ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Lichebniki

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 142
 
  1. Тэорыя і практыка мовы Скланенне і правапіс лічэбнікаў 2. Асаблівасці скланення і…
Share
Transcript
 • 1. Тэорыя і практыка мовы Скланенне і правапіс лічэбнікаў
 • 2. Асаблівасці скланення і правапісу колькасных лічэбнікаў
 • 3. Лічэбнік адзін мае род і лік адзін, адна, адно, адны у мн. л. адны (нажніцы), адных, аднымі
 • 4. Лічэбнікі два (муж. і ніякі) дзве (жан.) Тв. скл. – ма двума, дзвюма (таксама трыма, чатырма)
 • 5. Лічэбнікі пяць – дваццаць і трыццаць скланяюцца на ўзор назоўнікаў гаць і радасць: пяццю, адзінаццаццю але шасцю, сямю, васьмю
 • 6. Лічэбнік дзевяноста мае ва ўсіх склонах адну форму
 • 7. Лічэбнікі соракі сто ва ўсіх склонах, акрамя назоўнага і вінавальнага, маюць формы сарака, ста
 • 8. Лічэбнік тысяча скланяецца на ўзор назоўніка перадача: тысячы, тысячай
 • 9. Лічэбнікі мільён і мільярд скланяюцца на ўзор назоўніка ўслон
 • 10. Пры скланенні састаўных лічэбнікаў змяняецца кожная частка на ўзор адпаведнага простага або складанага лічэбніка: трымастамі дваццаццю сямю
 • 11. Зборныя лічэбнікі скланяюцца як прыметнікі множнага ліку з адпаведнай асновай: чацвёра – чацвярых, чацвярым, чацвярымі
 • 12. У дробавых лічэбніках лічнік скланяецца як колькасны лічэбнік, а назоўнік – як парадкавы дзве трэція дзвюх трэціх дзвюм трэцім
 • 13. Асаблівасці скланення і правапісу парадкавых лічэбнікаў
 • 14. Простыя і складаныя парадкавыя лічэбнікі скланяюцца на ўзор прыметнікаў: трэці, трэцяга, трэцяму
 • 15. У састаўных лічэбніках скланяецца толькі апошняе слова: тысяча трыццаць шосты, тысяча трыццаць шостага, тысяча трыццаць шостаму
 • 16. Калі парадкавыя лічэбнікі ў канцы маюць частку -дзясяты, -соты, -тысячны, -мільённы, -мільярдны, то яны пішуцца ў адно слова: шасцісотысоты чатырохтысячны
 • 17. Парадкавыя лічэбнікі могуць таксама перадавацца лічбамі: 34-ты, на 20-м годзе жыцця, 27-га траўня, 5-тысячны, 40 мільённы
 • 18. Запішыце словамі
 • 19. У 2 кнігах 4/5 2 000 000 горад
 • 20. У дзвюх кнігах Чатыры пятыя Двухмільённы горад
 • 21. 5 767 25 000 замова 3 2/3
 • 22. Пяць тысяч семсот шэсцьдзясят сем Дваццаціпяцітысячная замова Тры цэлыя і дзве трэція
 • 23. 17 вучняў З 2 сябрамі 10 дзень
 • 24. Сямнаццаць вучняў З двума сябрамі Дзясяты дзень
 • 25. Праскланяйце лічэбнікі
 • 26. 89
 • 27. Н. восемдзесят дзевяць Р. васьмідзесяці дзевяці Д. васьмідзесяці дзевяці В. восемдзесят дзевяць Т. васьмюдзесяццю дзевяццю М. у васьмідзесяці дзевяці
 • 28. 232
 • 29. Н. дзвесце трыццаць два Р. двухсот трыццаці двух Д. двумстам трыццаці двум В. дзвесце трыццаць два Т. двумастамі трыццаццю двума М. у двухстах трыццаці двух
 • 30. 654
 • 31. Н. шэсцьсот пяцьдзясят чатыры Р. шасцісот пяцідзесяці чатырох Д. шасцістам пяцідзесяці чатыром В. шэсцьсот пяцьдзясят чатыры Т. шасцюстамі пяццюдзесяццю чатырма М. у шасцістах пяцідзесяці чатырох
 • 32. 776
 • 33. Н. семсот семдзесят шэсць Р. сямісот сямідзесяці шасці Д. сямістам сямідзесяці шасці В. семсот семдзесят шэсць Т. сямюстамі сямюдзесяццю шасцю М. у сямістах сямідзесяці шасці
 • 34. 353
 • 35. Н. трыста пяцьдзясят тры Р. трохсот пяцідзесяці трох Д. тромстам пяцідзесяці тром В. трыста пяцьдзясят тры Т. трымастамі пяццюдзесяццю трыма М. у трохстах пяцідзесяці трох
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x