ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  1. Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83 1 ΗΛΕΚΤ΢ΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ 2. ΓΕΝΝΗΤ΢ΙΕΣ Δίνουμε ΚΙΝΗ΢Η…
Share
Transcript
 • 1. Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83 1 ΗΛΕΚΤ΢ΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ
 • 2. ΓΕΝΝΗΤ΢ΙΕΣ Δίνουμε ΚΙΝΗ΢Η Δίνουμε ΡΕΤΜΑΚΙΝΗΤΗ΢ΕΣ Παίρνουμε ΚΙΝΗ΢Η Παίρνουμε ΡΕΤΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Απαραίτθτο: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΔΙΟ 2Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 3. ΗΛΕΚΤ΢ΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ (Σ.΢.) ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ΢ ΜΗΧΑΝΕ΢ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΤΜΑΣΟ΢ (Σ.΢.) ΚΙΝΗΤΗ΢ΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΤΜΑΣΟ΢ (Σ.΢.) Σ.΢.) ΓΕΝΝΗΤ΢ΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΤΜΑΣΟ΢ (Σ.΢.) 3Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 4. 4Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 5. ΓΕΝΝΗΤ΢ΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ – Α΢ΧΗ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑΣ Για να λειτουργιςουν πρζπει να ζχουμε: 1. Ομογενζσ μαγνθτικό πεδίο 2. Αγωγό εντόσ του μαγνθτικοφ πεδίου 3. Κίνθςθ του αγωγοφ μζςα ςτο μαγνθτικό πεδίο ι του μαγνθτικοφ πεδίου ωσ προσ τον αγωγό. Δθμιουργία θλεκτρεργετικισ δφναμθσ Ε (τάςθσ) ςτα άκρα του αγωγοφ εξ επαγωγισ, είναι ανάλογθ: 5Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 6. ΓΕΝΝΗΤ΢ΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ – Α΢ΧΗ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑΣ • Τθσ ζνταςθσ B του μαγνθτικοφ πεδίου (ςε Tesla) • Του μικουσ του αγωγοφ που βρίςκεται μζςα ςτο μαγνθτικό πεδίο L ςε μζτρα • Τθσ ταχφτθτασ που κινείται ο αγωγόσ 𝐮 = 𝟐 ∙ 𝐩 ∙ 𝐫 ∙ 𝐧, n = ςτρ/sec ςε m/s • Του θμιτόνου τθσ γωνίασ (α) που ςχθματίηεται μεταξφ του αγωγοφ και του μαγνθτικοφ πεδίου. 𝐄 = 𝚩 ∙ 𝐋 ∙ 𝐮 ∙ 𝛈𝛍𝛂 (ςε V) Ε: θλεκτρεργετικι δφναμθ (τάςθ) ςτα άκρα του αγωγοφ εξ επαγωγισ 6Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 7. ΚΙΝΗΤΗ΢ΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ – Α΢ΧΗ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑΣ Αγωγόσ που διαρρζεται από ρεφμα Δθμιουργία μαγνθτικοφ πεδίου Δθμιουργία ΔΥΝΑΜΗΣ που κινεί τον αγωγό 7Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 8. ΚΙΝΗΤΗ΢ΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ – Α΢ΧΗ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑΣ Η δφναμθ F εξαρτάται από: • Τθν ζνταςθ B του μαγνθτικοφ πεδίου (ςε Tesla) • Τθν ζνταςθ I του ρεφματοσ που διαρρζει τον αγωγό (ςε Amper) • Του μικουσ του αγωγοφ που βρίςκεται μζςα ςτο μαγνθτικό πεδίο L ςε μζτρα • Του θμιτόνου τθσ γωνίασ (α) που ςχθματίηεται μεταξφ του αγωγοφ και του μαγνθτικοφ πεδίου. 𝐅 = 𝐁 ∙ 𝐋 ∙ 𝐈 ∙ 𝛈𝛍𝛂 𝛔𝛆 𝚴 8Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 9. 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Σ.΢. Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 10. ΑΚ΢ΟΔΕΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ 10Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 11. Τυλίγματα επαγωγικοφ τυμπάνου Βρογχοτυλίγματα Λίγεσ ςπείρεσ, μεγάλθ ζνταςθ ρεφματοσ, χαμθλι τάςθ, μεγάλθ διατομι αγωγϊν Μεγάλθ τάςθ, μικρι ζνταςθ ρεφματοσ Κυματοτυλίγματα Μικτά τυλίγματα Μεςαία τάςθ, μεςαία ζνταςθ ρεφματοσ Αναπτφςςεται θ τάςθ (γεννιτριεσ) ι δφναμθ (κινθτιρεσ) 11Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 12. • Για να δθμιουργθκεί το μαγνθτικό πεδίο πρζπει να τροφοδοτιςουμε τουσ πόλουσ με ρεφμα, • αυτό το ρεφμα ονομάηεται ρεφμα διζγερςθσ, • ανάλογα με τον τρόπο που δίνουμε το ρεφμα ζχουμε τα παρακάτω είδθ: Είδθ γεννθτριών ΢.Ρ. Ξζνθσ διζγερςθσ Ραράλλθλθσ διζγερςθσ Διζγερςθ ςειράσ Σφνκετθσ διζγερςθσ 12Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 13. Ξζνθσ (ανεξάρτθτθσ) διζγερςθσ: Πταν το ρεφμα το δίνουμε από άλλθ μικρι γεννιτρια ι διεγζρτρια Είδθ γεννθτριών ΢.Ρ. Ξζνθσ (ανεξάρτθτθσ) διζγερςθσ 13 Iδ Iδ Iδ Iδ Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 14. Είδθ γεννθτριών Ξζνθσ διζγερςθσ Χριςθ: • Μεταβολι τθσ τάςθσ εξόδου • Τροφοδοςία τθσ διζγερςθσ μεγάλων γεννθτριϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ • Μερικζσ φορζσ ςε θλεκτροςυγκολλιςεισ 𝛜% = 𝐔 𝟎− 𝐔 𝐍 𝐔 𝐍 ∙ 𝟏𝟎𝟎% Διακφμανςθ τάςθσ εξόδου • U0 θ τάςθ εξόδου χωρίσ φορτίο • UN θ τάςθ εξόδου με το πλιρεσ φορτίο και κανονικι ιςχφ. 14Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 15. Ραράλλθλθσ διζγερςθσ: • το ρεφμα το δίνουμε από τθν ίδια τθ γεννιτρια Είδθ γεννθτριών Ραράλλθλθσ διζγερςθσ 15Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 16. Είδθ γεννθτριών Ραράλλθλθσ διζγερςθσ • Αυτοδιεγειροφμενεσ από τον παραμζνοντα μαγνθτιςμό. • Το μαγνθτικό πεδίο των πόλων διζγερςθσ όμοιασ πολικότθτασ με εκείνο του παραμζνοντα μαγνθτικοφ πεδίου. • Τφλιγμα διζγερςθσ παράλλθλο προσ το επαγωγικό τφμπανο και προσ το φορτίο 16Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 17. Διζγερςθ ςειράσ: • το ρεφμα το δίνουμε από τθν ίδια τθ γεννιτρια, • χρθςιμοποιείται ςπάνια Είδθ γεννθτριών Διζγερςθ ςειράσ 17Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 18. Είδθ γεννθτριών Διζγερςθ ςειράσ • Αυτοδιεγειροφμενεσ από τον παραμζνοντα μαγνθτιςμό. • Τφλιγμα διζγερςθσ ςε ςειρά προσ το φορτίο • Δεν παρουςιάηουν ςτακερότθτα τάςθσ εξόδου • Εφαρμογι ςε: • Δίκτυα ζλξθσ, αντιςτακμίηουν τθν πτϊςθ τάςθσ ςτισ γραμμζσ μεταφοράσ • Σε θλεκτροςυγκολλιςεισ 18Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 19. Είδθ γεννθτριών Σφνκετθσ διζγερςθσ Τυλίγματα διζγερςθσ ςε ςειρά και παράλλθλα 19Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 20. Είδθ γεννθτριών Σφνκετθσ διζγερςθσ Τυλίγματα διζγερςθσ ςε ςειρά και παράλλθλα: τρόποι ςυνδεςμολογίασ 1οσ : Τφλιγμα ςειράσ > ενιςχφει το μαγνθτικό πεδίο του παράλλθλου τυλίγματοσ > μικρι μεταβολι τάςθσ με μεταβολι φορτίου 2οσ : Τφλιγμα ςειράσ > εξαςκενεί το μαγνθτικό πεδίο του παράλλθλου τυλίγματοσ > μεγάλθ πτϊςθ τάςθσ και μικρό ρεφμα βραχυκφκλωςθσ (θλεκτροςυγκολλιςεισ) 20 παράλλθλο τφλιγμα τφλιγμα ςειράσ Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 21. Βοθκθτικοί πόλοι • Μικροί μαγνθτικοί πόλοι • Στισ ουδζτερεσ ηϊνεσ τθσ γεννιτριασ • Για να αποφεφγονται οι ςπινκθριςμοί • Σε μθχανζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ μζςθσ και μεγάλθσ ιςχφοσ 21Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 22. Βαςικά χαρακτθριςτικά μεγζκθ γεννθτριϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ Ονομαςτικι τάςθ και ιςχφσ: 𝐏 = 𝐔 ∙ 𝐈 Η θλεκτρεργετικι δφναμθ (τάςθ) E μιασ γεννιτριασ ςυνεχοφσ ρεφματοσ δίνεται από τθ ςχζςθ 𝐄 = 𝐤 ∙ 𝚽 ∙ 𝐧 ςε Volt k : ςτακερά Φ: θ μαγνθτικι ροι κάκε πόλου ςε Vs n: θ ταχφτθτα περιςτροφισ του δρομζα ςε ςτρ/sec 22Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 23. Βαςικά χαρακτθριςτικά μεγζκθ γεννθτριϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ Βακμόσ απόδοςθσ: n = Pεξ Pεισ = Pεξ Pεξ+Pαπ < 1 ΓΕΝΝΗΤ΢ΙΑ Pεισ Pεξ Pαπ Pεισ = Pεξ + Pαπ 23 (𝐏 = 𝐔 ∙ 𝐈) Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 24. Βαςικά χαρακτθριςτικά μεγζκθ γεννθτριϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ Στακερζσ απϊλειεσ Απϊλειεσ γεννιτριασ Μεταβλθτζσ απϊλειεσ (Ηλεκτρικζσ) Μθχανικζσ Δινορρευμάτων Υςτζρθςθσ Μαγνθτικζσ ΢απ = ΢ςτ + ΢μετ = ΢μθχ + ΢μαγ + ΢θλεκ 24Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 25. Να ςυςχετιςκοφν τα παρακάτω εξαρτιματα μιασ θλεκτρικισ μθχανισ Σ.΢. με τισ αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ που εκτελοφν 1. Συλλζκτθσ Αποτελείται από πολλά μεταλλικά ελάςματα 2. Ψικτρεσ Θζςεισ μζςα ςτισ τοποκετοφνται οι ψικτρεσ 3. Δρομζασ Ραίρνει το ρεφμα από το τφλιγμα (γεννιτρια) ι αντίςτροφα τροφοδοτεί το τφλιγμα με ρεφμα (κινθτιρασ) 4. Ρυρινασ του δρομζα Χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αντίδραςθσ του επαγωγικοφ τυμπάνου 5. Κιβϊτιο ακροδεκτϊν Χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςφγχρονεσ γεννιτριεσ και ςτουσ ςφγχρονουσ κινθτιρεσ 6. Βοθκθτικοί μαγνθτικοί πόλοι Στερεωμζνοσ πάνω ςτο δρομζα και ψφχει τα τυλίγματα τθσ μθχανισ 7. Ψθκτροκικεσ Σφνδεςθ με το δίκτυο ςτο οποίο δίνει ρεφμα (γεννιτρια) ι διοχετεφει ρεφμα (κινθτιρασ) 8. Δακτυλίδια Άξονασ πάνω ςτον οποίο είναι ςτερεωμζνοσ ο ςυλλζκτθσ, ο ανεμιςτιρασ και το επαγωγικό τφμπανο 9. Ανεμιςτιρασ Το ακίνθτο μζροσ τθσ μθχανισ πάνω ςτο οποίο είναι ςτερεωμζνοι οι μαγνθτικοί πόλοι 10. Στάτθσ Χρθςιμεφει για τθ ςτρϊςθ του τυλίγματοσ του δρομζα. 11. Επαγωγικό τφμπανο Δθμιουργία του πεδίου διεγζρςεωσ 12. Τφλιγμα του δρομζα Ραίρνουν το ρεφμα από το ςυλλζκτθ και το διοχετεφουν ςτουσ ακροδζκτεσ (γεννιτρια) ι αντίςτροφα από τουσ ακροδζκτεσ ςτον ςυλλζκτθ (κινθτιρασ) 13. Κφριοι μαγνθτικοί πόλοι Μετατροπι των θλεκτρομαγνθτικϊν δυνάμεων ςε περιςτροφικι κίνθςθ (κινθτιρεσ) ι αντίςτροφα τθν περιςτροφικι κίνθςθ ςε ρεφμα (γεννιτριεσ)25Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 26. Αντιθλεκτρεργετικι δφναμθ κινθτιρα ΑΗΕΔ Η αντιθλεκτρεργετικι δφναμθ του κινθτιρα είναι: 𝐄 𝛂 = 𝛋 ∙ 𝚽 ∙ 𝐧 κ: ςτακερό μζγεκοσ Φ: θ μαγνθτικι ροι (ςε Vs) του κάκε μαγνθτικοφ πόλου n: θ ταχφτθτα περιςτροφισ του κινθτιρα ςε ςτρ/sec 26Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 27. Ζνταςθ ρεφματοσ κινθτιρα Σ.΢. Η ζνταςθ του ρεφματοσ κανονικισ λειτουργίασ του θλεκτρικοφ κινθτιρα είναι: 𝐈 𝐓 = 𝐔 − 𝐄 𝛂 𝐑 𝐓 → 𝐔 = 𝐄 𝛂 + 𝚰 𝚻 ∙ 𝐑 𝚻 𝐔: θ τάςθ τροφοδοςίασ ςε V 𝐄 𝛂: θ ΑΗΕΔ ςε V 𝐈 𝐓: θ ζνταςθ του ρεφματοσ του επαγώγιμου ςε Α RT το ςφνολο τθσ αντίςταςθσ του επαγώγιμου ςε Ωμ 27Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 28. Χαρακτθριςτικά κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ - εκκίνθςθ κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ Κατά τθν εκκίνθςθ– μικρι αντίςταςθ τυμπάνου, 𝐑 𝛕 – μεγάλο ρεφμα εκκίνθςθσ, 𝐈 𝛆 – κίνδυνοσ βλάβθσ 𝐈 𝛆 = 𝐔 𝐑 𝛕 Σοποκετοφμε, ςε ςειρά με το επαγωγικό τφμπανο, μεταβλθτι αντίςταςθ 𝑅ε (εκκινθτισ) ζτςι το ρεφμα εκκίνθςθσ μειώνεται: 𝐈 𝛆 = 𝐔 𝐑 𝛕 + 𝐑 𝛆 ΢ταδιακά όςο θ ταχφτθτα του κινθτιρα αυξάνεται, αντίςτοιχα μειώνεται θ μεταβλθτι αντίςταςθ, όταν ο κινθτιρασ φκάςει τθ κανονικι ταχφτθτα θ αντίςταςθ μθδενίηεται 28Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 29. ΢ΟΡΗ ΣΤ΢ΕΨΗΣ ΚΙΝΗΤΗ΢ΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ 𝐓 = 𝐅 ∙ 𝐫 T: ροπι ςε Nm r: απόςταςθ δφναμθσ από τον άξονα F: δφναμθ ςε N 𝐓 = 𝐏 ∙ 𝐒 ∙ 𝐖 𝟐𝛑 ∙ 𝛂 ∙ 𝚽 ∙ 𝐈 𝛕 𝐓 = 𝐤 𝟏 ∙ 𝚽 ∙ 𝚰 𝛕 𝑘1 = 𝑃∙𝑆∙𝑊 2𝜋∙𝛼 ςτακερό μζγεκοσ για κάκε μθχανι P: ο αρικμόσ των ηευγών των μαγνθτικών πόλων S: αρικμόσ των ςτοιχείων του τυλίγματοσ W: αρικμόσ των αγωγών του ςτοιχείου Α: αρικμόσ των ηευγών των παράλλθλων κλάδων Φ: θ μαγνθτικι ροι κάκε μαγνθτικοφ πόλου Iτ : θ ζνταςθ ρεφματοσ του επαγωγικοφ τυμπάνου ςε Α. ΢ε πραγματικό κινθτιρα θ ροπι ςτρζ𝜓𝜂𝜍 𝜀ί𝜈𝛼𝜄: 29Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 30. ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑ ΚΙΝΗΤ΢ΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΢ΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΟ΢ΤΙΟ Μεταβολι φορτίου Ανάλογθ μεταβολι τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ που απορροφάται από το δίκτυο 𝚰 𝛕 = 𝐔 − 𝐄 𝛂 𝐑 𝛕 𝚬 𝛂 = 𝛋 ∙ 𝚽 ∙ 𝐧 T= 𝐤 𝟏 ∙ 𝚽 ∙ 𝚰 𝛕 Φορτίο ςτον άξονα του κινθτιρα Μειϊνονται οι ςτροφζσ n Μειϊνεται θ ΑΗΕΔ Εα Αυξάνεται θ Ιτ Αυξάνεται θ ροπι Τ 30Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 31. ΢ΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΕ΢ΙΣΤ΢ΟΦΗΣ Ρλεονζκτθμα κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ: εφκολθ ρφκμιςθ ςτροφϊν 1οσ Τ΢ΟΡΟΣ Στακερι τάςθ τροφοδοςίασ – μεταβολι ρεφματοσ διζγερςθσ με ροοςτάτθ Αφξθςθ ρεφματοσ διζγερςθσ Μείωςθ ςτροφϊν κινθτιρα 2οσ Τ΢ΟΡΟΣ Στακερι ζνταςθ ρεφματοσ διζγερςθσ– μεταβολι ςτθν τάςθ τροφοδοςίασ Αφξθςθ τάςθσ τροφοδοςίασ Αφξθςθ ςτροφϊν κινθτιρα 31Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 32. ΚΙΝΗΤΗ΢ΑΣ Pαπ ΗΛΕΚΤ΢ΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗ΢Α Σ.΢. - ΑΡΩΛΕΙΕΣ 𝐏 = 𝐔 ∙ 𝐈 𝛔𝛆 𝐖 Η θλεκτρικι ιςχφσ που απορροφά από το δίκτυο ο κινθτιρασ είναι: Η μθχανικι ιςχφσ που αποδίδει ςτον άξονα ο κινθτιρασ είναι: 𝐏𝟏 = 𝐓 𝛂∙𝐧 𝟗,𝟓𝟓 ςε W 𝐓𝛂: θ ροπι ςτρζψθσ του άξονα ςε Νm n: ταχφτθτα περιςτροφισ του άξονα ςε ςτρ/min 32 n = 𝑷 𝑷 𝟏 = 𝑷 𝑷+𝑷 𝜶𝝅 < 𝟏 Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 33. 33Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 34. Α) Ραράλλθλθσ διζγερςθσ Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ:  Αλλαγι τθσ πολικότθτασ των μαγνθτικϊν πόλων > αλλαγι τθσ φοράσ του ρεφματοσ διζγερςθσ > ςτακερι θ φορά του ρεφματοσ τυμπάνου  Αλλαγι τθσ φοράσ του ρεφματοσ τυμπάνου > χωρίσ να αλλάξει θ πολικότθτα των μαγνθτικϊν πόλων 34Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • 35. 35 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ηλεκτρικζσ Μθχανζσ (Γαντηοφδθσ ΢ωτιρθσ, Λαγουδάκοσ Μιχαιλ, Μπινιάρθσ Ακανάςιοσ, ζκδοςθ Διόφαντοσ) Ι. ΠΑΔΙΩΣΗ΢ ΢.Ε.Ε. ΠΕ83
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x