Правила и процедури за избор на “най-добър партньор”

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 39
 
  Правила и процедури за избор на “най-добър партньор”Принципи на доброто партньорствоЯсно…
Share
Transcript
Правила и процедури за избор на “най-добър партньор”Принципи на доброто партньорство
 • Ясно разпределение на отговорностите - При сключването на споразумение за партньорство заинтересованите страни трябва ясно даопределят и да разпределят отговорностите. Важно е да бъде създаден съвместен управителенсъвет, като отговорността за всяка задача да бъде ясно възложена на точно определено лице.
 • Равенство - Всички организации, участващи в проект за сътрудничество, трябва да имат еднаквиправа. Това невинаги означава, че всички организации ще се радват на едни и същи ползи, тъй катоползите ще зависят, освен от всичко друго, от приноса на отделните организации. Това означава, чеправата, свързани със стратегията, формулировките, възраженията и критиките, следва да бъдатразпределени по недискриминиращ начин. В този контекст решенията, взети с консенсус, са важни,тъй като гарантират чувство на собственост и ангажираност с общите дейности и проекти отстрана на всички партньори.
 • Принципи на доброто партньорство /прод./
 • Добро управление на проектите - Проектите могат да бъдат анализирани като съвместни дейности, в които участват различни заинтересовани страни, предприети за общото благо на всички и основаващисе на предположението, че съвместните усилия имат по-голям ефект от индивидуалната работа на отделните организации. Следователно всички партньори трябва да бъдат наясно с начина, по който се управляватпроектите.
 • Ясни договорености за финансирането - Ползите от сътрудничеството могат да бъдат различни за различните партньори и това трябвада бъде отразено в договореностите за финансирането. Тук следва да се отбележи, че приносът може да бъде осигурен и под непарична форма. С други думи“Една организация можеда има финансов принос към даден проект, докато друга може да поеме разработването иуправлението на проекта.”
 • Принципи на доброто партньорство /прод./Примерни механизми за разпределяне на разходите:- Равен дял: Всяка организация партньор заплаща равен дял от разходите по съвместен проект.- Целева група: Определянето на процента от разходите, който се заплаща от всеки партньор сеизвършва въз основа на размера на целевата група, която дадения партньор покрива.- Оценка на ресурсите: Разходите, които се заплащат от всяка организация, се определят на базатана оценка на относителните бюджетни ресурси на отделните партньори.- Население – само в случаите с партньори общини - Разпределението на разходите се извършва според населението на съответнатаобщина.Стъпки за създаване на партньорски проекти
 • Оценка на ситуацията и нуждите - Оценка на ситуацията и нуждите може да бъде извършена по различни начини. Независимоот това, всяка оценка на ситуацията и нуждите трябва да разглежда следните въпроси: определянена липсите в настоящото състояние на развитието спрямо желаната бъдеща ситуация; определянена приоритети; анализ и причини за потенциалните нужди на заинтересованите страни.
 • Начало и координация на процеса.
 • Определяне на потенциални партньори - След като бъде дадено началото на инициатива за партньорски проект,следващата стъпка е да бъдат определени партньорите.
 • Стъпки за създаване на партньорски проекти /прод./
 • Определяне на целите и изясняване на очакванията - Успешнотосътрудничество и неговата устойчивост в крайна сметка зависят от одобрениетои ангажираността на всички заинтересовани страни. Следователно е важно всички заинтересованистрани съвместно да одобрят общите и конкретните цели на своя проект. Различните очаквания и интереси на партньорите трябва да бъдат изяснени, зада бъдат избегнати недоразумения и напрежение в бъдеще. Наличието на обща цел може даспомогне за обединяването и мотивирането на различните партньори и за преодоляването наевентуални конфликти.
 • Приемане на вариант - След определянето на целите и задачите на сътрудничеството, партньорите трябва да избератподходяща организационна форма или вариант. Изборът зависи от целта на сътрудничеството иоценката на ситуацията и нуждите. На практика е възможно различни форми на сътрудничествода съществуват заедно и да се подкрепят една друга.
 • Стъпки за създаване на партньорски проекти /прод./
 • Съставяне на споразумение за сътрудничество и създаване на необходимите институции - Споразумението за сътрудничество трябва да бъде формализирано преди началото напроектните дейности. При финализирането на споразумениетоза сътрудничество е важно да се формализират договореностите. Трябва да бъде демонстриранагъвкавост, например чрез ограничаване на споразумението до пилотни проекти или чрез поставянена някакво ограничение във времето от самото начало.
 • Изпълнение - След финализирането на споразумението за сътрудничество се дава началото на проектнитедейности. В много случаи е добре да се започне с пилотен проект в отделните общини и след товапостепенно да се увеличават обхватът и мащабът. Това може да помогне на партньорите да изградятдоверие и да извлекат поуки от сътрудничеството, преди да поемат по-големи ангажименти.Изборът на персонал за осъществяване на проектите емного важен. В идеалния случай би следвало да бъдат избрани хора, притежаващи необходимитеумения, включително способност да изграждат доверие между партньорите.
 • Стъпки за създаване на партньорски проекти /прод./
 • Наблюдение и оценка на резултатите - Редовното наблюдение и оценка на резултатите спрямо заложените цели и задачи е необходимо,за да се гарантира, че проектите няма да се отклонят отзаложените цели, ще се придържат към условията на първоначалното споразумение и ще иматположителен ефект. В процеса на наблюдение следва да бъдат включени граждани от различнисоциални групи, за да се гарантира, че основаващите се на човешките права цели и задачи сапостигнати.
 • Комуникации и гражданско участие - За да се изгради доверие между партньорите и гражданите, както и за мобилизиране на ресурсив подкрепа на проекти и бъдещи действия, е необходимо да бъдат установени канали за комуникацияс всички заинтересовани страни. Това допринася и за отчетността, и прозрачността. Комуникациитеса важни и защото гарантират, че всички партньори ще бъдат информирани редовно по проектитена сътрудничеството.
 • Мобилизиране на ресурси - Мобилизирането на ресурси е ключов елемент на всеки проект и може да бъде улеснено чрез ефективни комуникации. Източници на средства могат да бъдат правителството, грантовите схеми, самите партньори, ресурси наобщината/ите на чиито територии се изпълняват проектите или ресури на НПО/бизнес сектора.
 • Въпроси при определяне на потенциални партньори според целите на партньорството
 • Специфика на потенциален партньор – мащаб, опит, развити сектори /ако е община или регион/, човешки ресурси;
 • Потребности и проблеми на общината или региона, в който ще се изпълнява проекта;
 • Наличие на квалифициран персонал в организацията партньор, с който вашите експерти да си сътрудничат;
 • Свободни ресурси и готовност за изразходване на средства във връзка със съвместни начинания;
 • Конкретни изисквания, на които следва да отговаря партньора, според програмата във връзка, с която се оформя партньорство.
 • Видове партньорства
 • Партньорство на национално ниво;
 • Партньорство на транс-гранично ниво;
 • Партньорство на транс-национално ниво.
 • При търсене и избор на партньор е препоръчително да:
 • Обявите публично търсенето на партньор;
 • Заложите конкретните изисквания, на които партньора следва да отговаря и процедурата, през която следва да премине, за да заяви своя интерес за включване в партньорство;
 • Гарантирате равнопоставеност;
 • Гарантирате прозрачност при избора.
 • Следващите слайдове дават информация за част от начините, по които се формират партньорства по евро проекти: услуги на ЕС във връзка с разработване на успешни проекти, обяви за търсене на партньори, представяния на проектни идеи.Примери за критерии, на които следва да отговаря партньор във връзка с определен проект:
 • Програма ТГС България – Турция – поне 1 партньор от Турция, който да отговаря на следните изисквания:
 • юридически лица с нестопанска цел;
 • общини от определения граничен район; асоциации на местни и регионални власти; организации на областно ниво; организации за междуобщностно сътрудничество; търговски и стопански камари, селскостопански камари; професионални сдружения; неправителствени организации; университети; училища; колежи; културни центрове
 • Да се намира в допустимите райони Одрин и Къркларели (NUTS III райони)
 • Програма INTERREG IVC:
 • Всички партньори следва да бъдат организации от обществения сектор и да са от минимум 3 различни страни, от които поне 2 - членки на ЕС. За проект от най-ниско и средно ниво на взаимодействие се изисква партньорите да са минимум 8 и максимум 20, а за най-високо ниво на взаимодействие – минимум 3 и максимум 8 партньора, поради сложността на проекта. При последния тип проекти обаче, партньорите следва да бъдат областни администрации. Проект може да бъде воден единствено от организация от държава получаваща директно субсидия от INTERREG IVC, т.е. не от страна, която е в процес на присъединяване, и която има достъп единствено до пред-присъединителни фондове.Услуги за подготовка на успешни проекти, предлагани от инициативи на ЕС
 • JASPERS, Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions /Съвместна подкрепа за проекти на евро-региони/ - http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm;
 • JEREMIE, Joint European Resources for Micro to medium Enterprises /Съвместни европейски ресурси за микро до средни предприятия/ - http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm;
 • JESSICA, Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas /Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градски ареали -http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm.
 • Онлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти
 • Профили на успешни европейски регионални проекти /финансирани най-често от програма INTERREG и/или ЕФРР/ - http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm?pay=ALL&region=ALL&the=ALL
 • Онлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти /прод./ Отдясно са показани резултатите, които търсачката подава след избиране на приоритетна сфера “Местно развитие”, без специфициране на държава или регион. Онлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти /прод./
 • Програма “Интелигентна енергия за Европа” също предлага списък с успешни проекти в сферата на енергетиката – http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/index_en.htm
 • Онлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти /прод./
 • Резултати от търсенето за проекти в сферата на производството на електричество...
 • Този сайт би могъл да предложи както идеи за партньори, притежаващи нужния опит и капацитет, така и информация и идеи относно бъдещи проекти.
 • Онлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти /прод./
 • За да си намерите партньори във връзка с проектно предложение по програма “Интелигентна енергия за Европа” или да се включите към проект, за който се търсят партньори, посетете линка - http://www.managenergy.net/submenu/Sps.htm
 • Онлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти /прод./ Следващата покана за съвместни проектни предложения по програма “Интелигентна енергия за Европа” ще бъде публикувана в средата на март 2008 и ще подкрепи:1) Европейски проекти
 • С поне 3 партньора от 3 различни страни, участващи в програмата /ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Хърватия/.
 • Максимална продължителност на проекта – 3 години.
 • Бюджет в рамките на € 0.5 - 2.5 млн. (основно разходи за човешки ресурси).
 • 2) Създаване на нови местни/регионални енергийни агенции
 • Могат да кандидатстват единствено местни/регионални власти
 • 1 кандидат = 1 проект
 • Максимум период на проекта 3 1/2 години.
 • За допълнителна информация: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htmОнлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти /прод./
 • За да си намерите партньори във връзка с проектно предложение по програма “INTERREG IVC” или да се включите към проект, за който се търсят партньори, посетете следния интернет адрес - http://www.interreg4c.net/projects.html
 • Първата покана за проектни предложения по направление INTERREG IVC бе открита на 21 септември 2007г. ибе затворена на 15 януари 2008г.http://www.interreg4c.net/Възможности за кандидатстване с проекти:}Приоритет 1: Иновации и икономика на знаниетоПрограма INTERREG IVCКато приоритетните области за подкрепа са:- Иновация и икономика на знанието;- Иновация, изследвания и технологично развитие;- Предприеимачество и МСП;- Информационно общество;- Заетост, човешки ресурси и обучение;- Околна среда и предотвратяване на рискове;- Управление на водните ресурси;- Управление на отпадъците;
 • Био-разнообразие и опазване
 • на природното наследство;- Енергия и устойчив транспорт;- Културно наследство и околна среда.}Приоритет 2: Околна среда и превенция на рискаПроект ADEP
 • Продължителност: януари 2004 - юни 2007
 • Общ бюджет: 4.475.416 €
 • ERDF принос по INTERREG IIIC:2.824.755 €
 • Водеща организация: REGION MIDI PYRENEES, Франция
 • Партньори:
 • REGION TOSCANE, Firenze, ИталияGouvernement de Navarre, Pamplona, ИспанияREGION BORDER, MIDLAND AND WESTERN, Co Roscommon, ИрландияREGION POHJOIS-SUOMI, Oulu, ФинландияREGION PODKARPACKIE, Rzeszòw, ПолшаREGION DE COUJAVIE POMERANIE, TORUN, ПолшаПроект BEACHMED-Е
 • Продължителност: юли 2005 - юни 2008
 • Общ бюджет:7.668.366 €
 • ERDF принос по INTERREG IIIC: 4.167.308 €
 • Водеща организация: Regione Lazio, Италия
 • Партньори:
 • Région Emilie Romagne, Bologna, ИталияRégion Toscane, Firenze, ИталияRégion Ligurie, Genova Италия Département de l'Hérault, Montpellier, Cedex 4, ФранцияDirection Régionale de l'Equipement Languedoc-Roussillon, Montpellier, ФранцияCommunauté de Catalogne, Barcelona, ИспанияRégion Est Macedonie et Thrace, KOMOTINI, ГърцияRégion de Crète, Héraklion, ГърцияОще успешни проекти по INTERREG IIIC
 • ECOSIND - юни 2003 - март 2007; общ бюджет 5.282.135 €, от които 2.931.263 € от ЕФРР. Водеща организация: GENERALITAT DE CATALUNYA -DEPARTAMENT DE MEDIAMBIENT /Испания/, партньори регионална агенция за защита на околната среда /Италия/, региони от Гърция и Италия;
 • PAGUS - април 2004 - септември 2007; общ бюджет 6.385.267 €, от които 4.306.205 € от ЕФРР. Водеща организация: REGIONE UMBRIA /Италия/, партньори два испански региона, португалска асоциация на общини, един гръцки регион и Министерство на инфраструктурата на Малта.
 • Change on Borders - Exchanging know-how and transferring experience amongborder regions in Europe - ноември 2003 - октомври 2007; общ бюджет 8.212.474 €, от които 4.880.641 € от ЕФРР. Това е проект ръководен от германското министерство на икономиката и енергетиката и в него участват 25 местни власти от 15 европейски държави.
 • Онлайн ресурси за търсене на партньори или включване в проекти /прод./
 • База данни с организации, институции, проекти финансирани от програма EQUAL и от Европейския социален фонд - https://webgate.ec.europa.eu/equal/jsp/index.jsp?lang=en
 • Примери за успешни партньорства
 • Международни проекти по програма Лидер - http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/project_search_js_enabled.cfm?selected_lang=en#
 • Проект “Келтска връзка” – партньори са два МИГ-а от Великобритания и Ирландия.Търсене на МИГ партньори след старта на Лидер подхода в България /1/http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/index_en.htmМИГ в ГърцияОбщо 40 МИГ са регистрирани на територията на Гърция.
 • Избираме МИГ Корфу.
 • За допълнителна информация и консултации
 • Зорница Мъчанова
 • Тел./Факс: 02/8622506
 • Мобилен: 0889/306134
 • E-mail: zinevart@gmail.com
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x