Володарець-Урбанович Я. В., Шапорда О. М. Знахідки пальчастих фібул із поселення Глинське 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «БІЛЬСЬК» ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 2018  ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BILSK HILLFORT 2018ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КИЇВ-КОТЕЛЬВА 2019  УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17”  А 87  Друкується за рішенням Вченої Ради Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 8 від 20.11.2019 р.) та планів роботи Департаменту культури і туризмуПолтавської обласної ержавної аміністрації, Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради на 2019 р. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:Вождаєнко В. В.,  директор Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації; Гречко Д. С.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології ран-нього залізного віку ІА НАН України; Задніков С. А., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Музею археології ХНУ ім. В.Н.Каразіна, провідний науковий співробітник ІКЗ «Більськ»; Корост І. І.,  директор Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Пол-тавської обласної ради ( ідповідальний редактор ); Махортих С. В.,  доктор історичних наук,провідний науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку ІА НАН України; Приймак В. В.,  провідний науковий співробітник Комунальної установи «Історико-культур-ний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради; Пуголовок Ю. О.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу палео-гончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; Скорий С.А.,  доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом археології раннього за- лізного віку ІА НАН України; Супруненко О. Б,  кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, дирек-тор Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського ( науковий редактор ); Титова О. М., кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор ЦП НАН України і УТОПІК; Шрамко І. Б.,  кандидат історичних наук, доцент ХНУ ім. В. Н. Каразіна ( голова редакційної олег ). РЕЦЕНЗЕНТИ:Мурзін В. Ю.,  доктор історичних наук, професор. Ольговський С. Я., кандидат історичних наук, професор. При передруку та іншому використанні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.  Археологічні дослідження Більсьского городища – 2018 = Archаeo-logical research of Bilsk hillfort – 2018: збірник наукових праць / ЦПНАН України і УТОПІК; ІКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко; ред. колегія: Д. С. Гречко, І. Б. Шрамко та ін.]. – Київ-Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 2019. – 290 с.ISBN 978-966-372-704-2. Вміщено публікації за результатами наукових досліджень, здійснених на території Біль-ського археологічного комплексу та в його окрузі в 2018 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії. УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17” ЦП НАН України і УТОПІК, 2019 ІКЗ «Більськ», 2019 Автори статей, 2019  А 87 ISBN 978-966-372-704-2  196 УДК 904 (477.53): 671] "05/06"  Я. В. Володарець-Урбанович, О. М. Шапорда ЗНАХІДКИ ПАЛЬЧАСТИХ ФІБУЛ ІЗ ПОСЕЛЕННЯ ГЛИНСЬКЕ 4 У статті публікуються знахідки раннього середньовіччя, що були виявлені на поселені Глинське 4 і передані до Комунальної установи «Історико-куль-турний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради. Це – три пальчас-тих фібули дніпровського кола: дві із дугою із пташиних голів та одна зви-чайна. Всі знахідки мають аналогії серед прикрас, характерних для скарбів першої хронологічної групи за О. О. Щегловою чи кола Мартинівки. Ключові слова: пальчаста фібула, раннє середньовіччя, пеньківська куль-тура, скарби кола Мартинівки, перша хронологічна група скарбів за О. О. Ще-гловою. Навесні 2018 р. до Комунальної установи «Історико-культурний за-повідник «Більськ» Полтавської обласної ради місцевими жителями було передано три фрагменти фібули. За легендою, вони походять із поселення Глинське 4.Пам’ятка знаходиться за 0,75 км на захід від південної околиці с. Глин-ське (від кутка Ковалівка, вулиці Лісової) Зіньківського району та за 0,35 км на південь – південний захід від злиття двох рукавів р. Соломяник (Соломянчик, Солом’яник, стариця р. Ворскла) в один потік, де поряд збудовано нову греблю.Різночасове поселення Глинське 4 виявлене в 1994 р. І. М. Гаврилен-ком. Тоді на ньому було знайдено матеріали ранньої і пізньої бронзи, дав-ньоруського часу (Гавриленко, Ткаченко 1994, c. 1–2; 1995, с. 95). Посе- лення ще раз оглядалося першовідкривачем у 1996 р. Знахідки презенту-вали добу енеоліту, ранньої та пізньої бронзи, третьої чверті І тис. н. е. та  доби Київської Русі (Гавриленко 1996, c. 8, рис. 23–24).У 1997–1998 рр. під час роботи Більської експедиції Центру охорони та досліджень пам’яток археології проведено обстеження ряду пам’яток, в тому числі і поселення Глинське 4, на якому закладено шурф. У результа-ті встановлено наявність культурних нашарувань (потужністю 0,5 м) з ма-теріалами роменської культури та Києво-руської доби (Мироненко 1998, с. 113–114; 1998, c. 8–9).У 2005–2006 рр. на пам’ятці проведено археологічні розкопки В. В. Шерс-тюком та Ю. О. Пуголовком (Шерстюк 2005–2006; 2007) у зв’язку із появою несанкціонованого кар’єру, що руйнував пам’ятку. Були виявлені об’єкти раннього середньовіччя та уламки ліпленого посуду пеньківського та сах-нівського кола, гончарний посуд пастирського типу та рурочку-пронику.  197 Знахідки пальчастих фібул із поселення Глинське 4 Всі три застібки 2018 р. належать до кола пальчастих фібул дніп-ровської групи – дві із дугою з пташиних голів та одна звичайна. Зна-хідки знаходять аналогії серед прикрас, характерних для дніпровських скарбів першої хронологічної групи за О. О. Щегловою чи кола Марти-нівки. 1.  Перший виріб представлений фрагментом верхнього щитка паль-частої фібули із дугою з зображенням у вигляді п’яти пташиних голів, дві з яких сильно обламані. Профільоване звуження дужки вкрите трьома врізними лініями із кожної сторони. На щитку є дев’ять циркульних за-глиблень. Ще одне є на залишках ніжки. Зі зворотного боку щитка є петлі  для кріплення залізної пружини із її залишками. Довжина виробу – 4,3 см, ширина щитка – 3,5 см, довжина щитка – 2,3 см, ширина дужки – 1,0 см, маса – 9,0 г (рис. 1: 1; 2: 1).Знахідка належить до застібок кола ІІ D за І. Вернером чи підтипу п’ятиголових застібок за типологією В. Є. Родінкової (Родинкова 2004, с. 234). Найближчі аналогії (рис. 3) походять із поселення Давідені, жит- ло 41 1  (Mitrea 1994–1995, s. 445–446, fig. 1: 7; 1997, p. 179, fig. 9: 2; Curta 2018, pl. III: 3). Схожий фрагмент, але семипальчастої фібули, походить із Градизька, уроч. Пляж (Левченко 2001, с. 28, рис. 1: 19).Знахідку із Давідені дослідники датують в межах другої половини VI – першої половини VII ст. (Mitrea 1997, p. 179, fig. 9: 2) чи кінцем VI – почат-ком VII ст. (Curta 2018, s. 52; pl. III: 3). Тобто періодом, синхронним фор-муванню вбрання, характерного для першої хронологічної групи скарбів за О. О. Щегловою. 2.  Верхній щиток пальчастої фібули із дугою з пташиних голів з сімома головами. Центральна з них – із виступом, на якому є циркульний орна-мент. Ще по одному – нанесено на сусідніх голівках від центрального. На самому щитку 13 циркульних орнаментів. Профільоване звуження дужки вкрите трьома врізними лініями із кожної сторони. На залишках спинки зберігся боковий виступ та три циркульних орнаменти. Зі зворотного боку щитка є дві петлі для кріплення пружини. Одна із петель обламана, інша із залишками залізної пружини. Довжина виробу – 6,0 см, ширина щитка – 4,9 см, довжина щитка – 2,6 см, ширина дужки – 1,0 см, маса – 18,44 г (рис. 1: 2; 2: 2).Належить до підтипу семиголових, серії Б та варіанту Волоське за ти-пологією В. Є. Родінкової (Родинкова 2004, с. 234). Аналогічні знахідки (рис. 4; 5) походять із поселення Волоське (Корзухина 1996, с. 421, № 140: 2, табл. 109: 4; Приходнюк 1998, рис. 18: 11), Трубчевського скарбу (При-ходнюк, Падин, Тихонов 1996, с. 95, № 4780/138, 142, 144-146; Родинко-ва 2004, рис. 1: 38, 39), із острова Готланд (Корзухина 1996, с. 414, № 104, табл. 96, 1) та могильника Лучисте: склеп 54, поховання 16 (Айбабин, 1 Слід відмітити, що Ф. Курта знахідку із Давідені не відносить до кола застібок із дугою із пташиних голів дніпровського кола (Curta 2012). Також дослідник вказує, що знахідка по-ходить із житла 58, хоча в перших публікаціях вказано, що вона виявлена в житлі 41.  198  Я. В. Володарець-Урбанович, О. М. Шапорда Рис. 1. Глинське 4. Знахідки пальчастих фібул із поселення.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x