Раздел VI Методи, процеси и съоръжения за пречистване на производ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 25
 
  Раздел VI Методи, процеси и съоръжения за пречистване на производствени отпадъчни води. Тема 3 5 Съоръжения за механично пречистване на производствени отпадъчни води Усреднители Хидроциклони. VI. 35. Съоръжения за механично пречистване на производствени отпадъчни води. 35. 1. Усреднители
Share
Transcript
Раздел VIМетоди, процеси и съоръжения за пречистване на производствени отпадъчни водиТема 35Съоръжения за механично пречистване напроизводствени отпадъчни води
 • Усреднители
 • Хидроциклони
 • VI. 35. Съоръжения за механично пречистване напроизводствени отпадъчни води35. 1. Усреднители
 • Усреднителите са резервоари, предназначени за изравняване (усредняване) на неравномерността на водните количества и концентрациите на замърсителите, отпадащи от производствените дейности в определен период от време – производствен цикъл, смяна, денонощие
 • Усреднителите не са пречиствателни съоръжения – в тях не се отстраняват замърсители
 • Усреднители се прилагат само при производствени отпадъчни води със значителна неравномерност
 • Изравняването (усредняването) на неравномерността в количеството и състава на производствените потоци е задължителна предпоставка за прилагане на технологиите за тяхното пречистване
 • 35. 1. УсреднителиВидове усреднители:
 • Според технологичното предназначение
 • За усрдняване по водно количество
 • Vw = (a + b).(Σ Qi )/100Vw - обем на усреднителя за усредняване по водно количествоа, b – проценти на максиманите отклонения от кумулативната (сумарната) линия на водните количества за определен периодQi – количества на отпадъчните води през часовете на периода на усредняване
 • За усредняване по концентрация на замърсител
 • Vc = Σ Qi ; Cср = (Σ Qi . Ci)/ VcVc - обем на усреднителя за усредняване по концентрация на замърсителяCср - средна концентрация на замърсителя на изхода на усреднителяCi- концентрация на замърсителя през часовете на периода на усредняване35. 1. УсреднителиВидове усреднители (продължение):
 • За усредняване едновременно по водно количество и концентрация
 • Vw,c = Vw + Vc ; Cср= (Σ Qi . Ci)/ Vw,c
 • Според начина на размесване
 • С механични бъркалки
 • С пневматични аератори (qв = 6 – 12 m3/m’.h)
 • С използване на енергията на входящия поток
 • С разделяне на входящия поток
 • С въртящ се разпределител
 • Технологично оразмеряване:
 • Технологичното оразмеряване на усреднителя се свежда до определяне на неговия обем по някоя от горните формули и опрделяне на габаритите му при следните съотношения:
 • B = (2 – 3 )H ; L = V/B.H.n ; n = min 2 бр.B, HиV– съответно ширина, височина и обем на усреднителя35. 1. УсреднителиСхема на усреднител с пневматично размесване35. 1. УсреднителиСхема на усреднител тип “Ванякин” с разделяне на входящия поток35. 1. УсреднителиСхема на радиален усреднител с въртящ се разпределителVI. 35. Съоръжения за механично пречистване напроизводствени отпадъчни води35. 2. Хидроциклони
 • Хидроциклоните са съоръжения за разделяне на груби суспензии в центробежно поле, създавано в цилиндричното тяло на съоръжението от тангенциално подаван поток с висока скорост
 • Приложение на хидроциклоните:
 • За механично пречистване на призводствени отпадъчни води от груби тежки примеси (d > 0,003 m)
 • За сгъстяване на груби суспензии (пясъчен пулп)
 • За разделяне на груби суспензии по дисперсни фракции (класификация)
 • За промиване на пясъка, задържан в пясъкозадържателите на ПСОВ
 • Видиве хидроциклони:
 • Напорни (единични) хидроциклони; напор Н = 10 – 30 m
 • Напорни хидроциклонни батерии
 • Безнапорни (открити) хидроциклони – за задържане на едри тежки суспендирани частици и леки плаващи примеси
 • 35. 2. ХидроциклониСхема за принципа на действие на хидроциклон1 – отделяне на задържаните частици2 – конична част на корпуса3 – централна тръба за изходящия воден поток4 – цилиндрична част на корпуса5 – изходна камера (част)6 – входен отвор за постъпващата суспензия7 – изходна тръба за отделената вода35. 2. Хидроциклони
 • Основни фактори на разделяне на суспензиите в хидроциклони:
 • Тангенциална скорост на постъпващия поток - vt
 • vt = 2.π.r.ω/60,m/sr - радиус на цилиндричната част на хидроциклонаω– честота на въртене на потока в хидроциклона
 • Центробежна сила – Р
 • P = m. vt2 / rm – маса на отделяните суспендирани частици (плътност ρ= 1,2 t/m3)
 • Фактор на разделяне (Froud) – Fr
 • Fr = ω2.r/g; Fr = 2000 - 3000
 • Хидралична едрина на отделяните частици – u0(по Скирдов)
 • u0 = 15,33.K.D3/α.Q , mm/sK – коефициент, отчитащ концентрацията на частиците и турболентносттаD – диаметър на цилиндричната част на хидроциклонаα – коефициент, отчитащ затихването на vtв коничната част35. 2. ХидроциклониСхеми на хидроциклониа) Напоренб) Безнапорен35. 2. ХидроциклониБатерия от напорни хидроциклони35. 2. ХидроциклониСхема на напорен хидроциклон, монтиран под наклон35. 2. ХидроциклониТехнологично оразмеряване
 • Технологичното оразмерване на напорен хидроциклон се свежда до определяне на неговата производителност (по водно количество – Q) при определен напор – Н, както и на диаметъра на цилиндричната му част (по Скирдов):
 • Q = 0,24.(d2/d1).f.(2g.H)0,5 , m3/sd1 – диаметър на входящата тръба, md2- диаметър на изходящата тръба, mf – площ на сечението на входящия отвор, m2Н – напор на входа на хидроциклона; Н = 10 – 30 mD = (u0.α.Q/15,33.K)0,33u0, α, K – както при формулата на Скирдов (слайд 10)D = 5 – 60cmпри напорни хидроциклони35. 2. ХидроциклониНомограма за оразмеряване на напорни хидроциклониqk – количество на сгъстената суспензия (при отстраняване на задържаните частици)
  Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x