Услови и постапка за полноважност на брак според измените на Законот за семејство од 2010 година

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 173
 
  Овој труд ги обработува членовите од Закон за Семејство на РМ во делот за условите за склучување и полноважност на брак како и самата постапка за склучување на брак и нивните измени и доплнувања. Станува збор за членовите 15-22 (услови за склучување
Share
Transcript
  Услови и постапка за полноважност на брак според изменитена Законот за семејство од 2010 година  Д-р Дејан Маролов Универзитет ,,Гоце Делчев" Штип Воведни напомени Овој труд ги обработува членовите од Закон за Семејство на !   во делот заусловите за склучува#е и полнова$ност на брак како и самата постапка за склучува#е набрак и нивните измени и доплнува#а% Станува збор за членовите &'(( )услови засклучува#е и полнова$ност на брак* и членовите (+'+ од постапка за склучува#е набрак*% За разлика од поране-ната практитка на третира#е на оваа правна проблематика сопосебен Закон како -то тоа бе-е случај со Законот за .рак на Социјалистичка епублика!акедонија,оваа правна проблематика денес е инкорпорирана во Закон за Семејство на! и моментално не постои посебен Закон за .рак% /леновите &'(( ги регулираат условите за склучува#е и полнова$ност на бракот%  /лен & позитивно ги определува условите за склучува#е на бракот )потребно е тиеуслови да бидат исполнети за бракот да постои*, додека членовите 0'(( негативно гиопределуваат брачните пречките за полнова$ност на бракот )потребно е брачните пречкида не постојат за бракот да биде полнова$ен*% /лен & пропи-ува исполнува#е на три услови за склучува#е на бракот% 1рвиотуслов бара постое#е на точно две лица )значи не пове2е од две лица со -то би се излеглоод концептот на современ моногамен брак и би се навлегло во полето на полигамија и3илиполиандрија*% 4ториот услов е тие две лица да бидат од различен пол )како природнапретпставка за создава#е на потомство* ( % Заради ова 5омосексулен брак во ! не е мо$ен% 1 Службен весник 80/19922 6мено у-те со член 0 став еден од Закон за семејство, бракот се де7инира како законски уреденазаедница на $ивот на ма$ и $ена во која се остваруваат интересите на брачните другари, 1  8ретиот услов е постое#е на слободно изјавена волја пред надле$ен орган на начинопределен со закон%Според ова принципот на институционалност на бракот е земен вопредвид% 8ака, слободно изјавената волја за стапува#е во брак на две лица нема никаквоправно значе#е доколу не е дадена пред надле$ен др$авен орган +  и на начин предвиден соЗакон 9 % 1остое#ето на слободно изјавена волја е логичен услов зо-то самиот брак е еденвид специ7ичен семејно : правен договор% За да биде во потполност исполнет овојзаконски услов потребно е идните брачни другари да ги изјават своите согласни волји итоа лично & % Доколку некој од овие услови не е исполнет тога- бракот не мо$е да бидесклучен% 4аквите ре-енија во голема мера се слични па дури и исти со ре-енијата восоодветните закони на др$авите од поране-на ;угославија со одреден исклучок наСловенија, а со одредени тенденции за промени и во <рватска% 1о-ироко гледано Закон засемејство е компактабилен во овој дел и со соодветни законски ре-енија во многуевропски др$ави% 8ака на пример законодавствата на оманија, Словачка, Грција и6талија исто така го де7инираат бракот како заедница поме=у ма$ и $ена% Сепак, мора дасе напомене дека во >вропа постојат и значајни разлики во овој дел посебно во делот наде7инира#ето на бракот како заедница поме=у ма$и $ена% 8ака, во сеум др$ави5омосексуалните бракови се правно мо$ни% Станува збор за 6сланд, .елгија% <оландија%1ортугаија, Шпанија, ?орве-ка и Шветска% 6нтересно е да се забеле$и дека постојатдр$ави кои 7ормално не го дозволуваат склучува#ето на 5омосексуален брак, но вонивното законодавство се сре2аваат ре-енија кои 7актички го признаваат% Стануза збор задр$ави како 4елика, .ританија, 6рска, @ранција, Германија и др% кои дозволуваат еденвид на регистрира#е на таканаречени гра=ански партнерства кои согласно правата иобврските многу наликуваат на класичен брак% Сепак поме=у овие законодавства постојатодредени 7инеси и различности% Aонтра овие тенденции постојат др$ави кои не само -то семејството и оп-теството% 3  тоа е органот на управата надле$ен за воде#е на матичните книги на венчаните согласно член (+став  од Закон за семејство 4  види членови (+'+ од Закон за семејство 5  потои мо$ност за исклучок од ова правило, види член (B од Закон за Семејство 2  го де7инирале бракот како заедница ме=у ма$ и $ена во содветните закони туку вакватаде7иниција ја издигнеле и на уставна категорија% 8акви примери имаме во Србија,.угарија, 1олска, Украина, .елорусија и др%  /леновите 0'(( ги наведуваат брачните пречки во Закон за семејство% 1остое#ето набило која од овие брачни пречки ги прави склучените бракови не полнова$ни односнони-товни% 8ака, во член 0 е наведена една од вкупно петте брачи пречки во Закон заСемејство% Станува збор за забрана за склучува#е на брак доколу барем едниот од лицатакои сакаат да склучат брак има помалку од B години% Осумнаестгоди-ната возраст воисто време значи и стекнува#е на полнолетност% 1олнолетноста пак е услов за стекнува#ена деловна способност% Деловната способност е потребна бидеј2и самото склучува#е набрак според својата правна природа е еден вид на специ7ичен договор% Оттука,постое#ето на малолетството )односно отсуството на полнолетност* е брачнта пречканаведена во член 0% 6склучок од забраната во став еден е предвидена во став два од член0% 6мено, надле$ниот суд во вонпроцесна постапка мо$е да дозволи склучува#е на бракна лице помало од B год%, но со наполнети барем 0 год% Сепак, за да ова биде случај судотмора прет5одно да добие мисле#е од здраствена установа и ука$ана стучна помо- одCентарот за социјална работа% За да се примени член 0, став два, мисле#ето и ука$анатастручна помо- треба да се во насока дека лицето помало од B години )но не помало и од0 год%* ја има достигнато потребната телесна и ду-евна зрелост потребна за вр-е#е направата и дол$ностите -то настануваат во бракот% Заради ова брачната пречкамалолетство се калси7ицира во групата на брачни пречки кои предизвикуваат релативнани-товност ако лицето е помало од B години, а постаро од 0 години, односно во групатана брачни пречки кои предизвикуваат апсолутна ни-товност на бракот ако лицето епомладо од 0 години%8еоретската поделба на брачните пречки во две групи т%е%брачни пречки коидоведуваат до апсолутна ни-товност и брачни пречки кои доведуваат до релативнани-товност на бракот, нао=а и практична примена во Закон за Семејство во однос направата на лицата кои мо$ат да поднесат ту$ба за пони-тува#е на бракот 0 % /лен D ја наведува брачноста како брачна пречка, односно постое#е на ве2е склучен браке пречка за склучува#е на нов% 1оточно, не мо$е да склучи брак лице додека прет5одно 6  види член +0 од Закон за Семејство 3  склучениот брак )доколку го има* не му престане, зо-то во спротивно 2е се создадеситуација на постое#е на брачна пречка : брачност% Од ова доа=аме до констатацијата декаедна- склучениот брак мо$е да престане% Оваа брачна пречка е во согласност сопринципот на моногамија%1окрај тоа -то склучува#ето на нов брак, иако стариот брак непрестанал, би создало ситуација на постое#е на брачна пречка, исто така би се се создалаи ситуација на бигамија )двобрачност* -то е предвидено како кривично дело% СогласноAЗ, оној -то 2е склучи брак, иако ве2е е во брак, како и оној -то 2е склучи брак со лице закое знае дека се нао=а во брак, 2е бидат казнети со казна затвор D % Следеј2и ја саматаприрода на брачноста, истата се вбројува во групата на брачни пречки кои предизвикуваатапсолутна ни-товност на бракот% /лен B наведва две категрии на лица кои не мо$ат да склучат брак )став  и (* и еднакатегорија на лица која не мо$е да склучува брак ако најпрвин не е исполнет едендоплнителен услов 4о   првите две категории влегуваат )* лица со мани7естна 7орма наду-евно заболува#е со присуство на пси5отични симптоми или резидуални знаци одболеста и )(* лица кои заостануваат во менталниот )пси5ичкиот* развој, а припа=аат вогрупата на лица со те-ка и најте-ка ментална заостанатост EF под +0G% Сепак, не треба дасе изведе заклучок дека Законот за Семејство преку ова им го ускратува правото застапува#е во брак на овие лица само заради тоа -то имаат ду-евно заболува#е%?апротив, постое#ето на самото ду-евно заболува#е, не значи автоматска забрана забрак% !е=утоа степенот на последиците од заболува#ето е мо$на причина за примена наоваа забрана% 8ака, само доколку како последица од заболува#ето )* лицата не се восостојба да го с7атат значе#ето на бракот и обврските -то произлегуваат од бракот, аистовремено се и неспособни за расудува#еH )(* односно припа=аат во групата на лица соте-ка и најте-ка ментална заостанатост EF под +0 G соодветно, нема да мо$ат да склучатбрак заради постое#е на брачна пречка% 4о категорија на лица кои мораат да исполнатдоплнителен предуслов за да мо$ат да стапат во брак, став + ги наведува лицата кои се распоредени како лица со умерени пречки во пси5ичкиот развој или со лесни пречки вопси5ичкиот развој, како и лица кои имаат те-ки наследни заболува#а во 7амилијата%Станува збор за категорија на лица кои мо$ат да склучуваат брак само по прет5одно 7  подетално за висината на казната на ова кривично дело види член I& од Aривичен законик на ! 4  прибавено мисле#е за генетска конструкција од страна издадено од Заводот за менталноздравје на деца и младинци Скопје или друга соодветна институција која се занимава совр-е#е на генетски истра$ува#а% Став три во однос на делот за лицата кои имаатнаследни заболува#а во 7амилијата мо$еби звучи помалку дискриминирачки зо-то севоди од претпоставката дека било кое моментално здраво лице во себе го носи генот нате-ки наследни заболува#а во 7амилијата, заради -то самото лице е подло$ено надополнителен услов за стапува#е во брак и без да реално биде ду-евно болно% Сепак морада се има во предвид дека добронамерно Закон за семејство се води од сва2а#ето набракот како како институција во која се остваруваат и по-итоките оп-тествени интереси%Согласно ова склучува#ето на брак од ду-евно здрави лица е претпоставка за стаблинибрачни односи и пред се за создава#е на здраво потомство%4су-ност член B ја наведувабрачната пречка : ду-евна болест која со истиот детално се разграничува на нејзинитепосебните видови во зависност од е7ектите кои ги имаат или мо$е да ги имаат% Оваабрачна пречка спа=а во групата на брачни пречки кои предизвикуваат апсолутнани-товност на бракот% /лен I ја наведува брачната пречка : недостатоци на волја% За да оваа брачнапречка постои потребно е согласноста за склучува#е на брак да е дадена или под дејствона присила или во заблуда% Закон за семејство не дава де7иниција на терминот принудаодносно заблуда% Aако и да е, принудата во овој случај, претставува доведува#е на друг восостојба да даде правно релевантна изјава под страв, предизвикан со сила или сериозназакана по неговиот $ивот и здравје или по $ивотот и здравјето на нему блиско лице%Заблудата пак, претставува погре-на претстава за некој 7акт% 4о случај на принуда,ускратено е правото на слободно изразува#е на сопствена волја и истата свесно сеизразува различно од она -то би се изразила доколу принудата не постоела% 1ри заблудатапак, волјата несвесно се изразува поинаку од она -то би се изразила доколку заблудата неби постоела%4о теоријата, брачната пречка недостатоци на волја редовно се наведува какодел од групата на брачни пречки кои предизвикуваат релативна ни-товност на бракот%  /лен ( ја наведува брачната пречка : сродство% 1оточно, како брачна пречкасродство се смета ситуација на 7актичко постое#е на крвно сротство )став * и сродствозасновано со посвојува#е )став (* поме=у лицата кои сакаат да склучат брак% 4о став едентаксативно се наведуваат крвните роднини кои поме=у себе не мо$ат да склучуваат брак% 5
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x