Vad är SkanKomp?

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 64
 
  Vad är SkanKomp?. Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk Gränsöverskridande projekt finansierat till 50% av EU’s Interreg IV A program för Öresund-Kattegat-Skagerrak delområdet Kattegat-Skagerrak (KASK) Projektperiod: 3 år, 01.08.2010 – 31.07.2013 Samlad budget: 14 milj. EUR
Share
Transcript
1 ▪ www.skankomp.euVad är SkanKomp?
 • Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk
 • Gränsöverskridande projekt finansierat till 50% av EU’s Interreg IV A program för Öresund-Kattegat-Skagerrak
 • delområdet Kattegat-Skagerrak (KASK)
 • Projektperiod: 3 år, 01.08.2010 – 31.07.2013
 • Samlad budget: 14 milj. EUR
 • Lead partner: Region Midtjylland, Danmark
 • 2 ▪ www.skankomp.euKattegat-Skagerrak områdetProjektet har deltagande partners från följande regioner:Västra GötalandHalland MidtjyllandAust-AgderVestfold3 ▪ www.skankomp.euBakgrund till projektet
 • Projektutveckling 2008-2009 med deltagande från kompetensutvecklingsavdelningarna i Region Midtjylland, Västra Götalandsregionen och Region Halland
 • Målet för samarbetet var att jämföra vuxenutbildningssystemen i de två länderna och beskriva de viktigaste utmaningarna
 • Utmaningarna beskrevs i en rapport 2009:
 • Organisering av vuxenutbildning och flexibelt lärande - svenska och danska förhållanden
 • Morten Lassen, CARMA, Aalborg Universitet
 • Anja Viegh Jørgensen, CARMA, Aalborg Universitet
 • Ove Jobring, Göteborgs Universitet
 • Ingemar Svensson, Göteborgs Universitet
 • Inspel i samband med rapporten
 • Marie Tveiten, Arendal voksenopplæring
 • 4 ▪ www.skankomp.euUtmaningeni Skandinavien” Det är m.a.o. nödvändigt med en utifrån kommande intervention. Om utbildningsinstitutionerna ska kunna lyfta denna uppgift förutsätter det en organisationsutveckling hos dem, på alla plan, dvs. från styrelse, över den strategiska ledningen, till nyckelmedarbetare och till medarbetare ute på ”fältet”.Voksenuddannelsesorganisering og fleksibel læring-svenske og danske forholdJuni 2009Morten Lassen, CARMA, Aalborg UniversitetAnja Viegh Jørgensen, CARMA, Aalborg UniversitetOve Jobring, Göteborgs UniversitetIngemar Svensson, Göteborgs Universitet6 ▪ www.skankomp.euUtmaningeni Skandinavien” Hvis målet skal nås, kræver det på mange måder en ny relation mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. […] Uddannelsesinstitutioner skal være stærkere i udvikling af nye uddannelsesudbud i tæt dialog med efterspørgerne. Det kræver strategisk tænkende ledelser og en ny type, mere udadvendte medarbejdere, der med analytiske kompetencer kan afdække virksomhedernes behov og omsætte dem til operationelle uddannelsesudbud med tilhørende moderniserede læringsformer.[..] Voksenuddannelsesorganisering og fleksibel læring-svenske og danske forholdJuni 2009Morten Lassen, CARMA, Aalborg UniversitetAnja Viegh Jørgensen, CARMA, Aalborg UniversitetOve Jobring, Göteborgs UniversitetIngemar Svensson, Göteborgs Universitet7 ▪ www.skankomp.euUdfordringeni Skandinavien” Professionaliseringen af den opsøgende funktion forudsætter også mod hos uddannelsesinstitutionernes personale til at konfrontere mere uddannelsespassive virksomhedsledere og medarbejdere med globaliseringens udfordringer fra et dynamisk arbejdsmarked i stor forandring.” Voksenuddannelsesorganisering og fleksibel læring-svenske og danske forholdJuni 2009Morten Lassen, CARMA, Aalborg UniversitetAnja Viegh Jørgensen, CARMA, Aalborg UniversitetOve Jobring, Göteborgs UniversitetIngemar Svensson, Göteborgs Universitet8 ▪ www.skankomp.euSvar på utmaningarnaKompetensutvecklingav utbildningsinstitutionerna1Etablering avNÄTVERKmellan FÖRETAG och INSTITUTIONER2Förbättra FÖRETAGENSbeställarkompetens (förståelse för behov)39 ▪ www.skankomp.euMER OCH BÄTTRE KOMPETENSUTVECKLING PÅ ARBETSMARKNADEN GENOM ÖKAT SAMSPEL MELLAN LEVERANTÖR/ANORDNARE OCH EFTERFRÅGAREProjektmålUtbildningsleverantörer blir bättre på att förstå företagens behov och därmed bättre på att matcha utbud med efterfråganInstitutionsKompetensEtablering av nätverk mellan utbildningsinstitutionerna och företag så att de tillsammans kan skapa ramarna för bättre kompetensutveckling på arbetsmarknadenNätverkFöretag blir bättre på att förstå och beskriva deras egna behov. Därmed förbättras deras beställarkompetens i samarbetet med utbildningsinstitutionerna.Beställarkompetens10 ▪ www.skankomp.euArbetspaket/Projektaktiviteter1.1 Metod- och kompetensutveckling1.2 Kompetensmäklarutbildning1.3 Validering2.1 Organisering av nätverk mellan utbildningsinstitutioner och företag3.1 Jobbrotation3.2.1 Analys av framtidens kompetensbehov3.2.2 Kompetens inom hållbar utveckling3.2.3 Strategisk utbildningsplanering i företag4.1-4.3 Marknadsföring, Hemsida, Projektutvärdering, aktiv följeforskning5.1-5.2 Administration, budget och ekonomi, Projektledning, konferenser och möten11 ▪ www.skankomp.euStyrgrupp: Region Midtjylland, Westum, Trollhättan, Arendal, Tradium, KASK SekretariatOrganiseringProjektlednings-sekretariatPartnerskapsgrupp med representanter från alla partnersLead PartnerRegion MidtjyllandProjektägare Norge: Arendal KommunSamordnande partnerSverige: Nätverk WestumMeritea och kommunerNEVUEkonomiskt administrativt sekretariatKompetens-center20 ▪ www.skankomp.euFörutsättningari Skandinavien
 • Företag flyttar produktionen till länder, där lönenivåerna är lägre än i Skandinavien. Vi kan inte konkurrera med lön utan måste därför konkurrera med kunskap. Detta aktualiserar ett nationellt kompetensbehov.
 • Kompetensbehov separerar de grupper av invånare, som inte har mycket utbildning i förväg.
 • ”Livslångt lärande” blir därför ett väsentligt insatsområde, så att Företagen i Skandinavien fortsättningsvis kan dra nytta av de förutsättningar som ett globaliserat kunskapssamhälle kan erbjuda.
 • För få företag arbetar strategiskt med utbildning.
 • Det är en politisk prioritering i Danmark, Sverige och Norge att arbeta mer strategiskt med utbildning (Ny lovgivning: ”VEU centre” i DK og ”Centre for tilvækst” i Sverige)
 • 21 ▪ www.skankomp.euUdfordringenfor uddannelsessystemet
 • For mange uddannelsespassive virksomheder (SMV’er og manglende uddannelseskultur)
 • For mange uddannelsespassive medarbejdere (manglende motivation er fortsat en barrierer for deltagelse i VEU)
 • For lidt viden om ”return on investment” på investeringer i menneskelig kapital
 • Etableringen af en kompetencebaseret vækstpolitik (erhvervsskolerne skal forstå sig selv som en del af det samlede erhvervsfremmesystem)
 • Vaner, kultur og praksisformer på erhvervsskolerne
 • Behov for mere kompetenceudvikling af uddannelsesinstitutionerne (på alle niveauer) hvis de skal danse med virksomhederne og tilbyde strategisk kompetenceudvikling
 • 22 ▪ www.skankomp.euSamspil mellem politikkerBeskæftigelses-fremmende aktørerErhvervs-fremmende aktørerUddannelses- institutioner23 ▪ www.skankomp.euHjemmegående, ledige uden forsikringer, unge udenfor arbejdsmarkedet etc.2% tilgang til arbejdsmarkedet hvert år17% har fået sygedagpenge eller været på barselPrivat forsørgelse44% deltager i VEU hvert år*)UddannelseTilbagetrækningBeskæftigelse2% forlader arbejds-markedet hvert år20% skifter job hvert årArbejdsløshed11% berøres af ledighed hvert år6% har været på orlov eller i støttet beskæftigelse24 ▪ www.skankomp.euFlaskehalseVidereuddannelsesbehovMarginaliseringEfteruddannelses-behovUDBUD”Kompetencebalancen”
 • Globalisering & teknologisk udvikling
 • Demografi
 • Initiativer i grunduddannelsessystemet
 • Initiativer i Voksen og efteruddannelsessystemet
 • EFTERSPØRGSEL25 ▪ www.skankomp.euSå mange deltager iefteruddannelseKilde: Education at a glance, 2005 (OECD)26 ▪ www.skankomp.eu
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x