Zevaco,_Michel_-_Regele_intunericului.pdf

Please download to get full document.

View again

of 216
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Consilier editorial MICHEL ZfrTVIICO PAUL I.-AMPERT REGELEINTUNERICULUI ROMAN , . Edilia princeps: MICHEL ZEVACO. NOSTR
Share
Transcript
  Consilier editorialPAUL I.-AMPERT , . Edilia princeps: MICHEL ZEVACO. NOSTRADAMUS ,,Fayard*, 908Cu titlulNosradanws,Regeklnnnqeculai.romanuls-atipiritin2gdefascicule,cu apari$e zilnice, h Bucureqti, in Editura Podeanu, Eri mentionarea anului pepagina de titlu (de presupus 1941, dufi coroborarea altor date bibliografice) gi atraducitorilor (diversifica[i prir calitatea tdlm6cirilor). Versiunea de fa[a - primain volum - a folosit ca text de bnzi traducerea anterioari, adaptind-o cerinleloreditoriale curente, pe baza inei restilizdri generale si a unei redactiri unitare.Drepturile de folosinfi a acestei versiuni revin ingrijitorului de edigie. Aducemmullumiri prof. Fierre Moret din Paris pentru datele de istorie literari privindsuccesiunea digiilor dinNosrradamus,inchtsw verificarea sumarului. (i[.G.) REGELE NTUNERICULUI ROMAN CASA DE MICHEL ZfrTVIICO [. 'L t -Alt- t- '& PRESA $I EDITURABucuregti 7W3  CoperGi VASILE SOCOLIUCTehnoredactare: CRISTINA GIIERANCorectur* GABRIELA GRIGORA$ ,{ISBN 973-95767-2-9 Capitolul I vnArrroanna l. indrEgostifii 1n dimineafd frumoasi de toamnS. Sintem in anul1 1536. Crrul albastru ca valurile m[rii dd Parisuluilui Francisc un aer de sirbdtoare Ei veseliein Piaga Grdve un furnicar de ume: precupefi de pdsdri gifructe, cofetari, negustori e vinuri - care gi ransportd narfain butoiaEe, irate de m[gdrugi , florlrese atrigdtoare curochilescurte, o lume pestrifd extrem de agitat6.Peste ot o gdldgie nf'ernal6. o[i strig6, discutd, e njurbln glumi, intr-o atmosferd de bunS-dispozifie, $a cum seintimpld in toate climinefile de duminicd, cind vibragiileclopotelor dau risului o aureoli de basm.' *$i totugi, in pofida acestei veselii, n aceastd ia 6, intredoud spinzuritori se idica o movilS hidoas6: n rug.Pentnr ce trebuia acest ug? Pentru ce se ridicaperd eledoud spihzurdtori? Nu trecu mult gi rnulgimea, urioasd, veasd afle rnotivele. Un sunet de trornpetd dcu brusc s5 ncetezeintreaga arm6, dupd care crainicul egal, agezat e un scaunpurtat de doi servitori, desflcu un pergament gi, cu voceputernic6, ncepu si citeascd:,,Din partea regelui .- Noi Robert Dubech, crainic regal,tnsdrcinat de cdtre Monseniorul de Vaupart, mnre udecdtor deProvence, acem cunoscu.t wrmdtoaiele, uturor celor aiciprezenli:  T i , '.li i y,. I  l Xt I Cei doi tineri se agezard e o bancd e piatrd n fala luviuluicu reflexe de smarald. Mini ln min6, ochi in ochi, alcdtuiauimaginea plasticd a unui cintec de ubire.O bon6, care-i urma pas cu pas, se apropie gi, ficind oreverenfi, spuse:- Marie, rugdciunea -a sfirEit. E timpul si ne inapoiemacas6.- lnci un minut, doamni Bertrande suspini tindra atd.- - MA gi pirdsegti? murmurd cu nfldcdrare indrul. Marie,Marie adoratd, va trebui sd plec departe de Paris pentruweme indelungatd, entru totdeauna poate, drd sd gtiu cineeEti? Mi-ai poruncit sd am rdbdare, d espect misterul cu carete inconjori, gi te-am ascultat. Acum va trebui sd md duc sdlintilnesc pe tatdl meu, pe prietenul meu, pe profesorul meu,pe Dumnezeul meu de pe acest pdmint. Dupd cum Etii, ata afost silit sd fugd gi s-a refugiat la Montpellier. Asuzat devrdjitorie, ameninfat sd ie ars pe rug, hdrfuit de Vaupart...- Vaupart ... opti ata, pilind deodatd.Tinirul avu un gest violent, dar se calmb mediat gi con-tinu5:- Mama, bdtrina mea mamd, sdrrnana, md sileEte d plecdupi el gi e miratd cdezits[ md duc a Montpellier. Ea nugtienimic despre ine.... - Renaud, ubitul meu Renaud, ngdimd Marie, miine veiafla totul despre mine. M-am hotirit sd md sfdtuiescastizi cu o femeie sare, desigur, md va ndemna 5-1i povestesctotul.,,O femeie? se gindi Renaud. Mama sa, pesemne. Cu cinealtcineva -ar putea sfltui, dacd nu cu mama-ei. Clt de.mult aEvrea s-o cunosc pe aceasti mamd gi s6-i cad n genunchi. - Sd mergem, domnigoari, nsistd bona. E tirziu...Dar Marie nu auzea. O clip6 ea r[mase pe ginduri, apoi,privind cu ochii ei mari gi rumogi n ochii indrului, spuse u oinfinitd tandre[e:. - Dragul meu Renaud, fi mullumesc pentru supunereata. Dacd ai fi vrut, puteai foarte ugor sd afli totul. Dar aiacreptat ugdmintea mea. Ai consimfit si rdmin pentru tine ohin voinEd egald, baronul Lerohne, senior dc Vaupart,tebuie sd caute, sd descopere i sd execute sunnar, drd fonmalitdgi sau procese ncete,'pe tofi vrdiitorii, vrdiitoarele,ghi{itorii - demoni Ei agenEi i Satanei care cu'mdrdznealdinfe cte az d c apit a a re gatuluLQrice cinstit gi credincios ocuitor al acestui 'rumos ora{ esteobligat, sub pedeapsa de u ft condamnat a galere, sd denuntepe tolt aceEti rim$i ai infernuluL Pentru u se executa oruncarega[d, Monsenibrul de Vaupart a ordonat ridicarea rugurilornecesare n picEek publice, adicd 'tn <Ttrgul porcilol>>, Pingacatedralei Notre-Dame> Ei <Pi a1a rive .Aceasta este oinga egeluL ,-_Mulgimea, are se strinsese entru 4lttzimai bine poruncaregelui, e despirfi plecind care ncotro, ar crainicul porni maideparte se epete proclama[ia.Si din gurd n gurd, printre murmure apasate e teroare,surde sudilmi gi ameninfdri de ur6, recea cu temere numelede Vaupart, marele udecitor din Provence.Pe tundalul unui decor cu ziduri ascu[ite: acoperigurirotunde gi afade cu ogive*, a capdtul Piefei Grdve, sub plopiiinalli de pe malul Sbne| tre{.:eau ncet doi tineri.Ea, simpll gi plapinda, ntr-o rochie cg lungi pliuri debrocart, era una din acele fecioare cu pir blond, precummatlonele din vitratii, una din acele aparifii pe care e adori qiin vis.El, o fiinld cu un aspect distinct, purta pecetea unorneb[nuite fatafitlti. O fizionomie stranie, de o frumusefeemofionantd Fruntea ldsa sd i se intrevadl flacdragenirilui pe care Michelangelo in 'van se striduise s-omodeleze. Doi ochi negri, plini de o neinfeleasd bun[tategi cu o strdlucire de supranatural, marcau gi mai mult puter-nica ui personalitate. ilr'i,f #l ir {{r * Elemente arhitecturale aracteristice tiluluigoric n. ed)- 6
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x