Prezentacija S.zivanovic III 6-2-17

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ã  Kompjuterska ili digitalna forenzika  označava  primenu naučnih  metoda u cilju identifikacije, prikupljanja ianaliziranja podataka uz  očuvanje  integritetaoriginalnog dokaza i lanca  nadležnosti  u cilju utvrđivanja  potencijalnih digitalnih dokaza. ã  Kompjuterska forenzika se  može  definisati i kaoproces prikupljanja,  očuvanja,  analize i prezentovanjadigitalnih dokaza. PRIKUPLJANJE, OBRADA I AKVIZICIJA EL. DOKAZA  ã Digitalnaforenzika računarskog sistemarazlikujeseodprocesaoporavkapodataka. ãã Digitalnaforenzikaoporavljapodatke,kojejekorisniknamernosakrioiliizbrisao,saciljemdaobezbedivalidnostoporavljenihpodatakazadokazepredsudom. ãã Forenzičari ispitujuharddiskoveisvedrugesekundarnemedijeza skladištenje iizobimnihdigitalnihpodataka izvlač erelevantnei održive dokaze. PRIKUPLJANJE, OBRADA I AKVIZICIJA EL. DOKAZA  ã Digitalnidokaz: ã – Svakainformacijailideoinformacijekojaimasnagudokazaza određenidogađaj, apohranjenajeiliprenesenaudigitalnomobliku. ã Ne možemo ih videti, ne možemo ih dodirnuti, ne možemo ih osetiti ! PRIKUPLJANJE, OBRADA I AKVIZICIJA EL. DOKAZA  ã Značaj digitalnih dokaza ã Digitalni dokazi se mogu lako uništiti, najčešće bez ikakvih tragova o tome... ã Tragove (ne)dela nije lako sakriti, ali ih nije jednostavno ni pronaći! ã U lancu dokazivanja povezuju realan i digitalni svet... PRIKUPLJANJE, OBRADA I AKVIZICIJA EL. DOKAZA
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x