The axiom of the Olbian prosopography IV-I centuries B.C. (Аксиома ольвийской просопографии IV-I вв. до н.э. ) // Історичний архів. №12. 2014. С. 156-164. In Russian. Engl. Summary. [REVIEW:

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ   УКРАЇНИ   ЧОРНОМОРСЬКИЙ   ДЕРЖАВНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ   ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА   ІМЕНІ М.   С.   ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ   СТОРИЧНИЙ АРХ В   НАУКОВ СТУД Ї   ВИПУСК 12 МИКОЛАЇВ    –   2014  2 Засновники видання:    Чорноморський державний університет імені Петра Могили   Інститут української   археографії та джерелознавства   імені М.С.   Грушевського   Національної академії наук України   Видання засновано у 2008    р.   Свідоцтва про державну реєстрацію   серія КВ №  14511- 3482Р видано Міністерством юстиції України   від 15.09.2008;   серія КВ №  15567- 4039ПР видано Міністерством юстиції України   від 07.07.2009.   Збірник друкується як фахове видання, згідно з рекомендаціями ВАК (бюлетень №  1- 05/2 від 10.03.2010)   Адреса редколегії:   вул.  68 Десантників, 10,   м.   Миколаїв, 54003   Тел.: (0512) 76-55-99, (050) 820-57-26, факс:  (0552) 46-51-94, E-mail: avi@kma.mk.ua, e.sinkevych@gmail.com   Головний редактор:   Сінкевич Євген Григорович    –    доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, директор науково - дослідного інституту «Полоністики» Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м.   Миколаїв)   Редакційна   рада:   Клименко Леонід Павлович  –    доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м.   Миколаїв);   Бегліца Володимир Петрович    –    доктор наук з державного управління, доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м.   Миколаїв);   Маврін   Олександр Олександрович    –    кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,   заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.   С.   Грушевського НАН України (м.   Київ);   Смолінський Александер  –    доктор історичних наук (dr    hab.), професор Інституту історії та архівознавства Університету імені Миколая Коперніка в Торуні (Польща);   Срогош Тадеуш    –    доктор історичних наук (dr    hab.), професор, завідувач кафедри методології історії та історіографії Академії імені Яна Длугоша в  Ченстохові (Польща).   Редакційна колегія:   Багмет   Михайло   Олександрович    –    доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково - педагогічної  роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м.   Миколаїв);   Колісниченко Анатолій Іванович    –    доктор історичних наук,   професор, професор   кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м.   Миколаїв);   Котляр   Юрій Вадимович    –    доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м.   Миколаїв);   Тригуб Петро Микитович    –    доктор історичних наук, професор,   заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м.   Миколаїв);   Сінкевич Ірина Юріївна    –    заступник начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Херсонської області –    відповідальний секретар    редколегії наукового фахового збірника «Історичний архів. Наукові студії».   Рекомендовано до друку:    рішенням вченої ради Чорноморського державного університету імені Петра Могили від 07.02.2014 , протокол №  6  рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені М.   С.   Грушевського Національної академії наук України від 15.01.2014, протокол №  1 Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць.    –    Миколаїв   : Вид - во ЧДУ ім.   Петра Могили, 201 4.  –    Вип.  12.  –   216 с.   Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень,   статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки,  рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.   Мова видання: українська, російська, польська, англійська.    Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати   та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на «Історичний архів. Наукові студії» обов’язкове.   ©    ЧДУ ім. Петра Могили, 201 4 ISSN 2077-5709   ©   Автори статей, 201 4   І  90  156 УДК 930   Николаев   Н.   И.    АКСИОМА ОЛЬВИЙСКОЙ ПРОСОПОГРАФИИ   IV  –  I вв. до   н.э.   Путем системных исследований установлено, что эпонимный каталог Ольвии IosPE I  2   201  –   календарь этого полиса, содержит основные генеалогические,  хронологические (абсолютные и относительные даты) и просопографические сведения о главных элитных родах Ольвии IV –  I вв. до   н.э. Просопографические исследования догетской Ольвии невозможны без опоры на этот документ.   Ключевые слова:   Ольвия, просопография, систематизация, эпонимный каталог.   Шляхом системних досліджень встановлено, що епониімний каталог Ольвії IosPE I  2   201  –   календар цього полісу, містить основні генеалогіні, хронологичні (абсолютні та відносні дати) й просопографічні відомості про головні елітні клани Ольвії IV –  I ст. до   н.е. Просопографічні дослідження догетськоі Ольвії неможливі без опори на цей документ.   Ключові слова: Ольвія, просопографія, систематизація, епонімний каталог.   Traditionally, for a long historical period, all institutions of state and religious authorities (magistrates, priests, eponymous) in Olbia were represented by a small group of people from elite families. Available for studying facts of Olbian social and political history are associated in a varying degree with this category of population. It determines the relevance of research for systematizing the information about Olbian elite and therefore the formation of the ground of Olbian prosopography. Herewith, historical events acquire the names of their participants-real individuals. Prosopographic information is concentrated in the most diverse (including fragmented) sources (narrative sources, lapidary inscriptions, graffiti, stamps, coins, etc.) detected during the entire period of study of Olbia. The contemporary stage of research is characterized by an attempt to synthesize these disparate data. This became possible with the i  ntroduction for scientific revolution of the eponymous catalogue ІosPE I2 201 –  the calendar of Olbia. For this document is extremely complex and multi-layered, its effective study is possible only on the basis of system analysis methods. The purpose of this article is to overview the main areas of prosopographic research of Olbian eponymous catalogue: the history of study of Olbian prosopography, internal (prosopographic) communications of the catalogue,   the communication of various families in the catalogue, chronological periods of ups and downs of the families in the catalogue. This is followed by the overview of external relations: the catalogue and narrative sources, prosopographic study out of chronological borders of the catalogue and in the gaps of the catalogue, the catalogue and lapidary inscriptions of Olbia, the catalogue and inscriptions of other cities, catalogue and coin legends, monograms and reduction, catalogue and inscriptions on the ceramic stamps and weights, catalogue and graffiti, catalogue and the inscription on the lead plates. Prospects and problems of forming the foundations of Olbia prosopography IV  –  I centuries BC are also concidered. The main principle of Olbian prosopography is formulated in the final part: eponymous catalogue IosPE I  2   201 contains the basic genealogical, chronological (absolute and relative dates) and prosopographic information about main elite families of Olbia IV  –  I centuries BC. Prosopographic research of  pre-Geths Olbia is impossible without reference on this document. Example: in the article of V.F. Stolba (A Prosopographical Note on IOlbia 71 (Dubois IGDOlbia 11)//Miscellanea.  – Mnemosyne.  –  2012.)   the basic principle of Olbian prosopography is ignored . As the result the historical facts of Olbia of the IV  –  III-d centuries BC are distorted. The another example: the decree in honor of Nikeratus (IosPE I2 34) dates from the first two decades of the II-d century BC. However, I haven ’  t found the prosopographic information confirming such a dating in eponymous catalogue. This was the basis for reconsidering the date of the decree in honor of Nikeratus IosPE I2 34 and for attributing it to the I AD. Keywords: Olbia, the prosopograph, the systematization, the eponymous catalog.  157 Традиционно в течение длительного исторического периода все институты государственной и религиозной власти (магистраты, жрецы, эпонимы) в Ольвии представляла узкая группа выходцев из элитных родов [10, с.   88; 15; 34; 48, с.  121- 130]. Доступные изучению факты социально - политической истории Ольвии в той или иной степени связаны с указанной категорией населения. Это определяет актуальность исследований по систематизации   сведений об ольвийской элите и, соответствен - но, построении основ ольвийской просопографии; при этом исторические события обретают имена их участников –     реальных лиц. Просопографические сведения   сосредоточены в самых разнообразных (в том числе, фрагментированных) источниках (нарративные источники, лапидарные надписи, граффити, клейма, монеты и т.д.), обнаруженных за весь период изучения Ольвии. Современный этап исследований характеризуется попыткой синтеза этих  разрозненных сведений, что стало возможным   с введением в научный оборот эпонимного каталога І osPE 99   І 2 201  –    календаря Ольвии [20]. Поскольку этот документ является чрезвычайно сложным и многоуровневым, полноценное его исследование возможно лишь на основе методов системного анализа [40]. Целью статьи является краткий обзор основных направлений просопографических исследований эпонимного каталога. Синхро - низация и реконструкция размеров эпонимного   каталога выполнена ранее на базе математического моделирования (погрешность   синхронизации +2 - 4 гг., размер каталога –    110 строк) [30;49 и др.]. История развития ольвийской просо - пографии.   Начало изучения населения Ольвии, в том числе, элиты, положено монографией В.   В.   Латышева [18]; просо по - графические наблюдения содержит, также, его каталог надписей І osPE І 2 . С момента же публикации Т.   Н. Книпович [12, с.  119-153] наиболее значительного труда, посвященного   изучению населения догетской Ольвии, прошло более 50 лет; значительно возросло 99  IosPE I 2    –   Latishev B.  Inscriptiones antigue orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropolis.  –   1885-1916. количество эпиграфического и иного материала, содержащего сведения о населении. Следует отметить, что заявленная цель статьи Т.   Н. Книпович –    изучение этнических и социальных групп в составе населения догетской Ольвии, имеет явный уклон в сторону ономастики и не затрагивает тему родовой просопографии. Эта статья, оставаясь настольной для каждого, изучающего   соціально - политическую историю Ольвии, также, содержит ряд спорных положений. Замечу, что по сравнению с материалами Т.   Н. Книпович, цель современных просопографических исследований Ольвии более узкая и более прагматичная –    получение инструмента для выполнения просопографической реконструкции, дати -  ровки   и интерпретации как известных, так и вновь обнаруживаемых надписей IV-I вв. до н.э. Далее анализ материала выполняется в сопоставлении с данными Т.   Н. Книпович. Отдельные замечания о родовом составе ольвийской элиты содержатся   в трудах А.   А.   Белецкого [2], Ю.   Г. Виноградова [8, с.146], А.   С. Русяевой [36], М. Парович - Пешикан [33, с.   153] и др. Сжатое изложение основных сведений о составе населения Ольвии представлено в фундаментальном труде [17]. Эпонимный каталог І osPE І 2 201 в этих исследованиях является преимущественно   объектом ономастики. Внутренние взаимосвязи каталога.   Этот обширный раздел исследований каталога І osPE І 2 201 включает в себя, в том числе, выявление отдельных родов и определение характерных имен рода, построение фрагментов стемм родов, классификацию  родов по иерархии: высшая элита и элита «второй» категории. Признаком принадлеж - ности   к высшей элите в каталоге является исполнение эпонимной должности родными братьями; здесь выявлена неизвестная ранее хронологическая особенность –    эпонимные квоты. (Элита «второй» категории представ - лена   в эпонимном каталоге только схемой «отец→сын»). Каждый элитный род получал определенный период, в течение которого несколько раз исполнялась эпонимная должность братьями. Величина квоты зависела от положения рода в иерархическом  ряду. Выделены квоты Дионисиев и Аристократидов –    14 лет, Пантаклов -  158 Клеомбротов, Аристокритидов–Сократидов и Никератов –    12 лет, Протогенов - Гиросонов - Гиродоров –    9 лет. Происхождение   квот пока убедительного объяснения не нашло; их существование не было воспринято профессиональными эпигра - фистами, поскольку аналоги таких квот в античном мире отсутствуют. Однако соответствующая математическая обработка эпонимных каталогов ранее не выполнялась, что и не позволяло обнаружить это явление. Мои недавние исследования (не опубликовано ) выявили аналогичные   квоты в каталогах эпонимов Линдоса и Родоса. Это позволяет предположить, что, по крайней мере, в некоторых античных полисах назначение на должность эпонима регламентировалось с учетом родственных связей [20,  c. 163]. В эпонимном каталоге Ольвии также выявлена особенность назначения на должность эпонима -  родственника, которая современными терминами может быть обозначена как «лоббирование»; аналогичная   особенность отмечена и в каталоге милетских эпонимов [20; 26].   По моему мнению, уже построены основы  родовой просопографии для высшей элиты позднеклассической - эллинистической Ольвии. Известен   достаточно узкий перечень таких родов (и фрагменты их родословных ветвей): Дионисии, Леократиды - Евресибиады , Пантаклы - Клеомброты, Аристократиды, Аристокритиды - Сократиды, Протогены, Гиросоны - Гиродоры, Никераты. Их имена не только преобладают в эпонимном каталоге, но и присутствуют примерно в 90  % лапидарных надписей позднеклассической - эллинистической Ольвии [20]. Элита «второй» категории представлена примерно 10% лапидарного   архива: Агатины, Адрасты, Батаки, Боспорихи, Димоконы, Дайкраты– Аристодимы, Каллиники, Мосхи, Никератов,   Никоклы, Педиэеи, Теогейтоны, Эвримоны. Замечу, что четкая граница между некоторыми представителями высшей и «второй» категорий элиты иногда плохо  различима. Здесь можно привести такие рода как Аристокритиды - Сократиды [53, с.67] и Никераты; альтернатива в отнесении их к высшей или «второй» категории элиты не преодолима. Кроме известных родов, представленных в моей монографии, в последнее время, как   иными исследователями, так и мною получены сведения о новых родах «второй» категории, например, о Гераклидах [45], Леопрепидах [50], Монимах и Праксианактах   [30]. Например, существование рода Монимов подтверждается готовящейся к изданию надгробной надписью примерно третьей четверти IV в. до н.э. с патронимом Μονίμοσ. В сочетании с монетными легендами ΜΟΝΙ ( μος ?) 380- 360 гг. до н.э. [1, № 39] и ΜΟΝ ( ίμος ?) 270- 240 гг. до н. э. [32, №   355], просопографически соответствую - щими данной надписи, это позволяет условно выделить род Монимов. Состояние  разработки вопроса позволяет ставить задачу о родовой идентификации второстепенных персонажей декрета в честь Протогена IosPE I 2   32, например, одного из откупщиков –    Конона (Κ  ό  νωνος). Информация, соответствую - щая   традиции чередования родовых имен и хронологии трактуется как относящаяся к  роду Батаков. Родоначальник, по имени, вероятно, Батак –    монета с легендой ΒΑ ( Ƅƀκος ?) [ 1, №30 (380 - 360 гг. до н.э.), №  62 (360- 350 г. до н.э.]. Β ά Ƅƀκος   Σιμοθ έ οσ    –    эпоним около 313 г. до н.э. [ IosPE 2 I 201] и   внук родоначальника. Ἀ θ  ή  νƀιος   Κ  ό  νωνος    –    член коллегии ситонов из посвящения [НО 100 , 72], около 260 - 240 гг. до н.э. и возможно сын откупщика Конона. Κ  ό  νων   Βƀ [ Ƅ ά κοσ ]  –    возможно, внук откупщика, эпоним 223 г. до н.э. и жрец из декрета в честь сыновей херсонесита Аполлония [НО 28+29+123+IosPE I  2  240]. Β ά Ƅƀκος ?  –    эпоним 96 г. до н.э. Эта информация позволяет вычислить хронологические параметры жизни откупщика Конона (Батакова?) из декрета IosPE I 2   32: пик –    283 г. до н.э., что отлично вписывается в хронологическую модель событий декрета в честь Протогена [29, c. 26- 41], составленную на базе хронологии уже семи независимых персо - нажей. Более того, появляются основания к отождествлению с Батаками персонажа надписи 350 - 300 гг. до н.э. на свинцовой пластинке [ SEG 101  50:702, IV ] по имени 100   НО–    Книпович Т.Н., Леви Е.И.(ред.) Надписи Ольвии// –М.; Л.–   1968. 101  SEG  –  Supplementum epigraphicum Graecum. Brill.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x