แบบทดสอบ บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน.docx

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  แบบทดสอบ บทที่ 1 จานวนเชิงซ้อน เรือ ่ ง สมการพหุน4 าม2 1. จงหาคาตอบทัง้ หมดของสมการ x  5x  36 0 วิธีทา.................................................................................................................................... .................................................................................................. ............................
Share
Transcript
    1. จงหาคาตอบทั งหมดของสมการ   365xx      วธทา ..................................................................................................................................................................................................................... ..... ............   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ..... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   2. จงหาคาตอบทั งหมดของสมการ   01222x15x6xx      วธทา ..................................................................................................................................................................................................................... ..... ............   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   แบบทดสอบ บทท จานวนเชงซ อน   เรอง สมการพหนาม    ................................................................................................................................................................................................................................. ..... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   3. จงหาสมการพหนามดกร 3 ทมสัมประสทธ  เปนจานวนเตมและม 2,i,-i เปนคาตอบ  วธทา ..................................................................................................................................................................................................................... ..... ............   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ..... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........    ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........  4. จงหาสมการพหนามดกร 4 ทมสัมประสทธ  เปนจานวนเตมและม 1+i,3-2i เปนคาตอบ  วธทา ..................................................................................................................................................................................................................... ..... ............   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ..... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........    ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ................................................................................................................................................................................................................................. ...... ...........   ชอ.....................................................................................................เลขท..................................... 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x