Regulament de Utilizare a Bonurilor de Cumparaturi RO

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    REGULAMENT PRIVIND EMITEREA CUPOANELOR DE CUMPĂRĂTURI DIEGO ÎN ROMÂNIA   I. DEFINIȚII DE TERMENI   cupon de cumpărături:  un document emis conform prezentului regulament, care poate fi utilizat pentru cumpărături conform prezentului regulament   valoare de emitere : suma limită pentru care cumpărătorul poate achiziționa articole sau servicii într -un magazin cu ajutorul cuponului, perioadă de utilizare : perioada în care deținătorul cuponului de cumpărături poate utiliza cuponul.   rețea:  MAGAZINELE DIEGO, conform listei emitent:   Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   cumpărător:   persoana fizică sau juridică deținătoare a cuponului   de cumpărături, alta decât emitentul  magazin:   locație care are dreptul de a accepta cuponul de cumpărături   II. SCOPUL REGULAMENTULUI  1.   Scopul prezentului regulament este de a stabili modalitatea de emitere și utilizare a cupoanelor de cumpărături.  2.   Regulame ntul este valabil pentru toate magazinele Diego de pe teritoriul României.  3.   Regulamentul intră în vigoare la data emiterii primului cupon și va expira în momentul în care emitentul ia o decizie în acest sens.  4.   Emitentul are dreptul de a modifica regulamentul, însă modificarea regulamentului va intra în vigoare doar din momentul în care emitentul o publică în conformitate cu cele stabilite în prezentul regulament. III. SCOPUL EMITERII CUPOANELOR DE CUMPĂRĂTURI  1.   Cupoanele de cumpărături se emit de către emitent.  2.   Cupoanele de cumpărături sunt documente emise prin imprimare.  3.   Cupoanele de cumpărături conțin următoarele:      trimitere la cuponul de cumpărături      numărul de serie al cuponului      valoarea de emitere a cuponului       denumirea și ștampila magazinului emitent, semnătura șefului magazinului      data emiterii    perioada de utilizare    ghid de utilizare    timbru sec 4.   Emitentul are dreptul de a emite o cantitate de cupoane de cumpărături stabilită de către acesta, cu valori de emitere de 100 de LEI și 200 de LEI.  5.   Pentru utilizarea cupoanelor de cumpărături s - a stabilit un termen limită (perioada de utilizare).  6.   Modelele cupoanelor de cumpărături sunt incluse în anexa prezentului regulament. Documentele care diferă de modelele de cupoane de cumpărături anexate la prezentul  regulament nu sunt considerate cupoane de cumpărături.  7.   Se vor accepta doar cupoane de cumpărături nedeteriorate. 8.   Cupoanele de cumpărături deteriorate sau incomplete nu pot fi utilizate drept cupoane de cumpărături. 9.   Emitentul are dreptul de a distruge or icând cupoanele de cumpărături aflate în posesia sa.  10.   Cupoanele de cumpărături nu reprezintă nici sume de bani, nici titluri de valoare.  11.   Falsificarea cupoanelor de cumpărături constituie infracțiune.   IV. UTILIZAREA CUPOANELOR DE CUMPĂRĂTURI    ACHIZIȚIONAREA CUPOANELOR DE CUMPĂRĂTURI  1. Cupoanele de cumpărături pot fi achiziționate în magazinele Rețelei Diego din România.  2. Prețul de achiziție al unui cupon de cumpărături trebuie să fie identic cu valoarea de emitere a cuponului.  3. Orice persoană fizică sau juridică cu capacitate de exercițiu (cumpărător) are dreptul de a achiziționa cupoane de cumpărături.  4. Prin achiziționarea sau obținerea în orice alt mod a unui cupon de cumpărături, cumpărătorul se obligă să respecte regulamentul în vigoare privind emiterea cupoanelor de cumpărături.  5. Pierderea sau distrugerea cuponului de cumpărături nu dă dreptul la solicitarea unui cupon de schimb, respectiv la rambursarea prețului de achiziție.   FOLOSIREA CUPOANELOR DE CUMPĂRĂTURI  1. Cupoanele de cumpărături pot fi   cesionate oricărui terț care are dreptul de a achiziționa cupoane de cumpărături.  2.  În perioada de utilizare, deținătorul cuponului de cumpărături are dreptul de a achiziționa din magazine    articole sau servicii în limita valorii de emitere a cuponului de   cumpărături.  3. Persoana care are în posesie cuponul de cumpărături va fi considerat deținătorul cuponului de cumpărături. Nici emitentul, nici magazinul nu are dreptul de a verifica dreptul de proprietate asupra cuponului de cumpărături.  4. Utilizarea unui cupon de cumpărături se realizează prin predarea cuponului de cumpărături de către cumpărător magazinului.  5.  În celelalte privințe, achiziționarea de articole, respectiv de servicii se supune acelorași reguli ca în cazul cumpărăturilor sau achiziționărilor de servicii efectuate cu bani.  6.  În cazul achiziționării unor articole sau servicii în valoare mai mică decât valoarea de emitere a cuponului de cumpărături, diferența dintre valoarea cumpărăturilor și valoarea de emitere nu va fi rambursată cumpărătorului în numerar.   RĂSCUMPĂRAREA CUPOANELOR DE CUMPĂRĂTURI  1. Emitentul are obligația de a răscumpăra un cupon de cumpărături deteriorat sau incomplet doar dacă defectul sau lipsurile nu împiedică recunoașterea și identificarea cuponului de cumpărături.  2. Emitentul are dreptul de a distruge cupoanele de cumpărături răscumpărate.   V. REGULI VALABILE PENTRU MAGAZINE 1.   Cupoanele de cumpărături sunt acceptate doar de magazinele DIEGO din rețeaua DIEGO.  2.   Emitentul va ține o evidență a magazinelor, pe care o va publica în conformitate cu regulile stabilite pentru publicarea anunțurilor.  3.   Magazinul are obligația de a indica pe portalul magazinului faptul că are dreptul de a accepta cupoane de cumpărături.  4.   Magazinul are obligația de a accepta cupoanele de cumpărături valorificate de către orice alt magazin, neavând dreptul de a refuza utilizarea acestora.   VI. PUBLICAREA ANUNȚURILOR  1.   Emitentul are obligația de a publica pe propriul său site ( www.diego-romania.ro) prezentul regulament, orice modificare a acestuia, lista magazinelor participante, precum și informațiile referitoare la cupoanele de cumpărături.     Anexa nr. 1 Modele de cupoane de cumpărături  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x