Semiologie Medicala Asistenti Medicali

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Semiologie medicală pentru asistenți medicali
Share
Transcript
  Semiologie Medicala Pentru Asistenti Medicali Monica Moldoveanu, Mihaela Vasile  SEMIOLOGIE MEDICAL Ă   PENTRU ASISTEN Ț I MEDICALI  Semiologie Medicala Pentru Asistenti Medicali Monica Moldoveanu, Mihaela Vasile  SEMIOLOGIE MEDICAL Ă  PENTRU ASISTEN Ț I MEDICALI Mihaela Vasile, Monica Moldoveanu Copyright © 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Editura ALL Descrierea CIP a Bibliotecii Na ționale a Româ niei VASILE, MIHAELA Semiologie medical ă  pentru asisten ț i medicali / Mihaela Vasile, Monica Moldoveanu.  –   Bucure ș ti: Editura ALL, 2011 Bibliogr. ISBN 978-606-587-012-3 I. Moldoveanu, Monica 616-07(075.8) Toate drepturile rezervate Editurii ALL.  Nicio parte din acest volum nu poate fi  copiat ă  f  ă r  ă  permisiunea scris ă  a Editurii ALL. Drepturile de distribu ție în stră in ă tate apar  ț in editurii. All rights reserved. The distribution of this book outside Romania, without the written  permission of ALL , is strictl y prohibited. Copyright © 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 by ALL. Editura ALL : Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3, sector 6, cod 060512  –   Bucure ș ti Tel.: 021 402 26 00 Fax : 021 402 26 10 Distribu ț ie : 021 402 26 30 ; 021 402 26 33 Comenzi : comenzi@all.ro www.all.ro Redactare : Dr. Bianca Vasilescu Tehnoredactare : Liviu Stoica Corectur  ă : Mihaela-Violeta Dumitru Design copert ă  : Alexandru Novac  Semiologie Medicala Pentru Asistenti Medicali Monica Moldoveanu, Mihaela Vasile  DR. MIHAELA VASILE DR. MONICA MOLDOVEANU SEMIOLOGIE MEDICAL Ă   PENTRU ASISTEN Ț I MEDICALI  Semiologie Medicala Pentru Asistenti Medicali Monica Moldoveanu, Mihaela Vasile  INTRODUCERE ÎN SEMIO LOGIE. DEFINI Ț II Semiologia este piatra fundamental ă  a diagnosticului. Informa ț iile anamnestice orienteaz ă , datele clinice fundamenteaz ă , iar datele de laborator con fi rm ă  diagnosticul. Semiologia reprezint ă  o analiz ă , care se coroboreaz ă  cu erudi ţ ia medical ă , dublat ă  de o cultur  ă  general ă , respect fa ţă  de bolnav, omenie, afectivitate, decen ţă , etic ă , deontologie profesional ăș i de respect fa ţă  de cel care o practic ă . Semiologia îș i propune s ăînarmeze atât medicul, cât ș i asistentul medical cu metode ș i tehnici de examinare a pacientului și, în acelaș i timp, cu mijloace ș i c ă i de a descoperi semnele ș i simptomele, de a le interpreta în mod corespunză tor cu scopul de a aprecia corect ș i rapid diagnosticul clinic pentru a interveni e ficient în sprijinul redobândirii s ă n ă t ăţ ii pacientului/amelior  ă rii acesteia. Conform de fi ni ţ iei dat ă  de  OMS, s ă n ă tatea  este „ acea stare de  bine fi  zic, mintal ș i social complet ș i nu const ă   numai în ab sen ţ a bolii sau a in fi rmit ăţii“. Și pentru a înţelege mai bine ce înseamnă  s ă n ă tatea trebuie s ă   înţ elegem ș i ce este boala. Conform  Dic  ţionarului medical român , boala  reprezint ă  o „ deviere de la starea de s ă n ă tate din cauza unor modi fi c ă ri ale mediului intern sau ale ac ţ iunii unor agen ţi din mediul extern“ sau „ este o devia ţ ie sau o abatere de la normal cu consecin ţ e nedorite asupra confortului personal ș i activit ăţii sociale“.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x