0_planificare_dirigentie.docx

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  Diriginte: prof. Disciplina: Aprobat, An şcolar:   Responsabil comisie metodică,  Nr.o re pe săptămână: 1h  profesor Total ore pe an: VI Planificare anuală   NR. CRT MODULE TEMATICE   NR. ORE SEM.I NR. ORE SEM.II TOTAL ORE/AN 1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală (ADP) 4 2 6 2. Comunicare şi abilităţi sociale (CAS) 3 3 6 3. Managementul informaţiilor şi al învăţării (MD) 5 3 8 4. Planificarea carierei (PC) 1 2 3 5. Calitatea stilului de viaţă (CSV) 4 4 8 6. Ore la dispoziţia dirigintelui (ODD) 2 2 4 TOTAL 19 16 35  Diriginte: prof. Disciplina: Aprobat, An şcolar: Responsabil comisie metodică,  Nr.o re pe săptămână: 1h  profesor Total ore pe an: VI Planificare calendaristică - semestrul I   NR. CRT. MODULUL TEMATIC TEME / CONŢINUTURI   OBIECTIVE DE REFERINŢĂ   SĂPT Ă M Â NA   1. ORĂ LA DISPOZIŢIA  DIRIGINTELUI Organizarea colectivului de elevi   S 1 2. AUTOCUNOAŞTERE   ŞI DEZVOLTARE   PERSONALĂ   Stima de sine - element definitoriu în evoluţia omului   1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor  pozitive despre sine S 2 3. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ   Strada - spaţiu social   5.1. să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţă  S 3 4. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII   Selectarea surselor de informaţii   3.1. să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă   3.2 să identifice caracteristici ale învăţării  proprii S 4   NR. CRT. MODULUL TEMATIC TEME / CONŢINUTURI   OBIECTIVE DE REFERINŢĂ   SĂPTĂMÂNA  5. PLANIFICAREA CARIEREI Factorii succesului şi opţiunile  profesionale 4.1. să utilizeze în contexte adecvate  termenii de muncă, ocupaţie şi carieră  S 5 6. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ   Cum ne păstrăm sănătatea şi igiena personală?   S 6 7. AUTOCUNOAŞTERE   ŞI DEZVOLTARE   PERSONALĂ   Rolul regimului de odihnă în dezvoltarea personală   1.2. să observe schimbări asociate diferitelor vârste S 7 8. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE   De la agresivitatea între copii la agresivitatea în societate   2.1. să aplice tehnici de autocontrol 2.2. să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv S 8 9. CALITATEA STILULUI DEVIATĂ   Comportamente şi decizii în situaţii limită   5.1. să identifice rolul normelor în viaţa   grupurilor de apartenenţă  5.2. să exerseze abilităţi de luare a deciziilor, în contexte variate S 9 10. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE   Toţi suntem egali, toţi suntem diferiţi   2.1. să aplice tehnici de autocontrol  S 10 11. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII   Învăţ pentru mine, dar colaborez cu ceilalţi   3.1. să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă   3.2 să identifice caracteristici ale învăţării proprii  S 11 12. PLANIFICAREA CARIEREI Rolul muncii în alegerea carierei 4.1. să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă, ocupaţie şi   carieră   S 12 13. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE   Profesor pentru o oră!   2.1. să aplice tehnici de autocontrol  S 13 14. AUTOCUNOAŞTERE Şl DEZVOLTARE PERSONALĂ   Cine sunt eu şi cum mă percep ceilalţi?   1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor  pozitive despre sine 1.2. să observe schimbări asociate diferitelor vârste S 14 15. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII   Viitorul meu a început în prima zi de şcoală   3.1. să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă   3.2 să identifice caracteristici ale învăţării proprii  S 15 16. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE   Să cunoaştem cadrul legal al drepturilor omului 2.1. să aplice tehnici de autocontrol S 16    NR. CRT. MODULUL TEMATIC TEME / CONŢINUTURI   OBIECTIVE DE REFERINŢĂ   SĂPTĂMÂNA  17. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ   Aparenţe şi realităţi.   Să renunţăm la etichetări   1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor  pozitive despre sine 1.2. să observe schimbări asociate diferitelor vârste S17 18. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII   Talent, învăţare, muncă, împlinire   3.1. să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă   3.2 să identifice caracteristici ale învăţării proprii  S 18 19. ORĂ LA DISPOZIŢIA DIRIGINTELUI   Probleme actuale ale colectivului de elevi S 19
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x