Walong Taong Gulang.docx 2

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  walong taong gulang...
Share
Transcript
  Edukasyon Vs.Kahirapan (Walong Taong Gulang)  Edukasyon ay isang napakahalagang bagay sa buhay ng isang kabataan. Lahat ay may karapatan sa maganda at kumpletong edukasyon ngunit hinid lahat ng kabataan ay kayang makapag-aral. Sa Pilipinas, bilang isang 3 rd  world country, maraming tao na nawawalan ng karapatan mag-aral dahil sa kahirapan. Ang kahirapan ang umaagaw sa kanila ng kanilang karapatan na makapag-aral. Ngunit hindi lamang mga mag-aaral ang apektado ng kahirapan,  pati mga guro rin ay naaapektohan. Ang kwentong ”Walong Taong Gulang” ay tumutukoy kung sa realidad na nangayayari ngayon sa Pilipinas.   Ang storya ay umiikot sa relasyon ni Miss de la Rosa, isang guro, sa isa sa kanyang estudyante na si Leoncio. Mahahalintulad ang kanilang relasyon sa isang ina na nag-aalala sa kanyang anak. Si Leoncio, kahit hindi diretsyong binanggit sa storya, ay isang kabataan na nakakaranas ng kahirapan. Lagi ito napapansin ni Miss de la Rosa at bilang isang guro, siya ay nag-aalala para sa kanyang estudyante. Nang bumisita si Miss de la Rosa sa bahay ni Leoncio, doon niya talagang nalaman kung gaano kahirap ng pinagdadaanan ng bata at ng kanyang pamilya. Normal sa ating bansa ang ganitong sitwasyon, lalo na sa paaralan. Sanay na tayong makakita ng mga bata na nasa langsangan at namamalimos imbis na nag-aaral sa  paaralan. Kahit na ang pampublikong paaralan ay libre para sa lahat, marami parin mga kabataan ang hindi nag-aaral. May mga kabataan din na nais makapag-aral ngunit nahihirapan din dahil kahit paano, may kailangan parin bayaran at panggastusan sa pampublikong paaralan tulad ni Leoncio. Sila dapat ang pag-asa ng kinabukasan pero dahil sa kahirapan, pati sa kanilang sarili, nawawalan na ng pag-asa. Ang storya ay hindi lamang nakasentro sa mga kabataan na apektado ng kahirapan kundi pati narin sa mga guro. Normal din ang makakita ng isang guro na nagtuturo sa napakaraming mag-aaral. Ang pagiging guro sa pampublikong  paaralan ay hindi biro. Maliban sa sobrang daming tuturuan, kakaunting lamang ang sweldo. Ito ang dahilang kung bakit may pagkukulang ng guro dito sa Pilipinas. Ang kakulangan din sa guro ay may malaking epekto sa kwalidad ng edukasyon. Sa dami ng estudyanteng hinahawakan ng isang guro at sa kaunting bilang ng mga nagtuturo ay hindi na naaatupag ng guro ang bawat isa sa kanyang mga estudyante. Sa kwentong isinulat ni Genoveva Edroza-Matute ay nagpapahiwatig ng  problema na ating bansa sa kahirapan at kung paano ito nakakaapekto sa edukasyon ng mga tao. Bilang isang guro, alam ni Genoveva ang tunay na problema na umiikot sa kahirapan at edukasyon. Ginamit niya ang kanyang sariling karanasan upang makagawa ng isang akdang nagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan.    Ang textong Walong Taong Gulang ni Genoveva Edroza Matute ay isang halimbawa ng textong lahat ng mambabasa, partikular na ang mga Pilipino ay makakarelate. Tila isa itong  paglalarawan sa isang sitwasyon na hindi na bago sa ating ating lahat. Isang batang sa murang edad ay mulat na sa realidad ng buhay. Tatlong bagay ang nakapukaw ng atensyon ko sa pagbabasa ng textong ito. Una, ang  pagsisilbing salamin ni Leoncio Santos sa napakaraming batang Pilipino sa ating bansa. Mayroong potensyal ngunit di nakakapag-aral ng maayos bunga ng mga sitwasyon sa  pamilya. Di nakakakain ng masusustansyang pagkain dahil sa kasalatan ng pambili nito. Ang di pakikipaglaro kawalan ng kasanayan sa paglalaro na nagpapakita na sa halip na makipaglaro sa mga kaedad ay iba na ang nasa isipan at nananakaw ang pagkakataon nito na makapaglaro at magsaya. Pangalawa, ang ugnayan sa pagitan ng mag-aaral at guro. Kapansin-pansin na ang guro ni Leoncio ay nabibigyang pansin niya rin ang kanyang mga estudyante maging sa labas ng silid-aralan. Ipinapakita nito na hindi natatapos sa loob ng apat na sulok ng silid-aralan ang ugnayan ng mag-aaral at guro at hindi nakakulong lamang sa pagtututro ng siensya, matematika at mga akademikong aralin ang maaaring magawa ng isang guro. Sila ay maaaring magsilbi bilang isang tulay upang mahulma ang mga kabataan na siyang itinuturing na pag-asa ng bayan. At ang pangatlo, ang paraan ng pagkakasulat ng texto. Hindi lamang sa mga salitang ginamit o sa mga pangyayaring inilahad naibahagi ang mensahe na nais ipaabot ng texto sa mga mambabasa nito. Isa sa mga mapapansin ay ang pag-uulit ng mga pare-parehas paglalarawan sa walong taong gulang na si Leoncio Santos mula simula hanggang sa dulo nito. Bukod sa nakatulong ito na maging mas makatotohanan sa isipan ang imahe ni Leoncio ay maaaring nais iparating nito na sa paglipas ng panahon ay wala pa ring pagbabagong nangyayari at sa halip na umunlad o mas bumuti ang kalagayan ay nanatili pa rin ito sa dati. Ang linya rin na “…Pamahalaan…pag - aalsa…bulag na pagsunod…ama ni Leoncio…nadaya…mapagpanggap na lider…bilangguan…apat na taon na…Leoncio…Leoncio…””. Nakikita na natin ang problemang kinakaharap natin ngunit ang  pagrerealize natin rito at lubos na pagkakaunawa ay matagal at madalas ay nasa dulo o kung minsan ay hindi naman na dumadating. Simula pa lang ay nakikita at nakaakit na ng atensyon ng guro si Leoncio Santos at ang pagiging iba nito sa limampu’t siyam niya pang mag -aaral ngunit sa huli niya lamang napagtanto ang katotohanan sa likod nito, kung bakit ganoon ang walong taong gulang na batang may kaitiman na karaniwan, may sarat na ilong, may bibig na makipot ngunit may makapal na labi at may maaamong mata na si Leoncio. Buod: Ito ay istorya ng isang guro at kaniyang estudyante. Ang estudyante ay isang batang hindi mahilig makihalubilo sa kapwa niya bata kahit na siya ay sinabihan ng kaniiyang guro na makihalubilo. Habang tumatagal, makikihalubilo ang bata ngunit hindi ito nagtatagal at  babalikk sa pagiging matamlay ang bata. Sa pagtatapos ng istorya, malalaman ng guro ang estado ng pamumuhay ng kaniyang estudyante at malalaman niya ang kadahilanan ng  pagiging matamlay ng bata.  Reaksyon: Isa ito sa mga istoryang umantig sa aking damdamin at pumukaw ng aking paningin. Noong una, ako man ay nahiwagaan kung bakit ganoon ang ikinikilos ni Leoncio. Akala ko siya ay may nakikitang hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Pero sa parte kung saan tinanong ng guro kung bakit hindi siya kumain ng gulay at iba pang masusustansiyang pagkain at uminom ng gatas, doon ako nakatiyak na ang una ko akala ay mali.  Nakapukaw sina ang parte kung saan pumunta ang guro sa pamamahay ng estudyante at ang t7umambad sa kaniya ay katawan ng isang paslit sa banig. Noong iniimadyin ko ito, hindi ko maiwasang hindi maging malungkot. Para sa akin, ang mga ganitong bagay ay hindi tama  para sa ibang bata. Ito ay isang pangyayarai, para sa akin, ay kalunos-lunos na makita. Isa pa ay ang pag-alala ni Leoncio sa kaniyang ina noong umuwi na ang kaniyang guro.  Nakakatuwa na makita ang isang paslit na gutom na gutom na ngunit nagawa pa rin niyang alalahanin ang kaniyang ina na ganoon din ang kalagayan. Isa ito sa mga pangyayari na hindi ko na nakikita sa panahon ngayon.  Nakakalungkot dahil ang istoryang ito ay hindi lamang isang katha kundi nangyayari sa ating  bansa. Ito ay isa lamang sa libo-libong istorya tungkol sa pagiging matmlay ng isang bata dahil sa kahirapan. Ang ideya pa lamang na papasok ka sa paaralan ng walang kain at lalabas kang ganun pa rin ang kundisyon ay isang nakakakilabot na ideya kung iisipin. Papaano pa ang mga paslit nahindi lamang ganito ang nararamdaman? Na kahit sila ay umuwi ay hindi pa rin mabibigyan ng katiyakan na sila ay makakain? Iilan lamang ito sa mga napagtanto sa  pagtatapos ng istorya. Pero mapaganoon pa man, ito ay nagpakita rin sa akin ng pagmamahal ng isang paslit sa kaniyang ina, bagay na unti-unti ng nawawala sa panahon nating ngayon.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x