Proiectarea Unității de Învățare

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE   Unitatea de învăţare  5 . FIZICĂ NUCLEARĂ    Număr de ore alocate  18 Competenţe specifice vizate Conţinuturi detaliate ale unităţii de    învăţare   Activităţi de  învăţare  Resurse Evaluare  Metode de învăţământ    Mijloace de învăţământ   Forme de organizare a activităţii   Timp · Caracterizarea diferitelor nuclee utilizând proprietățile  generale ale acestora  –    structură, dimensiuni, masă,   sarcină electrică   5.1. Proprietăți generale ale nucleului - Prezentarea experimentelor care au condus la formularea modelelor nucleului atomic pe baza informatiilor din manual. - Identificarea  proprietăților generale ale nuceului. Expunere Conversație  Manualul Frontală  5 ore Orală   (1 oră)  Modelarea structurii nucleului (modelul  picătură de   lichid, modelul păturilor nucleare  –   calitativ) · Evidențierea stabilităț ii diferitelor nucle e în funcț ie de structura acestora si energia de legătură pe nucleon  · Rezolvarea unor probleme de calcul a energiei de legătură a nucleulu i si de determinare a stabilităț ii nucleare 5.2. Energia de legătură a nucleului.  Stabilitatea nucleului - Definirea noţiunilor şi conceptelor necesare formulării teoriei structurale a nucleului atomic (nucleoni, energie de legătură, stabilitate, legi de Conversația Descrierea Explicația  Manualul Frontală  5 ore Orală   (1 oră)    conservare, dezintegrare etc.). -Identificarea tipurilor de nuclee din manual. -Exprimarea stabilității nucleelor în funcție de energia de legătură , folosind diagrama stărilor energetice. -Explicarea modelului păturilor nucleare. · Caracterizarea diferitelor tipuri de radiaț ii nucleare în funcție de proprietăț ile acestora  –    masă, sarcină   electrică, energie   · Aplicarea legii dezintegrării radioactive  pentru estimarea evoluț iei în timp a unor sisteme de nuclee · Rezolvarea unor probleme utilizând legile dezintegrării  radioactive 5.3. Radioactivitatea Legile dezintegrării radioactive -Definirea radioactivității, dezintegrării radioactive. - Enunțarea Legilor dezintegrării radioactive (1. Legea deplasării pentru dezintegrările 42 α, 2. Legea deplasării  pentru dezintegrările 0-1 β).   Conversația   Explicația   Exercițiul  Manualul Frontală   Individuală  3 ore Scrisă   ( 1 oră)  · Descrierea efectelor interacțiunii radiațiilor nucleare cu substanța   · Recunoasterea în practică a unor dispozitive utilizate pentru detecția si 5.4. Interacțiunea radiației nucleare cu   substanța. Detecția radiațiilor nucleare. -Definirea radiațiilor nucleare.  -Explicarea efectelor radiațiilor Conversația   Explicația  Expunerea Exercițiul  Manualul Frontală   Individuală  2 ore Scrisă  ( 15 minute)  măsurarea radiațiilor nucleare   · Aplicarea unor măsuri de protecție a mediului și a propriei persoane față de radiațiile n ucleare Dozimetrie nucleare: ionizarea și excitarea atomilor. -Aplicarea unor relaţii legate de fenomene ce au loc la nivelul nucleului în cazul dezintegrării radioactive în rezolvarea de  probleme simple. · Modela rea fisiunii nucleare si a reacț iei în lanț (calitativși cantitativ pentru energia totală eliberată)   · Descrierea construcției si funcționării reactorului nuclear și a armei nucleare de fisiune (aspecte generale) · Estimarea posibilelor efecte ale accidentelor nucleare, respectiv ale utilizării arma mentului nuclear de fisiune · Aprecierea critică a impactului utilizării tehnologiilor nucleare asupra societății și naturii 5.5. Fisiunea nucleară. Reactorul   Nuclear 5. Identificarea unor momente din istoria structurării teoriei nucleului atomic. Conversa ț ia Expunerea Manualul Frontală  2 ore Orală  (10 minute) · Modelarea fuziunii nucleare (calitativ si cantitativ pentru energia totală eliberată)   · Descrierea evoluŃiei stelelor din  perspectiva energeticii nucleare (aspecte generale) · Evaluarea  perspectivelor utilizării fuziunii nucleare ca sursă de energie a viitorului 5.6. Fuziunea nucleară  -Definirea  procesului de fuziune nucleară.  -Perspectivele utilizării fuziunii   nucleare ca sursă de energie a viitorului. Conversația  Expunerea Manualul Frontală  1 oră   Orală  (10 minute)  · Estimarea posibilelor efecte ale utilizării armamentului nuclear de fuziune
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x