UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Please download to get full document.

View again

of 192
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 61
 
 

Bills

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Share
Transcript
  1 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR    CUNO ȘTINȚE ECONOMICE DE SPECIALITATE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CRAIOVA 2013    2 CUPRINS MODULUL 1. CONTABILITATE DE GESTIUNE 1.1 Conceptul de costuri și rolul lor in luarea deciziilor   5 1.2 Organizarea și conducerea contabilității de gestiune  7 1.2.1 Aspecte generale  7 1.2.2 Modul de prezentare a contabiliății de gestiune  8 1.3 Caracteristicile costurilor complete și a cheltuielilor care le compun  13 1.4 Procedee specifice calculatiei costurilor   17 1.4.1 Determinarea costului și deocntarea producției secțiilor auxiliare  17 1.4.2 Repartizarea cheltuielilor indirecte de p roduc ție asupra costului prodiselor fabricate în cadrul activității de bază  20 1.4.2.1 Modalitatea de repartizare a cheltuielilor indirecte  20 1.4.2.2 Ordinea de repartizare a cheltuielilor indirecte și contabilizarea acestora  22 1.4.3 Determinarea prod uc ției în curs și reflectarea ei în contabilitate  23 1.4.3.1 Determinarea cantitativă a producției în curs de execuție  23 1.4.3.2 Evaluarea producției în curs de execuție  24 1.4.4 Determianrea costului de rpoducție efectiv ăentru întreaga producție și p e unitatea de produs  25 1.4.4.1 Calculul costuluu în condițiile producției cuplate  26 1.4.4.2 Calculul costului în condițiie obținerii de produse reziduale  26 1.4.4.3 Calculul costului în condițiile obținerii de subproduse  27 1.4.4.4 Calculul costului în condițiile producției sorto -tip și sorto - dimensionale  28 1.5 Metodele de calculație bazate pe principiul costurilor complete  29 1.5.1 Aspecte generale așe metodelor bazate pe principiul costurilor complete  29 1.5.2 Metda pe faze de calculație a costu rilor 31 1.5.3 Metoda de calculație pe comenzi  34 1.6 Metoda costurilor standard sau normată  35 1.6.1 Bugetarea cheltuielilor indirecte  35 1.6.2 Analiza și controlul costuriloir prestabilite  37 1.6.2.1 Analiza și controlul costurilor directe  37 1.6.2.2 Analiza și controlul costurilor indirecte  39 1.7 Metode de calculație bazate ăe principiul costurilor parțiale  40 1.7.1 Metoda costurilor variabile sau direct -costing 40 1.7.2 Indicatorii specifici metodei costurilor variabile sau direct - costing 41 1.7.3 Metoda direct - costubg evoluată (dce)  44 Bibliografie   MODULUL 2. CONTABILITATE PUBLICĂ 2.1 Contabilitatea activelor fixe  46 2.1.1 Contabilitatea activelorfixe necorporale  46 2.1.1.1 No țiuni teoretice privind activele fixe necorporale  46 2.1.1.2 Organizarea contabilităţii activelor fixe necorporale  47 2.1.1.3 Practici contabile privind activele fixe necorporale  50 2.1.2 Contabilitatea activelor fixe corporale  52 2.1.2.1  Noţiuni teoretice privind activele fixe corporal  52 2.1.2.2 Organizarea contabilităţii activelor fixe corporale  54 2.1.2.3 Practici contabile privind activele fixe corporale  57 2.1.3 Contabilitatea amortizării activelor fixe necorporale şi corporale  59 2.2 Contabilitatea decontărilor cu terţii  62 2.2.1 Contabilitatea decontărilor cu furnizorii  62 2.2.2 Contabilitatea decontărilor cu clienţii  67 2.2.3 Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale, protecţia 72  3 socială şi bugetul statului  2.2.3.1 Contabilitatea decontărilor cu personalul  72 2.2.4 Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale şi protecţia socială  78 MODULUL 3. AUDIT 3.1 Conceptul şi principalele categorii de audit  82 3.2 Controlul intern – obiectivul auditului intern  84 3.2.1 Concepte și structurări privind controlul intern  85 3.2.2 Limitele controlului intern  87 3.3  Necesitatea și conținutul auditului intern  87 3.3.1  Necesitatea şi percepţia auditului intern  88 3.3.2 Domeniul de aplicare a auditului intern  89 3.4 Secvențe din instrumentarul auditului intern  97 3.4.1 Co nţinutul, caracteristicile şi clasificarea instrumentelor utilizate în auditul intern 97 3.4.2 Interviurile în auditul intern  98 3.4.3 Procedee de verificare  99 3.4.3.1 Verificări şi comparări și confirmări diverse  99 3.4.3.2 Examinarea documentelor   100 3.4.4 Observarea  101 3.4.5  Naraţiunea în auditul intern  102 3.4.6 Organigrama funcţională și grila de analiză a sarcinilor   102 3.4.7 Diagrama de circulaţie  103 3.4.8 Pista de audit  105 3.5 Probele în auditul financiar   107 3.5.1 Definirea probelor şi aserţiunilor conducerii entităţii examinate  107 3.5.2 Caracteristicile elementelor probante  109 3.5.3 Proceduri de bază utilizate pentru realizarea argumentării diagnosticului asiguratoriu  111 3.6 Proceduri analitice  113 3.6.1 Conţinutul, importanţa   şi scopul procedurilor analitice  113 3.6.2 Factorii care influenţează utilizarea procedurilor analitice  114 3.6.3 Utilizarea examinărilor analitice pe parcursul misiunii  116 3.6.4 Gradul de siguranţă şi situaţiile neobişnuite  120 MODULUL 4. CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT 4.1 Probleme generale privind organizarea contabilităţii instituţiilor de credit  122 4.1.1 Operaţiuni ale activităţii bancare  122 4.1.2 Instrumente de lucru proprii contabilităţii bancare  126 4.2 Contabilitatea operaţiunilor interbancare şi de trezorerie  130 4.2.1 Contabilitatea disponibilităţilor băneşti aflate în contul curent la banca naţională a româniei  130 4.2.2 Contabilitatea împrumuturilor şi creditelor interbancare  131 4.2.2.1 Definirea şi clasificarea împrumuturilor interbancare  131 4.2.2.2 Contabilitatea împrumuturilor şi creditelor acordate între bănci  131 4.2.3 Contabilitatea depozitelor interbancare  134 4.2.4 Contabilitatea operaţiunilor de casă şi a altor valori  137 4.2.4.1 Organizarea casei de circulaţie  137 4.2.4.2 Contabilitatea operaţiunilor de casă şi altor valori  139 4.3 Contabilitatea operaţiunilor cu clientela  140 4.3.1 Contabilitatea operaţiunilor realizate prin conturile curente ale clientelei  141 4.3.2 Contabilitatea operaţiunilor realizate prin conturile de depozite ale clientelei 142 4.3.3 Contabilitatea creditelor acordate clientelei  144  4 4.3.3.1 Cerinţele prudenţiale ale băncii în procesul creditării  144 4.3.3.2 Principiile creditului bancar   146 4.3.3.3 Clasificarea creditului    bancar   146 4.3.3.4 Etapele derulării activităţii de creditare  147 4.3.3.5 Contabilitatea creditului bancar   150 MODULUL 5. ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ A FIRMEI 5.1 Cadrul general al analizei economico - financiare  155 5.2 Analiza activităţii de producţie şi comercializare  157 5.2.1 Conţinutul indicatorilor valorici ai producţiei  157 5.2.2 Analiza cifrei de afaceri  159 5.2.3 Analiza valorii adăugate  162 5.3 naliza utilizării factorilor de producţie  166 5.3.1 naliza utilizării extensive a factorilor de producţie  166 5.3.1.1 naliza utilizării extensive a forţei de muncă  166 5.3.1.2 Analiza utilizării extensive a mijloacelor fixe  166 5.3.2 Analiza utilizării intensive a factorilor de producţie  167 5.3.2.1 Analiza utilizării intensive a forţei de muncă  167 5.3.2.2 Analiza utilizării intensive a mijloacelor fixe  168 5.3.2.3 Analiza utilizării capitalului circulant (materiilor prime şi materialelor)  170 5.4. Analiza cheltuielilor întreprinderii  170 5.4.1 Analiza cheltuielilor totale şi de exploatare  170 5.4.2 Analiza principalelor categorii de cheltuieli  175 5.4.3 Analiza costurilor pe produse şi a costului marginal  180 5.5 Analiza rentabilităţii într  eprinderii 181 5.5.1 Analiza profitului  181 5.5.2 Analiza ratelor de rentabilitate  185 5.5.3 Analiza rentabilităţii pe baza punctului critic  191 Contribuţia autorilor pe module: Modulul 1 Prof. univ. dr. Ion IONESCU Modulul 2 Prof. univ. dr. Maria CRIVEANU Modulul 3 Prof. univ. dr. Sorinel DOMNIȘORU Modulul 4 Prof. univ. dr. Cerasela PÂRVU Modulul 5 Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ Conf. univ. dr. Dalia SIMION Asist. univ. dr. Mirela GANEA  5 MODULUL 1. CONTABILITATE DE GESTIUNE 1.1. Conceptul de costuri şi rolul lor în luarea deciziilor Costul este o categorie economică universal acceptată şi are la srcine verbul latin “constare”, care înseamnă a stabili, a fixa ceva, verb din care s - a desprins noţiunea de “costa”  pentru a exprima “cât s - a consumat sau s - a plătit” pentru un lucru sau un obiect. Ulterior, de la această noţiune s - a   ajuns la noţiunea de cost, al cărui conţinut este legat de un consum de valori care l - a ocazionat şi care, pentru a putea fi reflectat, trebuie să aibă la bază expresie valorică. Având în vedere sursa de informaţii (contabilitatea financiară) rezultă că,    privite sub acest aspect, costurile sunt sinonime cu cheltuielile.   Consumurile de valori fiind efectuate în scopul obţinerii unui produs, unei lucrări sau  prestării unui serviciu conduc la efectuarea unei calculaţii pentru a fi posibilă însumarea lor, iar rezultatul obţinut constituie un indicator sintetic cunoscut sub denumirea de “cost de producţie”  . Din punct de vedere practic, consumurile de valori, în majoritatea întreprinderilor, nu se efectuează pentru obţinerea unei singure unităţi de produs, lucrări sau serviciu, ci pentru o cantitate determinată, în funcţie de specificul procesului tehnologic şi modului de organizare a  procesului de producţie. În acest context, costul unitar al produsului constituie un indicator determinat pe baza unui calcul matematic, ca raport între expresia valorică a consumurilor de valori (cheltuielile) pe care le efectuează o întreprindere cu obţinerea şi desfacerea producţiei sale, pe o anumită perioadă de gestiune şi cantitatea de produse, de lucrări sau servicii.  Teor  ia economică   defineşte costul ca fiind “acea parte a preţului de vânzare a unui bun economic care compensează cheltuielile suportate de unităţile economice pentru producerea şi vânzarea acelui bun” 1  Nu este lipsită de interes nici precizarea făcută de IAS 2 „Stocuri”şi menţinută de către IFRS 1 care, referindu - se la evaluarea stocurilor afirmă: „Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent”. Mergând pe linia IAS 2, OMFP 1826/2003, iar contabilitatea de gestiune tradiţională afirmă că acesta reprezintă expresia valorică a consumurilor de muncă vie şi materializată, efectuate în scopul obţinerii unui  produs, unei lucrări sau unui serviciu la un moment dat, consumuri care îmbracă forma cheltuielilor de producţie şi de desfacere suportate de   întreprinzători.   2   1   M.Băbeanu şi colab .-  Economie politică, vol.I, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993.   2   OMFP 1826/2003    pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12 ianuarie 2004    precizează : „Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprinde cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de  producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora”. Deşi ne aflăm în faţa mai multor definiţii date costurilor, există o notă comună deoarece managerul este cel care trebuie să - şi atingă obiectivele prin intermediul altor persoane. Informaţia care îi este necesară este, prin natură, mai puţin normalizată, ea depinde de obiectivele care trebuie urmate şi de maniera în care lucrează cu echipa sa. Prin urmare, un cost este o construcţie, el nu are sens decât într  - un scenariu dat.   Dacă un cost este o construcţie, ceea ce se constată instantaneu nu răspunde cerinţelor managementului care cercetează datele semnificative cu ajutorul unor mijloace solide, adesea  pentru a previziona viitorul. Altfel spus, dacă un cost este o construcţie, noţiunea de cost „real” devine un pic ambiguă şi relativă, totuşi el rămâne credibil dacă relevă legăturile de cauzalitate cu obiectul calculaţiei.  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x