Türkiye'de Kültürel Etkileşim Platformları Olarak Posta Sanatı Etkinlikleri / Mail Art Activities As Cultural Correlation Platforms in Turkey

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
  Öz: 20. Yüzyıl sadece politik ve toplumsal gelişmeleriyle değil iletişim teknolojilerindeki atılımlarıyla da dikkat çekici bir dönemdir. Haberleşme enstrümanlarının bu yüzyıl içinde nitelik ve nicelik yönlerinden ilerleme kaydetmesi gündelik yaşam
Share
Transcript
  1 Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019) Cilt 03, Sayı 02, s. 01-19   Türkiye'de Kültürel Etkileşim Platformları Olarak Posta Sanatı Etkinlikleri Burak Boyraz a1   Özet  Anahtar Kelimeler 20. Yüzyıl sadece politik ve toplumsal gelişmeleriyle değil iletişim teknolojilerindeki atılımlarıyla da dikkat çekici bir dönemdir. Haberleşme araçlarının    bu yüzyıl içinde nitelik ve nicelik yönlerinden ilerleme kaydetmesi gündelik yaşam için kolaylıklar sağlamıştır. Aynı ivme 21. Yüzyıla da taşınmıştır. Artık iletişim için son derece yaygın bir ağa ve dijital  bir alt yapıya sahip olan günümüz insanının, mevcut irtibat koşullarını iyileştirmek için pek çok seçeneği bulunmaktadır. Mektuplar ve t elgraflar varlıklarını sürdürse de türevi araçları en başta internet ortamının sunduğu hizmetler geri plana itmiştir. Bugün posta yoluyla iletişim nostaljik bir seçenek gibi görünmektedir. Fakat plastik sanatlar için durum farklıdır. Zira posta sanatı olar ak bilinen harekete hitap eden etkinliklere katılım hız kesmeden devam etmektedir. Araştırma dâhilinde posta sanatı etkinlikleri  ve  bu etkinliklerin kültürel etkileşim konusunda sunduğu fırsatlar mercek altına alınmıştır . Mevzu bahis etkinlikler literatür taraması eşliğinde usul ve yürütme yönlerinden incelenmiştir. A rşiv görselleri ile de etkinlik örnekleri etüt edilmiş ve posta sanatına yönelik girişimlerin Türkiye adına olası kazanımları değerlendirilmiştir.   Güzel Sanatlar  Plastik Sanatlar Resim Kültürel Etkileşim   Posta Sanatı   Türkiye   a Doç., Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, SYAD. bboyraz@yildiz.edu.tr    2 Mail Art Activities As Cultural Correlation Platforms in Turkey Abstract Keywords 20 th  century is a remarkable period not only with its political and social developments, but also with great advances seen in the communication technologies. Developments in the communication instruments during this century in terms of quality and quantity surely introduced so many amenities to the daily life. And same thrust is carried along to the 21 st  century. Now that human beings have an enormous network and digital infrastructure for communications, a wide variety of options are offered to enhance his existing conditions of contact. Although old-fashioned letters and telegrams still exist, they merged into the background by the derivative instruments, including specifically online services. Nowadays communicating by mail seems only nostalgic. But it is different for the plastic arts (or fine arts) because more and more people are attending to the activities organized for the movement known as mail art. This research will focus on mail art activities and cultural correlation that offer opportunities in this area. These activities are examined from the aspect of process and execution, coupled with literature scans. Besides that exemplary activities are analyzed based on visual archive data and potential gains to be derived in Turkey from the initiatives toward mail art are evaluated. Fine Arts Plastic Arts Painting Cultural Correlation Mail Art Turkey About Article Sending Date: XX.XX.2019 Acceptance Date: XX.XX.2019 Electronic Issue Date: XX.XX.2019 DOI: GİRİŞ   D ünya savaşları (1914 -1918 / 1939-1945) sırasındaki  teknolojik atılımlar   Batı   toplumlarının gündelik yaşamına da tesir etmiştir. 21. Yüzyılın çok öncesinde gerçekleşen bu durumun  bir benzeri bugün iletişim araçlarındaki gelişmeler   üzerinden   yaşanmaktadır . Hızla yeni özellikler kazanan telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlar (geniş internet ağı ve yaygın sosyal medya kullanımı sayesinde) iletiyi kaynaktan alıcıya göndermede    başrolü   üstlenmiştir. Ulaşılan noktada   veri tipi, büyüklüğü ve güvenliğinde peşi sıra yenilikler ortaya çıkmıştır. İlgili   yenilikler bilgi toplumlarında   eğitim, ekonomi, turizm, eğlence ve tıp gibi  belli başlı   alanlardaki istihdam ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmiş, çalışma ortamları da bu değişime ayak uydurmuştur . Belire n ufuk çizgisi 1960 sonrasında yeni medyalara yönelik açılımlar yapan sanat mecralarının da dikkatinden kaçmamıştır. 1980'lerde ki deneysel yapıtlar ve sıra dışı uygulamalarla adından söz ettiren   sanat ve teknoloji etkileş imi o vakitten günümüz e sosyal medyalara entegre cihazların sağladığı imkânlar ile   mesafe kat etmiştir . Bienal ve çağdaş  Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019  , Cilt 0 3, Sayı 02  , s. 01-19 B. Boyraz 3 sanat fuarlarında göze batan sanal yapıtların teknik kalitesi  ve  bilhassa video tabanlı eserlerin ziyaretçilere “ iletilebiliyor ”   olması güncel imkanları   örneklemek   için kullanılabilir . Şekil 1 . Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman ’ın yaptığı ve Contemporary İstanbul 2018 ’de yer alan Tommy Hartung ’un (1979) “İmge Şeyler” adlı çalışması (  Akbank Sanat ), İstanbul, 20- 23 Eylül 2018 . Kaynak.   Burak BOYRAZ   Arşivi.   Sanat ortamlarının   iletişim teknolojileri ile yakınlaşması sadece sanat eserinin  biçimselliğini  ya da paylaşımını  etkileyen bir durum da değildir . Vizyon sahibi sanat müzeleri ile galeriler i letişim teknolojilerindeki ilerlemeleri (hedef kitleri nezdinde) sergilemeye yardımcı araçlar için  bir fırsat olarak   gör mekte 1  ve bu nedenle ilgili olanakların getirilerinden azami düzeyde yararlanmaya çalışmaktadır . Şekil 2 .  Alanya Müzesi   / Alanya. Ziyaretçiler ile etkileşime geçebilen sergilemeye yardımcı teknolojilerden biri. Ziyaretçi nin / Kullanıcının bu teknoloji ile sanal ortamda antik bir gemi kullanma deneyimi yaşaması hedeflenmiştir. 2018. Kaynak.   Burak BOYRAZ   Arşivi.   U zaktan eğitim programlarının akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için uygun hale gelmesi ve teknoloji destekli etkileşimin yaygınlaşması müze eğitimine de ayrı bir katkı sağlamıştır . 2   Ayrıca   2000 sonrasında  bir zorunluluk arz etmeye başlayan dijital alt yapılar 1   Güncel sergileme teknolojileri için Bkz.: Boyraz, B. (2019). “Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma”, Sos  yal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi  , Cilt: 2, Sayı: 8, ss.532 -562. 2   İletişim teknolojilerinin müzecilik disiplinine sunduğu olanaklar müzeciliğin beş temel işlevini de ilgilendirmektedir. Araştırma, Bakım ve Koruma, Belgeleme, Eğitim ve Sergileme şeklindeki başlıklara sahip olan bu işlevler günümüzde dijital altyapıyı kendilerene entegre etmeyi sürdürmektedir.    Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019  , Cilt 0 3, Sayı 02  , s. 01-19 B. Boyraz 4 neticesinde pek çok müzenin kurumsal sosyal medya hesapları  bulunma ktadır. Bu hesaplar üzerinden  etkinlikler ve güncel organizasyonlar a dair duyurulara erişmek kolaylaşmıştır . 3   Şekil 3 . Heritage İstanbul 2019 Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı & Konferansı   / İstanbul. Müzecilik disiplinine hitap eden fuar ve konferanslar söz konusu alanı ilgilendiren teknolojileri gözlemlemek için önemli platformlardır. 11-13 Nisan 2019. Kaynak.   Burak BOYRAZ   Arşivi.   Posta sanatı 4  etkinlikleri; iletişim konusunda eski yöntemleri tercih eden ve yukarıda  betimlediğimiz   yeni dünyada varlıklarını sürdürmeyi başaran sanat organizasyonlarıdır. Araştırma da  bu etkinlikler Türkiye merkezli  biçimde   ele alınmıştır. Posta sanatı etkinliklerine 1970’lerin sonunda katılan sanatçılarımız olmasına rağmen 5  , etkinliğin yurt içi ndeki organizasyonlarının 2000’ler ile yaygınlaşması nedeniyle güncel bir çizgi takip edilmiştir . Literatür taraması eşliğinde  incelenen temel konu; posta sanatının kültürel et kileşim adına Türkiye'ye sunduğu   / sunabileceği   olanaklardır. Bu olanakların etüt edilmesi   için ilk olarak kültürel etkileşim kavramı irdelenmiştir. Ardından kısa bir tarihçe ile posta sanatına değinilmiş ve yurt içindeki etkinlik seçkisinden    bilgiler sıralanmıştır. Sonuç başlığı altında da eldeki veriler üzerinden genel bir değerlendirme yapılmış  , mevcut durum tartışılmıştır . KÜLTÜREL ETKİLEŞİM   ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME   Kültürel etkileşimi  betimleyen  bir çerçeve çizmek için ilkin bu olgunun doğasından  bahsetmek gerekir. Literatürde çeşitli tanımlamalar ile ifade edilen kültür, Pado  ve Tezcan 'ın (2018, s.277) belirttiği gibi sosyal bilimler çatısı altında ki farklı disiplinlerce ele alınmış bir kavramdır. "Kültür ve Kültür Boyutlarının İnovasyon Kapasiteleri Üzerine Etkileri" adlı araştırmalarında  bu kavrama yönelik bazı açıklamalara   yer veren yazarlar, 1952 yılında Birleşik Devletlerde yapılan bir çalışmada sadece "kültür" kelimesine hitap eden 164 farklı tanımlama   yapıldığından söz etmiştir (Pado & Tezcan, 2018, s.277). Sayının günümüzde yeni öneriler ile arttığı aşikârdır. Bunlardan  bir kaçına   yer vermek sonraki kısımları anlamlı kılmak adına bize katkı sağlayabilir. 3   Kâr amacı güden sanat galerileri de eserlerin el değiştirmesi konusunda sosyal medyaları dijital bir pazar olarak görmektedir . Tablet  bilgisayarların ya da kare kod uygulamalarına sahip akıllı telefonların sergi ziyaretçileri için sunduğu ayrıcalıklar ise dikkat çekicidir.   4   Bkz. İng.  Mail-Art  veya  Mail Art . 5  Bkz. Nur Koçak ( 1941).  Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019  , Cilt 0 3, Sayı 02  , s. 01-19 B. Boyraz 5 Küzeci' ye (2018, s.114) göre; " Kültür bir milletin tarihi boyunca geliştirmiş olduğu kendi bağrında kendine ait olan birikimleridir ". Çağırkan  ise (2017, s.148) kültüre yönelik tanımlamaların değişken bir niteliği olduğunu vurgulamıştır. Ona göre; " Kültürün maddi ögeleri somut olarak karşımızda durabilir; ancak bu somut metanın arkasında bir toplumun geçmişteki ve şimdiki tüm bilgi birikimi vardır ". Demir   de (2018, s.102) kültürü toplumbilimci / şair Ziya Gökalp 'in (1876-1924) sözleri   ile özetlemiştir: " Kültür ve Medeniyet kavramlarını Türkiye’de ilk k ez kullanan ve yorumlayan düşünür Ziya Gökalp olmuştur. Ziya Gökalp, kültürle medeniyetin farklı kavramlar olduğunu işaret ederek kültüre hars demiştir. Ona göre halkın ananelerinden, örflerinden,  yazılı ve sözlü edebiyatlarından, iktisadi ve estetik ürünlerinden oluşan hars, millidir ". 6   Kültürle ilgili bu tanımlamaların ortak noktasının millet çerçevesi olduğu söylenebilir. Kültürel etkileşim in de  bu çerçevelerin birbirleriyle temaslarından kaynaklanan, somut olduğu kadar soyut göstergeleri de bulunan 7   değiş - tokuşlar / aktarımlar olduğu ileri sürülebilir. Tabi burada mevzu bahis temaslara açıklık getirmek gerekir. İlgili temasları; ticaret, göç, mübadele, savaş vb. gibi toplumları kitlesel düzeyde etkileme potansiyeline sahip olaylar olarak nitelemek mümkündür.   Temasların kültürel etkileşim adına ne tür bir işlevselliğe sahip olduğunu açıklamak için Gür 'ün "Hititler, Mikenler ve Batı Anadolu'daki Kültür Etkileşimleri" adlı metnine  başvurulabilir. Kendi ifadeleriyle (2012, s.12); " Batı Anadolu'da iki yüzyıllık bir zamanı kapsayan Hitit-  Ahhiyava / Miken ilişkileri sonucunda (ticari ve siyasi ilişkiler)   iki kültür arasında birçok etkileşimin gerçekleştiği görülmektedir. Kuşkusuz bu etkileşimlerin başında Hitit mimari unsurlarının Miken anakarasına taşınması bulunmaktadır ". Yazarın kazamatlı duvarların 8  her iki uygarlık tarafından da kullanılmaya başlaması ile açıkladığı kültürel etkileşim adına başka  bilgiler de mevcuttur. Çakmakçı 'nın (2012, s.107) "Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Açısından Ortaçağ Bizans Camcılığı'na Bakış" adlı metninde şu cümleler yer alır; " Konstantinopolis'in saray atölyelerinde üretilen lüks cam objelerle, Bizans'ın köklü cam yapım teknikleri ve sırları, Doğu  Akdeniz ticaretini tekelinde bulunduran İtalyan şehir devletleri kanalıyla Venedik'e taşınır". Metninde Suriye'de üretilen ve "Suriye cam işi" olarak anılan taşınabilir nesnelerin, yine ihraç / ticaret yoluyla Batı'ya nakledilmiş olabileceğine dikkat çeken yazar, bazı taşınabilir nesnelerde (kaplarda) Ar apça yazı bordürleriyle birlikte Hıristiyanlığa özgü (ikonografik) sahnelerin de yer aldığını belirtmektedir (Çakmakçı, 2012, s.112).   Örnekler Batı ve Doğu arasındaki kültürel etkileşim için somut göstergelerdir. Başkalarından da bahsedilebilir .  Maktal Erb aş  ve Korkmaz 'ın (2019, s.22) aktardıkları  gibi; " Kültürümüzün temel taşlarını oluşturan ve kitap sanatlarına da damgasını vurmuş olan motiflerimizin tarih sahnesine çıkışı Orta Asya bozkırlarında başlamıştır. Yarı göçebe bir hayat  yaşayan ilk Türkler kullandığı her eşyayı, zevkine göre bezemiş; estetiği, bulundukları ortama, kullandıkları eşyaya başarıyla taşımışlar bu sayede henüz göçebe hayatı yaşarken bile zevki, estetiği sadece süs unsuru olarak görmemiş, hayatın içinde yaşanır hale getirmişlerdir ".  Ma ktal Erbaş  ve Korkmaz 'ın Türklerin sanat anlayışına yönelik tespitleri kıymetlidir. Bu tespitlerin bizi 6   Konumuza yakın durması sebebi ile  Ayaz 'ın (2018, s.38) "görsel" kültür tanımına da yer verilebilir: " Çok katmanlı olan kültürel  yapının içerisinde yaşayan insanlar görsel kültürü farklı anlayabilir veya yorumlayabilirler. Bu doğrultuda, görsel kültürün görünen bir mesaj biçimi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır ". 7   Bkz. Ananeler, örfler vb.   8   Bkz. Yerin altına kazılmış siper, sur duvarı boşluğu.  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x