Teodor Filip - Secretele U.S.L.a.!

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
  geezy
Share
Transcript
  htps://fr.slideshare.ne/EugenAodiresei/44243484-secreeleusla Teodor Filip - Secretele U.S.L.A. TEODOR ! # $ %E&RETE#E '.%.#.A. &area a fos (p)ri) la ediura O*iec(+, &raio+a, n colecia Eplo0i+ Ediie elecroni...Teodor !ilip 2 1oluul poae  disri*ui li*er penru u0 personal. Aceas) lucrare ese des(na) uuror iu*iorilor de...%ecreele '.%.#.A. 3 &'15T'# ED TOR'#' a) c), dup) 6%ecreele lui $a+el &oru7 auori: Eugen Delcea 9i Oana 5u) 9i ...Teodor !ilip 4 $e l;ng) unele a)nune de-a drepul sen0aionale, cureur)oare ori energi0ane, a+;nd ca efec rede9ep...%ecreele '.%.#.A. < RE&'5O=T 5>? #a sf;r9iul lunii fe*ruarie @B a ncepu unca la aces ciclu. A sf;r9i-o n iulie...Teodor !ilip C i sun profund recunosc)or soiei, care de pese 3B de ani ese al)uri de ine - 9ila *ine, dar ai ale...%ecreele '.%.#.A.  $RE!A>A #ucrarea pe care o a+ei n fa), s(ai ci(ori, ese ciuda) n felul ei. Dup) ci(rea e,...Teodor !ilip 8 profesioni9(i. $rofesioni9(i cu o ine ai calcula) dec; cea a unui acer* o de afaceri. =i ce ese a...%ecreele '.%.#.A.  &apiolul l : !?R? $REF'DE&?> DE%$RE '%#A= GDe e +oi uia, caarade-usla9, s) i se usuce as) dre...Teodor !ilip @B '.%.#.A. - o uniae de op secre &;nd n luna ai, anul @C, a fos seleciona penru '.%.#.A. 9i ...%ecreele '.%.#.A. @@ 4. &ulegerea de inforaii n doeniul sric liia al ac(+i)ii de pre+enire 9i co*aere a ac...Teodor !ilip @2 n dece*rie @8, pori+a lui &eau9escu s-a ridica H)ria %a $oporul, ar);nd r)spica c) nu-l ai dore...%ecreele '.%.#.A. @3 s))oare, care sun deose*i de perde. &unosc c) ace9(a au coando-uri de sacriciu, cu e*r...Teodor !ilip @4 ac(+iaea se nrerupsese. #a asa din iIlocul celor rei era pre0en 9eful puncului, doi +ae9i 9i lo...%ecreele '.%.#.A. @< naionalJ 2 Deoarece, nu ai ese nici un secre c) Ro;nia a de+eni placaurnan) a erorisului ...Teodor !ilip @C pe geauri. '9ile, o*ilierul din *irouri, feresrele - praf 9i pul*ere. Dar p;n) la l)sarea nunericului...%ecreele '.%.#.A. @ corpului diploa(c acredia n ar). =i, nu n ul(ul r;nd, eaa coandourilor erorise. Aces ...Teodor !ilip @8 To+ar)9i, nu ne c)lcai pe *o*euri K Re+enind, spunea c) n aceas) uniae oul era nou penru ine. ...%ecreele '.%.#.A. @ sare de fap, f)r) s) +rea, de+ine su*iec(+. De9i i ese greu, +oi ncerca  s) ) feresc de aces...Teodor !ilip 2B de cei pre0eni, lucru rearca de ace9(a, f)r) ns) a reaciona. 6&)po9ii de la '.%.#.A. - cu ne spunea...%ecreele '.%.#.A. 2@ copar(en 6Ara7, ncadra cu 3-< oeri n rapor de )riea Iudeului9i iporana o*iec(+e...Teodor !ilip 22 9ei lor 9i s) le spun) c) nu se +a perie ca erioriul Ro;niei s) de+in) c;p de confrunare nre pa...%ecreele '.%.#.A. 23 de ner+enii. &olonelul =efan Llaga, preun) cu un ic colec(+ de cadre, a fos n R.!.M., de u...Teodor !ilip 24 aces lucrul7, i-a replica. 6&)pos ca oi ceilaliK #i*erea0)-i *iroul ca s) po respira aer curaK......%ecreele '.%.#.A. 2< aK %u*oerul s) e pedepsi. &oandanul uni)ii s-a lupa ca o leoaic) penru puiul ei 9i l-...Teodor !ilip 2C 6=oiarii7 9i 6Laia0id7 Deci, pe daa de < ai @C, din ordinul colonelului $anciuc, -a pre0ena la '....%ecreele '.%.#.A. 2 penru ca n nal, eac ca ele+ii profesorilor, s) le dea o porecl). &u care r);n s(ga(0ai pe...@ sur @B244243484 secreele-u-s-l-a3C +ues ... Aodiresei EugenAodiresei Eugen, --%ui+re$u*liN le 2< Iuil. 2B@4penru cei care sun ineresa( de isorie ,ale ci+ili0a0ii, cunoasere$u*liN dans : !ora(on B coenaire B Iaie %a(s(Pues RearPuesno prole picure user %oQe0 le preier  coener  44243484 secreele-u-s-l-a @. TEODOR ! # $ %E&RETE#E '.%.#.A. &area a fos (p)ri) la ediura O*iec(+, &raio+a, n colecia Eplo0i+ Ediie elecronic) A$O#OMET &'H 2BB< 2. Teodor !ilip 2 1oluul poae  disri*ui li*er penru u0 personal. Aceas) lucrare ese des(na) uuror iu*iorilor de isoria pariei. Ea poae  u(li0a), copia) 9i disri*ui) # LER cu enionarea sursei. %canare: Apologe(cu &orecur): &lara Tehnoredacare : Apologe(cu Digiali0are pdf : Apologe(cu S 2BB< A$O#OMET &'H. htp://apologe(cu.ne htp://.angelre.co/space2/car(/ apologe(cu2BB3UQahoo.co 3. %ecreele '.%.#.A. 3 &'15T'# ED TOR'#' a) c), dup) 6%ecreele lui $a+el &oru7 auori:Eugen Delcea 9i Oana 5u) 9i 6R)0*oiul parapsihologic pori+a Ro;niei7 auor: Teodor !ilip, ediae 9i reediae n anul @8, Ediura 6OL E&T 17 - &raio+a d) de lucru difu0orilor de care cu o nou) 6*o*) ediorial)7: 6%ecreele '.%.#.A.7, *inecunoscu) ci(orilor s)p);nalelor 6&ri9ana $lus7 Oradea 9i 6O*iec(+ Haga0in7 &raio+a drep 6&onfesiunile unui fos usla97. n prefaa +oluului 6R)0*oiul parapsihologic pori+a Ro;niei7, scria c) 6dl. Teodor !ilip ese un prolic n ale scrisului7 9i c) 6ai ul ca sigur, nu pese ul (p, +a inra  n galeria celor ai cunoscui auori ro;ni pos-dece*ri9(, a9a cu sun $a+el &oru 9i dr. &ris(an 5egureanu7. %per), ooda) s) ine pasul cu dl. Teodor !ilip, penru c) donia sa ai are nc) ule de de0+)luiK...7. Toae acese araii, aparen ndr)0nee, sun conrae acu de apariia +oluului de fa) 9i de fapul c) auorul ai are n lucru nc) dou) 6*o*e edioriale7... care +or coplea n od ferici, cu siguran), un *oga plan ediorial al nosru, penru anul @, pri+ind 6&olecia EV$#OW 17. $enru c) ci(orii care n-au a+u 9ansa s) lecure0e 6R)0*oiul parapsihologic pori+a Ro;niei7 9i +or pune, n od sigur, nre*area-cheie 6&ine ese, ou9i, Teodor !ilipJ7, sune ne+oii s) repe) unele preci0)ri din prefaa +oluului anerior al auorului. n priul r;nd, nu ese !ilip Teodorescu, cele*rul 9ef al conraspionaIului econoic ro;nesc din anii X8B, cu care ese confunda adeseori, daori) a*undenei de inforaii riguroase de care dispuneK... Ese, pur 9i siplu, un iliar de carier), riis preaur la pensie spre nele deceniului recu. &are a a+u, ns), ne9ansa s) lucre0e foare uli ani n palierul superior al 'ni)ii %peciale de #up) An(eroris) cele*ra '.%.#.A., r)spun0;nd, pe r;nd, de pa0a a*asadelor, n+));nului an(ero sau de pa0a aeroporului Oopeni. 1iaa sa ese un ro;n, la fel de 9ocan ca 9i scrierile sale, dar 9i la fel de real). A a+u acces la inforaii de an+ergur) ondial), ule sric secree, a r)i oene (pice roanelorpoliise sau de spionaI, ori culiselor 6epocii de aur7. !iind lega de un Iur);n, des)inue puinedin +iaa sa, dar unele n;pl)ri, nuai sugerae, r)soarn) scaunul oric)rui o cu +ia) noral) ... n dece*rie @8, dl. Teodor !ilip a a+u un 9oc, al)uri de nreaga failie: 9i- a +)0u fo9(i colegi 9i 9e de la '.%.#.A. asacrai 9i *aIocorii n faa Hiniserului Ap)r)rii 5aionale. Aunci, a depus un nou Iur);n, de aceas) da) fa) de sine: s) nu ai*) lini9e p;n) c;nd nu +a da la o pare +)lul depus pe ochii ro;nilor, de fore ocule, sr)ine de ineresele acesei )ri. ar de aunci a scris enor 9i pe cele ai di+erse ee. $enru c) un o care are pese 4.BBB de (luri de care n cas) 9i un incredi*il *agaI de inforaii poae rece u9or pese lipsa de eperien) n ;nuirea s(loului. 6%ecreele '.%.#.A.7, +oluul de fa), de0+)luie n preier) naional), o serie de aspece oal necunoscue sau ai puin 9(ue despre cele*ra  '.%.#.A. 9i Trupele de securiae sau ale re+oluiei din dece*rie X8. Auorul a fos un aror ac(+ al ac(+i)ii 'ni)ii %peciale de #up) An(eroris), de la ninarea ei 9i p;n) aproape de 6lichidarea7 aceseia, la presiunile unor 6eanai7 ere de ineresai ca Ro;nia s) r);n), o +ree, f)r) una din cele ai ecace uni)i an(ero din lue. 4. Teodor !ilip 4 $e l;ng) unele a)nune de-a drepul sen0aionale, cureur)oare ori energi0ane, a+;nd ca efec rede9eparea ;ndriei de a  ro;n, auorul reu9e9e din plin s) aduc) 9i unele corecii a*solu necesare scrierii unei isorii coneporane a Ro;niei a9a cu a fos ea n realiae, 9i nu cu +or s-o +ad), de 0ece ani, unii 6eanai7 ai re+oluiei din dece*rieX8. 'na dinre acese corecii ese 9i conclu0ia ul(ului capiol al +oluului de fa): generalii =efan Mu9e 9i ulian 1lad au sal+a Ro;nia de o ocupaie sr)in) prograa) cu ce+a (p  naine, poae la HalaK %eria de inforaii sen0aionale oferie de 6%ecreele '.%.#.A.7 poae 9oca, poae  co*)u) prin inforaii reale 9i arguene logice nieni nu deine ade+)rul supre dar, n nici un ca0, nu poae  ignora)K A9a cu, ai ul ca sigur, acese 6secree7 de+enie accesi*ile pu*licului larg nu po  uiae prea u9or.... Eugen DE#&EA <. %ecreele '.%.#.A. < RE&'5O=T 5>? #a sf;r9iul lunii fe*ruarie @B a ncepu unca la aces ciclu. A sf;r9i-o n iulie @4. De-a lungul a ai *ine de paru ani, -a docuena, consul;nd foare ule surse. A ruga un are nu)r de persoane, ule aIunse personali)iociale ori coandani de ari uni)i, s)-i relae0e ce s-a n;pla n dece*rie @8 9i dup), ce se n;pl) n pre0en. HaIoriaea dinre cei soliciai au r)spuns fa+ora*il, acord;ndu-i aIuorul doar n *a0a unei nelegeri pe care o respec cu snenie: ca iden()ile lor s) nu e de0+)luie. Aceas) o(+aie a lor i0+or)9e din eaa consan) de r)0*unare din parea celor care au deinu sau dein puerea n anuie srucuri ale saului. #e ese fric) +)0;nd c) ade+)raii criinali ai sun la puere iar alii s-au pensiona 9i se pli*) n li*erae. Aceas) ea) ese un sen(en oenesc pe care l neleg. Deoarece, 6prea repede 9i ul se oare n aceas) ar)7... Acesor oaeni le sun profund recunosc)or. A sa de +or*) cu fo9( caara0i, uli dinre ei enionai n aces ciclu, alii, ns), nu. Aceasa se daore9e unui al o(+: odes(a care i caraceri0ea0). Tuuror acesora le aduc uluirile ele. A lua leg)ura cu 0eci de fo9( lucr)ori din fosul Deparaen al %ecuri)ii %aului - a0i pensionari ori recui n re0er+), dar care se consider) lup)ori din linia a doua. Deoarece, ca oaeni cu ul) eperien), ecare n doeniul s)u, po sesi0a cu u9urin) de0inforarea 9i inciuna 9i po rageun senal de alar). 5u i-au ipresiona deloc sloganurile di+ersionise 6securi9(-erori9(7, 6couni9(7 ori 6ceau9i9(7 - e(che)ri f)cue la adresa celor care au f)cu pare din %ecuriaea saului. Acesora le epri recuno9(na ea. Doresc s) uluesc ci(orilor, care, lecur;nd serialul pre0ena n s)p);nalul 6&ri9ana $lus7 9i re+isa 6O*iec(+ Haga0in7, -au ncuraIa, aua+u aprecieri ai ul dec; fa+ora*ile asupra celor relaae. De aseenea, celor care i- au da suges(i. Tooda) celor dou) persoane care -au cri(ca, una dinre ele colegi de liceu ind. %un con+ins c) ai sun asYel de persoane. ar aceasa deno) un lucru: a a(ns anuie orgolii ori +ani)i. 5uai penru aceasa eria s) scriu aces ciclu... #e uluesc din suZe acelor persoane din Oradea care s-au oferi s) ) proeIe0e pe (pul deplas)rilor prin ora9. =i celor din Episcopia Lihor, care au inra n 6conZic7 cu 6prieenii7 lor de naionaliae aghiar) c;nd au ncerca s)-i con+ing) de ade+)rurile scrise de ine. Ade+)ruri pe care le cuno9eau. Deoarece ai ule persoane -au aenina. Au ales, ns), calea cea ai Iosnic) 9i las):
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x