Скирда В. В., Володарець-Урбанович Я. В. Знахідки пеньківської культури із поселення Черемушна

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИНАУКОВИЙ ЖУРНАЛ – ЗАСНОВАНИЙ У 1947 р.ВИДАЄТЬСЯ ЩОКВАРТАЛЬНО   КИЇВ  3      2019  ÀÐÕÅÎËÎÃIß  Ãîëîâíèé ðåäàêòîð  ×ÀÁÀÉ Â.Ï., ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÍÀÍ Óêðà¿íè, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè  Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà  ÒÎËÎ×ÊÎ Ï.Ï., àêàäåìiê ÍÀÍ Óêðà¿íè, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè  Âiäïîâiäàëüíèé ñåêðåòàð  ÃÀÂÐÈËÞÊ Í.Î., äîêòîð iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè  Ðåäàêöiéíà êîëåãiÿ  ÁÎËÒÐÈÊ Þ.Â., êàíäèäàò iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÁÎÐÎÔÔÊÀ Í., äîêòîð õàá., Íiìåöüêèé àðõåîëîãi÷íèé iíñòèòóò, ÔÐÍ ÁÐÀÓÍÄ Ä., ïðîôåñîð, äîêòîð õàá., Óíiâåðñèòåò Åêçåòåðà, Âåëèêîáðèòàíiÿ ÁÐÓßÊÎ I.Â., äîêòîð iñòîðè÷íèõ íàóê, Îäåñüêèé àðõåîëîãi÷íèé ìóçåé ÍÀÍ Óêðà¿íè ÁÓÉÑÜÊÈÕ À.Â., äîêòîð iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÄÆIÍÄÆÀÍ Ô., ïðîôåñîð, äîêòîð õàá., ïî÷åñíèé ïðîôåñîð óíiâåðñèòåòà Ïàðèæ 1 Ïàíòåîí Ñîðáîííà, Ôðàíöiÿ ÇÀËIÇÍßÊ Ë.Ë., ïðîôåñîð, äîêòîð iñòîðè÷íèõ íàóê, Íàöiîíàëüíèé óíiâåðñèòåò «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåìiÿ»IÂÀÊIÍ Â.Ã., êàíäèäàò iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè IÂÀÍ×ÈÊ À.I., ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÐÀÍ òà Ôðàíöi¿, Íàöiîíàëüíèé öåíòð íàóêîâèõ äîñëiäæåíü, Ôðàíöiÿ ÊÀÉÇÅÐ Å., ïðîôåñîð, äîêòîð õàá., Âiëüíèé óíiâåðñèòåò Áåðëiíà, ÔÐÍ ÊÎÐÂIÍ-ÏIÎÒÐÎÂÑÜÊÈÉ Î.Ã., êàíäèäàò iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÌÎÖß Î.Ï., ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÍÀÍ Óêðà¿íè, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÎÒÐÎÙÅÍÊÎ Â.Â., ïðîôåñîð, äîêòîð iñòîðè÷íèõ íàóê, Íàöiîíàëüíèé óíiâåðñèòåò «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåìiÿ»ÏÅÒÐÀÓÑÊÀÑ Î.Â., êàíäèäàò iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÏÎÒªÕIÍÀ I.Ä., êàíäèäàò iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÑÊÎÐÈÉ Ñ.À., ïðîôåñîð, äîêòîð iñòîðè÷íèõ íàóê, Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ÔÎÐÍÀÑÜÅ É., ïðîôåñîð, äîêòîð, Ãåòå óíiâåðñèòåò Ôðàíêôóðòà-íà-Ìàéíi, ÔÐÍ ÕÎÕÎÐÎÂÑÊI ß., ïðîôåñîð, äîêòîð õàá., Iíñòèòóò àðõåîëîãi¿ ßãåëëîíñüêîãî óíiiâåðñèòåòó, Ïîëüùà   NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE • INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY NAS OF UKRAINESCIENTIFIC JOURNAL – FOUNDED IN 1947FREqUENCY: qUARTERLY  Editor-in-Chief  CHABAI V.P., Corresponding Members of the NAS of Ukraine, Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine  Deputy editor-in Chief  TOLOCHKO P.P., Academician of the NAS of Ukraine, Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine  Executive Secretary  GAVRYLYUK N.O., DSc in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine  Editorial Board  BOLTRYK Yu.V., PhD in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine BOROFFKA N., Professor, Dr. Hab., German Archaeological Institute, Germany BRAUND D., Professor, Dr. Hab., University of Exeter, UK BRUYAKO I.V., DSc in History,Odessa Archaeological Museum of the NAS of Ukraine BUISKIKH A.V. , DSc in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine CHOCHOROWSKI J., Professor, Dr. Hab., Institute of Archaeology of Jagiellonian University, Poland DJINDJIAN F., Professor, Dr. Hab., Professor of the University of Paris 1 Pantheon Sorbonne, France IVAKIN V.G., PhD in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine IVANCHIK A.I. Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, National Center for Scientific Research of France FORNASIER J. Professor, doctor. Goethe University Frankfurt am Main, Germany KAIZER E., Professor, Dr. Hab., Free University of Berlin, Germany KORVIN-PIOTROVSKI O.G., PhD in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine MOTSIA O.P., Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Institute of Archaeology of the National Acad- emy of Sciences of Ukraine OTROSHCHENKO V.V., Professor, DSc in History, National University of Kyiv-Mohyla Academy PETRAUSKAS O.V., PhD in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine POTEKHINA I.D., PhD in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine SKORYI S.A., Professor, DSc in History, Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine ZALIZNYAK L.L., Professor, DSc in History, National University of Kyiv-Mohyla Academy  ARHEOLOGIA  KYIV   3      2019   ÇÌIÑÒCONTENTS  Articles  Bardetskyi a. B., Verteletskyi d. yu., Potiekhina i. d., sloBodian t. i. Cm Bu   tp Cuu Ff sm Mc 15sheVChenko t. M., kotenko V. V. t-c fm  M sm   C f tuc CМotsia О. P. lu tm  sm d f W  M Cuu f U yanoV d. M. t ifuc f 1688—1691 M- rfm f sum ii  Cuc Ccu- f am Publication of Archaeological Material  kriUtChenko o. o. nw rc f  B h-F FfcChekhoVyCh o. h. nw l sc Wg fm ob  i CZadnikoV s. a. sm f  l Zub- Cuu  kv skyrda V. V., Volodarets-UrBano- VyCh y. V. F f Pv Cuu fm Cmu smdolZhenko yu. V. Cg f ac ru Bu  huc Vg History of Science  krotoVa o. a., sniZhko i. a. rc h f  amvv Upp Pc Cmpx ZaliZniak l. l. M yuvc B-cv  M au f U hc scc  acg  Ñòàòòi  БАРДЕЦЬКИЙ А. Б., ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ Д. Ю., 5 ПОТЄХІНА І. Д., СЛОБОДЯН Т. І. Кремацій- не поховання на укріпленому поселенні трипі-  льської культури Мирогоща 15ШЕВЧЕНКО Т. М., КОТЕНКО В. В. Теракоти 19 з поселення Маслини на хорі Херсонеса Таврій- ськогоМОЦЯ О. П. Литовська доба в деталях писем- 40  ної та матеріальної культур України ЯНОВ Д. М. Вплив монетної реформи Сулей- 48  мана ІІ 1688—1691 рр. на грошовий обіг Ак- кермана Ïóáëiêàöi¿ àðõåîëîãi÷íîãî ìàòåðiàëó  КРЮТЧЕНКО О. О. Нові дослідження захис- 55  них споруд Більського городищаЧЕХОВИЧ О. Г. Нові знахідки свинцевих ва- 65 гових гирь з Ольвії та її хориЗАДНІКОВ С. А. Поселення пізньозарубине- 75 цького часу в ХарковіСКИРДА В. В., ВОЛОДАРЕЦЬ-УРБАНО- 83 ВИЧ Я. В. Знахідки пеньківської культури із поселення Черемушна  ДОЛЖЕНКО Ю. В. Краніологія похованих у 98  давньоруському могильнику біля с. Гущин Iñòîðiÿ íàóêè  КРОТОВА О. О., СНІЖКО І. А. Історія дослід- 113   ження Амвросіївського верхньопалеолітичного комплексу ЗАЛІЗНЯК Л. Л. Михайло Юліанович Брайчев- 126  ський як моральний авторитет української іс- торичної науки та археології  Ðåöåíçi¿  БУЙСЬКИХ А. В. Рец.: О. А. Ручинская. Куль- 132 тура и общество греческих городов Северного Причерноморья (Vi в. до н. э. — iV в. н. э.)ГОРБАНЕНКО С. А., КОЛОДА В. В. Рец.: 138 Ю. О. Пуголовок. Будівельна справа літопис- них сіверян Õðîíiêà   До 70-річчя Бориса Вікторовича Магомедова 142 Сергій Борисович Буйських: портрет особи- 144 стості у кількох вимірах Подвійний ювілей (до 70-річчя Ростислава 146 Всеволодовича Терпиловського)Пам’яті Валерія Вікторовича Крутілова 147 Íîâi âèäàííÿ  Нові видання відділу археології ранніх слов’ян: 149  до 45-річчя створення Book Review  BUiskykh a. V. B rvw: o. a. ruc-. Cuu  sc f  G C f Bc s rg (Vi c. BC — iV c. ad)horBanenko s. a., koloda V. V. B rvw: yu. o. Puv. Cuc Bu- f Cc sv News Review  t  70   av f B Vvc Mmvs Bvc Bu: t P f  P  Mup dmdub av (  70   av f rv Vvvc tpv)i Mmm f V kuv New publications  nw Pubc f  e sv acg dpm:   45- av f C-  ISSN 0235-3490 (Print), ISSN 2616-499X (Online). Археологія, 2019, № 3   83 © В. В. СКИРДА, Я. В. ВОЛОДАРЕЦЬ-УРБАНОВИЧ, 2019 * СКИРДА Валерій Володимирович — кандидат іс-торичних наук, доцент кафедри історіографії, дже-релознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету іме-ні В. Н. Каразіна, orCid 0000-0001-7318-6166, vskyrda@gmail.com  ВОЛОДАРЕЦЬ-УРБАНОВИЧ Ярослав Володи-мирович — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян Ін-ституту археології НАН України, orCid 0000-0003-1560-3608, volodarets_urbanovych@iananu.org.ua, volodargrad@ukr.net  УДК 904.4(477.54)"653"p://.g/10.15407/cgu2019.03.083 В. В. Скирда, Я. В. Володарець-Урбанович    * ЗНАХiДКИ ПЕНЬКiВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ iЗ ПОСЕЛЕННЯ ЧЕРЕМУШНА  У статті публікуються матеріали із багатошарового поселення Черемушна (Валківський р-н Харківської обл.). На пам’ятці виявлено знахідки, що вказують на період іс-нування пеньківського шару в другій половині VI—VII ст. Зокрема, в шурфі виявлено широкоплатівчасту фібулу та Т-подібну поясну накладку.К л ю ч о в і с л о в а: Черемушна, пеньківська культу- ра, VI —VII ст., широкоплатівчаста фібула, Т-подібна поясна накладка, геральдичні оздоби, скарби, комплекси кола Мартинівки. У листопаді 2017 р. Середньовічною археоло-гічною експедицією Харківського національ-ного університету імені В. Н. Каразіна під ке-рівництвом В. В. Скирди були проведені ар-хеологічні розвідки на території Валківсько-го р-ну Харківської обл. Розвідка проводилася вздовж лівого берега р. Черемушанка між села-ми Огульці та Черемушна (Скирда 2017).Під час цих робіт було виявлено та обсте- жено поселення Черемушна. Пам’ятка розта-шована на західному схилі лівого берега р. Че-ремушанка, на 50 м західніше греблі ставка в межах Черемушнянської сільської ради Вал-ківського р-ну Харківської обл., на 2,5 км схід-ніше с. Черемушна. Розміри поселення ста-новлять 530 ×  190 м. Поверхня дещо похила  у західному та південному напрямках. Дов-гою віссю поселення орієнтоване вздовж лінії північ—південь і розділене на дві частини бал-кою, тальвег якої перпендикулярно впадає у заплаву р. Черемушанка (рис. 1).Підйомний матеріал на поселенні Чере-мушна розподілений нерівномірно й утворює на поверхні окремі скупчення фрагментів ке-раміки та пісковику зі слідами обпалу. Пере-важну його більшість становлять фрагменти стінок ліплених горщиків із домішками ша-моту (рис. 2: 1—5) та уламок бортика глиняної сковорідки (рис. 2: 6), що належать до матері-алів пеньківської культури, також на поселен-ні виявлено два фрагменти стінок і один ула-мок ручки гончарних посудин із лискованими  лініями черняхівської культури (рис. 2: 7, 8) та чотири стінки сіроглиняного лощеного глечи-ка салтівської культури або пастирського типу. Окремі знахідки, до яких належать фрагмент бортика гончарної миски та уламок гральної фішки, виготовленої зі стінки гончарного гор-щика, належать до матеріалів ХІХ ст. (Скирда 2017, с. 4—5).На поверхні пам’ятки також виявлено зли-ток свинцю розмірами 2,1 ×  1,6 ×  0,5 см, масою 6,87 г (рис. 2: 9), фрагмент злитку сурми розмі-рами 1,6 ×  1,1 ×  0,1 см, масою 1,42 г (рис. 2: 10),  уламок бронзової пластини розмірами 2,1 ×  3,10 ×  0,09 см, масою 5,37 г (рис. 2: 11) та ви-плеск бронзи розмірами 1,4 ×  1,0 ×  0,8 см, ма-сою 2,82 г (рис. 2: 12), що можуть вказувати на Рис. 1.  Карта розташування поселення Черемушна Fig. 1.  lc mp f  Cmu m
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x