Zachar, T.: Praveké osídlenie zámockého návršia vo Zvolene (Prehistoric settlement on the Castle Hill in Zvolen). In: Sbor. prací fil. fak. brněnské univerzity 2007-2008, roč. LVI-LVII, M 12-13, 2009, 133-138.

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNNSKÉ UNIVERZITYSTUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS M 12–13, 2007–2008 MISCELLANEA ARCHAEOLOGICAPRAVEKÉ OSÍDLENIE ZÁMOCKÉHO NÁVRŠIA VO ZVOLENE TOMÁŠ ZACHAR  Zvolenský zámok je situovaný v centre mesta Zvolen na prirodzenej vyvýše- nine ostrožného charakteru, ktorá z južnej časti uzatvára dnešné, pôvodne stredo - veké Námestie SNP Ěobr. 1ě. Z juhu polohu lemuje prvotne meandrujúci tok dnes už zregulovanej rieky Slatiny, zo severu sa k polohe pripína hlavná sídelná terasa mesta Zvolen, ktorá prevyšuje inundácie riek Hrona a jeho ľavobrežného prítoku Slatiny približne o 5 metrov.Z geologického hľadiska je dôležitý poznatok, že v období stredného pleisto - cénu sa vyvíjali vo Zvolenskej kotline tri úrovne terás, ktoré možno označiť ako vysoká, vrchná a stredná, pričom jednotlivé úrovne sa dajú rozčleniť na jednotli - vé stupne. V staršom období stredného pleistocénu sa vyprolovala druhá stredná terasa, pričom činnosťou vody vznikali na tokoch početné meandre. Neskôr sa tok opäť zahlboval cez svoje sedimenty a v alšom geologickom vývoji sa vymode - lovala tretia stredná terasa, na ktorej leží aj súčasné Námestie SNP vo Zvolene ĚHALOUZKA 1997ě. Prevýšenie zámockého pahorku voči dnešnému Námestiu SNP možno teda vysvetliť ako pozostatok staršej terasy, ktorej štrkopiesky sa zachovali v podobe obtočníka na geologicky mladšej stredopleistocénnej terase. Polohu zámockého návršia možno charakterizovať ako typ sídliska situova - ného na vysokej riečnej terase ĚKUNA a kol. Ň004, Ň44, obr. 7.Ňě. Zo severnej strany sa terén mierne zvažuje a prevýšenie voči Námestiu SNP je približne 10 metrov Ěobr. 1ě. Z alších troch strán svah klesá prudšie a prevýšenie súčas - ného zámockého nádvoria voči dnes už zasypanému a odklonenému korytu rieky Slatiny je viac ako 15 metrov. S prihliadnutím na rôzne úpravy pôvodného terénu v priestore zámockej vyvýšeniny, s ktorými možno počítať už v 1Ň. storočí až v 1. polovici 1ň. storočia ĚLALÍKOVÁ – MIO Ň008, ňŇ7ě, ale hlavne koncom 14. storočia pri výstavbe gotického zámku ĚSCHÖNWEITZOVÁ 197Ň, Ň7ňě, ako aj so zavozením pôvodne hlbšej inundácie rieky Slatiny pri výstavbe želez - ničnej stanice, mohlo toto prevýšenie v praveku tvoriť niečo okolo Ň0 metrov.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x