb¹aŠi @tìÛŠÏ@ ïÜÔÇ@ ÝîÛ… Q~Q @ @Q@‰a
Share
Transcript
    24     bÌÏ åË…jàÏ åŠæŠuýjàÏ ÝîãbyæŠuýjàÏ Î†îi   QN[Ínäm æ‰b Íjßì  Q~QtìÛŠÏ ïÜÔÇ ÝîÛ… †Ð× ïãdß ëbma Þì‰´ÐàîàÏN Q~RïÜÔÇ ÝîÛ… Þì‰ Çbİäß ìmb éÛb éÛa…a æì×ë‰ †Ï‰…æb¹aN   RNpbía åÌ‚äîiŠÏR  a‰b‚ pìØíaŠi[åÛìÐßì׊i RLQNpbía õbäÛa ñ‰ìZ  ¬ ! u   ρ $  t  Β’   Î  û Ï  N ≡ u   θ≈  y   ϑ  ¡ ¡  9  $ #$  t  Β u   ρ’   Î  û Ç  Ú ö  ‘ F {  $ #  4    š χ %  Ÿ 2 u   ρ  ª !  $ # Èe ≅  ä  3   Î / & ™ ó _  x    «$  V Ü  Š  Ï t   ’  Χ∩⊇⊄∉∪   RLRNõbäÛa ñ‰ìZ  $   p  κ   š  ‰  r  '   ¯  ≈  t  ƒ t  ⎦⎪  Ï %  ©  !  $ # ( # þ  θ  ã Ψ  t  Β # u  ™ ( #  θ  ã è  ‹  Ï Û r  &  © !  $ # ( #  θ  ã è  ‹  Ï Û r  & u   ρ t  Αθ  ß ™ §    9  $ # ’  Í  < '  ρ  é & u   ρ Í    ö  ∆ F {  $ # ó  Ο  ä  3Ζ  Ï Β  (  β  Î *  s  ù ÷ Λ  ä  ⎢  ô ã t   “   ≈  u  Ζ  s   ? ’   Î  û & ™ ó ©  x    «  ç νρ – Š ã    s  ù ’   n   <  Î ) « !  $ # É Αθ  ß ™ §    9  $ # u   ρβ  Î ) ÷ Λ  ä  ⎢Ψ  ä  .  t  βθ  ã Ζ  Ï Β ÷  σ   è  ? « !  $ $   Î / Ï  Θ ö  θ  u  ‹  ø 9  $ # u   ρ Ì    Å  z F ψ  $ #  4  y    7  Ï 9≡ s  Œ  ×   ö    y    z ß  ⎯  |   ¡  ô  m r  & u   ρ  ß[ oÏa… †í‰ì  ‰aQ QNÞì‰ æa… ã ´mŠÌÏ å×bmbrßN RNå×bmbrßÞì‰ Çbİäß …ì–Ôß a Çbİäß ïm‰cŠiN SNïÜÔÇ æa… ïÜÔã ÝîÛ… ðìçbnÌß æa… ã †Ð× æb¹aŠi åÐîuaì×Þì‰NS~Q[ïÜÔã ÝîÛ… $   p  κ   š  ‰  r  '   ¯  ≈  t  ƒ t  ⎦⎪  Ï %  ©  !  $ # ( # þ  θ  ã Ψ  t  Β # u  ™ ( #  θ  ã è  ‹  Ï Û r  &  © !  $ # ( #  θ  ã è  ‹  Ï Û r  & u   ρ t  Αθ  ß ™ §    9  $ #   S~R[ïÜÔÇ ÝîÛ… TNîn†Ð× å×ìÛŠ¾ âìÓ Òb  aìn× ëbma ´ÐàîàÏNUNÇbİäß …ì–Ôß å×bmbrßa Çbİäß ïm‰cŠi Þì‰NVNÞì‰ Çbİäß aìèi îÔîßa Çbİäß ïm‰cŠiN S~Q~QP Þì‰ †Ð× æb¹aŠiZ   Þì‰ Çbİäßa Çbİäß ïm‰cŠiN    25 bÌÏ åË…jàÏ åŠæŠuýjàÏ ÝîãbyæŠuýjàÏ Î†îi ¸ ξƒ Í  ρ ù '  s   ? ∩∈®∪ RLSNpbía õbäÛa ñ‰ìZ   ⎯  ¨ Β Æ ì  Ï Ü  ã ƒ t  Αθ  ß ™ §    9  $ # ô ‰  s  )  s  ù t  í$  s  Û r  &  © !  $ #  (   ⎯  t  Β u   ρ 4 ’   ¯  < u   θ  s   ?  ! $  y   ϑ  s  ù y    7≈   o  Ψ  ù =  y   ™ ö  ‘ r  & ö Ν   Î γ  ø Š   n  =  t  æ$  Z à  Š  Ï   y    m ∩∇⊃∪  QNâbã †î’ã å׊˅ŠÐ¾R ìÛýß ã õ oîb× ðNRN扆ía mŠ× ðìÛýß îÛìäß †í‰ìßaˆîiŠÏ õ  æÞì‰ æa… ã a‰bnãabãŠ kjRÇbİäß kuaë Þì‰åÛìÐßì׊i a‰b‚ NSNpbía …ì–Ôß îÛìäßpbía õbäÛa ñ‰ìZ  ⎯  ¨ Β Æ ì  Ï Ü  ã ƒ t  Αθ  ß ™ §    9  $ # ô ‰  s  )  s  ù t  í$  s  Û r  &  © !  $ #  (   ⎯  t  Β u   ρ 4 ’   ¯  < u   θ  s   ?  ! $  y   ϑ  s  ù y    7≈   o  Ψ  ù =  y   ™ ö  ‘ r  & ö Ν   Î γ  ø Š   n  =  t  æ$  Z à  Š  Ï   y    m ∩∇⊃∪ a… ðëbu åîÛìmN ‰aR QNÞì‰ æa… ã a‰bnãa å×aˆîj¾N RNk åØËŠäßRkuaë Þì‰ ÇbİäßNSNêìäÏ åË… ™ìm å×bãbÔÜßlaìzËìšÌmN QN âë‰ìÏ Z B æa… a †Ð× åãb¹d× ´ßbväß oÏa… Þì‰bî™bèj× õ bíbv× æa… æ õ  æÒë†îçNB ‰aS QNa †Ð× åãb¹b× åØÜväß ´ßbväß oÏa… Þì‰ æa… ædíbv× æa… ædî™bèj×Òë†îçN     26 bÌÏ åË…jàÏ åŠæŠuýjàÏ ÝîãbyæŠuýjàÏ Î†îi   RN[åÛìÐßì׊i åËb‚äîiŠÏ S~Q™ìm RÞì‰ S~RÞì‰ åËaìuŠÏ S~SÞì‰ åãbi‰ìÌÏ RN™ìm åØía‰ìèÌßRÞì‰ N SNïãdß æaìÛŠÐ× åØÌ‚äîj¾åÏë†îè× a… Þì‰ †Ð×NTNÞì‰ †Ð× éîb× bînäñëýã åØÔqbj¾ åË…N QNì õ alaìu ÞZ  Q~QNâbãRÍí Þì‰ ðìçbn×… kuaë Q~RNæa… æŠibëaéîÛëa ¿…bç… Íí ´uÞì‰RâŒÈÛa aìÛëa N  [ oÏa… †í‰ìß ‰aQ QNâbã åØmìjrßRkuaë Íí Þì‰ ðìçbn×…N RNØÌí‰ ê‰bv åØËŠäßÞì‰ Rðìçbn×… kuaë Íí N SNæa… âŒÈÛa aìÛëa ïm‰a å×bmbrßÞì‰ âbãRâŒÈÛa aìÛëa N TNðdäÌß ïÜÔã ÝîÛ… ðìçbnÌßâbã Rkuaë Íí Þì‰ ðìçbn×…NUN àÈÌßåØÜ  ﺔﻔﺻ LæìØm åߌÈ× ðdqìо æa… ÝØ å×ìub¾ a… paìÓ Íí a‰bšã æa… æ놷N   Þì‰R kuaë Íí æa… ðìçbn×…sç‰bvN Q NåÌ‚äîiŠÓZ  B aìÛëa Þì‰ æcˆîiŠÏ aìÛëa å×ìi åË… âŒÈÛaâŒÈÛaN RNa… a†äîß bnÏ paìj¾ ‰aR QN‚äßåËaìuŠÏ ê‰bv å×bn튠 Þì‰RâŒÈÛa aìÛëa N  RNÞì‰ a‰bnãa å×aˆîj¾RaìÛëa âŒÈÛa aìÛëa å×ìi æa… âŒÈÛaN      27 bÌÏ åË…jàÏ åŠæŠuýjàÏ ÝîãbyæŠuýjàÏ Î†îi  ðëbu åîÛìmbäÌß õ Þì‰ ðRaìÛëa âŒÈÛaN SNÞì‰ æ–× ïçìnãì‚äßR  †Ð× åËìÛìmŠÏ ð¾ åË…å×a‰Rë‰ì™ æa… N   QNåÌ‚äîiŠÏ :  Q~QNÞì‰ åãbi‰ìÌÏR âýg åØÔšäß a… Q~RNbäÌß õ  æa… åÌnäm ð í æd™ë…éîÛëa b¹Šm… Í Þì‰RâŒÈÛa aìÛëa N  ‰aS QNÞì‰ åãbi‰ìÌÏ åØía‰ìèÌßR âýg åØÔšäß a…N RNbäÌß åØÜväß õ  æa… åÌnäm ðb™ë… õ Þì‰ éîÛëa b¹Šm… Íí æRâŒÈÛa aìÛëaNSNa‰bÏ åãbi‰ìÌÏ ïçìnãì‚äßÞì‰N QNæ‰b Íjßì ﻔﺻ ñ…ìàªN RNa… åÌ‚äîiŠÏ[åÛìÐßì× ٢ , ١ . ﻔﺻ kuaë ٢ , ٢ . ﻔ Ýîznß ٢ , ٣ . ﻔﺻ ë‰bç Þì‰ ï™biSNíûîn×a å×a…bÌß Îìíë‰ Îìmì™[åØèî¾ S~QNëa‰ì  [ oÏa… †í‰ìß ‰aQ QNå×bmbrß ﻔﺻ Lkuaë Íí ï™bi ë‰bç æa… ÝîznßÞì‰N RNïÜÔÇ æa… ïÜÔã ÝîÛ… åØmìjrßbäÌß õ  ð ﻔﺻ ï™bi kuaë Þì‰NSNßa bînäbuŠØÏ a… éãb  õ æN   òÐãR  a‰bÏ Þì‰ 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x