Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy học

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 22
 
  Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy học. Biên soạn Lý Văn Thia- THCS HƯNG HỘI. Nội dung chương trình. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học: Mục đích sử dụng Các tính năng chung Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PP Làm quen với PowerPoint: Giao diện người sử dụng
Share
Transcript
Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tự dạy họcBiên soạn Lý Văn Thia- THCS HƯNG HỘINội dung chương trình
 • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học:
 • Mục đích sử dụng
 • Các tính năng chung
 • Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PP
 • Làm quen với PowerPoint:
 • Giao diện người sử dụng
 • Một số khái niệm cơ bản
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNội dung chương trình (tiếp…)
 • Tạo một bài giảng sử dụng PP:
 • Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PP
 • Tạo các đoạn văn bản có định dạng
 • Tạo hình vẽ
 • Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng
 • Kết hợp giữa MS PP, Word và Excel
 • Thực tập (8 tiết)
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNội dung chương trình
 • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học
 • Làm quen với PowerPoint
 • Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint
 • Thực tập
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC1.1. Giới thiệu PowerPoint
 • Mục đích sử dụng và các tính năng chung:
 • Là một công cụ trợ giúp để tạo và trình diễn các bài giảng, các bài thuyết trình
 • Có các tính năng hiện đại cho phép tạo và thay đổi nội dung một cách nhanh chóng và thuận tiện
 • Cho phép tạo các bài giảng đa phương tiện bằng cách hỗ trợ văn bản, hình vẽ (động và tĩnh), âm thanh
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC1.1. Giới thiệu PowerPoint
 • Ưu điểm của PowerPoint so với phương pháp soạn bài giảng truyền thống:
 • Cho phép tiết kiệm thời gian soạn bài
 • Tăng tính sinh động và hấp dẫn của bài giảng
 • Cho phép người nghe tiếp cận vấn đề nhanh hơn và sâu hơn
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC1.2. Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PowerPoint
 • Màu nền và font chữ
 • Cỡ chữ và số dòng trên một slide
 • Lượng nội dung truyền tải trên một slide
 • Phương pháp trình bày của giáo viên
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNội dung chương trình
 • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học
 • Làm quen với PowerPoint
 • Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint
 • Thực tập
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCPhần phácthảoMenuCác công cụhỗ trợBảng chứcnăng(task pane)Slide2.1. Giao diện người sử dụngSỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.1. Giao diện người sử dụng (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.1. Giao diện người sử dụng (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINTTRONG DẠY HỌC Lý Văn Thia E_mail: thiavan@Gmail.com Tổ: Toán- Lý Trường: THCS HƯNG HỘISỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.2. Một số khái niệm trong PowerPoint
 • Khái niệm”bài thuyết trình” (presentation)
 • Khái niệm “trang” (slide)
 • Khái niệm “slide master”, “notes master” và “handout master”
 • Khái niệm “đối tượng” (object)
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.3. Masters
 • Slide master:
 • Thể hiện định dạng cấu trúc của slide
 • Xem: <Menu> View  Master  Slide Master
 • Thoát: Close Master View
 • Handout master:
 • Thể hiện định dạng của bài giảng phát cho học viên
 • Xem: <Menu> View  Master  Handout Master
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.3. Masters (tiếp …)
 • Notes Master:
 • Tạo định dạng cho các ghi chú trong bài giảng
 • Xem: <Menu> View  Master  Notes Master
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.4. Khởi đầu với PowerPoint
 • Tải một tệp presentation:
 • Dạng tệp: .ppt
 • Cách tải: <Menu> File  Open
 • Ghi một presentation:
 • <Menu> File  Save
 • <Menu> File  Save As
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…)
 • Ghi presentation theo các định dạng khác:
 • <Menu> File  Save As  Save as type
 • Một số định dạng được hỗ trợ trong PowerPoint 2003:
 • Web Page; PowerPoint 95,97; GIF, JPEG; RTF; PowerPoint Show
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…)
 • In một bài giảng trong PowerPoint:
 • In bài trình bày (slides): <Menu> File  Print  Print What: Slides
 • In bài giảng phát cho sinh viên (handouts): <Menu> File  Print  Print What: Handouts
 • In phần ghi chú (notes): <Menu> File  Print  Print What: Notes
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…)
 • Trình chiếu một bài giảng (sử dụng máy chiếu)
 • F5
 • <Menu> Slide Show  View Show
 • Sử dụng thanh công cụ hỗ trợ:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…)
 • Thiết lập thời gian chiếu tự động cho các slide:
 • <Menu> Slide Show  Slide Transition  <Bảng chức năng:> Advance slide  Automatically after: (giây)  Apply to All Slides
 • <Menu> Slide Show  Set Up Show…  Using timings, if present
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC2.4. Khởi đầu với PowerPoint (tiếp…)
 • Thay đổi kích thước của slide trên màn hình:
 • <Menu> View  Zoom
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNội dung chương trình
 • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học
 • Làm quen với PowerPoint
 • Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint
 • Thực tập
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCTạo một bài giảng mới trong PP
 • Từ mẫu có sẵn (template)
 • Theo chủ đề (Autocontent Wizard)
 • Theo bố cục văn bản và nội dung (blank presentation with text and content layouts)
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.1. Tạo bài giảng với template
 • Template được sử dụng để chọn màu nền và phong cách trình bày cho một bài giảng
 • <Menu> File  New
 • <Bảng chức năng: New Presentation> From design template
 • <Bảng chức năng: Slide Design> chọn template, bảng màu (Color Schemes), .v.v.
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNewFrom design templateChọn template3.1. Tạo bài giảng với template (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.2. Tạo bài giảng theo chủ đề (với Autocontent Wizard)
 • Autocontend Wizard được sử dụng để chọn dàn bài và phong cách thích hợp thể hiện bài giảng theo chủ đề
 • <Menu> File  New
 • <Bảng chức năng: New Presentation> From AutoContent wizard…
 • <Bảng AutoContent wizard:> chọn chủ điểm thích hợp, tên bài giảng .v.v.
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNewFrom AutoContent wizard …3.2. Tạo bài giảng theo chủ đề (với Autocontent Wizard) (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCStartPresentation typePresentation stylePresentation optionsFinish3.2. Tạo bài giảng theo chủ đề (với Autocontent Wizard) (tiếp…)
 • AutoContent Wizard:
 •  General, Corporate, Projects, Sales On-screen, Web, black&white, color, .v.v. title, footer, date, slide numberSỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.3. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung
 • Cho phép người sử dụng toàn quyền tuỳ chọn màu nền, phong cách trình bày của bài giảng
 • <Menu> File  New
 • <Bảng chức năng: New Presentation> Blank presentation
 • <Bảng chức năng: Slide Layout> Chọn bố cục nội dung của một slide
 • Format  Slide design  <Bảng chức năng: Slide Design> Chọn màu nền của bài giảng
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNewBlank presentationChọn bố cục3.3. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCChọn nềnSlideDesign3.3. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.4. Thêm các thông tin hữu ích lên slide
 • Thêm số trang:
 • <Menu> View  Header and Footer  Slide number
 • Thêm các thông tin bổ sung ở tất cả các slide:
 • <Menu> View  Header and Footer  Date and Time, Fixed, Footer
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.4. Thêm các thông tin hữu ích lên slide (tiếp…)
 • View  Header and Footer
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.5. Thay đổi kiểu dáng của slide
 • Thay đổi kích thước và font chữ
 • <Menu> View  Master  Slide Master
 • Chọn ký tự cần thay đổi
 • <Menu> Format  Font
 • Thay đổi vị trí của các thông tin bổ sung
 • <Menu> View  Master  Slide Master
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.6. Thêm - bớt slide trong bài giảng
 • Chèn thêm slide mới:
 • <Menu> Insert  New Slide
 • Slide mới sẽ được chèn xuống dưới slide hiện tại
 • Xoá slide:
 • Đến slide cần xoá
 • <Menu> Edit  Delete Slide
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCCửa sổ chúgiải (note pane)3.7. Thêm lời chú giải vào slideSỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCCửa sổtext3.8. Làm việc với ký tự (text)
 • Thêm các nội dung ký tự vào bài giảng:
 • Từ các cửa sổ text đã có sẵn khi tạo slide
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCText box3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…)
 • Thêm một cửa sổ text mới:
 • <Menu> Insert  Text Box
 • Đưa con trỏ đến vị trí cần thiết
 • Thêm nội dung
 • Xê dịch và quay cửa sổ text
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…)
 • Thay đổi font, kích thước, màu sắc của ký tự:
 • Chọn đoạn ký tự cần thay đổi
 • <Menu> Format  Font
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…)
 • Font Style:
 • Regular: Chữ thường
 • Bold: Đậm
 • Italic: Nghiêng
 • Bold Italic: Nghiêngvàđậm
 • Effects: (Hiệu quả)
 • Underline: Gạch dưới
 • Shadow: Bóng
 • Emboss: Nổi
 • Superscript: Mũ
 • Subscript: Chỉ số
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…)
 • Size: Kíchthước
 • Color: Màu
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…)
 • Sắp xếp các ký tự: Format  Alignment
 • Align Left: Sắp xếp về bên trái
 • Center: Trung tâm
 • Align Right: Sắp xếp về bên phải
 • Justify: Sắp thẳng hàng
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.8. Làm việc với ký tự (text) (tiếp…)
 • Đánh số và gạch đầu dòng:
 • <Menu> Format  Bullet and Numbering
 •  Bulleted
 •  Numbered
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.9. Làm việc với WordArt
 • WordArt cho phép tạo các đoạn text trang trí
 • <Menu> Insert  Picture  WordArt
 • Chọn phong cách thích hợp
 • Chèn nội dung, chọn font
 • Bài giảng PowerPointSỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.10. Liên kết giữa Word và PowerPoint
 • Cách 1:
 • <Menu> Insert  Object  Microsoft Word Document  Create from file  Browse
 • Chọn tệp MS Word cần chèn
 • Cách 2:
 • Trong MS Word, đánh dấu đoạn ký tự cần chèn.
 • <Menu>Edit  Copy
 • Trở về PowerPoint
 • <Menu> Edit  Paste Special…  Microsoft Word Document Object
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.10. Liên kết giữa Word và PowerPoint (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.11. Làm việc với bảng biểu
 • Chèn bảng vào slide:
 • <Menu> Insert  Table…
 • Chọn số dòng và cột của bảng
 • Thao tác với bảng:
 • <Menu> Format  Table
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.12. Liên kết giữa Excel và PowerPoint
 • Chèn bảng Excel vào PowerPoint:
 • Trong Excel, chọn bảng cần chèn
 • Chuyển về PowerPoint
 • <Menu> Edit  Paste Special  Paste Link  Microsoft Excel Worksheet Object
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.12. Liên kết giữa Excel và Powerpoint (tiếp…)
 • Chèn đồ thị từ Excel vào PowerPoint: tương tự như bảng biểu
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.13. Viết công thức trong PowerPoint
 • Chèn công thức:
 • <Menu> Insert  Object  Microsoft Equation 3.0
 • <Equation Editor> View  Tool Bar
 • Trở lại PowerPoint
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.13. Viết công thức trong PowerPoint (tiếp…)Insert  Object  Microsoft Equation 3.0 SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.14. Làm việc với hình vẽ
 • Vẽ hình trong PowerPoint sử dụng Auto Shapes:
 • Cách 1: <Menu> Insert  Picture  Auto Shapes
 • Cách 2: Sử dụng thanh công cụ:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)
 • Auto Shapes:
 • Lines
 • Basic Shapes:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)
 • Auto Shapes: (tiếp…)
 • Block Arrow
 • Flow Chart
 • Stars and Banners
 • Callouts
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp)
 • Thay đổi thuộc tính của hình vẽ
 • Chọn hình vẽ cần thay đổi thuộc tính
 • <Menu> Format  Auto Shape…
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)
 • Thay đổi kích thước hình vẽ:
 • Chọn hình vẽ cần thay đổi kích thước
 • Sử dụng chuột để thay đổi kích thước của hình
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCDraw3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)
 • Thay đổi thứ tự các đối tượng:
 • Chọn đối tượng cần thay đổi thứ tự
 • <Thanh công cụ> Draw  Order
 • Bring to Front
 • Send to Back
 • Bring Forward
 • Send Backward
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCWordArt3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)
 • Nhóm các đối tượng:
 • Chọn đối tượng cần nhóm (sử dụng phím shift)
 • <Thanh công cụ> Draw  Group
 • Tách các đối tượng:
 • Chọn các đối tượng cần tách
 • <Thanh công cụ> Ungroup
 • WordArtSỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)
 • Quay:
 • Chọn đối tượng cần quay
 • <Thanh công cụ> Draw  Rotate and Flip
 • Free Rotate
 • Rotate Left
 • Rotate Right
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.14. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)
 • Lật đối xứng:
 • Chọn đối tượng
 • <Thanh công cụ> Draw  Rotate and Flip
 • Flip Horizontal
 • Flip Vertical
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.15. Chèn hình có sẵn vào PowerPoint
 • Chèn hình từ thư viện ClipArt
 • <Menu> Insert  Picture  ClipArt
 • <Bảng chức năng: Insert Clip Art> Search
 • Chọn Clip Art
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.15. Chèn hình có sẵn vào PowerPoint (tiếp …)
 • Chèn một tệp ảnh vào PowerPoint
 • <Menu> Insert  Picture  From File…
 • Chọn ảnh cần chèn
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.15. Chèn hình có sẵn vào PowerPoint (tiếp…)
 • Chèn hình từ Word, Excel .v.v.
 • Chọn hình cần chèn trong Word hoặc Excel
 • <Menu> Edit  Copy (hoặc Ctrl-C)
 • Chuyển sang PowerPoint
 • Di chuyển đến slide cần chèn
 • <Menu> Edit  Paste Special …  MS Office Drawing Object (hoặc Ctrl-V)
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCEdit  CopyHình cần chèn3.15. Chèn hình có sẵn vào PowerPoint (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.15. Chèn hình có sẵn vào PowerPoint (tiếp…)
 • Edit  Paste Special  MS Drawing Object
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.16. Vẽ đồ thị trong PowerPoint
 • Nhập dữ liệu:
 • <Menu> Insert  Chart
 • Nhập dữ liệu vào Datasheet
 • Thay đổi các giá trị trong đồ thị:
 • Nhấn chuột vào đồ thị
 • <Menu> View  Datasheet
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.16. Vẽ đồ thị trong PowerPoint (tiếp…)
 • Thay đổi kiểu vẽ đồ thị:
 • Nhấn chuột vào đồ thị
 • Chọn đường cần thay đổi:
 • Nhấn phím chuột phải
 • Chart Type …
 • Chọn kiểu vẽ
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.16. Vẽ đồ thị trong PowerPoint (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.17. Chèn các thông tin đa phương tiện vào PowerPoint
 • Chèn âm thanh:
 • <Menu> Insert  Movies and Sounds
 • Sound from Clip Organizer …
 • Sound from File …
 • Play CD Audio Track …
 • Record Sound
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.17. Chèn các thông tin đa phương tiện vào PowerPoint (tiếp…)
 • Thí dụ:
 • Sound from Clip Organizer:
 • Sound from File:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.17. Chèn các thông tin đa phương tiện vào PowerPoint (tiếp…)
 • Chèn hình ảnh động:
 • <Menu> Insert  Movies and Sounds
 • Movie from Clip Organizer …
 • Movie from File …
 • Thí dụ:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.18. Chữ và hình ảnh động
 • Chuyển một slide từ tĩnh thành động:
 • Cách 1 - Animation Scheme: Quá trình thiết lập hình ảnh động được đơn giản hoá nhờ sự trợ giúp của chương trình
 • Cách 2 – Custom Animation: Người sử dụng có thể tự thiết kế quá trình chuyển động của các đối tượng trên một slide
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)
 • Cách 1: Chuyển động mặc định (Animation Scheme):
 • Chọn các slide cần thiết lập từ phần phác thảo
 • <Menu>  Slide Show  Animation Scheme…
 • <Bảng chức năng: Slide Design> chọn kiểu chuyển động đã được định nghĩa sẵn
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCAnimationSchemes…Chọn dạngchuyển độngChọn slide3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)
 • Cách 2: Chuyển động tuỳ chọn (Custom Animation):
 • Di chuyển đến slide cần thiết
 • Chọn đối tượng cần phải thiết lập chuyển động
 • <Menu>  Slide Show  Custom Animation…
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)
 • <Bảng chức năng: Custom Animation> Add Effect 
 • Entrance: Nếu muốn một đối tượng xuất hiện trên slide
 • Emphasis: Nếu muốn một đối tượng đã có trên slide thay đổi hình dạng
 • Exit: Nếu muốn một đối tượng đang ở trên slide biến mất khỏi slide
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)
 • Chú ý:
 • Mọi chuyển động đều được thực hiện theo trình tự mà người sử dụng thiết lập. Trình tự này được sắp xếp thự tự từ trên xuống dưới trong bảng thứ tự ở phía tay trái.SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCAddEffectCustomAnimation…Bảng thứ tự3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)Entrance Emphasis ExitMotion Paths
 • Blinds
 • Boomerang
 • Box
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCNội dung chương trình
 • Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học
 • Làm quen với PowerPoint
 • Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint
 • Thực tập (8 tiết)
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.1. Bài tập số 1 – Làm quen với PowerPoint (1 tiết)
 • Làm quen với giao diện người sử dụng:
 • Slide
 • Phần phác thảo, menu, bảng chức năng, các công cụ hỗ trợ
 • Mở và ghi một tệp PowerPoint
 • Làm quen với cấu trúc của một slide: slide master, handout master, notes master
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.1. Bài tập số 1 – Làm quen với PowerPoint (1 tiết) (tiếp…)
 • In một presentation theo các định dạng slide, handout, note
 • Phương pháp trình chiếu một bài giảng trên máy tính, thiết lập thời gian chiếu tự động
 • Thay đổi kích thước slide trên màn hình sử dụng chức năng zoom
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết)
 • Tạo một bài thuyết trình sử dụng các phương pháp sau:
 • Template
 • Autocontent Wizard
 • Blank Presentation
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCGaramond, 48ptArial, 32pt4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết) (tiếp…)
 • Sử dụng các kỹ năng trên để tạo một bài thuyết trình theo mẫu sau:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCArial, 30ptArial, 26ptSố trangbắt đầu từ 1Garamond,32pt4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết) (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌCWordArtPhương trình4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết) (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết)
 • Chèn bảng biểu:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết) (tiếp…)SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết) (tiếp…)
 • Vẽ hình dưới đây:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết) (tiếp…)
 • Vẽ đồ thị:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.4. Bài tập số 4 – Chữ và hình ảnh động (1 tiết)
 • Chuyển các đối tượng trên các slide theo 2 cách:
 • Animation Scheme
 • Custom Animation
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.4. Bài tập số 4 – Chữ và hình ảnh động (1 tiết) (tiếp…)
 • Chèn ảnh:
 • SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC4.4. Bài tập số 4 – Chữ và hình ảnh động
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x