ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАЛАЛА И ВЪА РЕКС, ЦАРИЦАТА НА ХУНИТЕ И СЪПРУГАТА НА ВАЛАХ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 253
 
 

Mobile

  ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАЛАЛА И ВЪА РЕКС, ЦАРИЦАТА НА ХУНИТЕ И СЪПРУГАТА НА ВАЛАХ
Share
Transcript
   1 ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАЛАЛА И ВЪА РЕКС, ЦАРИЦАТА НА ХУНИТЕ И СЪПРУГАТА НА ВАЛАХ   В текста по - долу, към който любознателен читател прояви интерес, ще стане дума за някои преводи от X - и век на отдели текстове от “Хрониката” на Йоан Малала и на други автори на старобългарски език, които се отнасят за владетели на държавни образувания на български племена, но не са известни на българските читатели, тъй като не са в публикуваните преводи в ГИБИ, а и от други преводачи, макар да са от български автор от онези времена. Дано да греша и ако е така, моля да простите невежеството на скромната ми персона. Каква е причината за тези пропуски, не е много ясно, тъй като с тази задача са се занимавали едни от най - изявените наши учени - историци, които никога не са дали повод да има някакви съмнения относно тяхната точност и почтеност.   Известно обяснение за това би могло да се намери, по скромното ми мнение, поради факта, че тези текстове са от източник, който от издаването му до сега не е бил достъпен за изследователите от всички заинтересовани страни. Кой е той, ще стане ясно в края на този текст.   За да има възможност всеки читател да сравнява, ще преставям някои от текстовете, както следва: първо отгоре - фототипният гръцки текст на Йоан Малала от изданието от Бон през 1831 г., второ - под него с първоначалният превод на старобългарски език, изписан не със старият шрифт от Григорий презвитер мних, а кирилските букви, които се употребяват в Русия от края на XIX. век.   Текстовете от “Хрониката на Йоан Малала”, с които описва началото на царуването на Юстиниян, както го представя издателят на източника. ( гръцкият текст на лист 33 не се представя, а само превода на Григорий, к.м. ) Листъ 33.   Т h м же царiе м h стъ рекше ригес м h стнiи князи оуслышавше се. ови оденiа. ови же застогы златы и окровница оумысливше соб h . баграныи и чръвленыи червяще былiемъ ности да боудуть знаеми своему народу.     2 а) Въ л h та си царствова въ Коньстянтин h град h   Iоустинiанъ ( 527 к.м. ). Пръсомъ же царствова Коадисъ Дарасфенъ (старыи) сынъ Перезовъ. в Рим h   же б h    риксъ Атларихъ. внукъ Алемарияковъ. въ Африкии же риксъ Свидарихъ.въ Индии же Ексумитомъ и Америтома царствоваше Иадасъ. христьянъ бывъ. въ Лазакии же царствоваше Замана.   б) и в то л h то приложися яко рекомъ рекше, семоу царю отъ Оунъ нарицаемыхъ   Савиръ(Савинъ,к.м.) жена не h кого странница (стратница,к.м.) добра и множествомъ и смысломъ именемъ Въа риксъ вдовица имоущи сына   3 мала два и нима ( - ,к.м.) тысяща доръ, яже во власти дръжа Оунъски страны   по своего мужа Влаха оумертвии люблениемъ божественнаго Оустинсана дары   многыми бисера и сосуды   златыми и сребреными, ризн h мъ (и инымъ)   златомъ   поствленая отъ Акада царя Пръска отъ инога языка въ Оунихъ оутренихъ рикса два именемъ Стоураксъ и Еглонъ да помагаете емоу идоущи на Римъ, и ятъ сы Воя риксъ идуща въ Пръсы чръсъ свою землю къ Къодоу царю Пръскому, соущима има съ дв h манадесятъ тысящъ емше связана посла в Коньстянтинъ градъ къ Оусинiаноу и въстокн @   и обоноъ оу святаго Конана(Коняка,к.м.).   Еллинскiй л h тописецъ Московской Синодальной Библiотеки №  280   В тоже время в Рими живущи вдовицею царица Евдокс h я, яже б h   за Оулентинианомъ царемъ дщи Θеодосiя и Евдокии, жалящися на Максимьяна моучителя, оубившаго моуже ей, въцарившася оуб h ди Зиньзириха Оуандала  риг @ Африкыйскаго приити на Мкасимьяна царя на Римъ.   (В преведеният текст, в скобите пред “,к.м.”, са думите, които са изписани в оригиналния превод със старобългарските букви от презвитер Григорий, а този, който е показан е от Княз М. Оболенский и се   намира в неговите “Изследования и заметки по ….”,к.м.)   При сравняване   на старобългарският превод с гръцкият текст се окава, че:   1) В хрониката на Малала в началото са пропуснати имената на Хунските царете Стиранкс и Глонис, които при Теофан са на съответсващите, на нашия превод, места и се именуват, съгласни превода ни, Στύραγξ   Стоураксъ, при   Малала   Τύραγξ,   Γλών - Еглонъ, при Малала   Γλώμ’.     4 2) Царицата на Савирите е наречена Въа риксъ, при Теофан Βοα ρήξ, при Малала Βώα ρήγισσα, при Анастасiя Boazer, при Кедрин Baretz, от което е видно, че по - късните хронисти Анастасiй и Кедрин вече не са разбирали значението на думата “ρήξ”.   3) В гръцкият текст на Малала се казва: “Βώα, χήρα,έχουσα δέ μικρούς υίούσ δύο καί ύπ’ αύτήν   χιλιάδας έκατόν.” в превод на латински: “Vidua Boa mater erat filiorum dnorum parvulorum, quae exersitum CCCIССС (последните три са обърнати на 180 гр.,к.м.) militium sub se habens”. При Теофан:   “Boa rex, vidua, adductis secum Unnorum millibus centum”. Вместо горе приведените гръцки думи,   в Григориевия хронограф се казва: “Въа риксъ вдовица имоущи сына мала два и с нима тысяща доръ, яже власти дръжа   Оунъска страны, по своего мужа Влаха оумертвии”   Не можем тук да не обърнем внимание на важното разноречие, което се среща между нашият древен славянски (разбирай български,к.м.) хронист и гръцките хроники. Там където при последните четем: от Малала, че Воа рикс имала под властта си сто хиляди, а от Теофан, че тя довела със себе си сто хилади Хуни; при Григорий се говори, че тя имала хиляди “доръ” (сиреч дори,к.м.), очевидно, че при съставяне на своя хронограф, Григорий   се е  ръководил не само от написаното по - горе в гръцките хроники, а е имал подъ  ръка още някакъв неизвестен до нас източник, по който той е попълнил посочената по - горе хроника, иначе то не би могло да се появи на даденото место, в неговия съборник, написаните горе: хиляди “доръ”. Тези думи на писателя, познавач на древната византийска историческа литература, ни задължават да се обръщаме към нея, като към критично строга и необикновено вярна оценка. При това е нея се съобщава такъв именно факт, който не може,  разбира се, да се изплъзне от вниманието на такъв учен, който особено е държал на всякакви точни сведения за Славяните: пряко свидетелство за това, че е бил не Грък, а Славянин, макар и до съвършенство изучил съвременните си гръцки писатели. Приведени по - горе думи за Григорий особено го удостоверяват, като за писател, който е напълно верен на историческата действителност в съобщените от него сведения за дорите, които не са чужди на древно - славянския свят. Кои са били тези дори, за които тук говори Григорий, и които не са могли да не занимават неговото горещо внимание към славянското дело. Дорите, както свидетелства Прокопий (Procop.de bello gorh. t. IV. c..4 p. 517, 573) и древната готска хроника (Isidori Chronic. Gothicum, quae desunt in Procopio, p. 252) били част от Готите, Готите Трапозите, които отдавна обитават в Таврия и не са последвали Теодорих. Тук са останали под защитата на Хуните и “Онгровъ” (не е ясно, за какво племе става дума,к.м.), и тъй като са   5 били не многобройни, не са могли да представят повече от три хиляди, макар и отбрани войни. Тези дори се намирали под разпореждането на   царицата Боа, както свидетелства Григорий; с което отчасти определя и своето отношение към нея, като към царица на Хуните, към тези Дори, или Готи Трапезити, като към нейни подвластни и населяващи гористата част на Таврия. Тази страна, по готски, се е наричала Дория. 4) В гръцкият текст на Малала е казано: “Τòν δέ ĕνα ρήγα αύτών òνόματι Τύραγξ συλλαβομένη δέσμιον éπεμψεν ėν Κωνστντινουπόλει τώ βασιλεί ‘Ιουστινιανώ, καί έφούλκισεν αύτòν πέραν έν τώ άγίψ   Κόνωνι.” Латинският преводач го превежда така:   “unumque etiam ex regibus,  cui Tyranx nomen, in vincula conjectum, Constantinopolium Justiniano imperatori transmisit, qyi etiam, in rapa ulteriore, juxta S. Cononem in furcam egit”, т.e., “един от царете Тиранкс   бил изпратен в окови в Константинопол на император Юстиниян, който го обесил на противоположния бряг около св. Конон”. Това последното съобщение за наказването на Стиракс го няма при Теофан. Григорий го превежда така: “Стоуракса же Риг @   единого же емше связана посла въ Констянтинъ градъ въ Оустинiану и въстокн @   и обоноу оу святаго Конана.” Предоставяйки на познавачите на древногръцкия език да определят, кой е предал по вярно смисъла от оригинала –    Григорий или латинският преводач; от своя страна ще забележа, че думата “въстокн @ ” не е обяснена нито от нашият учен филолог А.   Х. Востоковъ, нито знаменитият Миклошич, който в своя  речник обяснява само думата “тъкн @ тие” с латинското “fixio”; и за това аз предполагам, че под думата въстокн @   трябва да се разбира, или набит на кол, или закован с гвоздеи, тъй като и двете наказания по това време били използвани и се считали за по - мъчителни, от колкото обесването.   5) Царица Боа е наречена “стратница” добра. На този израз също би трябвало да обърне внимание. В гръцкият текст на царицата Боа се дава епитета “άνδρεία” (–мъжество, храброст,к.м.) производно от думата “άνήρ” (– мъж, човек,к.м.).   А тъй като, по понятията от X век, които Григорий напълно добре е усвоил, под думата мъж се разбирало лице от знатно потекло, от личен  род, и тъй като в славянският език вместо думата мъж, в този споменатият смисъл, за жена няма дума за изразяване на същото от женски род, то Григорий не се е решил да нарече царицата Боа омъжена жена,   а е превел   άνδρεία с думата "стратница", признавайки за нея значение, съответстващо за мъж от такъв ранг. Стратница произлиза от думата страта, стратигъ; стратница (στρατεία) –    епитет на Минервы - воительницы.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x