Spete Privind Analiza Profitului

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Profit
Share
Transcript
  Spețe privind analiza  profitului 1 A.   Aspecte teoretice privind profitul   Definiția profitului:  beneficiu economic, respectiv <potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.> 1   Surse informationale: - contul de profit şi pierdere, componentă a situaţiilor financiare anuale;  -  balanţa de verificare; -situa ții interne privind veniturile și cheltuielile.   Forme ale profitului: a)   Rezultat din activitatea de exploatare (    ), generat de decalajul dintre veniturile din exploatare şi cheltuielile aferente activităţii de exploatare :  AACAl   R R R   exp  unde:  N  CA N CA  CH CA R     exex  C V  AA  A A R      N  CA = cifra de afaceri netă;  N  CA CH  = cheltuieli aferente cifrei de afaceri nete ex V   A =alte venituri din exploatare; ex C   A =alte cheltuieli de exploatare CA  R = rezultat aferent cifrei de afaceri ;  AA  R = rezultat din alte activitţăi de exploatare   b)   Rezultatul financiar (     ) , respectiv diferența dintre veniturile şi cheltuielile financiare :    =      −     unde:      =venituri financiare;    =cheltuieli financiare c)   Rezultatul brut   (   ) al exerciţiului: cuantifică rentabilitatea globală a activităţii firmei, fiind sinteza capacităţii firmei de a - şi folosi eficient resursele, fără a se ţine cont de sarcina fiscală privind profitul.     =     −  =    +     d)   R  ezultatul net al exerciţiului:   obținut după deducerea sarcinii fiscale a firmei privind  profitul din rezultatul brut: Rnet = Rb  –   Ip 1   Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, publicat in Monitorul Oficial nr 963 din 30.12.2014, sectiunea 2.1, pct 18, al (3)    Spețe privind analiza  profitului 2 iar: Ip = Rim*Ci ș i Rim = Rbrut-Vni+Chned-Pfiscal unde: Ip= impozit pe profit; Rim = rezultat impozabil (fiscal); Vni = venituri neimpozabile fiscal; Chned = cheltuieli nedeductibile fiscal; Pfiscal = pierdere fiscală reportată  e)   Excedentul brut din exploatare (EBE):  plusul de valoare generat din activitatea de exploatare, cu luarea in considerare a veniturilor din subventii de exploatare, dupa acoperirea cheltuielilor generate de folosirea fortei de munca dar si a cheltuielilor cu impozitele si taxele.  =   +  − ℎ −ℎ ,   Unde: VA=valoarea adaugata; Vsve=Venituri din subventii de exploatare; Chp=cheltuieli cu personalul;Chi,t=cheltuieli cu impozite si taxe. Cunoscand componenta valorii adaugate:  =  ℎ +  ℎ ,  +  +   +   Rezulta ca:  =   +   −ℎ −ℎ ,  =   +  +   +   unde: Chp = cheltuieli cu personalul; Cd  =cheltuieli cu dobânzile;  Am =cheltuieli cu amortizarea capitalului fix; t Chi , = Impozite şi taxe, altele decât impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată;    xplcor  Re = Rezultatul exploatării corectat cu ajustările privind provizioanele şi deprecierile (altele decât amortizarea capitalului fix), alte venituri/cheltuieli de exploatare şi cheltuielile cu dobânzile, dupa cum urmeaza: Rezultatul exploatarii -corectii Chelt financiare cu dobinzile (-) Alte cheltuieli (ct 651+6581+6582+6583+6588) (+) Ajustari de valoare privind activele circulante cheltuieli (+) venituri (-) Ajustari privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli cheltuieli (+) venituri (-) Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (+) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (+) Venituri din subventii de exploatare (-) Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (-) Alte venituri din exploatare (-)  Spețe privind analiza  profitului 3 f)   EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) sau  profitul înainte de dobânzi şi impozite :  indicator de rentabilitate, utilizat in special in analiza de risc efectuata in sistemul bancar in scopul derularii activitatii de creditare a firmelor.  =   + ℎ  Unde:  =profit brut; ℎ =cheltuieli cu dobanzile. g)   EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) sau  profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare :  caracterizeaza profitabilitatea activitatii de exploatare, luand in considerare latura monetara a acesteia, profitabilitate reintregita cu dobanda generata de creditele bancare.  =   + ℎ + ℎ − =   + ℎ −  Unde:  =profit brut; ℎ =cheltuieli cu dobanzile; ℎ       = cheltuieli si venituri monetare (cheltuieli cu amortizarea, ajustari privind deprecierea activelor imobilizate si activelor circulante, ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, alte cheltuieli si venituri nemonetare). Analiza factorial ă a profitului  firmei a.   analiza factorială a rezultatului brut      prbV V C V Ct V  Rbrut  t t t t t   *)1(   unde:   Rbrut  rezultatul brut al exerciţiului;  t  V  venituri totale;  t  C  cheltuieli totale Not ă : în analiza rezultatului brut este absolut necesar  ă  corec ț ia indicatorilor venituri si cheltuieli totale, preluati din Contul de Profit si Pierdere (componenta a Situatiilor Financiare Anuale), dupa cum urmeaza: -   în cazul cresterii productiei stocate, prin eliminarea veniturilor aferente costului  productiei in curs de executie (sold creditor) atat din veniturile totale cat si din cheltuielile totale; -   în cazul scaderii productiei stocate, prin adaugarea veniturilor aferente costului  productiei in curs de executie (sold debitor) atat la veniturile totale cat si la cheltuielile totale;  Spețe privind analiza  profitului 4   _   prb rezultat (profit) mediu la un leu venituri totale: 100  _     ii  prb g  prb  Unde:  i  g  structura veniturilor totale pe categorii de activităţi ;  i  prb rezultat (profit) brut la un leu venituri, pe categorii de venituri. b.   analiza factorială a rezultatului exploatării    _  *exp)expexp1(expexpexpRe  prel V l V l Chl V l Chl V  xpl      unde:   xpl  Re rezultatul exploatării;  l V   exp venituri din exploatare recorectate cu veniturile aferente costului productiei in curs de executie;  l Ch exp cheltuieli din exploatare recorectate cu veniturile aferente costului productiei in curs de executie;   _   pre  profitul (rezultatul) mediu la un leu venituri din exploatare: 100    ii  pre g  pre  Iar:   i  g  structura veniturilor din exploatare;  i  pre  profitul (rezultatul) la un leu venituri pe categorii de venituri din exploatare. c.   analiza factorială a profitului aferent cifrei de afaceri   iiniiini  pqv pqvCH CA P   _ 1 _ 1    2  unde: P = profit aferent cifrei de afaceri; CA = cifra de afaceri; CH = cheltuieli aferente cifrei de afaceri;  i qv cantitatea vândută pe unitate de produs i;  i  g  structura producţiei vândute pe produse;   2 Ghe. Vâlceanu, V. Robu, N. Georgescu  –   Ana liză economico - financiară, Ediţia a doua revizuită  si adăugită , Editura Economică, Bucureş ti, 2005, pag. 261-262
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x