Traumatologia

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Apuntes de patología medico-quirúrgica de la parte de traumatologia.
Share
Transcript
  I NSPECCIÓ -Demanarem al pacient que localitzi el dolor amb la punta del dit.-Buscarem tumefaccions, equimosis i atròfies muscular -Observarem l’hàbit postural en sedestaci i bipedestaci, i avaluarem la mar!a- ompararem sempre amb l’e!tremitat contralateral.#!emples$ ruptura tenfo llar% b&ceps, %enu var, fractura e!tremitat distal radi, artritisreumatoide, escoliosis.   PALPACIÓ Deformitat, dolor, canvis de temperatura, masses anòmales, vessaments i tumefacci.#!emples$ vessament articular, !oc rotulia, palpaci tabarquera anatòmica. EXPLORACIÓ MOTORA I SENSITVA. -'’ha de constatar el ran% de mobilitat i si aquesta (s dolorosa. )s important valorar-losempre en la primera e!ploraci doncs pot ser dia%nòstic, i en totes i cadascuna de lesrevisions que efectuem al pacient *a que (s un dels millors indicatius en quant a la sevaevoluci i resultat del tractament. ompararem la mobilitat activa, passiva icontrarresist+ncia-ot estimar-se de forma visual, però en determinades articulacions dits, canell, %enoll,colze, turmell, ... au%menta l’e!actitud si utilitzem %oniòmetre. '’ha d’avaluar des de la/posici de comen0ament zero1 que en la ma*oria es correspon amb la posici d’e!tensianatòmica de l’articulaci-2a d’incloure una valoraci del %rau de for0a muscular i sensibilitat de la zona se%ons laseva distribuci per arrels, però tamb( de la funci motora i sensitiva de nervis perif+rics im3sculs-Deformitat, dolor, canvis de temperatura, masses anòmales, vessaments i tumefacci TERMINOLOGIA 4ractura$ 'oluci de continu5tat de l’òs. ã no despla0ada i despla0ada ã articular  ã oberta, tancada ã patolò%ica   4isura$ - fractura incompleta   #pifisiolisi$ - fractura en la zona del cart&la% de crei!ement. ã #s dona en els nens ã pot alterar el futur crei!ement ossi    6u!aci$ ã p+rdua de contacte de superf&cies articulars ã espatlla, colze, anca4ractura lu!aci$ - associaci d’una fractura i una lu!aci all ossi, consolidaci   7etard de consolidaciseudoartrosi$ 8o consolidaci òssia ã mala immobilitzaci ã infecci 9rtrosi$ ã malaltia del cart&la% ã de%eneraci, des%ast   Osteoporosi$ - os normal, poca quantitat 9rtritis$ Inflamaci. ã :raumàtica ã microcristalls ã s+ptica$ infecci   'inovitis$ Inflamaci membrana sinovial ã traumàtica2ematoma$ transvasaci san%u&nia#quimosis$ Infiltraci san%u&nia de tei!its habitualment subcutàniaInflamaci$ - dolor, rubor, tumefacci, calor, impot+ncia funcionalInfecci$ - %ermen pato%en, pus#!udat$ - no indica infecci'upuraci$ - indica infecci, pusOsteitis$ osteomielitisOsteoartritis$ ã microcristalls ã s+ptica#squin0$ #lon%aci fibres ã muscular  ã lli%aments    7uptura$ ã fibril;lar  ã lli%amentosa ã parcial o complerta4ibrosi$ - cicatritzaci$ dura, poc elàstica, noves lesions6a!itud lli%amentosa$ 6li%aments amb menor tensi de la normal ã constitucionalInestabilitat$ 4alta d’estabilitat articular  ã %eneralment secundària a lesi lli%amentosa pr+via:endinitis$- proc(s inflamatori, relacionat esport i treballar+sia, hipoest+sia, hiperest+sia, parest+sia, anest+sia$ :rastorns a la sensibilitat#sclerosi$ - au%ment de densitat radiolò%ica6isi$ - disminuci de densitat radiolò%icaatrofia$ 7educci diàmetre fibres musculars2ipertrofia$ 9u%ment mida cel;lular i increment massa de tei!it<aro$ - tend+ncia a la forma en parest+sies<al%o$ - tend+ncia a la forma en = I4O'I, #' O6IO'I, 6O7DO'I$ Desviacions ei! del raquis    9ltres$ Displàsia, necrosi, embassament, politraumàtic, necrosi, anquilosi, ri%idesa,artroplàstia, pròtesi, artrodesi   TECNIQUES COMPLEMENTARIES 'n una s+rie de t+cniques que aporten informaci per confirmar un dia%nòstic, corroborar una orientaci dia%nòstica, orientar el tractament, fer se%uiment i avaluaci 9nàlisis cl&nics$ ã infeccions ã afeccions reumàtiques7adioolo%ia simple convencional 7!:9 $  ã patolo%ia òssia ã poc valor parts toves ã fractures, tumors ossis ã raquis ossi  7>8$ ã parts toves ã 7= ã interfer+ncia amb metalls ã tumors, columna, %enoll ã tendinitis espatlla#co%rafia$ ã innòcua ã patolo%ia parts toves ã lu!aci con%+nita anca?amma%rafia òssia$ ã sensible ã inespec&fica ã tecneci ã %ali, leucos marcats ã localitzaci patolo%ia ã dia%nòstic infecci ã tò!ica#lectromio%rama$ ã nivell de la lesi ã estat de reinervaci ã %rau de lesi   Densitometria òssia$ ã menopausa ã osteoporosi 9rtroscòpia$ ã dia%nòstica ã terap+utica ã %enoll espatlla 9rtrocentesi$ ã embassament a tensi ã dia%nòstica ã rentats artritis s+ptica
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x