Sử dụng thí nghiệm và các

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
  Sử dụng thí nghiệm và các
Share
Transcript
  S ử d ụ ngthínghi ệ mvàcácph ươ ngti ệ nhi ệ n đạ itrongd ạ yh ọ cv ậ tlí VLlàmônkhoah ọ cth ự cnghi ệ m, do đó  vi ệ ckhaitháccácTN nh ằ mt  ạ oratìnhhu ố ngcóv ấ n đề  làm ộ tth ế  m ạ nhr ấ tc ầ n đượ cpháthuy. S ử  d ụ ngTN m ở đầ u để  t  ạ oratìnhhu ố ngcóv ấ n đề  t  ạ oras ự  h ứ ngthú,thuhúts ự  chúý đố iv ớ iHS, đặ t HSvàonh ữ ngtìnhhu ố ngcóv ấ n đề  vàlàmchoHStíchc ự c,ch ủ độ ngtrongvi ệ ctìmhi ể ugi ả iquy ế tv ấ n đề .Khis ử  d ụ ngTN tronggiai đ o ạ nnày,GVc ầ nchúýph ả ilàmth ế  nào để  thôngquaTN,gây đượ cchoHSs ự  ng ạ cnhiên,t  ạ ora đượ cnh ữ ngs ự khókh ă nnh ấ t  đị nhv ề  m ặ tnh ậ nth ứ c đố iv ớ iv ấ n đề đặ tra,HSch ư abi ế tcáchgi ả ithíchhi ệ nt  ượ ng,s ự  v ậ t,quátrìnhc ủ ath ự ct  ế ,ch ư ath ể đạ tt  ớ im ụ c đí chb ằ ng cáchth ứ chành độ ng quenthu ộ c.Tìnhhu ố ngnàykíchthíchHStìmtòicáchgi ả ithíchhayhành độ ng m ớ i.ThôngquaTN, HSph ả ith ấ y đượ ct  ạ isaonh ữ nggìcácemquansát  đượ ccóv ẻ  khácv ớ inh ữ ngd ự đ oántrongsuylu ậ nc ủ achínhcácem, t  ừđó  d ầ n đư aHSvàonh ữ ngbàitoánnh ậ nth ứ c để  HStíchc ự cho ạ t  độ ngh ơ n, coivi ệ cgi ả iquy ế tv ấ n đề  ti ế ptheonh ư  m ộ tnhi ệ mv ụ  màchínhcácemt  ự đặ tra,  đồ ngth ờ it  ạ ochocácemm ộ tni ề mvuinh ậ nth ứ cm ớ i.  1.3.2. S  ử   d  ụ ng thínghi  ệ m   đú ng lúc  để  gi  ả i quy  ế  t v  ấ  n   đề  c  ụ th  ể  Ngoàivi ệ cs ử  d ụ ng TN  để  t  ạ oratìnhhu ố ngcóv ấ n đề ,TN còn đượ cs ử  d ụ ngngaytrongquátrìnhgi ả iquy ế tv ấ n đề .ThôngquaTN, b ằ ngcáchquansátdi ễ nbi ế nc ủ ahi ệ nt  ượ ngx ả yra, ghichéps ố  li ệ ut  ừ  TN,HScóth ể  thunh ậ n đượ cm ộ ts ố  thôngtinnh ấ t  đị nht  ừ  nh ữ ng v ấ n đềđ angh ọ c.D ự atrênnh ữ ngthôngtinthu đượ cHScóth ể  s ơ  b ộ  d ự đ oánv ề  tínhch ấ t c ủ acács ự  v ậ t,v ề  nguyênnhânc ủ ahi ệ nt  ượ ng …Vi ệ c đư aTN ra đú nglúckhôngnh ữ ngcótácd ụ ngki ể mtrad ự đ oánc ủ aHStr ướ cm ộ tv ấ n đề đã đượ cnêura,màcònkhuy ế nkhích đượ cHSm ạ nhd ạ n đư aranh ữ ngsuyngh  ĩ   riêngc ủ amình.Khinh ữ ngd ự đ oánsuylu ậ nc ủ aHS đượ cTN xácnh ậ nlà đú ngm ộ tcáchk  ị pth ờ ithìHSs ẽ  r ấ tph ấ nkh ở i,tint  ưở ngh ơ nvàob ả nthân,d ầ nkh ắ cph ụ ctâmlíth ườ ng g ặ p ở HSlàs ự  thi ế ut  ự  tinvàob ả nthân. 1.3.3. K  ế  t h  ợ  p thínghi  ệ m bi  ể  u di  ễ  n c  ủ a giáo viên vàthínghi  ệ m h  ọ c sinh  để  kích thích h  ứ  ng thúvàrèn luy  ệ n k  ĩ   n  ă ng choh  ọ c sinh  C ả  lílu ậ nvàth ự cti ễ nd ạ yh ọ cchoth ấ y, đố iv ớ iHSph ổ thông,b ả nthânHSkhôngth ể  t  ự  s ử  d ụ ngthànhth ạ ocácTN,l ắ prápti ế nhànhcácTN m ộ tcáchcóhi ệ uqu ả  n ế ukhôngcós ự  h ỗ  tr ợ ,h ướ ng d ẫ nc ủ aGV. KhilàmTN khôngthànhcông,HSth ườ ngt  ỏ  rachánn ả nvàm ấ t  đ ilòngt  ự  tinvàob ả nthân. Chínhvìv ậ ymàGVc ầ nph ả ikiêntrì,cók  ế  ho ạ cht  ỉ  m ỉ  vàv ậ nd ụ ng k  ế th ợ pTN c ủ aGVvàTN c ủ aHS để  rènluy ệ nd ầ nnh ữ ngkh ả  n ă ngt  ố ithi ể umàm ộ tHSc ầ nph ả i đạ t  đượ c. Đ i ề unày đặ cbi ệ tquantr ọ ngv ớ iHS,làmchocácemcó đ i ề uki ệ nti ế pxúcv ớ icácd ụ ngc ụ đ ol ườ ng,thi ế tb ị  k   ĩ   thu ậ tthông d ụ ngtrongcu ộ cs ố nghàngngày.Vi ệ ck  ế th ợ pTN bi ể udi ễ nc ủ aGVvàTN c ủ aHScònt  ạ ora ở  cácemm ộ ttinhth ầ nsaymêh ọ ct  ậ p, hamhi ể ubi ế tkhoah ọ c,tìmtòinghiênc ứ uvàtrênc ơ  s ở đó m ớ icóth ể  n ả ysinhranh ữ ngv ấ n đề  hay,nh ữ ngv ấ n đề  líthúvàb ổ íchchocácgi ờ h ọ cVL. Để  vi ệ ck  ế th ợ pthínghi ệ mbi ể udi ễ nc ủ agiáoviênvàthínghi ệ mh ọ csinh đạ thi ệ uqu ả ,nh ằ mkíchthíchtínhtíchc ự cc ủ aHS,GVkhôngnênch ỉ  choHSquansátk  ế tqu ả  cu ố icùng,tr ướ ckhi đ i đế nnh ữ ng k  ế tlu ậ n,c ầ nbi ể udi ễ nTN saochoHSth ấ y đượ cquátrìnhv ậ n độ ng c ủ ahi ệ nt  ượ ng,c ầ ngi ớ ithi ệ uthínghi ệ md ướ i  d ạ ngphântích,sosánh,trìnhbàythínghi ệ mnh ư  m ộ tquátrìnhnghiênc ứ uvàt  ổ ch ứ cchoHSthamgiavàoquátrìnhnghiênc ứ u đó  quam ộ th ệ  th ố ngcáccâuh ỏ itheohaid ạ ngc ơ b ả nlàd ự đ oánhi ệ nt  ượ ngs ẽ  x ả yravàgi ả ithíchcáchi ệ nt  ượ ng đã  quansát  đượ c. 1.3.4. Chútr  ọ ng   đế  n vi  ệ c rèn luy  ệ n cho h  ọ c sinh k  ĩ  n  ă ng gi  ả i bài t  ậ p thí nghi  ệ m  Bàit  ậ pTN làlo ạ ibàit  ậ p đò ih ỏ iph ả ilàmTN  để  ki ể mch ứ ng l ờ igi ả ilýthuy ế t ho ặ c để  tìmnh ữ ng s ố li ệ uc ầ nthi ế tchovi ệ cgi ả ibàit  ậ p.Bàit  ậ pTN cótácd ụ ngt  ố tv ề  c ả  bam ặ t:giáod ụ c,giáod ưỡ ngvàgiáod ụ ck   ĩ  thu ậ tt  ổ ngh ợ p, đặ cbi ệ tnógiúplàmsáng t  ỏ  m ố iquanh ệ  gi ữ alíthuy ế tvàth ự cti ễ n. Thông quacácbàit  ậ pTN,cóth ể  rènluy ệ nt  ư  duychoHS,nâng caokh ả  n ă ng độ cl ậ psuyngh  ĩ  ,tuynhiên,  để  làm đượ c đ i ề unàythìk   ĩ   n ă ngTN c ủ aHSph ả i đạ t  đượ ctrình độ  nh ấ t  đị nhnào đó .C ũ ngc ầ nchúýr ằ ng,trongcácbàit  ậ pTN thìTN ch ỉ  chocács ố  li ệ u để  gi ả ibàit  ậ p,ch ứ  khôngchobi ế tt  ạ isaohi ệ nt  ượ ngl ạ ix ả yranh ư  th ế ,chonênph ầ nv ậ nd ụ ng các đị nhlu ậ tVL để  lígi ả icáchi ệ nt  ượ ng m ớ ilàn ộ idungchínhc ủ abàit  ậ pTN. 1.3.5. Th  ả o lu  ậ n   ở  l  ớ  p v  ề các ph  ươ  ng án thi  ế  t k  ế  , ch  ế  t  ạ o vàti  ế  n hành các thínghi  ệ m   đơ  n gi  ả n nh  ằ m phát huy tính ch  ủđộ ng sáng t  ạ o cho h  ọ c sinh  Cóth ể  nóir ằ ng,vi ệ cth ả olu ậ n ở  l ớ pv ề  cácph ươ ngánthi ế tk  ế ,ch ế  t  ạ ovàti ế nhànhcácTN  đơ ngi ả nlàcông vi ệ cc ự ckìkhókh ă nvàr ấ tkhóth ự chi ệ n ở  cáctr ườ ngph ổ  thôngtrong đ i ề uki ệ nhi ệ nnay.Ngoàinh ữ ng nguyênnhânch ủ  quant  ừ phíaGVvàHS,thìm ộ tnguyênnhânkhácr ấ tkhokh ắ cph ụ clàth ờ igiandànhchovi ệ cth ả olu ậ nlàkhádài,trongkhi đó  th ờ igianc ủ am ộ tgi ờ  h ọ cVLlàcóh ạ n. Tuynhiên, n ế uth ự chi ệ n đượ cthì đâ yqu ả  làm ộ tbi ệ npháph ữ uhi ệ unh ấ t,pháthuy đượ ct  ổ ngl ự cc ủ at  ấ tc ả  cácbi ệ nphápnêutrên.Vi ệ ctrao đổ ith ả olu ậ ns ẽ  rènluy ệ nchoHSkh ả  n ă ngdi ễ n đạ tt  ư  t  ưở ngrõràng,l ậ plu ậ nchínhxác,h ọ ct  ậ p đượ ckinhnghi ệ mc ủ acácb ạ n,  đồ ngth ờ ipháttri ể n đượ ct  ư  duysáng t  ạ ov ề  m ặ tk   ĩ  thu ậ t.KhicácTN  đượ chìnhthànht  ừ  chínhýt  ưở ngsángt  ạ oc ủ acácem,  đượ clàmt  ừ  chínhbàntayc ủ acácemthìcácems ẽ  cóni ề mvuil ớ nlao,s ự  t  ự  tinv ề  kh ả  n ă ng  c ủ ab ả nthân đượ cnângcao,t  ừ đó  tínhch ủ độ ng,sángt  ạ okhoah ọ cc ủ aHS đượ cpháttri ể nh ơ n. II.PH ƯƠ NGTI Ệ ND  Ạ YH Ọ CTRONG D  Ạ YH Ọ C V  Ậ TLÍ2.1.Cácph ươ ngti ệ ntr ự c quantrong d ạ yh ọ c2.1.1. Ch  ứ  c n  ă ng c  ủ a ph  ươ  ng ti  ệ n tr  ự  c quan  Ph ươ ngti ệ ntr ự cquanbaog ồ mm ọ ithi ế tb ị  vàthi ế tb ị  k   ĩ   thu ậ tt  ừ đơ ngi ả n đế nph ứ ct  ạ p đượ cdùngtrongquátrìnhd ạ yh ọ c để  h ỗ  tr ợ choquátrìnhd ạ yvàh ọ cc ủ aGVvàHS.Ph ươ ngti ệ ntr ự cquancótác độ ngtr ự cti ế p đế ngiácquanc ủ ang ườ ih ọ c,qua đó  nh ữ ngthôngtin đượ cHSti ế pthuvàx ử  lí.Tu ỳ  theoquan đ i ể mlílu ậ nnh ậ nth ứ chayquan đ i ể mv ề  lílu ậ nd ạ yh ọ cmàph ươ ngti ệ ntr ự cquancónh ữ ng ch ứ cn ă ngkhácnhau.– Theoquan đ i ể mc ủ alílu ậ nnh ậ nth ứ c,ph ươ ngti ệ ntr ự cquangópph ầ nh ỗ tr ợ  choquátrìnhnh ậ nth ứ cc ủ aHS, đị nhh ướ ngho ạ t  độ ngnh ậ nth ứ cc ủ aHStrongquátrìnhd ạ yh ọ cvàkíchthíchh ứ ngthúho ạ t  độ ng nh ậ nth ứ cc ủ aHS.Ngoàira,ph ươ ngti ệ ntr ự cquancòngópph ầ npháttri ể nn ă ngl ự clàmvi ệ c độ cl ậ p,sáng t  ạ oc ủ aHS,qua đó  gópph ầ nrènluy ệ nph ẩ mch ấ tc ủ ang ườ ilao độ ng m ớ i.– Theoquan đ i ể mc ủ alílu ậ nd ạ yh ọ c,tr ướ ch ế tph ươ ngti ệ ntr ự cquanlàm ộ tph ươ ngti ệ n để  hìnhthànhnh ữ ngki ế nth ứ c,k   ĩ   n ă ngm ớ i,gópph ầ nnâng caoch ấ tl ượ ngki ế nth ứ c.S ử  d ụ ng ph ươ ngti ệ ntr ự cquangópph ầ n đơ ngi ả nhoácáchi ệ nt  ượ ng,quátrìnhVLvàkíchthíchh ứ ngthúh ọ ct  ậ pc ủ aHS.Ngoàira, vi ệ cs ử d ụ ng ph ươ ngti ệ ntr ự cquancòncótácd ụ ng nângcaoc ườ ng độ  lao độ ng,h ọ ct  ậ pc ủ aHS. 2.4.2. Các lo  ạ i ph  ươ  ng ti  ệ n tr  ự  c quan  Ph ươ ngti ệ ntr ự cquantrong d ạ yh ọ ccóth ể  phânthành2nhómg ồ m:cácph ươ ngti ệ nd ạ yh ọ ctruy ề nth ố ngvàcácph ươ ngti ệ nnghenhìn.– Cácph ươ ngti ệ ntr ự cquantruy ề nth ố ngth ườ ng đượ cdùngph ổ  bi ế ntrongnhàtr ườ ng cóth ể  k  ể đế nlà:Cácv ậ tth ậ ttrong đờ is ố ngvàk   ĩ   thu ậ t;cácthi ế tb ị  TN đượ cdùng để  ti ế nhànhTN ho ặ cTN HS,cácmôhìnhv ậ tch ấ t,nh ư : môhìnhmáybi ế nth ế ; môhình độ ng c ơ đ i ệ n,môhìnhmáyphát  đ i ệ n...;b ả ng;tranh ả nh,bi ể u  b ả ng vàcácb ả nv ẽ  s ẵ n; cáctàili ệ uinnh ư  sáchgiáokhoa, sáchbàit  ậ p,cáctranh ả nhins ẵ nvàcáctàili ệ uthamkh ả o.– Ph ươ ngtri ệ nnghenhìnbaog ồ mhaikh ố i, đó  là: kh ố imangthông tinvàkh ố ichuy ể nt  ả ithôngtin.Kh ố imangthôngtin,ch ẳ ngh ạ n: Phimh ọ ct  ậ p: phim đè nchi ế u; phimnh ự a;phimtruy ề nhình,Cácb ă nghình,  đĩ  aCD, đĩ  aDVD, đĩ  aVCD,B ă ng Casette,Cácph ầ nm ề md ạ yh ọ c,Gi ấ ybóng trong đã  cón ộ idung; Foliemàu...Kh ố ichuy ể nt  ả ithông tin,nh ư :Máyvitính, Máychi ế uqua đầ u,Máychi ế u đ ach ứ cn ă ng, Đè nchi ế u,Tivi, Đầ uVideo,  đầ u đĩ  a: CD,VCD,DVD, MáyCassette.Máychi ế uphim, Camera,  Đè nchi ế uSlide....2.2.Cáchs ử  d ụ ng m ộ ts ố ph ươ ng ti ệ nd ạ yh ọ chi ệ n đạ itrongd ạ yh ọ cv ậ tlí 2.2.1. S  ử   d  ụ ng phim h  ọ c t  ậ p trong d  ạ y h  ọ c v  ậ t lí  Trongd ạ yh ọ cVL,phimh ọ ct  ậ p đượ cs ử  d ụ ng baog ồ m:Phim đè nchi ế u,phimchi ế ubóng(baog ồ mphimquaycácc ả nhth ậ tvàphimho ạ thình), phimvôtuy ế ntruy ề nhình,phimtrênb ă ngvideo.Cácphimh ọ ct  ậ pnóitrênth ườ ng đượ cs ử  d ụ ngtrongcáctr ườ ng h ợ psau:– Khinghiênc ứ ucác đề  tàikhôngth ể  làm đượ cthínghi ệ m,m ặ cdùcácthínghi ệ m đó  lành ữ ngthínghi ệ mr ấ tc ơ  b ả n,dothi ế tb ị  thínghi ệ mc ầ ns ử  d ụ ngc ồ ngk  ề nh, ph ứ ct  ạ p,  đắ tti ề n, ho ặ ckhôngantoàn đố iv ớ iGVvàHS.Ch ẳ ngh ạ nnh ư  thínghi ệ mCavendis ơ để  xác đị nhh ằ ng s ố  h ấ pd ẫ n, thínghi ệ mMilikenxác đị nh đ i ệ ntíchnguyênt  ố  ho ặ ccácthínghi ệ mv ề  tiaX,v ề  ph ả n ứ ng h ạ tnhân…– Khinghiênc ứ ucác đố it  ượ ng,hi ệ nt  ượ ngVL khôngth ể  quansát, đ o đạ ctr ự cti ế p đượ cdochúngquánh ỏ  ho ặ cquáto,.Ch ẳ ngh ạ nkhinghiênc ứ uv ề  c ấ utrúcv ậ tch ấ t,các đố it  ượ ngvimôtrongtrongc ơ  ch ế  d ẫ n đ i ệ n ở cácmôitr ườ ngkhácnhau,ng ườ itath ườ ngs ử  d ụ ngphim đè nchi ế u,phimchi ế ubóng để  cungc ấ pchoHSnh ữ ngbi ể ut  ượ ngcótínhch ấ tmôhìnhv ề  các đố it  ượ ngvàcácquátrìnhVLnày.– Khinghiênc ứ ucácquátrìnhVLdi ễ nraquánhanh(nh ư  s ự  bi ế nd ạ ng c ủ ahaiqu ả  c ầ ukhivach ạ m đà nh ồ iv ớ inhau)ho ặ cquách ậ m(nh ư  hi ệ nt  ượ ngkhu ế ch
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x