આપ્તવાણી-૧૨ (ઉત્તરાર્ધ) (Part-2)

Please download to get full document.

View again

of 277
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  After Gnan (knowledge of Self-realization), mahatmas (Self-realized followers of Param Pujya Dadashri – a master of spiritual science) do not have to do anything to do except to follow the five Agnas (the five cardinal spiritual instructions given after Self-realization) all the time. These five Agnas are only for mahatmas, those who have taken Gnan through the Gnan Vidhi (process of self realization). The person, who can stay in the five Agnas in their exactness, shall attain a state that is similar to Lord Mahavir’s! This book contains Param Pujya Dadashri’s discourses on the meaning of the five Agnas, the immense and absolute importance of the Agnas, as to how to remain in the Agnas while discharging worldly interactions, how to handle the real (that pertaining to the Self-realized soul) and relative situations (that pertaining worldly interactions), how to deal with people with equanimity, understand the inner stock of karma and the charge-discharge of karma, what is the requisite penance for liberation and so on. Such understanding will help us go a long way on the path of liberation of the Self. To know more about spirituality visit: https://www.dadabhagwan.org/
Share
Transcript
 • 1. VäwÕiëëÞ çëZëëIÀëß ÕëÜõáë ±¿Ü ÜëÃýÞë ÜèëIÜë±ù ÜëËõ ÀõäâiëëÞÞí lõHëí±ù ÇÏëäÖù Ãþ_× ±ÎM÷‰ÎHÎÌ lıHÎÌ - 12 (μkÎflΑ˝) Á_’Îÿ¿ — ÕΘ. fiÌfl⁄ıfi ±‹Ìfi 8 7 6 5 ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷ ≠¿Î © «Îfl ’Ϋ ¤Î‰ ƒT› ‹ƒ¿
 • 2. 7 5 ≠¿Î¿ — lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı· ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ±ÎflΑfiÎ ÀˇVÀ ÿÎÿÎ ÿ½fi, 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı… ’λ‚, μV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014, √…flÎ÷. Œ˘fi — (079) 39830100 © All Rights reserved - Deepakbhai Desai Trimandir, Simandhar City,Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj, Dist.-Gandhinagar-382421, Gujarat, India. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoeverwithout written permission from the holder of the copyrights. «Îfl ±ÎT≤Ï÷±˘ — 11,000 …·Î¥ 1999 ◊Ì …^fi 2010 ’Ϋ‹Ì ±ÎT≤Ï÷ — 2,000 ‹ı, 2012 ¤Î‰ ‹ÒS› — “’fl‹ ωfi›” ±fiı “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ ! ƒT› ‹ÒS› — 100 wÏ’›Î ‹ƒ¿ — ±_⁄Î ±˘ŒÁıÀ ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝fiÎ ⁄ı{‹ıLÀ‹Î_, fi‰Ì Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿ ’ÎÁı, μV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014.
 • 3. L L L 3 I J Á‹’˝HÎ V◊Ò‚‹Î_◊Ì ÁÒZ‹ ÷flŒ, ’ıÁÎÕı ⁄Îfl‹ÌfiÎ_ ±ÎM÷‰«fi; fi◊Ì ‹ÎhÎ ’Ãfi ¿Î…ı, ‹Î_√ı ¨Õ<_ ’fl‹ ±◊˝CÎÀfi ! ±ÎiÎα˘fi_ ‹Ëk‰, V‰E»oÿ Ïfi‹Ò˝·fi; ÂÌflı ÿÎÿÎ ·¥ ·ı ‹˘ZÎ Á‘Ìfi_ Á_flZÎHÎ ! iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÁËı…ı Á_≠ÎM›, Â© μ’›˘√fi_ ÏfiflΉflHÎ; ⁄Îfl‹Î √HÎV◊Îfi‘Îfḻ˘ ! ’΋˘ ±fi_÷ ¤ıÿÌ ±Î Á‹…HÎ ! ≠√Ï÷fiÎ Á˘’Îfi «œÎ‰ı, Ϭflı ·ZÎ ƒœÌ¿flHÎ ±ı¿ … ÂOÿ ’E›ı ‹_ÕΉı, ‹˘ZÎfiÎ √¤Îflı ’√flHÎ ±Ë˘ ±Ë˘ ÿÎÿÎ ! ÷‹Îfl<_ ‰«fi⁄‚, ÂOÿıÂOÿ ¤ıÿı ±Î‰flHÎ; ‰Î‹HÎÌ ·Î√ı ≠«_Õ Â„@÷, ±…‹Î‰Ì …ı “’˘¬flHΔ ! iÎÎfiÌfiÌ ΩB≤Ï÷fiÌ {·¿˘, {ҿΉı ÂÌÊ iÎÎfiÌ «flHÎ; ±Ë˘ ±Ë˘fiÌ ±l‘ÎflÎ, ‰Î_«÷Î fi Á¿Î‰Î ÿı fi›fi ! ⁄Îfl‹_ √_ÃÎb_ T›‰ËÎfl◊Ì ’΋‰Î, ¿fl˘ ÏfiI› ±ÎflΑfi; ⁄Îfl‹Ì ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ¿Î…ı, ‹ËÎI‹Î±˘fiı ωfi‰HÎ ! ΩB≤Ï÷ ›iÎfiÌ ±¿SM› Á΋√˛Ì±˘fi_ ¿·ı@Âfi; Á‹’˝HÎ Á‹’˝HÎ, ±ø‹ ‹ËÎI‹Î±˘fiı Á‹’˝HÎ ! K L
 • 4. 4 J ; ! HÎ Î HÎ; ! HÎ; fi ! L
 • 5. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? ≠√ÀuÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” 1958‹Î_ ! …^fi ±˘√HÎÌVÁ˘ ±Ã˚ÃΉfifiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_ ‘‹‘‹÷_ Áfl÷fi_ VÀıÂfi, M·ıÀŒ˘‹˝ fi_— 3 ’flfiÎ_ flıS‰ıfiÎ_ ⁄Î_¿ÕÎ ’fl ⁄ıÃı·Î ±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥ ’Àı· w’Ì ‹_Ïÿfl‹Î_ ¿<ÿfl÷Ì ø‹ı ±ø‹ V‰w’ı ¿_¥¿ …L‹˘◊Ì T›@÷ ◊‰Î ‹◊÷Î “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î! ±fiı ¿<ÿfl÷ı ±ı Á‹›ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_ ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_! …√÷ Â_ »ı? ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı? ±Î’HÎı ¿˘HÎ? ¤√‰Îfi ¿˘HÎ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı? ¿‹˝ Â_? ‹„@÷ Â_? ω.ω. …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ! ±Î‹ ¿<ÿfl÷ı, …√÷fiı «flHÎı ±ı¿ ±ΩıÕ ’ÒHν ÿ½fi ‘›* ±fiı ÷ıfi_ ‹ÎK›‹ ⁄L›Î lÌ ±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥ ’Àı·, «fl˘÷flfiÎ_ ¤ÎÿflHÎ √΋fiÎ_ ’ÎÀÌÿÎfl, ¿_ÀˇÎ@Àfi˘ ‘_‘˘ ¿flfiÎfl, »÷Î_ ’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ’wÊ! ±ø‹‹Î√˝fiÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ¿<ÿfl÷fiÌ ¤ıÀ ! ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı ±ø‹ ‹Î√˝ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !! ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HΔfi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î ¿Ëı÷Î_, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷˘ «˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı. ’HÎ ÷‹Îfl΋Î_ ≠√À fi◊Ì ◊›ı·Î, ÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ fi‹V¿Îfl ¿v_ »_.”” Ë_ ¿˘HÎ »_ ? ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì “’˘÷ı” ’˘÷Î◊Ì … √Å flËı·˘ »ı ! ’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ±ı Ω ‹Îw_  fiı My My m My c house Â_ ±Î‰ ±Î’H ’Îfl¿< ΩHΉ ÷flÁ΂ ËÌflÎ⁄ ÷˘ ÷ı± fi√fl˘ ±Î’ı, ‰ˆWHΉ ±Î ⁄‘ ˢ›, ÷ ÷fl÷ … ÷˘ ‹fi ±Ï‰¤ ⁄E«Î, “¤√‰ ‹˘ZÎı · ωfl˘‘ 5
 • 6. »±ı¿ ‹˝ fi_— 3 · w’Ì ‹◊÷Î ›ı ÁF›* ! …√÷ ÷ ¿˘HÎ ›Î„I‹¿ ±ΩıÕ ∞¤Î¥ ¿flfiÎfl, ±L›fiı ! ±ıfiı ‹ı ¨«ı ¿À !! ’ÎÕ÷Î ‰Îfi ÷˘ ‹Îfl΋Î_ ’ÒHν’HÎı ◊›ı·Î ÷ı ¿˘HÎ »ı ±ı ΩHΉΠ‹ÎÀı ±Î ±‰÷Îfl »ı. ±ı ΩHΉÎfiÌ Â_ ‹ı◊Õ? Ë_ ¿˘HÎ? ‹Îw_ Â_ ? I ±ı ‰V÷ V‰w’ »ı fiı My Á_›˘√ V‰w’ »ı. I ±ı ¤√‰Îfi fiı My ±ı ‹Î›Î. fi΋fiı My name ¿Ë̱ı. Body fiı My body. My mind, My speech, My ego, My intellect, My wife, My children, My money, My house ¿Ëı‰Î›. ’HÎ I am house ¿Ëı‰Î› ? …√÷‹Î_ …ı …ı »ı ±ı ⁄‘_ My ‹Î_ Ω› »ı. I ‹Î_ Â_ ±Î‰ı »ı ? ⁄Ì…_ ¿_¥ … fiÏË. I ±ıı¿·˘ … »ı. Absolute »ı. ±ı I ±Î’HÎı ’˘÷ı … »Ì±ı, flÌ›· »Ì±ı, ’fl‹ıfiLÀ »Ì±ı fiı My ⁄‘_ ’Îfl¿< »ı, flÌ·ıÀ̉ »ı, ÀıQ’flflÌ »ı. flÌ›·‹Î_ ±Î’HÎı …ı »Ì±ı ÷ı ΩHΉÎfi_ »ı. I ±ı ±ÎI‹Î »ı, My ±ı Á_ÁÎflfiÌ ‰‚√H΢ »ı. iÎÎfiÌfiÎ_ ·ZÎH΢ ≠¿ÎU›Î_ ⁄΂’HÎ◊Ì …...... ÿÎÿÎlÌfi˘ …L‹ 7 fi‰ıQ⁄fl 1907, ‰Õ˘ÿflÎ ’ÎÁıfiÎ ÷flÁÎ‚Ì √΋‹Î_. Ï’÷ÎlÌ ‹Ò‚∞¤Î¥ ±fiı ‹Î÷Î {‰ıfl⁄Î, ’IfiÌ ËÌflÎ⁄Î. ⁄΂’HÎ◊Ì … ÿÌT› ·ZÎH΢. ‹Î÷αı ¿_ÃÌ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ ¿ËÌ ÷˘ ÷ı±˘ḻı fiÎ ’ÎÕÌ! ‹Î÷αı ¿èÎ_ ¿ı “¿_ÃÌ ⁄_‘ΉÌ fiËŸ ÷˘ fi√fl˘ (√w ωfiÎfi˘) ¿Ëı‰Î¥Â.” ÿÎÿÎḻı ¿èÎ_, “‹fiı …ı iÎÎfi ±Î’ı, ÷ı ‹ÎflÎ √w. ¿_ÃÌ ⁄Î_‘‰Î◊Ì ◊˘ÕÎ √w ◊¥ Ω›?!” ÷ı ÷ı‹HÎı ‰ˆWHΉfiÌ ¿_ÃÌ fiÎ ⁄_‘Î‰Ì ÷ı fiÎ … ⁄_‘ΉÌ. V¿<·‹Î_ ·.ÁÎ.±. (L.C.M.) ≠◊‹‰Îfl ÏÂZοı Â̬T›_ ¿ı ±Î ⁄‘Ì fl¿‹˘‹Î_ fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ ±Ï‰¤ÎF› ÷◊Î ⁄‘΋Î_ Á‹Î›ı·Ì ˢ›, ÷ı fl¿‹ ¬˘‚Ì ¿Îœ˘. ±ı ±ıfi˘ ·.ÁÎ.±. ¿Ëı‰ÎÂı. ÿÎÿÎḻı ÷fl÷ … ∂¤Î ◊¥fiı ⁄˘S›Î, “‹ÎV÷fl, ‹ÎV÷fl! ±Î T›ÎA›Î ’fl◊Ì ÷˘ ‹fiı ¤√‰Îfi …ÕÌ √›Î! ⁄‘΋Î_ Á‹Î›ı·Î, fiÎfi΋Î_ fiÎfiÎ fiı ±Ï‰¤ÎF› ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı fiı! ÷ıfl‹ı ‰flÁı ±ı¿ Á_÷ı ±ı‹fiı ±ÎϽ‰Îÿ ±Î’÷Î_ ¿èÎ_, “Ω ⁄E«Î, ¤√‰Îfi ÷‹¿˘ ‹˘Z΋ıÓ ·ı Ω›ı√Î.” I›Îflı ±ı‹HÎı ¿èÎ_, “¤√‰Îfi ‹fiı ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ±ı‰˘ ‹˘ZÎ ‹Îflı fiÎ Ωı¥±ı. ¤√‰Îfi ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ±ıÀ·ı ‹Î◊ı ±ı μ’flÌ Ã›˘˝. μ’flÌ ±fiı ‹˘ZÎ ⁄ı ωfl˘‘ΤÎÁ »ı!” 6
 • 7. 7 ‹ıÀˇÌ¿‹Î_ ΩHÎÌ-Ωı¥fiı fiÎ’ÎÁ ◊›Î_! ¿ı‹? Ï’÷ÎlÌ fiı ⁄_‘lÌ fiı ‰Î÷ ¿fl÷Î ÁÎ_¤‚Ì √›Î ¿ı ‹ıÀˇÌ¿ ’ÎÁ ◊Λ ±ıÀ·ı ±_⁄ηηfiı ω·Î›÷ ‹˘¿·Ì ÁÒ⁄˘ ⁄fiΉÌÂ_. ±ıÀ·ı ’˘÷ı fiyÌ ¿›* ¿ı ‹ıÀˇÌ¿‹Î_ ΩHÎÌ-Ωı¥fiı fiÎ’ÎÁ ◊‰Îfi_. ¿ÎflHÎ ¿ı fi˘¿flÌ ÷˘ ∞_ÿ√Ì‹Î_ ¿fl‰Ì fi◊Ì! ‹Î◊ı ⁄˘Á fiÎ Ωı¥±ı. ’flHÎ÷Ì ‰¬÷ı ‹Î◊ı◊Ì ÁÎŒ˘ ¬V›˘ fiı ω«Îfl ±ÎT›˘, “±Î ·Bfifi_ ±ıLÕ flÌ{SÀ Â_? ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿fiı ÷˘ flÎ_Õ‰Îfi_ … fiı!” ’ˆHÎ «œu_ ˢ› ±ı‰Î ‹˘ËfiÎ ≠Á_√ı μI¿Úp ‰ˆflÎB›fi˘ ¿ı‰˘ ±ÿ˚¤Ò÷ ω«Îfl! ⁄Î⁄˘-⁄ı⁄Ì …LQ›Î ’»Ì ..... ‰ÌÁ‹ı ‰flÁı ⁄Î⁄˘ …LQ›˘. Ï‹h΢fiı ˢÀ·‹Î_ ’ÎÀa ±Î’Ì. ⁄ı ‰flÁ ’»Ì ’Î»Ì Ë˘À·‹Î_ ’ÎÀa ±Î’Ì. ⁄‘αı ’Ò»˚›_, “ÂıfiÌ ’ÎÀa?” ÿÎÿÎḻı ¿èÎ_, “‹Ëı‹Îfi ±ÎT›Î ÷ı √›Î!” ’Î»Ì ⁄ı⁄Ì …L‹Ì ÷ı ‰¬÷ı ’HÎ ’ÎÀa ±Î’Ì. » ‹ÏËfiÎ ’»Ì ⁄Ì∞ ’ÎÀa ±Î’Ì. ÂıfiÌ? “‹Ëı‹Îfi ±ÎT›Î_, ÷ı √›Î_!” ±K›ÎI‹ ÷flŒ ‰Y›_ ∞‰fi ! ⁄ΉÌÁ‹ı ‰Êı˝ lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒfi_ ’V÷¿ ‰Î_«‰Î‹Î_ ±ÎT›_. I›Îfl◊Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ¬˘… «Î· ◊¥, ÷ı ’ÒflÌ ◊¥ 1958‹Î_. ËΩfl˘fiı I›Îfl⁄Îÿ iÎÎfi ±Î’Ì ‹˘ZÎfiÎ_ ¶Îflı ’ˢӫÎÕuÎ! ∞‰fi ÁÎÿ_, Áfl‚, ¿˘¥’HÎ Ω÷fiÎ_ ⁄ÎèÎ ±ÎÕ_⁄fl flÏË÷. ¿˘¥fiÎ √w ◊›Î fiËŸ. ·CÎk΋ ’ÿ‹Î_ … ÁÿÎ flèÎÎ. ¿˘¥ ‰ÎÕ˘ fiÏË, Á_≠ÿΛ fiÏË. ¿ı‰‚ ±ÎI‹‘‹˝fiÌ … ≠ÎÏÅ ¿flΉÎfi˘ ±¤Ò÷’Ò‰˝ ÏÁK‘Î_÷! 1988‹Î_ V◊Ò‚ ÿıËω·›. ÁÒZ‹ÿıËı ωr‹Î_ T›Î’Ì …√÷ ¿S›ÎHÎfi_ ±Ï‰fl÷ ¿Î›˝ ‰‘ ‰ı√ı ‰‘Î‰Ì flèÎÎ »ı! ’ˆÁÎfiÎ T›‰ËÎflfi˘ ÿÎÿÎlÌfi˘ ÏÁK‘Î_÷ “‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ CÎÀı, ‘‹˝‹Î_ ‰ı’Îfl fi CÎÀı” ±ı ÏÁK‘Î_÷◊Ì ÷ı±˘ ±Î¬_ ∞‰fi ∞‰Ì √›Î_. ∞‰fi‹Î_ @›Îflı › ±ı‹HÎı ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı◊Ì ’ˆÁ˘ ·Ì‘˘ fi◊Ì. μSÀ<_ ‘_‘ÎfiÌ ‰‘ÎflÎfiÌ ¿‹ÎHÎÌ◊Ì ¤@÷˘fiı ΩhÎÎ ¿flΉ÷Î! - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ. ’ ¿flÌfiı ÿÎÿÎl ±ÎI‹i ⁄Îÿ fi ÏfiÏ‹kÎ ¿fl‰Î ÿÌ’¿¤ flèÎÎ Ë ‹ı‚T›Î ’HÎ ‹ … ‘‹‘‹ ¤√‰Î ±Îç› …√÷ ±ÎK›Î„ ± ≠΄M÷ ¿è΢. ø ø‹ ω ÷ ¿ı, ““± ±fiı ‹ »ı, ± “±ËŸ” ≠√À
 • 8. 8 ⁄_‘lÌ Î·Î·fiı ‹ıÀˇÌ¿‹Î_ Ì fi◊Ì! ˘, “±Î ” ’ˆHÎ ±ÿ˚¤Ò÷ Î’Ì. ⁄ı ’ÎÀa?” ÷ı ‰¬÷ı ‹Ëı‹Îfi I›Îfl◊Ì ›Îfl⁄Îÿ ¿˘¥’HÎ ‹ ’ÿ‹Î_ ‹˝fiÌ … …√÷ ◊Ì ÷ı±˘ ◊Ì ’ˆÁ˘ flΉ÷Î! ÿÎfi_ÿ. ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ Ï·_¿ ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi (ÿÎÿÎlÌ) √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÿÎÿÎḻı ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi (fiÌfl‹Î)fiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfiÏÁÏ© ±Î’ı·. ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ fiÌfl<‹Î ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flΉ÷Î Ë÷Î. ’ÒF› ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥fiı ÿÎÿÎḻı ÁIÁ_√ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÏÁÏ© ±Î’ı·. fiÌfl‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ÷ı‹fiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ’ÒF› ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÂ-ωÿı¢‹Î_ CÎHÎÎ_ √΋˘-ÂËıfl˘‹Î_ …¥fiı ±ÎI‹iÎÎfi ¿flÎ‰Ì flèÎÎ Ë÷Î. …ı fiÌfl‹ÎfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ «Î· … flËıÂı. ±Î ±ÎI‹iÎÎfi ‹ı‚T›Î ⁄Îÿ ËΩfl˘ ‹‹ZÎ±˘ Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı. “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ? …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_ ‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃı·Î ±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_ ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ? ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ? ”¥. …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ ! ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı ±ø‹ ‹Î√˝ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !! ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?”fi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î ¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’fl<Ê »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı, …ı «˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_› »ı, ⁄‘΋Î_› »ı. ÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı ! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »_.””
 • 9. ± ≠ÎM÷ ◊ »ı. Á_ÁÎ flËÌfiı  ÿÎÿÎḻ ‹U¿ı·Ì± »ı. ω‘ Àı’flı¿Õ˝‹ ω¬flΛ ≠√Ï÷ ‹ ±_ÿfl◊Ì ¿Ëı÷Î Ë …B›Î± …. ‰Î@› … »_”, ‹Îfl<_”. ⁄ fiÌ¿‚ı » ≥Œı@À˘fi ‹ËŸ ± i ÏÁ‰Î› ±ÎiÎÎ ± flËı÷Î_ fi ŒÎ›ÿοΠÿÂÎfiı ’ ’΂‰Îfi ¿ı ! ‹ “VÀÕÌ” ¿ 9 (√˛_.-√˛_◊,Á_.-Á_ÏZÎM÷, ’Ò.-’Ò‰Î˝‘˝, μ.-μ÷flΑ˝) ÏËLÿÌ, ±_√˛ı∞, ‹flÎÃÌ, ÷ı·√, ‹·›Î·‹, ’_Ω⁄Ì, μÕÌ›Î, …‹˝fi ÷◊Î V’ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¤ÎÊÎ_÷Ïfl÷ ◊›ı·Î ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ’V÷¿˘ ’HÎ μ’·O‘ »ı. 1. ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· 2. ⁄L›_ ÷ı … L›Î› 3. ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl 4. ±◊Õ΋HÎ À΂˘ 5. g«÷Î 6. ø˘‘ 7. ‹Îfi‰‘‹˝ 8. Áı‰Î-’fl˘’¿Îfl 9. Ë_ ¿˘HÎ »_ ? 10. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ? 11. Ïh΋_hÎ 12. ÿÎfi 13. Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ ±fiı ’»Ì 14. ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰ 15. ‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì 16. ≠Ï÷ø‹HÎ (√˛_◊, Á_ÏZÎM÷) 17. ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (√˛_., Á_.) 18. ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl (√˛_., Á_.) 19. ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (√˛_., Á_.) 20. Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (√˛_., Á_.) 21. ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷ 22. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 23. ’Î’-’H› ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ’˛wÏ’÷ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠¿ÎÂfi˘ 24. ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘ 25. ±gËÁÎ 26. ≠ı‹ 27. «‹I¿Îfl 28. ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_.... 29. Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê 30. √fl<-ÏÂW› 31. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-1 32. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2 33. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 34. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4 35. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-5-6 36. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7 37. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8 38. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 39. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò.,μ.) 40. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11 (’Ò.,μ.) 41. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò.,μ.) 42. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò.,μ.) 43. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√ 1◊Ì 4) 44. ±ÎM÷ÁÒhÎ 45. @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi 46. ÁË…÷Î “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ‹ı√ıÏ{fi ÿfl ‹ÏËfiı √…flÎ÷Ì, ÏËLÿÌ ÷◊Î ±_√˛ı∞ ¤ÎÊ΋Î_ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı.
 • 10. 10 Á_’Îÿ¿Ì› ±ø‹ ωiÎÎfiÌ ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›_ »ı. ˉı ¿ı‰‚iÎÎfi Á‘ÌfiÌ ≠΄M÷fiÌ ZÎ’¿ lıHÎ̱˘ ‹Î_Õ‰ÎfiÌ »ı. Á_ÁÎflfiÌ ⁄οÌfiÌ …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ıÀ·ı ¿ı Ïfi盋Î_ flËÌfiı ÂıÊ T›‰ËÎfl ’Òfl˘ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ Ãıà ¿ı‰‚iÎÎfifiı ’΋‰Îfi_ »ı. ÿÎÿÎḻı Ãıfl Ãıfl ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ T›‰ËÎflfiÌ ‹Ò_{‰H΢, ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘ ÷ı‹… ÁÒZ‹ ΩB≤Ï÷‹Î_ ¿¥ flÌ÷ı flËı‰_ ÷ıfiÎ ¬·ÎÁα˘ ¿flı·Î »ı. ω‘ ω‘ Ãı¿ÎHÎı◊Ì Ï‰‘ ω‘ ÏfiÏ‹k΢fiÎ ±Î‘Ìfi ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı·Ì ÷ıfiı Àı’flı¿Õ˝‹Î_ {Ì·ı·Ì »ı. ’»Ì ±Î"ÏÕ›˘ ¿ıÁıÀ˘‹Î_◊Ì ÿÎÿÎfiÌ ‰ÎHÎÌfiı μ÷ÎflÌ, ω¬flΛı·Î ‹Hοα˘fiÌ ‹Î‚Î ’fl˘‰Ì »ı ! ‹ËÎI‹Î±˘fiı ‹˘ZÎ’_◊ ’fl ≠√Ï÷ ‹ÎÀı ¬Ò⁄ … μ’›˘√Ì Ïfi‰ÕÂı. ‰Î_«÷Î … ¿ıÀ·Ì› ‰V÷±˘fi˘ ±_ÿfl◊Ì μCÎÎÕ ◊¥ Ω› »ı. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ … ±Î’HÎfiı ≠I›ZÎ ¿Ëı÷Πˢ› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ÁiÎ ‰Î«¿˘±ı ÿÎÿÎfiÎ Ï≠›’ÎhÎ “«_ÿ”fiÌ …B›Î±ı ’˘÷Îfi_ … fi΋ ‹Ò¿Ì ‰Î_«‰_. «_ÿ ±ıÀ·ı fi΋‘ÎflÌ, ±Î’HÎı ’˘÷ı …. ‰Î@›ı ‰Î@›ı “Ë_ «_ÿ »_”fiÌ ‹ÎL›÷΋Î_◊Ì “Ë_ Â©ÎI‹Î … »_”, “±¿÷ν … »_”, “¿ı‰‚ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ … »_”. ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_ ⁄Ì…_ ⁄‘_ … “Lˢ› ‹Îfl<_”. ⁄Ì…_ ⁄‘_ ’λ‚ «Î…˝ ¿flı·_, ÷ıfi_ ÏÕV«Î…˝ … »ı. ¤flı·˘ ‹Î· … fiÌ¿‚ı »ı, ±ı‹Î_ fi‰Î ¿Î"Ï{{ μI’Lfi ¿˘¥ Á_Ωı√˘‹Î_ ◊÷Î_ … fi◊Ì, ‹ÎhÎ ≥Œı@À˘fiı … ÷‹ı “…±˘” »˘. ±Î Ã˘¿Ì Ã˘¿Ìfiı ¿Ëı‰Î›_ »ı. ‰Î_«÷Î ‰Î_«÷Î ‹ËŸ ±Îfi_ …⁄fl…V÷ ƒœÌ¿flHÎ ◊¥ Ω› »ı. iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ‹ËÎI‹Î±˘fiı Ïfifl_÷fl ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…_ ¿o¥ … ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷Ì◊*¿fl˘±ı Â_ ¿èÎ_ »ı ? ±ÎiÎÎ ±ı … ‘‹˝ ±fiı ±ÎiÎÎ ±ı … ÷’. ’»Ì ⁄ÌΩ_ ¿˘¥ ÷’ ¿fl‰ÎfiÎ_ flËı÷Î_ fi◊Ì. ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ iÎÎfi ·Ì‘ı·Î ‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı … »ı, ±L›fiı ŒÎ›ÿοÎfl¿ fi◊Ì. ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ ±ı@{ı@À flËı, ÷ı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl …ı‰Ì ÿÂÎfiı ’΋ı ! ±ı¿Î‰÷ÎflÌ ’ÿfiı ’΋ı ! ËÎ, ’Î_« ±ÎiÎα˘ ≠iÎÎ◊Ì ’΂‰ÎfiÌ »ı, ⁄Ï©◊Ì fiËŸ. ⁄Ï©◊Ì ±ÎiÎÎ ’΂ı·Ì ¿‹˘˝‹Î_◊Ì »˘ÕÎ‰Ì fiËŸ ¿ı ! ‹ËÎI‹Î±˘±ı ≠V÷÷ ±ÎM÷‰ÎHÎÌfiÎ ’Ò‰Î˝‘˝ fiı μkÎflΑ˝fi˘ ÷·V’Âa “VÀÕÌ” ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±_ÿflfi˘ μCÎÎÕ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ‹fifi-Ï«_÷fi ÷ı‹… V’ıfiÌ ’·O‘ »ı. fi˘ ËV›˘ .... , Ïfiÿ˘˝Ê ’Ò.,μ.) ’Ò.,μ.) ’Ò.,μ.) ’Ò.,μ.) √ 1◊Ì 4) ‰fi
 • 11. 11 ÁIÁ_√‹Î_ ≠I›ZÎ ≠ffi˘ ’Ò»Ìfiı ’HÎ »˘Õ‰Îfi_ fi◊Ì. ÕÌ’ VÀÕÌ(¨Õ˘ ±P›ÎÁ) ¿fl‰Îfi˘ »ı. ‰ÎHÎÌ ‰Î_«÷Î_ ±Ë˘ ±Ë˘ ±Ë˘ ◊¥ Ω› »ı fiı “iÎÎfiÌ ’fl<Ê” ÿfl±Á· ¿ı‰Î ˢ›, ÷ıfiÌ ›◊Î◊˝ Á‹… ∂¤Ì ◊¥ Ω› »ı. ’˘÷Îfiı ¿Ëı‰ÕΉ÷Î iÎÎfi̱˘, ÂW¿iÎÎfi̱˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ı ÿÎÿÎfiÌ ‰ÎHÎÌ Áfl¬Î‰÷Î_ … ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Á·Ì ËÌflÎ fiı ¿Î«‹Î_ ¿ıÀ·˘ Œfl¿ ?!!! ±Î‰Î_ ±ı@{ı@À Œ˘Õ ±ÎÀ·Ì ÁÒZ‹÷ÎfiÌ Á«˘À Á‹… @›Î_› ¬S·Ì ◊›ı·Ì Ωı‰Î ‹‚÷Ì fi◊Ì. ‘L› »ı ±Î ±ΩıÕ “iÎÎfiÌ ’fl<Ê”fiı ! “fi ¤Ò÷˘ fi ¤Ï‰W›Ï÷” ±ı ÁÎ◊˝¿ ¿flı »ı ±ı‹fiÎ ±fi¤‰˘fiı ‰Î_«Ìfiı ! Ãı¿Ãı¿ÎHÎı ’˘÷ı ¿¥ flÌ÷ı ΩB≤Ï÷‹Î_, Â© μ’›˘√‹Î_, …ÿÎ’HÎ΋Î_ ÷ı‹… ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ flËı »ı, ÷ıfiÎ_ ±fi¤‰fi_ ‰Hνfi ¿›* »ı. …ı ±Î’HÎfiı ·ZÎ ⁄_‘Ή΋Î_ ±fiı ±Î’HÎı @›Î_ ¤Ò· ¬Î¥±ı »Ì±ı, ÷ı Á‹…‰Î‹Î_ ÿ̉ÎÿÎ_ÕÌ Á‹ ⁄fiÌ flËı »ı ! I›Îflı xÿ› “±Ë˘ ±Ë˘”fiÎ ¤Î‰◊Ì ¤flÎ¥fiı ’˘¿ÎflÌ ∂Ãı »ı, “ÿÎÿÎ, ‘L› »ı ÷‹fiı ! ±Î ¿Î‚fiÎ Á‰˝V‰ flÌ÷ı Ë÷¤Î√Ì ·˘¿˘fiı ±Î’ı ±Î ±ÿ˚¤Ò÷ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ±’a ‹˘ZÎfiÌ ≠΄M÷ ±Ï÷ ±Ï÷ ±Ï÷ Á·¤ ¿flÌ ÿÌ‘Ì »ı !” ±Î ¿Î‚fiÎ ±K›ÎI‹fiΠϬflı ’ˢӫı·ÎfiÌ Á_’ÒHν ±fi¤‰ ‰ÎHÎÌ ‰Î_«÷Î, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¿LN›Ò{ ¿flfiÎflÌ ‰ÎHÎÌ ‰Î_«‰ÎfiÎ ¤Îfl‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿flÌ ÿı »ı fiı “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ËÎ◊‹Î_ ±Î‰÷Î_ … ËÎ◊-’√ fiı ˈ›_ ◊fi ◊fi fiΫ‰Î ‹_ÕÌ Ω› »ı !!! ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±ı¿ ¬ÎÁ ·Î·⁄kÎÌ ‘fl‰Îfi_ fl˘¿Ì ¿Î÷_ fi◊Ì. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÌ ‰ÎHÎÌ T›‰ËÎfl·ZÎÌ ÷ı‹… Ïfiç›·ZÎÌ, ⁄LfiıfiÌ »ı. ˉı ‰ÎHÎÌfiÌ ÁÌ‹Î ±ı‰Ì »ı ¿ı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ⁄ı T› ’˘¥LÀfiı „@·›fl fiÎ ¿flÌ Â¿ı ! …ı‹ Ï⁄Ï·›ÕÛ‹Î_ ±ı¿ VÀˇ˘¿◊Ì ±fiı¿ ⁄˘· √O⁄Ì‹Î_ fi_¬Î› ÷ı‹ ±ËŸ ‰ÎHÎÌ◊Ì fi◊Ì ◊¥ ¿÷_. ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ±ı¿ … ‰Î÷ fiÌ¿‚ı. ÷ı◊Ì F›Îflı Ïfiç›fiÌ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı I›Îflı “¿ı‰‚ ±ÎI‹‹Î_ … „V◊fl flËı‰Îfiı ±◊ı˝ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥fi_ √‹ı ÷ı‰_ ±Î«flHÎ ⁄fiı, ÷˘›ı ÷‹ı Â© … »˘ Â©ÎI‹Î … »ı. ±fiı ÷ı ÏÁ‰Î›fiÎ ±ı¿ı±ı¿ ’fl‹Îb±˘ “Lˢ› ‹ÎflÎ_”, ÏÕV«Î…˝ … »ı, fi‰_ «Î…˝ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ◊Λ … fiËŸ.” ¥. ¥. ¿Ëı »ı. ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±ı ¿flı@À … »ı, ’HÎ T›‰ËÎflfiÌ ‰Î÷ ±Î‰ı I›Îflı «_ÿ¤Î¥fiı “¿¥ ΩB≤Ï÷‹Î_ flËı‰_” ÷ı ’HÎ ¿èÎ_ »ı. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ˢ› ? ¿˘¥fiı› CÎfl‹Î_-⁄ËÎfl @›Î_› ÿ—¬w’ fiÎ ◊Λ ÷ı‰˘ ! ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Î ±ı «_ÿ¤ ±Ï¤≠Î ¿flΉ‰_ ÷˘ ¿fl‰ T›‰ËÎfl Ë T›‰ËÎfl √΋ … ± iÎÎ÷Î-ƒW ¤flı·˘ ‹ ◊Λ »ı (2) ¬⁄ fiËŸ ÷˘ fi◊Ì. ± (3) “Ë fiÌ¿‚ı » ±Î’H΢ »ı, ±Î ¿flÌfiı Ω C ◊˘ÕÌ¿ … ¬⁄fl fi «·H΋Π⁄fiÌ … »÷Î_› ± fi◊Ì fi ±ı@{ı@À ‰Î’›Î˝
 • 12. 12 ÀÕÌ(¨Õ˘ › »ı fiı Ω› »ı. fiÌ ‰ÎHÎÌ fl¿ ?!!! Ì ◊›ı·Ì ¤Ò÷˘ fi Î’HÎ΋Î_ ±Î’HÎfiı ‹…‰Î‹Î_ ¤flÎ¥fiı Ë÷¤Î√Ì ÷ ±Ï÷ ˘Ó«ı·ÎfiÌ Ì ‰ÎHÎÌ Î‰÷Î_ … ◊Ì. ’fl‹ »ı. ˉı ·›fl fiÎ fi_¬Î› fiÌ¿‚ı. … „V◊fl ⁄fiı, ÷˘›ı ‹Îb±˘ ËŸ.” ¥. ÷ ±Î‰ı T›‰ËÎfl ! ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ «_ÿ¤Î¥±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. I›Î_ ÁI› Ë¿Ì¿÷ »ı ¿ı ±ı «_ÿ¤Î¥fi_ ÏÕV«Î…˝ … »ı ’HÎ «_ÿ¤Î¥fiÎ ÁÎ‹Ì T›„@÷ ‹ÎÀıfiÎ fl˘Ó√ ±Ï¤≠Λfiı ÷˘Õ‰Î, ÷ıfiÎ ’ÕCÎÎ M›Î"fl ¿fl‰Î «_ÿ¤Î¥ ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰_ fiı “Ë_ Â©ÎI‹Î … »_, ‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ’HÎ «_ÿ±ı ÷˘ ¿fl‰_ … ’Õı”. fiËŸ ÷˘ ÿfl<’›˘√ ◊Âı fiı T›‰ËÎfl ⁄√ÕÂı fiı …ıfi˘ T›‰ËÎfl ⁄√Õu˘, ÷ıfi˘ Ïfiç› ⁄√Õ‰Îfi˘ …. ˉı ‹ËÎI‹Î±˘ ÿÎÿÎfiÌ Ïfi盉ÎHÎÌ ±ı¿Î_÷ı ·¥ ·ı ±√fl ÷˘ T›‰ËÎfl‰ÎHÎÌ ±ı¿Î_÷ı ·¥ ·ı ÷˘ CÎH΢ √˘À΂˘ ◊¥ …Âı ±fiı √ÎÕÌ ¿›ı √΋ …÷Ì flËı, ÷ıfiÌ ¬⁄fl fiÎ flËı. ±ø‹ ωiÎÎfifi_ ÷ÎflHÎ À>_¿‹Î_ Â_ »ı ? “Ë_ Â©ÎI‹Î … »_”, ¿ı‰‚ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ … »_ ±fiı …ı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fi‹Î_ ⁄fiÌ flèÎ_ »ı ±ı ’λ·˘ ¤flı·˘ ‹Î· fiÌ¿‚Ì flè΢ »ı, ±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ »ı. ˉı I›Î_ @›Î_ ¤Ò· ◊Λ »ı ? (1) ¤flı·˘ ‹Î· »ı ÷ıfiÌ ¬⁄fl fiÎ ’ÕÌ ÷˘ ’ÒflÌ ¬˘À. (2) ¬⁄fl ’ÕÌ ±ıÀ·ı ΩH›_ ¿ı ±Î ¤flı·˘ ‹Î· »ı ’HÎ ÷ıfiı …ÿ_ Ωı›_ fiËŸ ÷˘ ’ÎϽ›· ¬˘À. ±Î‹Î_ ±ı ¤Ò·fiı «Î·‰Î ÿı »ı. ωfl˘‘‹Î_ ’Õ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_ @›Îflı «Ò¿Ì …‰ÎÂı ±ı ¬⁄fl fiËŸ ’Õı. (3) “Ë_ Â©ÎI‹Î »_” ±ı ÏÁ‰Î›fi_ …ı ¿o¥ ’HÎ fiÌ¿‚ı »ı, ¤flı·˘ ‹Î· fiÌ¿‚ı »ı. ÷ıfiı …ÿ˘ ΩHΉÎfi˘ fiı Ωı‰Îfi˘ ±ıÀ·_ … fiËŸ ’HÎ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±Î’H΢ ≠iÎÎ ÷flŒ◊Ì VÀˇ˘Ó√ ωfl˘‘ ËflÁ‹›ı ˢ‰˘ … Ωı¥±ı ¿ı “±Î ¬˘À<_ »ı, ±Î fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı” ÷˘ ±Î’HÎı ∞I›Î fiı ¤flı·˘ ‹Î· CÎfl ¬Î·Ì ¿flÌfiı Ω›. CÎHÎ̉Îfl “¤flı·˘ ‹Î· »ı” ±ı‹ …ÿ_ Ωı›Î ¿flı, ΩH›Î ¿flı ’HÎ ◊˘ÕÌ¿ … ‰Îfl‹Î_ ⁄Ï© ±‰‚«_ÕÌ ’Î»Ì @›Îflı ¤Ò·◊Î’ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿıÂı, ÷ıfiÌ ¬⁄fl fiËŸ ’Õı. ±ıÀ·ı A›Î·‹Î_ flËıÂı ¿ı ±Î “¤flı·˘ ‹Î·” »ı, ’HÎ ⁄Ï© «·H΋Î_ ±Î‰Ìfiı A›Î·fiı A›Î·‹Î_ flËı‰Î ÿı‰Îfiı ⁄ÿ·ı ’˘÷ı … Á‰ı˝Á‰Î˝ ⁄fiÌ …Âı. ’ÏflHÎ΋ı ÁÒZ‹◊Ì ‹Î_ÕÌfiı V◊Ò‚ Á‘ÌfiÎ ¤˘√‰À΋Î_ ‹Ò¿Ì ÿıÂı ! »÷Î_› ±ÎfiÎ◊Ì fi‰_ «Î…˝ ÷˘ fi◊Ì … ◊÷_, ’HÎ …^fi_ ’Òfl<_ ÏÕV«Î…˝ ◊÷_ fi◊Ì fiı ±ÎI‹Á¬ ¬˘¥±ı »Ì±ı ±ıÀ·˘ Á‹›. ±Î ⁄‘΋Î_◊Ì ±ı@{ı@ÀfiıÁ‹Î_ flËı‰Î ±ÎÀ·Ì ÁÎÿÌ, Áfl‚ fiı ÁËı·Î‹Î_ ÁËı·Ì «Î‰Ì ‰Î’›Î˝ ¿flÂı ÷˘ ±ø‹fiÌ Ï·NÀ‹Î_ ÁÕÁÕÎÀ ±ı¿Î‰÷ÎflÌ ’ÿ ’Î‹Ì ‹˘ZÎı
 • 13. ’Ë˘Ó«Ì …‰ÎÂı, √ıflLÀÌ◊Ì ! ±ı «Î‰Ì ¿¥ ? ¤flı·Î ‹Î·fi˘ ωfl˘‘ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊‰ÎfiÌ Â@›÷Î ∂ÕÌ. ’»Ì «_ÿ …ı ¿o¥ ¿flı, ÁÎfl<_ ¿flı, ¬flÎ⁄ ¿flı, ¿˘¥ w’Î‚Ì VhÎÌ Ωı¥fiı ‹ËŸ·Ì ÀÎ_¿HÎ̱˘ ËÎ·Ì ∂Ãı …ı‹ ·˘Ë«_⁄¿ ±Î√‚ ⁄fiı ÷ı‹, ÷˘› ’HÎ ÷ı ÏÕV«Î…˝ »ı, ’fl‹Îb±˘fi_ √·fi … »ı, “‹Îfl<_ V‰w’ Lˢ›” ±ı ±fiı ±Î’HÎı ωfl˘‘ ¿›ı˝ … flά‰Îfi˘. ±ÎÀ·Ì ΩB≤Ï÷‹Î_ Á÷÷ flËı‰Î◊Ì «˘yÁ’HÎı ⁄‘˘ ‹Î· ¬Î·Ì ◊¥ … Ω› »ı. ±ø‹fiÌ ±ÎÀ·Ì Á‹…HÎ …ıfiı ¿Î›‹ ‹ÎÀı ŒÌÀ ◊¥ √¥, ÷ı iÎÎfi̱˘fiÌ …ı‹ Ïfifl_÷fl Ïfiflο<‚÷΋Î_, ∞‰fi‹@÷ ÿÂ΋Î_ ±Î‰Î_ ¿Î‚‹Î_ ’HÎ ∞‰ı ¿ı »ı fiı ‹˘ZÎfiı ±ı¿ … ±‰÷Îfl‹Î_ ’Î‹Ì Â¿ı »ı. …ı Ë¿Ì¿÷ »ı. ÿÎÿÎḻı ±ı¿ …B›Î±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ¬flÎ⁄ ¿Î‹ ¿flı ¿ı ÁÎfl<_ ¿Î‹ ¿flı, ⁄Lfiıfiı “Ωı›Î” ¿fl˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ΩıfiÎflÎfiı ÿ˘Ê fi◊Ì, ¬flÎ⁄-ÁÎfl_ fi◊Ì. ΩıfiÎfl˘ iÎÎfi ≠¿Î V‰w’ı »ı. …ı‹ ·Î¥Àfiı e· Á√_‘Ì÷ ¿fl÷_ fi◊Ì ¿ı ¿Îÿ‰ ¬flÕ÷_ fi◊Ì, ÿ√*‘ ’ıÁÎÕ÷_ fi◊Ì, ÷ı‹ ±ÎI‹Î ÁÎflÎ-¬flÎ⁄ ¿Î‹‹Î_ Ïfi·ı˝’ »ı. ±ıÀ·ı Ë_ ±ı‰˘ Ïfi·ı˝’ »_, ’HÎ «_ÿ¤Î¥◊Ì ¬flÎ⁄ ◊¥ Ω› ÷˘ ÷ıfiı …ÿ_ flάÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰_ ±◊‰Î Ã’¿˘ ±Î’‰˘. «_ÿ¤Î¥ Ïfi·ı˝’ flËı ÷ı √fi˘ »ı. ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ¿ı ’˘÷ı Ïfi·ı˝’ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹ Ïfiç›ÎI‹¿ ‰ÎHÎÌ fiı T›‰ËÎflÎI‹¿ ‰ÎHÎÌfi_ Á_ÿfl ⁄ı·ıLÁ ¿›* »ı. ±Î‹ ¿˘¥ ‰Î÷ ±ı¿Î_÷ı fi◊Ì. ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ T›‰ËÎfl ±fiı Ïfiç›, Ïfl·ıÏÀ‰ ±fiı Ïfl›· ⁄Lfiı ’ÎÁÎ_ Áfl¬Î flËı ÷˘ … Â@› ⁄fiı. ±Î‹Î_ ÿfl<’›˘√ ◊Λ ÷˘ ·Î¤ fiÎ ‹‚ı fiı ¬˘À Ω›. ‰‚Ì T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄‘Î_ ¿‹˘˝fiı ÏÕV«Î…˝ ¿èÎÎ_ ’HÎ ±HÎËyfiÎ_ ωʛ˘, ‹Î_ÁÎËÎfl, ÿÎw ó ±Î hÎHÎfi˘ ÏfiÊı‘ ¿è΢ »ı. ±ı ËÂı I›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎfiÌ ¿ı ‘‹˝fiÌ ‰Î÷ fiΠˢ› I›Î_. ±ıÀ·ı Á‹√˛ flÌ÷ı Á‹…ı I›Îflı ≠√Ï÷ ‹_ÕΛ ÷ı‹ »ı, ±ı¿Î_÷ı fiËŸ. CÎHÎÌ ‰Îfl T›‰ËÎfl ≠◊‹ ’»Ì Ïfiç› ±ı‰_ Á‹∞fiı ‹ËÎI‹Î±˘ ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ ÷˘ ¿è΢ … »ıfiı ±ı‹ ¿flÌfiı Á√‰ÕÌ›_ ·¥fiı ’˘÷ÎfiÎ ±ı ŒÎ¥· ≠I›ıfiÎ ‹˘Ëfiı »Î‰flı »ı. ±Î‹ ¿flÌfiı ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ À΂ı »ı. ÿÎÿαı ŒÎ¥· ±ıÀ·ı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÿoÕÎ ‹ÎflÌfiı ‹Î_Á ¬‰ÕΉı ÷˘ ÷ıfiı ŒÎ¥· ¿ËÌ.. ±Î ÷˘ “√‹ı »ı fiı ¿fḻı »Ì±ı” fiı ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· ¿fḻı »Ì±ı, ±ı‹ ¿Ë̱ı, ÷ıfiı iÎÎfifi˘ ÿfl<’›˘√ ◊›˘ √HÎΛ. ’ ÏfiÏ‹kÎfi ωfl˘‘Τ ˢ›. ‹˘ ¬’Ή‰ Á‹…HÎ …ÿÌ …ÿ …ı‹ Á˘ ÿflı¿fiı … ÷˘ ¿˘¥fi ±Î‹Î_ ω ÿ VÀˇ˘Ó√ ‹Î ÷˘ ‰‚Ì ÷ı ⁄Ë Á ±Î’ı ÷˘ ¿èÎ_ »ı ¿ ƒWÀÎ flË ¿fl‰ÎfiÌ Ë {Ì·Ìfiı ÁiÎ ‰Î« fiËŸ ¿ı ¿Î‚ı ¿˘ ÿ ÷ıfiı …ı‹ ‰ÎV÷ω¿ ±Áfl˘fi 13
 • 14. fl˘‘ ¿›˘˝ ÁÎfl<_ ¿flı, ∂Ãı …ı‹ fi_ √·fi ¬‰Îfi˘. ◊¥ … √¥, ÷ı Î_ ¿Î‚‹Î_ Ë¿Ì¿÷ flı ¿ı ÁÎfl<_ Î⁄-ÁÎfl_ fl÷_ fi◊Ì ⁄ ¿Î‹‹Î_ Ω› ÷˘ ¥ Ïfi·ı˝’ ç›ÎI‹¿ ÷ ±ı¿Î_÷ı ›· ⁄Lfiı fiÎ ‹‚ı HÎËyfiÎ_ ›Î_ Á‘Ì flı ≠√Ï÷ ËÎI‹Î±˘ ›_ ·¥fiı ÁIÁ_√‹Î_ Ìfiı ‹Î_Á ŒÎ¥·fi˘ √HÎΛ. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÌ ±’Ò‰˝ ‰ÎHÎÌ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ fiı ¤Î‰ ±fiı ÏfiÏ‹kÎfiı ±Î‘Ìfi ÁË…’HÎı fiÌ¿‚ı·Ì »ı. ÁiÎ ‰Î«¿fiı @›Î_¿ ÷ı‹Î_ hÎÏÀ ¿ı ωfl˘‘ΤÎÁ ·Î√ı, ’HÎ Ë¿Ì¿÷‹Î_ iÎÎfiÌfi_ ±ı¿ı› ‰ıHΠωfl˘‘ΤÎÁ‰Î‚_ fiΠˢ›. ‹˘Z΋Î√˝ ±ı T›„@÷√÷ ÏÁ_«fifi˘ ‹Î√˝ »ı. T›„@÷ T›„@÷fiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı ¬’Ή‰Î ÷ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷fi_ …ı‹ »ı ÷ı‹ VøÌfiŸ√fiÌ …ı‹ Ωı¥fiı ÿÎÿÎlÌ ÷ıfiı Á‹…HÎ ŒÌÀ ¿flΉ÷Î. ±ı ±ı‹fiÌ ±Ω›⁄ „@÷ Ë÷Ì ! ≠V÷÷ √˛_◊‹Î_ …ÿÌ …ÿÌ ≠¿ÚÏ÷fi_ …ÿ_ …ÿ_ ‹ÎflHÎ ÿı¬ÎÕu_ »ı I›Î_ ¿ÿΫ ωfl˘‘ΤÎÁ ¤ÎÁı ! …ı‹ Á˘ ÿÿa±˘fiı ÷Ή ±ı¿Áfl¬˘ … 1040 fi˘ ˢ›, ’HÎ ±fi¤‰Ì ÕΘ@Àfl ÿflı¿fiı …ÿÌ …ÿÌ ÿ‰Î ±Î’ı ó ¿˘¥fiı ‹ı·ıÏfl›ÎfiÌ, ÷˘ ¿˘¥fiı ÀÎ¥Œ˘¥ÕfiÌ, ÷˘ ¿˘¥fiı ‰Î›flÁfiÌ, ÷˘ ¿˘¥fiı Ï¿ÕfiÌ ≥LŒı@ÂfifiÌ ! Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁfiı ±Î‹Î_ ωfl˘‘ΤÎÁ ·Î√ı ¿ı fiÎ ·Î√ı ?! ÿÎÿÎḻı @›Îflı¿ ¿˘¥ T›„@÷±ı ¤Îflı √fi˘ ¿›˘˝ ˢ› ±fiı ±Î‹ VÀˇ˘Ó√ ‹Î¥LÕfi˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı …⁄fl…V÷ Ã’¿˘ ±Î’‰Îfi˘ ¿è΢. ÷˘ ‰‚Ì ¿˘¥fiı ¿èÎ_, “Ã’¿˘ ±Î’‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı…ı.” ÷ı ⁄Ë Áı„LÁÀ̉ ¿ı ÏÕ≠ıÁ̉ fiı«flfi˘ ˢ› ÷ıfiÎ ‹ÎÀı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ë Ã’¿˘ ±Î’ı ÷˘ ‹ıLÀ· ÏÕ≠ıÂfi‹Î_ …÷˘ flËı ! ‰‚Ì iÎÎfifiÌ μE« ¿ZÎÎfiÌ ‰Î÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı, ÷ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎı› ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ˉı iÎÎ÷Î- ƒWÀÎ flËı‰Î÷_ fiΠˢ› fiı ±Î ‰Î@› ±ı¿Î_÷ı, V‰E»oÿı ’¿ÕÌfiı “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ‹Îflı” ¿flÌfiı «Î·ı ÷˘ @›Î_ …¥fiı ’Õı ±ı ?! ËΩfl˘ ‹ËÎI‹Î±˘ ÁÎ◊ı ‰ÌÁ ‰flÁ‹Î_ Ãı¿Ãı¿ÎHÎı fiÌ¿‚ı·Ì ‰ÎHÎÌfiı {Ì·Ìfiı ±ı¿ … ≠‰ÎË‹Î_ ·Î√ı ÷ı‹ Á_¿Ï·÷ ¿fl‰ÎfiÎ ≠›ÎÁ˘ ◊›Î »ı. ÁiÎ ‰Î«¿fiı @›Î_› ¿o¥ ZÎÏ÷ ·Î√ı ÷˘ ÷ı Á_¿·fifiÌ ¬Î‹Ìfiı ¿ÎflHÎı »ı, fiËŸ ¿ı iÎÎfiÌfiÌ ‰ÎHÎÌ ZÎÏ÷‰Î‚Ì »ı. iÎÎfiÌfi_ ±ı¿ ±ı¿ ‰Î@› ÷˘ hÎHÎı ¿Î‚ı ¿˘¥ »ı¿Ì fiΠ¿ı ±ı‰_ ˢ› ! ÿÎÿÎlÌfiÌ ‰ÎHÎÌ ÁË…’HÎı «fl˘÷flÌ ÷‚’ÿÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiÌ¿‚ı·Ì »ı. ÷ıfiı …ı‹ »ı ÷ı‹ … flά‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı, …ı◊Ì lÌ‹¬ı fiÌ¿‚ı·Ì ‰ÎHÎÌfiÌ ‰ÎV÷ω¿÷Πω¿ÚÏ÷ ωfiÎ …‚‰Î¥ flËı. ±fiı ÷ıfiÌ ‹ÌÃÎÂ, ÷ıfiÌ xÿ›¤ıÿÌ ±Áfl˘fiÌ ÷˘ ‰Î÷ … ¿_¥ ±˘fl »ıfiı ! ±ı ÷˘ …ı ‹ÎHÎı ÷ı … ΩHÎı ! ÕΘ. fiÌfl⁄ıfi ±‹Ìfi 14
 • 15. μ’˘ÿ˚CÎÎ÷ ó ÕΘ. fiÌfl<⁄ıfi ±‹Ìfi [1] ±ÎiÎÎfiÌ ‹ËI‰kÎÎ V‰w’ iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flÎT›Î ⁄Îÿ iÎÎfiÌ ’fl<Ê ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ T›‰ËÎflfiı Á_’ÒHν Â© ¿flÌ, ±ıfiı ’Òfl˘ ¿fl‰Î ’Î_« ±ÎiÎα˘ ±Î’ı »ı. …ıfi˘ ∞‰fi‹Î_ Ëfl’‚ı μ’›˘√ ¿flÌ Á_ÁÎflfiÎ Á‰˝ ⁄_‘fi˘◊Ì »^ÀÌ …‰Îfi_ ˢ› »ı. ±ı ’Î_« ±ÎiÎÎfi_ ‹Ëk‰ ±ıÀ·_ ⁄‘_ »ı ¿ı ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı »ı ¿ı, “’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi …ı‰Ì ÿÂÎ flËı, ±ı Ë_ ·¬Ì ±Î’_. ’Î_«fiı ⁄ÿ·ı ±ı¿ ’΂˘fiı, ÷˘›ı …‰Î⁄ÿÎflÌ ±‹ÎflÌ »ı.” ±Î ’Î_« … ‰Î@›˘‹Î_ ±Î¬Î ‰SÕÛfi_ ÁΛLÁ ±Î‰Ì Ω› »ı. V‰w’ ΩB≤Ï÷‹Î_ Á÷÷ flËı‰Î ’Î_« ±ÎiÎÎ … ‹A› »ı. ’Î_« ±ÎiÎÎ ±ı iÎÎfifiı flZÎ÷Ì ‰ÎÕ »ı ! ÿÎÿÎḻı …ı ±ø‹ ωiÎÎfi …√÷fiı ±ÎM›_ »ı ÷ı ±ı¿ÿ‹
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x