PhD Thesis Summary: Leibniz and the Problem of Organic Body // Автореферат на дисертационен труд: Лайбниц и проблемът за органичното тяло

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”   ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ   Катедра История на философията”   Лидия Боянова Кондова    АВТОРЕФЕРАТ   на дисертационен труд на тема: „Лайбниц и проблемът за органичното тяло” за присъждане на образователна и научна степен Доктор по философия” Направление: 2.3. Философия   (История на философията. Немска класическа философия)   Научен ръководител:   проф. д -  р   Димитър Денков   София, 2018  1 Дисертационният труд е обсъден и одобрен за насочване към защита на заседание на катедра История на философията” към Философския факултет на Софийския университет Св. Климент Охродски”, проведено на 18 януари 2018 г.   Защитата на дисертационния труд ще се проведе на ………….   в зала ……   на   Софийския университет Св. Климент Охридски” пред жури в състав:   проф. дфн Стилиян Йотов, СУ Св. Климент Охридски” –    председател проф. д -  р Димитър Денков, СУ Св. Климент Охридски”   проф. д -  р Христо Тодоров, НБУ   проф. дфн Веселин Петров, БАН   проф. д -  р Росен Люцканов, БАН   Дисертационният труд е с обем 224 страници. Състои се от увод, теоретичен обзор, три глави и заключение. Библиографията съдържа 225 заглавия на български, английски, френски, немски и руски език, както и 3 многотомни издания събрани съчинения на френски, немски и латински език .  2 Съдържание на автореферата   Съдържание на дисертационния труд  ...................................................................................... 3   Увод  ................................................................................................................................................. 5   Актуалност и мотивация  ............................................................................................................ 5   Предмет  ........................................................................................................................................ 7   Цел и задачи  ................................................................................................................................ 9   Методология  .............................................................................................................................. 10   Теза  ............................................................................................................................................. 10   Теоретически обзор  .................................................................................................................... 11   Първа глава: Единството на органичното тяло ....................................................................... 13   Формалният принцип  ............................................................................................................... 13   Материалният принцип  ............................................................................................................ 15   Втора глава: Активността на органичното тяло  ...................................................................... 17   Формалният принцип  ............................................................................................................... 17   Материалният принцип  ............................................................................................................ 19   Трета глава:   Познаваемостта на органичното тяло  ................................................................ 21   Теоретическото познание  ......................................................................................................... 21   Практическото познание  .......................................................................................................... 22   Заключение  .................................................................................................................................. 25   Приноси  ........................................................................................................................................ 30   Публикации  ................................................................................................................................. 31   Статии  ........................................................................................................................................ 31   Изнесени доклади  ..................................................................................................................... 31   Преводи  ...................................................................................................................................... 32   Библиография  ............................................................................................................................. 33   Първична литература  ................................................................................................................... 33   Вторична литература  ................................................................................................................... 43    3 Съдържание на дисертационния труд   Увод ………………………………………………………………………………………………... 3 Актуалност и мотивация……………………………………………………………………... ....3 Предмет………………………………………………………………………………………... ....6 Цел и задачи…………………………………………………………………………………... ....8 Методология…………………………………………………………………………………… ...9 Теза……………………………………………………………………………………... ...............9 Теоретически обзор ………………..…………………………………………………………… 11 Първа глава: Единството на органичното тяло………………………………………………... 29 1. Формалният принцип……………………………………………………………………….. 30 1. 1. Историко - философски контекст………………………………………………………... 31 1.2. Онтология……………………………………………………………………………….... 40 1.2.1. Нетелесната субстанция……………………………………………………………... 40 1.2.2. Телесната субстанция   ………………………………………………….…............. 46 1 .2.3. Онтологическите обяснения………………………………………………………… 58 Изводи……………… .. ……………………………………………………………………....... 64 2. Материалният принцип…………………………………………………………………....... 66 2.1. Историко - философски контекст………………………………………………………... 67 2.2. Онтологическа анатомия”……………………………………………………………… 71 2.2.1. Понятието за органично тяло………………………………………………………... 71 2.2.2. Органичното тяло и агрегатът……………………………………………………..... 75 2.2 .3. Естествените и изкуствените машини……………………………………………… 78 Изводи………………………… .. ……………………………………………………………... 84 Втора глава: Активността на органичното тяло……………………………………………... 87 1. Формалният принцип..……………………………………………………………………… 88 1. 1. Историко - философски контекст………………………………………………………... 89 1.2. Динамика…………………………………………………………………………………. 95 1.2.1. Сила и движение……………………………………………………………………... 95 1.2.2. Силите на телесната субстанция……………………………………………………. 99 1.3. Телеология……………………………………………………………………………… 102 1.3.1. Телеологичната основа на света   ………………………………………………….... 104 1.3.2. Функционалната йерархия и програмата на действие   …………………………… 106 Изводи………………………… .. ……………………………………………………………. 110  4 2. Материалният принцип……………………………………………………………………. 112 2. 1. Историко - философски контекст………………………………………………………. 113 2.2. Физиология……………………………………………………………………………... 115 2.2.1. Машината на квазивечното движение…………………………………………….. 115 2.2.2. Основни физиологически процеси………………………………………………… 118 2.3. Етология………………………………………………………………………………… 129 2.3.1. Рецептивност……………………………………………………………………… ...129 2.3.2. Поведение   …………………………………………………………………………… 132 2.4. Лайбниц и съвременната философия на биологията……………………………… ....134 Изводи………………………… .. ……………………………………………………………. 139 Трета глава:   Познаваемостта на органичното тяло………………………………………… 141 1. Теоретическото познание………………………………………………………………….. 144 1. 1. Историко - философски контекст………………………………………………………. 145 1.2. Философия на медицината…………………………………………………………….. 147 1. 2.1. Институцията на медицината……………………………………………………… 151 1. 2.2. Медицината като наука…………………………………………………………….. 153 1.2.3. Учението за метода…………………………………………………………………. 157 Изводи……………………………………………………………………………………….. 166 2. Практическото познание…………………………………………………………………... 168 2.1. Историко - философски контекст………………………………………………………. 169 2.2. Приложна медицина   …………………………………………………………………… 172 2.2.1. Рационализъм и емпиризъм………………………………………………………... 172 2.2.2 . Човешкото и животинското тела…………………………………………………... 175 2.2 .3. Практики с органичното тяло……………………………………………………… 178 Изводи………………………………………………………………………………………... 193 Заключение …………………………………………………………………………………….. 195 Приноси ………………………………………………………………………………………… 202 Публикации ……………………………………………………………………………………. 203 Статии…………………………………………………………………………………………. 203 Доклади………………………………………………………………………………………... 203 Преводи………………………………………………………………………………………... 204 Библиография …………………………………………………………………………………. 205 Първична литература…………………………………………………………………………. 205 Вторична литература…………………………………………………………………………. 215 Декларация за оригиналност ………………………………………………………………... 224
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x