TEMA 4 Bugetul Și Procesul Bugetar

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
  sdfcgvbhnm,l
Share
Transcript
  Tema 1. Finanţele: abordări teoretice şi conceptuale 1.Finanţele: abordări teoretice şi conceptuale1.Conţinutul economic al finanţelor 2.Funcţiile finanţelor 3.Rolul finanţelor în evoluţia societăţii 1.1. Conţinutul social-economic al finanţelor Comuna primitivă nu a cunoscut statul. În această orînduire diferite funcţii publice ! or ani#area muncii în comun aplanarea conflictelor dintre inţi şi triburi ! erau îndeplinite deoameni aleşi de către întrea a populaţie. Cu timpul divi#iunea socială a muncii a condus lacreşterea productivităţii muncii şi$a făcut apariţia proprietatea privată a crescut ine alitatea deavere iar societatea s$a scindat în clase. %otodată a apărut necesitatea unei instituţii care să prote&e#e proprietatea privată să apere privile iile celor avuţi împotriva celor neavuţi. 'ceastăinstituţie care era statul   şi$a făcut apariţia.(epararea statului de societate în sfera relaţiilor economice îşi ăseşte e)presia în aceea căstatul îşi are veniturile c*eltuielile şi datoriile sale proprii+ el îşi procură resursele necesareîndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale cu a&utorul constrîn erii pe care o e)ercită asupramembrilor societăţii.În primele stadii de de#voltare a orînduirii sclava iste cînd predomina economia naturală,închisă, unele funcţii publice ,de conducere &ustiţie ş.a.- erau onorifice+ construirea de corăbii pentru scopuri militare poduri apeducte şosele ş.a. obiective de u# public întreţinereaarmatelor şi a curţilor răscumpărarea pri#onierilor ş.a. erau asi urate pe calea prestaţiilor înmuncă şi a dărilor în natură la care erau obli aţi supuşii statului sau pe seama tributurilor a bunurilor &efuite şi a trofeelor de ră#boi de la popoarele învinse.  Abia  mai tîr#iu cînd a început să se dezvolte economia de schimb, statul sclavagist foloseşte şi resursele băneşti pentruacoperirea cheltuielilor publice.  in acest moment se poate vorbi de apariţia primelor elemente de finanţe  ,impo#ite împrumturi etc.-.În orînduirea feudală relaţiile marfă$bani au cunoscut o mai mare amploare decît însclava ism însă ele n$au devenit încă predominante. Ca urmare pentru pa#a raniţelor ţăriiducerea de ră#boaie întreţinerea curţii domneşti cît şi pentru alte scopuri statul a continuat săfolosească pe scară lar ă prestaţiile în muncă şi dările în natură veniturile domeniale şidrepturile re aliene. /istieria statului se confundă cu 0cămara personală a domnitorului şi eraalimentată din impo#ite în bani daruri împrumuturi tributuri etc. /eniturile în bani aveau oimportanţă relativ redusă în acoperirea c*eltuielilor statului feudal.'bia în orînduirea capitalistă producţia de mărfuri devine dominantă relaţiile băneşti captă olar ă de#voltare iar întreţinerea aparatului de stat şi acoperirea celorlalte c*eltuieli publice se ba#ea#ă aproape e)clusiv pe folosirea resurselor băneşti. În capitalism activitatea statului ocaracteri#ea#ă următoarele două funcţii fundamentale:1.funcţia internă  ,principală- ! de menţinere a ordinii interne şi deasi urare a funcţionării instituţiilor specifice noii orînduiri+2.funcţia externă  ! de apărare a ţării a independenţei şi suveranităţiinaţionale sau de e)tindere a teritoriului prin acţiuni militare a resive ane)ionistedupă ca#.(pre sfîrşitul secolului al $lea şi începutul secolului al $lea au loc ascuţireacontradicţiilor interne şi e)terne ale modului de producţie capitalist împletirea forţei politice astatului cu puterea economica a monopolurilor intensificarea rolului intervenţionist al statului.%oate acestea conduc la creşterea verti inoasă a necesităţilor de resurse băneşti ale satului pentrumenţinerea ordinii interne stimularea de#voltării anumitor sectoare de activitate+ resurselefinanciare publice se mai folosesc pentru cucerirea de noi pieţe sau menţinerea celor e)istente  asi urarea materiilor prime şi a resurselor de ener ie necesare economiei naţionale în condiţiiavanta&oase perfecţionarea te*nicii militare sub&u area altor popoare etc.În orînduirea socialistă statul continuă să mobili#e#e la dispo#iţia sa o importantă din venitulnaţional şi s$o utili#e#e în scopul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale. În socialism se menţin producţia de mărfuri şi sc*imbul mi&locit de bani însă prelevarea unei părţi din venitul naţionalla fondurile ce se constituie în economie şi reparti#area acestora se fac tot prin intermediul banilor.În procesul procurării şi reparti#ării resurselor de care are nevoie statul pentru îndeplinireafuncţiilor şi sarcinilor sale se nasc anumite relaţii (raporturi) sociale . 'ceste relaţii sînt de natură economică  şi e)primă reparti#area unei părţi din produsul intern brut ,45- prinintermediul statului între diferite cate orii sociale. 'ceste relaţii apărute în procesul demobili#area şi reparti#are a resurselor necesare statului în formă bănească sînt relaţii financiare sau pe scurt  finanţe.  Faptul că finanţele au apărut pe o anumită treaptă de de#voltare a societăţii şi că ele vor dispare atunci cînd nu va mai fi necesară e)istenţa lor dovedeşte caracterul istoric  al acestora.În toate orînduirile social$economice în care au e)istat  finanţele sau manifestat ca relaţii sociale, de natură economică, apărute în procesul repartiţiei ! #, în strînsă legătură cuîndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului. În cele patru orînduiri social$economice finanţele au îmbrăcat  forma valorică, bănească, dar în fiecare din aceste orînduiri ele au îndeplinit anumit rol. Finanţele publice poartă amprentacondiţiilor economice politice şi sociale în care se înfăptuieşte procesul constituirii şi reparti#ăriifondurilor financiare astfel: a-Resursele mobili#ate la dispo#iţia statului sînt produsul muncii celor ocupaţi atît în sfera producţiei materiale cît şi în sfera ne materială care participă cu o parte din veniturile lor laformarea fondurilor respective.În sclava ism şi feudalism sumele de bani prelevate la fondurile statului îşi aveau ori inea înmunca sclavilor ne ustorilor şi meşteşu arilor de condiţie liberă respectiv în munca ioba ilor şia ţăranilor liberi.În capitalism la fondurile publice participă muncitorii funcţionarii fermierii meşteşu arii şiliberprofesioniştii precum şi întreprinderile private mi)te sau publice cu o parte din veniturilor lor care îmbracă forma salariilor şi altor cîşti uri din muncă a rentei financiare a profitului adividendelor a dobîn#ilor şi comisioanelor etc.În socialism fondurile de resurse financiare provin de la întreprinderile de stat şi or ani#aţiilecooperatiste care deţin principalele mi&loace de producţie şi într$o mică măsură de la muncitorişi funcţionari.Contribuţia individuală la fondurile publice varia#ă ca formă şi mărime de la o orîndire laalta de la o cate orie socială la alta de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta. b-4relevările de resurse la dispo#iţia statului pe căile arătate mai sus au un caracter obli atoriu. În ca# de nerespectare a termenilor şi condiţiilor de plată la impo#itele pe venit şi peavere statul aplică sancţiuni ,amen#i penali#ări e)ecutare silită etc.- celor vinovaţi.c-e pe urma c*eltuielilor publice profită beneficiarii direcţi ai acestora ! anumite persoanefi#ice sau &uridice cate orii sociale ramuri ,subramuri- ale economiei precum şi societatea înansamblul său. Reparti#area acestor c*eltuieli este diferenţiată.Finanţarea din fonduri publice a anumitor obiective economice favori#ea#ă nu numaide#voltarea ramurilor ,subramurilor- respective dar şi creşterea economică.Finanţele ca relaţie de repartiţie a 45 repre#intă relaţii economice.  $inanţele fac parte dinbaza economică a societăţii. (fera finanţelor de asemenea diferă de la o orîndurire la alta. 'stfel în sclava ism şifeudalism sfera finanţelor a fost limitată de slabă de#voltare a producţiei de mărfuri şi a relaţiilor  băneşti. În capitalism finanţele au căpătat o lar ă de#voltare. În socialism sfera finanţelor cunoaşte o e)tindere şi mai mare determinată de înlocuirea proprietăţii private cu proprietate  comună asupra mi&loacelor de producţie şi de faptul că statul capătă funcţii noi le ate deor ani#are şi de#voltarea economică şi socială a ţării.În vorbirea curentă ca şi între literatura de specialitate se folosesc mai multe e)presii acuvîntului  finanţe%  finanţe finanţe publice finanţe private finanţe socialiste.Cuvîntul  finanţe  îşi are ori inea în limba latină. În secolele al $lea şi al /$lea sefolosesc e)presiile  finatio, financias şi  financia precuniară,  în sensul de 0plată în bani. (e presupune că aceste e)presii derivă de la cuvîntul  finis  utili#at adesea în sensul de 0termen de plată. În Franţa în secolul al /$lea se foloseau e)presiile hommes de finances şi  financiers  pentru denumirea arendaşilor de impo#ite şi a persoanelor care încasau impo#itele re elui+  finances  înseamnă între ul patrimoniu al statului iar  finance  înseamnă un venit al statului. Înlimba ermană în secolele al /$lea ! al /$lea se întîlnesc e)presiile $inanz, careînseamnă plată în bani şi $inantzer,  care desemna pe cămătar ,#araf # îrcit-. Cu vremeacuvîntul finanţe a căpătat un sens foarte lar  inclu#înd bu etul statului creditul operaţiile bancare şi de bursă ş.a. adică resursele relaţiile şi operaţiile băneşti.eoarece concepţiile specialiştilor despre finanţe nu sînt la unison economiştii considerăfinanţele ca fiind: a-fonduri băneşti la dispo#iţia statului ,venituri ale statului resurse băneşti-+  b-bani şi bunuri utili#ate pentru funcţionarea instituţiilor publice+c-totalitatea resurselor şi a sarcinilor care se referă la activitatea instituţiilor publice+d- ospodăria statului şi a altor or ani#aţii politice precum şi re lementările şi principiilecare stau la ba#a administrării bunurilor economice şi a banilor+e-mi&loace de intervenţie a statului în economie ,impo#ite împrumuturi alocaţii bu etare-inclusiv administrarea finanţelor publice şi politicile financiare moderne+f-metode de estionare a banului public ,forme şi metode de utili#are şi administrare aresurselor financiare ale statului-+ -relaţii sociale de natură economică care apar în procesul constituirii fondurilor publicede resurse băneşti şi al reparti#ării acestora în scopul satisfacerii nevoilor enerale alesocietăţii.În această evoluţie se conturea#ă două etape distincte a concepţiilor despre finanţe: etapă ! clasice  ! corespunde capitalismului premonopolist. etapă ! concepţii moderne  ! epocii imperialismului. &oncepţiile clasice  reflectă doctrina liberală potrivit căreia activitatea economică trebuie săse desfăşoare în conformitate cu principiul laisserfaire, laisserpasser  . (arcina finanţelor  publice constă în asi urarea resurselor necesare întreţinerii şi funcţionării normale a instituţiilor  publice+ impo#itele împrumuturile trebuie să aibă un caracter neutru+  păstrarea echilibrului între veniturile şi cheltuielile bugetare era considerată drept cerinţă fundamentală cheia deboltă  a finanţelor publice. 'pariţia deficitului bugetar   enerator de inflaţie era considerată ca unfenomen nedorit.În această etapă a statului'andarm, cînd predomina doctrina liberalismului economicconceptul despre finanţe are un pronunţat caracter 'uridic .upă marea cri#ă economică mondială din 1626 ! 1633 după opinia unor economişti loculstatului$&andarm ar fi fost luat de către statulprovidenţă (statulbunăstării),  care îşi lăr eştesfera preocupărilor. În le ătură cu activitatea economică a statului se afirmă tot mai mult concepţia intervenţionistă  unde un rol deosebit îl &oacă autoritatea publică. 'ceastă modificarede po#iţie a dus la adîncirea contradicţiilor interne şi e)terne ale modului de producţie capitaliste.4entru statul modern  finanţele publice sînt un mi&loc de intervenţie în economie.În abordarea modernă a finanţelor publice la unii economişti contemporani prevalea#ă conceptul economic  la alţii $ conceptul sociologic. /orbind despre finanţe e necesar să facem deosebire între finanţele publice şi cele private. $inanţele publice  sînt asociate cu statul unităţile administrativ$teritoriale şi alte instituţii de  drept public+  finanţele private  sînt asociate cu întreprinderile economice băncile şi societăţile deasi urare private. Între finanţele publice şi cele private e)istă unele asemănări dar şi o serie de deosebiri.  Asemănări% $atît finanţele publice cît şi cele private se confruntă cu probleme de ec*ilibrufinanciar+$resursele necesare reali#ării funcţiilor şi sarcinilor statului se procură de la persoanefi#ice şi &uridice prin măsuri de constrîn ere în proporţie mai mică pe ba#econtractuale.  eosebiri% $finanţele publice sînt folosite la satisfacerea nevoilor enerale ale societăţii iar finanţele private ! la reali#area profitului de către întreprin#ătorii particulari+$ estiunea finanţelor publice este supusă dreptului public iar estiunea financiară aîntreprinderilor private ! dreptului comercial.În orînduirea socialistă se utili#ea#ă noţiunea de  finanţe socialiste,  care cuprinde pe lîn ăfinanţele statului şi finanţele or ani#atorilor cooperatiste.În urma cercetărilor efectuate de$a lun ul anilor de numeroşii specialişti mai ales de la '.(mit* şi . Ricardo încoace în diverse ţări ale lumii a sporit volumul cunoştinţelor referitoare lafinanţe au fost formulate principii cu caracter peren ş.a. $inanţele constituie o ramură a ştiinţelor economice şi au ca obiect de studiu: $relaţiile economice care apar în procesul constituirii şi reparti#ării fondurilor bu etareşi e)trabu etare+$metodele de estionare folosite în cadrul sectorului public+$modalităţile de stabilire percepere şi urmărire a impo#itelor ta)elor şi veniturilor nefiscale+$metodele de dimensionare şi reparti#are a c*eltuielilor publice pe obiective acţiuni şi beneficiari+$procedura de an a&are şi efectuare a c*eltuielilor publice din fonduri bu etare şie)trabu etare+$întocmirea aprobarea e)ecutarea şi înc*eierea bu etului de stat la diferite niveluriale administraţiei publice+$modalităţile de ec*ilibrare a diferitelor cate orii de bu ete+$or ani#area şi efectuarea controlului financiar de către diverse or ane de stat+$plasarea şi rambursarea împrumuturilor de stat+ administrarea datoriei publice+$metodele de raţionali#are a opţiunilor bu etare+$metodele de planificare şi pro no#ă financiară+$politica financiară promovată de stat+$criteriile ce trebuie avute în vedere de or anele de deci#ie cu prile&ul aprobării şifinanţării c*eltuielilor publice+$efectele directe şi indirecte ale prelevărilor de resurse la fondurile publice+$metodele de determinare a eficienţei economice şi a eficacităţii sociale sau de altănatură cu care sînt utili#ate fondurile publice+$alte probleme de natură economică socială etc. cu efecte financiare. $inanţele publice au legături strînse cu dreptul administrativ şi cu cel constituţional, carere#idă în următoarele:$prelevările de resurse băneşti de la persoanele &uridice şi fi#ice la fondurile publice sefac prin constrîn ere  fără contrapresaţie, cu titlu nerambursabil
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x