Tehnica Servirii Preparatelor Din Carne de Vânat Ionut Rus Bun

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Atestat servirea vanatului
Share
Transcript
  Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice Liceul Tehnologic GherlaTEMA: TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR DIN CARNE DE VÂNAT OSPATAR(CHELNER !AN ATOR #N $N#TAT#LE %E AL#MENTAT#E P$&L#CA#ndru'atorA)sol*entProf+ Stir)u Cristina   R$S #ON$T AN%RE#,-./   TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR DIN CARNE DE VÂNAT 1  CUPRINS 2  ARG$MENT 0#+ TEHN#CA SER!#R## PREPARATELOR %#N CARNE %E !1NAT.- Ordinea serviciilor  .- Aranjarea meselor  ., Sisteme de servire aplicate la servirea preparatelor din meniu .0 Debarasarea meselor  .2##+ NORME %E PROTEC3#A M$NC## 4# P+S+#+ 5N $N#T63#LE %E AL#MENTA3#E P$&L#C6,-###+ O7ERTA RESTA$RANT H$&ERT$S ,0&#&L#OGRA7#E ,/ANE8E,2 3   ARGUMENT   Servirea clienţilor cu preparate culinare si bauturi in unitatile de consum publice dealimentatie , in cantine sau alte unitati de consum colectiv constituie un element de evaluare a gradului de civilizatie a unei societati. Având în vedere creşterea mare a localurilor de tip restaurant în sec. XXI şi creştereacalităţii serviciilor tehnica servirii preparatelor din carne de vânat presupune aran!area meselor, prepararea meniului, servirea la gheridon şi debarasarea meselor. oate acestea sunt strict necesare pentru a satis#ace cerinţele clienţilor şi nu numai şianume respectând normele sanitare.$entru ca preparatele sa #ie gustoase şi servite impecabil respectarea condiţiilor descrise mai !os sunt #oarte necesare. %n economia de piaţă democartică totul se calculează, prin urmare datele luate iniţial înlegătura cu numărul participanţilor şi meniul ales sunt esenţiale.&arnea de vânat reprezintă una din sursele principale şi naturale ale ţării noastre. %n ultimii ani s'au dezvoltat #oarte multe restaurante de tip vânătoresc şi chiar a crescut numărul acestora #iind o atracţie #oarte importantă pentru clienţi, acestea reuşind să le satis#acătoate nevoile şi cerinţele #iind la înălţimea aşteptării acestora.&arnea de vânat utilizată ca materie primă pentru preparate culinare provine de la păsări sălbatice (potârniche, porumbel, prepeliţa, #azan, raţă etc.) şi de la mami#ere sălbatice (iepure,capră, porc mistreţ etc.). *in această carne se pregătesc preparate obişnuite, asemănătoare celor din carne demăcelarie sau pasăre, sau preparate speciale, care pot constitui piese pentru e+poziţiile culinare. *eşi #oarte apreciate pentru calităţile lor gustative, preparatele din carne de vânat trebuieconsumate ocazional, #iind mai greu digestibile.&arnea vânatului se caracterizeaza prin conţinut mare de proteine, substanţe e+tractive cuazot şi conţinut scăzut de lipide. irosul şi gustul speci#ic al cărnii de vânat, precum şi tesutul #ibros dezvoltat impunoperaţii tehnologice speci#ice de #ezandare şi marinare. $entru pregătirea preparatelor, carnea de vânat se asociază #recvent cu măsline, ciuperci,arpagic, sosuri albe şi speci#ice pentru vânat. -aţa sălbatică se prepară cu varză murată,castraveti muraţi, mazăre verde şi di#erite #ructe (măsline, gutui, struguri, portocale etc.) 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x