Presentation FreeBoss Bulgaria

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 59
 
  1. IDEAs – Free BOSS International Training. Consulting. Project Management 39, Tzvetna gradina Str.,Floor 4, Apt 19, 1421 Sofia - BULGARIA Tel./Fax +359 (02) 962 3984;…
Share
Transcript
 • 1. IDEAs – Free BOSS International Training. Consulting. Project Management 39, Tzvetna gradina Str.,Floor 4, Apt 19, 1421 Sofia - BULGARIA Tel./Fax +359 (02) 962 3984; Mob. +359 (0) 878 532 628 office@ideas-freeboss.com ; www.ideas-freeboss.com Head office in Belgium: Veilinglaan 46, 1861 Meise
 • 2. 2 Ако Вие сте мениджър или управител на държавна или частна организация в Европа... Знаете ли, че според проучванията голяма част от мениджърите и управителите: Имат проблеми с координирането, краткосрочното и дългосрочно стратегическо планиране и организирането? Изпитват трудности в доверяването и в мотивирането на своя персонал? Имат маркетингов отдел, който не дава добър резултат? Имат IT отдел, който говори на неразбираем език? Имат PR служители, които им докарват главоболие? Ефективното обучение, консултиране и индивидуалният подход при управлението на проекти могат да помогнат. IDEAS предлага работещи и конструктивни решения на индивидуално и организационно ниво. ДА...Нещо МОЖЕ да се направи!
 • 3. 2 От 1993 г. Марк Де Турк и IDEAS Intl. предоставят на частния бизнес и обществени и държавни институции индивидуални и групови обучения, коучинг и управление на проекти в следните сфери: -поставяне на цели и лидерство; -планиране и организиране; -мотивация и комуникация; -човешки ресурси и управление; -продажби и маркетинг; -финансово планиране; -управление на инвестициите; -управление на качеството; -информационни технологии; -връзки с обществеността. IDEAS има множество препоръки в следните сектори и от следните институции: •Европейски държавни институции •Белгийски федерални държавни институции •Лизинг •Строително предприемачество •Застраховане •Банково дело •Производство на строителни материали •Международна търговия •Хотелиерство •Хранителна индустрия •Дистрибуция •IT индустрията (софтуер и хардуер) •Автомобилен сектор
 • 4. 3 Марк де Турк е роден на 5 февруари 1962 г. През 1986 г. той придобива Магистърска степен по Бизнес икономика от Университета в Лувен, Белгия. Той започва своята кариера в Артур Андерсен Консултинг през 1986 г., специализирайки в публичния сектор. През 1989 г. той е съветник по организационни въпроси и информационни технологии на топ политици и правителствени служители в Белгия. Той създава своя практика през 1994 г., наречена IDEAS. IDEAS се регистрира през 1999 г. и днес има подразделение в София, България. Днес IDEAS има 4 постоянни служители в България и над 10 сътрудници, и е активна в цяла Европа. IDEAS обучава, предоставя персонална подготовка и управлява проекти за ръководители и иноватори от сферата на бизнеса, социалния, академичен и политически свят в цяла Европа. Марк лично е обучавал над 800 водещи компании в Европа, обучил е повече от 16 000 правителствени служители и бизнес лидери и е работил по различни проекти, финансирани от Европейския съюз. Марк изнася семинари по лидерство, мениджмънт, мотивация на кариерни съветници, представящи 200 000 студенти в България и на повече от 100 дипломирани студенти. Марк и IDEAs имат мисия да помагат на социалните, икономическите и академичнитге среди с ефективни решения за справяне с техните ежедневни проблеми.
 • 5. 3 Отворени семинари за обществени лидери
 • 6. 3 Отворени целодневни семинари за бизнеса
 • 7. 3 Вътрешнофирмени обучения за бизнеса
 • 8. 3 Клуб на посланиците на ИДЕАс
 • 9. 3 Референции от клиенти
 • 10. 3 Допълнителни материали
 • 11. IDEAs to free the BOSS! Trainings, Consulting, Project Management Contacts 39, Tzvetna gradina Str.,Floor 4, Apt 19, 1421 Sofia - BULGARIA Tel./Fax +359 (02) 962 3984; Mob. +359 (0) 878 532 628 office@ideas-freeboss.com www.ideas-freeboss.com Head office in Belgium: Veilinglaan 46, 1861 Meise Amsterdam Athens Basel Brussels Bratislava Budapest Milano Moscow Paramaribo Sofia Sydney St Pietersburg Stuttgart Vienna
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x