Retele de Comunicatii Mobile.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  REŢELE CELULARE DE COMUNICAŢII MOBILE REŢELE CELULARE DE COMUNICAŢII MOBILE 1. Noţiuni şi procedee de lucru în comunicaţiile celulare ¾ Reutilizarea frecvenţelor. - principiul reutilizării frecvenţelor (canalelor radio) - perturbaţiile care apar între staţiile care folosesc acest canal (interferenţa cu acelaşi canal = interferenţă co-canal, Co-channel Interference, (CI) să fie sub o valoare impusă. ¾ Împărţirea în
Share
Transcript
  RE Ţ ELE CELULARE DE COMUNICA Ţ II MOBILE 1 RE Ţ ELE CELULARE DE COMUNICA Ţ II MOBILE 1. No ţ iuni ş i procedee de lucru în comunica ţ iile celulare    Reutilizarea frecven ţ elor. -    principiul reutiliz  ă rii frecven  ţ  elor   (canalelor radio)-    perturba ţ iile care apar între sta ţ iile care folosesc acest canal (interferen ţ acu acela ş i canal = interferen ţă  co-canal, Co-channel Interference , (CI) s ă fie sub o valoare impus ă .    Împ ă r ţ irea în celule .-   celula - zon ă  acoperit ă  din punct de vedere radio de c ă tre o sta ţ ie de baz ă  (sau mai multe);-   fiec ă rei celule i se aloc ă  un num ă r de canale radio (un set de canaleradio).-   Celule vecine folosesc seturi diferite.     Amplasament (site)   Figura 1 Zona de acoperireZone de acoperire  RE Ţ ELE CELULARE DE COMUNICA Ţ II MOBILE 2     Perturba  ţ  ii în sistemele celulare de comunica  ţ  ie. - perturba ţ ii co-canal (CI);- perturba ţ ii datorate interferen ţ ei cu un canal vecin;- perturba ţ ii datorate intermodula ţ iilor (de ordinul trei).     Zona de reutilizare (cluster) .-   num ă r de celule  , N  .-   dimensiunile zonei de reutilizare - capacitatea de trafic;    Transferul (Handover, Handoff)  ş i circula  ţ  ia liber  ă  (roaming) ã   Aspect specific comunica ţ iilor mobile - mobilitatea ..... ã   Preluarea unui apel în desf  ăş urare de c ă tre o alt ă  sta ţ ie de baz ă  atunci cândeste cazul; ã   Variante:-   transfer între celule diferite ;-   transfer intracelular,    Strategii de transfer: Figura 2  RE Ţ ELE CELULARE DE COMUNICA Ţ II MOBILE 3 a. Transfer controlat de re  ţ  ea .- Sta ţ iile de baz ă  fac m ă sur  ă tori, centrala decide;- sta ţ iile mobile nu intervin; se pierde influen ţ a condi ţ iilor locale; b. Transfer asistat de mobil. -   Sta ţ ia mobil ă  m ă soar  ă ; centrala ia decizia;-   în acest caz re ţ eaua p ă streaz ă  controlul leg ă turilor; c. Transfer controlat de sta  ţ  ia mobil  ă .- M ă sur  ă tori - sta ţ ia mobil ă   ş i sta ţ ia de baz ă ,- Decizia de transfer o ia sta ţ ia mobil ă ; ã   Ultimele dou ă  strategii - transferul se face mai rapid.    Circula ţ ia liber ă  sau roaming-ul extindere la re ţ ele diferite ;    conven ţ ie între operatori;    existen ţ a unor baze de date unde se stocheaz ă  informa ţ ii cu privire laactivitatea sta ţ iei mobile; etc.    Alocarea canalelor radio c ă tre sta ţ iile de baz ă . ã   canal radio = frecven ţ a purt ă toare + banda alocat ă  + echipamente; ã    Alocarea canalelor radio  = repartizarea canalelor radio disponibile c ă tre sta ţ iile de baz ă  din re ţ ea. ã   Variante : -    Alocare fix ă  (static ă  ) -    Alocare dinamic ă -    Alocare hibrid  ă  RE Ţ ELE CELULARE DE COMUNICA Ţ II MOBILE 4 2 Analiza geometric ă  a re ţ elelor celulare2.1 Aspecte generale cu privire la abordarea re ţ elelor celulare    Caracteristicile sistemelor celulare: ã   teritoriul în care lucreaz ă  re ţ eaua de comunica ţ ie este integral acoperitcu un num ă r oarecare de celule. ã   o celul ă  real ă  nu trebuie s ă  aib ă  o form ă  regulat ă . ã    pentru proiectare se prefer  ă  o form ă  geometric ă  simpl ă .    Proiectarea re ţ elelor celulare:1.   Conceperea unei re ţ ele teoretice de baz ă ;2.   Analiza factorilor care determin ă  corec ţ ii sau m ă suri de protec ţ ie;3.   Efectuarea unor corec ţ ii în structura re ţ elei ca urmare a unor m ă sur  ă tori ş i observa ţ ii efectuate asupra unei prime variante.1. Conceperea re ţ elei teoretice de acoperire:    Ipoteze:-   suprafa ţ a plan ă , f  ă r  ă  forme de relief, construc ţ ii, vegeta ţ ie;-   celulele: de acela ş i tip ş i cu dimensiuni identice;-   acoperire f  ă r  ă  suprapuneri (suprapuneri minime);-   caracteristica de radia ţ ie a antenelor omnidirec ţ ional ă ;-    puterea aparent radiat ă  = o constant ă  a re ţ elei.    Pe re ţ eaua teoretic ă  se atribuie canale (seturi de canale) radio c ă tre celule;    în acest scop este necesar  ă  alegerea unor reguli de reutilizare a canalelor radio(grupurilor de canale radio);    Etapa 2  se desf  ăş oar  ă  pe baza unor h ă r  ţ i ridicate la o scar  ă  adecvat ă   ş i a altor 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x