Росица Градева & Синан Кунералп / Rossitsa Gradeva & Sinan Kuneralp Убийството на консулите в Солун, 1876 г.: българската следа The Massacre of the Consuls in Thessalo

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Росица Градева & Синан Кунералп / Rossitsa Gradeva & Sinan Kuneralp Убийството на консулите в Солун, 1876 г.: българската следа The Massacre of the Consuls in Thessaloniki, 1876: the Bulgarian Trace (in Bulgarian)
Share
Transcript
  СОЛУН И БЪЛГАРИТЕ ИСТОРИЯ, ПАМЕТ, СЪВРЕМИЕ  Институт за балканистика с Център по тракология, БАН  Солун и българите: история, памет, съвремиеThessaloniki and the Bulgarians: History, Memory, Present  Изданието е резултат от проект „Солун и българите: история, па мет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Ми - нистерството на образованието и науката (Договор № ДН 10/13 от 17.12.2016 г.).  Всички права запазени. Нито една част от книгата не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да е начин без съ - гласието на авторите, съставителите и издателя.© Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2019 г. © Юра Константинова, Надя Данова, Йордан Желев (Съставител - ство и редакция) © Елмира Василева, Власис Власидис, Тина Георгиева, Росица Гра - дева, Надя Данова, Георги Дикин, Маргарита Добрева, Гергана Дон - чева, Йордан Желев, Рая Заимова, Юра Константинова, Синан Куне -  ралп, Мария Литина, Таня Матанова, Здравка Михайлова, Елеонора Наксиду, Ивайло Начев, Владимир Пауновски, Румяна Прешленова, Маламир Спасов, Алека Стрезова, Евгения Троева (Автори)  ISBN:978-619-7179-10-1  Българска академия на наукитеИнститут за балканистика с Център по тракология СОЛУН И БЪЛГАРИТЕ: ИСТОРИЯ, ПАМЕТ, СЪВРЕМИЕ Съставителство и редакция: Юра КонстантиноваНадя ДановаЙордан Желев СОФИЯ, 2019  Bulgarian Academy of SciencesInstitute of Balkan Studies & Centre of Thracology THESSALONIKI AND THE BULGARIANS: HISTORY, MEMORY, PRESENT Compiled and edited by: Yura KonstantinovaNadia DanovaYordan Zhelev SOFIA, 2019
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x