TEMA 4 Bugetul Și Procesul Bugetar

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
  Bugetul si procesul bugetar
Share
Transcript
  `CAPITOLUL IV. BUGETUL ŞI SISTEMUL BUGETAR 4.1 Bugetul –verigă e ! #ă $i$te%ului &i' '(i r l )ării. 4.* C+'(e,tul e $i$te% !uget r -i (+%,+'e'tele $ le. 4. C+'(e,tul -i tră$ăturile ,r+(e$ului !uget r.4.4 Et ,ele ,r+(e$ului !uget r /' R.M+l+ v 4.0 C+'tr+lul !uget r Cuvinte-cheie :  buget public, buget de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetulasigurărilor sociale de stat, fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, legea bugetarăanuală, sistem bugetar, proces bugetar, control bugetar. 4.1 Bugetul - verigă de bază a sistemului financiar al ţării  În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală asistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de relaţiifinanciare - relaţiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizăriişi utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale la nivel naţional şi local. În teoria şi practica economică, bugetul public este privit, de obicei, din două puncte de vedere – ca o componentă obiectivă, de bază, a sistemului financiar şi ca document de previzionare şi deautorizare, ca principala balanţă financiară cu caracter operativ şi obligatoriu a statului.Ca verigă centrală a sistemului financiar, bugetul public reprezintă expresiasintetizată a relaţiilor economice ce se manifestă în procesele formării i utilizării  principalului fond centralizat de mi!loace băneti al statului i a fondurilor unităţilor administrativ teritoriale# în vederea finanţării activităţilor destinatecreterii calităţii vieţii# a unor activităţi privind dezvoltarea economică a ţării#cercetarea tiinţifică# amplificarea i perfecţionarea infrastructurii# constituirearezervelor de stat# apărarea naţională# ordinea publică i de drept. Ca principala balanţă financiară, bugetul public este documentul de bază, cu putere de lege,care stabileşte, pe de o parte, natura şi mărimea veniturilor ce se mobilizează la dispoziţia statului, iar pe de altă parte, felul şi volumul alocaţiilor bugetare ce se vor dirija de către stat  pentru finanţarea diverselor activităţi în cursul unui an. xistă trei categorii de legi ale finanţelor !ale bugetului #  $.%egea anuală a finanţelor, sau legea bugetului iniţial, în care se prevede şi seautorizează, pentru fiecare an financiar, ansamblul resurselor şi c&eltuielilor statului. a estevotată de către 'arlament într-o sesiune autonomă înainte de începutul anului considerat,fiind cunoscută ca legea bugetului de stat().%egile rectificative ale finanţelor sau ale bugetului rectificat au ca obiect rectificarea,în cursul anului bugetar, a dispoziţiilor legii bugetului iniţial( numărul lor nu este fix, putîndvaria în funcţie de ani(C.%egea de reglementare !regularizare a finanţelor, este adoptată decătre 'arlament după expirarea anului bugetar !de regulă după un an , prin care se constatăexecuţia reală a bugetului şi aprobă diferenţele dintre rezultatele pe care le-a înregistrat, şi previziunile legii anuale a finanţelor, completate cu legile rectificative. $ceastă lege poate ficonsiderată, într-o accepţiune restrînsă însă, legea de execuţie a bugetului de către *uvern.$doptat de către 'arlament, bugetul este actul cel mai important din viaţa publică,deoarece el este expresia financiară a programului de acţiune a statului pe perioada de un an.)ugetul poate fi abordat sub patru aspecte esenţiale #a +in punct de vedere  !uridic , bugetul este document financiar cu putere de legecare include anumite norme şi normative destinate organizării unei gestiuni financiare clare şiexplicite( el reclamă studierea diverselor reguli !norme referitoare la conţinutul său, la prezentarea sa, la adoptarea sa de către 'arlament, la execuţia şi la controlul execuţiei sale(aceste norme sunt destinate organizării unei gestiuni transparente a finanţelor de stat şi precizării autorităţii *uvernului şi 'arlamentului în domeniul bugetar. b +in punct de vedere contabil   bugetul reprezintă totalitatea conturilor prin care segestionează resursele financiare ale statului. $ici din punct de vedere te&nic, ne intereseazăîndeosebi procesele de elaborare şi executare a bugetului, precum şi metodele de previziune şi evaluare a diverselor categorii de venituri şi c&eltuieli cuprinse în buget.c +in punct de vedere economic , se poate remarca faptul că fondurile care trec prin contul bugetar reprezintă o pondere semnificativă din ') şi că prin impozitele prelevate şic&eltuielile efectuate statul dispune de instrumente privilegiate de intervenţie în viaţa economicăşi socială.d +in punct de vedere  politic , bugetul este considerat ca expresie a opţiunilor *uvernului în ansamblul domeniilor care relevă competenţele sale !politica economică, socială,educativă, culturală, militară etc. ( aceste opţiuni sunt relevate prin evoluţia şi repartiţiaveniturilor şi c&eltuielilor şi sunt determinate de multipli factori, legaţi de doctrinele partidelor politice, de atitudinea opoziţiei, de forţa revendicativă a diverselor grupuri de   presiune, de ponderea constrîngerilor economice şi politice internaţionale, de influenţa trecutului,de fenomenele inerţiale etc.ndiferent de modul de elaborare şi adoptare, de structura şi detalierea sa, bugetul trebuie săîndeplinească trei funcţii#.Controlul c&eltuielilor, prin care este supraveg&eată execuţia bugetului decătre autorităţile publice care au conceput limitele şi condiţiile !adesea, *uvernul şi'arlamentul şi c&iar, într-un mod indirect, de către cetăţeni, care sunt atît finanţatorii, cît şi beneficiarii bugetului..*estiunea eficace al activităţii publice, prin care executanţii se asigură deutilizarea eficace a resurselor financiare şi a personalului pus la dispoziţie pentru a conduce şirealiza activităţile prevăzute şi autorizate prin buget./.'roiectarea activităţilor statului, prin care obiectivele urmărite sunt formulate îndiferite programe alternative, fiind evaluate şi însoţite de posibilităţile de finanţare.mportanţa acestor funcţii se modifică pe parcursul anului bugetar. 0uncţia de controldomină iniţial, deoarece se urmăreşte evitarea abuzului de putere din partea xecutivului, accentul punîndu-se apoi pe o bună gestiune a resurselor publice, ca în final să se încerce o planificare mai bună a c&eltuielilor conform nevoilor şi cerinţelor manifestate în timp.În teoria economică modernă bugetul este adesea considerat ca o variabilă esenţială indeterminarea nivelului ') şi a nivelului ocupării. Înterpretările referitoare la capacităţile dereglare ale politicilor bugetare sunt foarte diferite, adesea contradictorii. Înainte de a se analizarelaţiile dintre buget, con1unctură şi politica economică se pot, totuşi, aborda legăturile statisticesimple între buget şi variabile economice. %ocul strategiilor bugetare în procesul de creştere face din bugetinstrumentul privilegiat al politicii economice, atît în planul mi1loacelor, cît şi alrealizării anumitor finalităţi politice şi de 1ustiţie socială.a 'e planul mi1loacelor se evidenţiază că dacă gestiunea bugetară şi politicafiscală influenţează favorabil rata creşterii, ele provoacă în sc&imb ocreştere a încasărilor fiscale şi autorizează o expansiune a c&eltuielilor  publice. $utoritatea publică are astfel, datorită existenţei unui 2surplus pozitiv3 de utilităţi, posibilitatea de a subvenţiona categoriile socialeafectate de creşterea economică şi de a organiza o compensare vastă prin bugetul public de stat sau prin subvenţiile )$44.   b )ugetul de stat vizează ansamblul de activităţi economice la nivelnaţional şi local prin subvenţii şi transferuri. Într-un stat modern, bugetul poate afecta practic întreaga politică economică, în particular - politica dereglare con1uncturală, politica monetară şi financiară !prin fiscalitate şi prin împrumuturi publice , ec&ilibrul balanţei de plăţi curente şi politicade export, politica veniturilor şi a amena1ării teritoriilor, urbanizarea, politica industrială, politica culturală şi formarea profesională, politica de preţuri etc. În perioadele de excedent bugetar este influenţată şi politica bunăstării şi a nivelului de viaţă.c 5elaţia dintre buget şi con1unctura economică, abordată adesea la nivelulsoldurilor bugetare, dar şi prin evoluţia agregatelor bugetare şielasticităţilor c&eltuielilor publice, poate evidenţia situaţii diverse#  mpactul deprecierii monetare asupra soldurilor şi agregatelor  bugetare(  fectul politicii de reflaţie bugetară la nivelul solurilor asupraevoluţiei c&eltuielilor bugetare şi a cererii globale(  nfluenţa progresivităţii fluxurilor de încasări fiscale asupraec&ilibrului bugetar şi asupra expansiunii economice(  %egătura dintre deficitele bugetare continue şi relansareaeconomică, paritatea valutară, precum şi rezervele valutare.  4.$ Conceptul de sistem bugetar i componentele sale.   4istemul bugetar al fiecărei ţări cuprinde ansamblul relaţiilor şi al formelor organizatorice princare se asigură formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor bugetare. 'roblema esenţială astructurării oricărui sistem bugetar derivă din ierar&izarea dreptului de decizie asupra folosiriiresurselor bugetare, care impune instituirea unui anumit sistem de venituri cuvenite fiecăreiverigi, precum şi modalităţii specifice de încasare a veniturilor şi de alocare pe destinaţii aresurselor bugetare. 4ub aspect organizatoric şi funcţional deosebim sistem bugetar de tip federalşi de tip unitar. 4istemul bugetar de tip  federal   este constituit din trei verigi#
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x