1st Term RUBRIC

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  SUBJECT: ENGLISH GRADE: UKG Teacher   Lam’ aa, Aisha  STRAND: 1   Speaking and Listening Topic  Outcome Indicator(s) PERFORMANCE DESCRIPTION   Fully Achieved (FA) Mostly Achieved (MA) Achieving (A)   My bestfriend  S.L. 1:3 Responds to greetings, farewells, thanking and apologies in familiar routine situations S.L. 2:1 Begins to use  polite social language with teacher support (e.g. please, thank you, sorry) S.L. 1: Engage in speaking and listening to interact with others Engage in conversations by actively speaking and listening to peers and others with no guidance Engage in conversations by actively speaking and listening to peers and others with little help Engage in conversations  by actively speaking and listening to peers and others with teachers help. S.L. 2: With explicit support  begins to use basic skills and strategies of classroom interaction.   There is clear evidence of the use of  basic skills and strategies of classroom interactions. There is some what evidence of the use of basic skills and strategies of classroom interactions. There is little evidence of the use of basic skills and strategies of classroom interactions.  STRAND: 2   Reading and Viewing R.V. 1:5 Shares information about favourite books, focusing mostly on illustrations and key words R.V. 1: Show awareness of the connection between reading, writing and oral language. Can make connections  between reading, writing and oral language without any guidance Can make connections between reading, writing and oral language without little guidance Can make connections  between reading, writing and oral language mostly with guidance STRAND: 3 Writing and Representing Mybestfriend  W.R. 3:3 Demonstrates awareness of concepts of print (e.g., writes on a line and uses appropriate spacing  between letters and words) W.R. 3: Print the letters of the alphabet independently and use some features and conventions of language to express meaning through writing and representing Print the letters of the alphabet independently and use some features and conventions of language to express meaning through writing and representing without teachers help Print the letters of the alphabet independently and use some features and conventions of language to express meaning through writing and representing with little help. Print the letters of the alphabet independently and use some features and conventions of language to express meaning through writing and representing, mostly with teachers help. W.R. 3: 4  Writes lower and upper case letters in a recognizable form Writes lower and upper case letters in a recognizable form without teachers help Writes lower and upper case letters in a recognizable form without little guidance from teachers. Writes lower and upper case letters in a recognizable form mostly with teachers help.    SUBJECT: ENGLISH GRADE: UKG Teacher   Lam’ aa, Aisha  STRAND: 1   Speaking and Listening Topic  Outcome Indicator(s) PERFORMANCE DESCRIPTION Fully Achieved (FA) Mostly Achieved (MA) Achieving (A)  S.L. 1: 11 Finds similarities and differences in pictures using specific words (big, small, tall, short, happy, sad) Spot the differences  between different houses without any guidance. Spot the differences  between different houses with little guidance. Spot the differences  between different houses with the help of the teacher. S.L.3:4 Begins to use descriptive words to talk about  people,  places and things (e.g., big, small, tall) use descriptive words to talk about people, Places and things without any guidance. use descriptive words to talk about  people, Places and things with little guidance. use descriptive words to talk about people, Places and things with the help of the teacher.   ޑޭރްގ : ޔ ..  ދްއާމ : ނާުރްގ   ރަޗ ޓ : ްމަލާޝިައ   ޑްނޭރްޓްސ :2 ދ ްޖަތ   ުރުސ : މްނއތާގާޔިރވުކއ    ތ .1: اب ް އަ ތު ރުކަ އ ގުކަ ތު ރުކަ އ އ ގ رخ ް ނި އް ނަ ޔިކް ނު ގނ އ .   ޭނާުލިސާ ރަވްނި :   ުލިސާގާޖ ަނލ ސްފަތ   ނަކިުލިސާދިަގްނައގަހާފ   #   ނަދްނުމަވުލިސާ   ަބުޑޮބަފވުލިސާ   ށައަމަހިރުފަފވުލިސާ   فا ب  ގު ރުކަ އ  ގުކަ ތް ނި އ ރ ތ 10  ު ރުކަ އ ގ ްސި ރް އަ ދު މ ުކ އާ އ ހ އ   ް ނު ޖަ ރް ޙަ މ ް ނ ު ޔިކ . فا ب  ގު ރުކަ އ ގުކަ ތ ް ނި އ ރ ތ   20   ު ރުކަ އ ް ނު ޖަ ރް ޙަ މް ނ ު ޔިކ . فا ب  ގު ރުކަ އަ ތް އ   ް ނު ޖަ ރް ޙަ މް ނ ު ޔިކ .  ތ .1:1   فا ب  ގް އަ ތު ރުކަ އ އ ގުކަ ތު ރުކަ އ جرخ ް ނި އް ނު މ ު ޔިކ .   ޑްނޭރްޓްސ :5 ރުކައިބަރަޢނުޔި   ުރުސ : މްނއތާގޔިރވުކއ    ޢ .  އ .  ލ .1 : ا ب  ގް އަ ތު ރުކަ އް ނިކަ ވިކަ ވް ނަ ޔި ލް ނު ގނ އ .   ޭނާުލިސާ ރަވްނި :  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x