ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА СТРУГОВИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 127
 
  ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА СТРУГОВИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА
Share
Transcript
  ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА СТРУГОВИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА   1. УВОД Све повреде уопште, па и повреде радника на радним местима веома ретко настају под дејством једног фактора. Узроци повреда се не збрајају већ се множе, тако да један фактор потенцира други и резултира повредом. С друге стране, ако се избегне дејство  једног од битних фактора, повреда се неће догодити. Веома је честа испреплетаност  различитих фактора и њихово узајамно дејство, тако да је тешко дефинисати прави узрок нежељених исхода, али   ипак скоро увек постоји један доминантан узрок повреде. Повреде на раду у металопрерађивачкој индустрији су врло честе и тешке. Према статистичким подацима, на територији бивше Југославије осамдесетих година прошлог века, у овој грани индустрије годишње се догађало око 40.000 повреда на раду са преко 150.000 изгубљених радних дана услед привремене одсутности са посла. Нису ретке и повреде са фаталним исходима. У табели бр. 1. дат је преглед оваквих повреда у појединим гранама привреде на територији Војводине.   Табела 1: Укупан број погинулих радника у појединим гранама привреде на 100.000 запослених на територији Војводине у периоду од 1993 до 2002. Године   Година   Индустр.   Пољоп.   Грађев.   Саобраћај   Трговина   Занатство Здравство Образовање..   Јавне службе   Сума  1993 -2002 63 52 29 23 8 13 20 208 2. УЗРОЦИ НАСТАНКА ПОВРЕДА У ПРОИЗВОДНОМ ПОГОНУ Тешке повреде на раду и оштећења здравља настају из два основна разлога:    непрописно урађена радна околина;    непоштовање одређених прописа и мера заштите на раду од стране самих извршиоца на машинама (оператера). Према томе, несреће на раду нису несреће које се не могу предвидети, већ се дешавају услед присуства опасности везаних за непрописно понашање извршиоца   и начина производње који носи веће или мање ризике од повреда. Најчешћи узроци тешких и лакших повреда које су последица лоше планираног и организованог радног простора су: - недовољан радни простор око машине - лоше планиран технолошки процес - незаштићеност машине - неисправан алат и опрема - лоша инсталација Најчешћи узроци повреда који су последица људског фактора су: - непознавање процеса рада - телесни и други недостаци - лоше навике - премореност - свесно излагање у циљу доказивања посебних способности    3. ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА СТРУГОВИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА За стругове се сматра да су машине “које могу све“ у производном смислу. Сигурно је да има доста истине у томе. На жалост и повреде при раду на струговима иду у прилог оваквој тврдњи, тако да је присутно од лакших и безазлених, до повреда са смртним исходом. Статистика кеже да у 26% случајева долази до повреде главе (најчешће очи), у 49% случајева страдају руке од лакших посекотина до тешких прелома костију. Повреде грудног коша, ногу и осталих делова јављају се у 25% случајева. Нерационалан и нестручан начин рада је узрок повреда на струговима у 36% случајева, недостатак или неисправност заштитних средстава у 15% случајева, недостатак заштитних направа у 20% случајева, непоштовање одредби прописа заштите у 15% случајева.   Највећи број повреда дешава се на универзалним струговима са ручним управљањем, док је упола мање повреда на полуаутоматским. 3.1. Извори повреда на стругу Најчешћи извори повреда на струговима за обраду метала су: 1.   Нус - продукти обраде, струготина, расхладна течност. 2.   Водеће и вучно вретено, преносници кретања, шипкасти материјал који штрчи из стезне главе. 3.   Обрада помоћним алатима: брусно платно, турпија, стругач. 4.   Предмети остављени на стезној глави или у њој приликом укључивања машине. 5.   Неисправан, неподесан и непричвршћен алат, недовољно причвршћен предмет обраде. 6.   Одржавање и поправка машине за време рада машине. 7.   Рад нестручних и необучених лица.  8.   Надовољно растојање између машина. 9.   Непостојање погодног простора за материјал и предмете који се обрађују. На слици 1 приказане су опасне зоне на стругу      Слика 1: Приказ опасних зона на стругу  1.   - Разводна кутија за погонску енергију. 2.   - Опасност због нехотичног укључивања главног вретена. 3.   - Опасност од ротационих елемената. 4.   - Опасност од захватања или удара стезне главе. 5.   - Опасност од захватања ротацијом радног предмета. 6.   - Опасност од избочених ротирајућих делова стезне главе. 7.   - Опасност од других ротирајућих делова. 8.   - Опасност од алата. 9.   - Опасност од заборављених кључева у стезној глави. 10.   - Опасност од ротације вучног вретена. 11.   - Опасност од ротације водећег вучног вретена.   а) Лични проблеми и одећа Лични проблеми морају се оставити изван фабричке капије. Повреда на раду није  решила ниједан личнни проблем.   Шал, кравате, широки рукави, дугачка коса, слободни делови одеће могу бити захваћени деловима који имају обртно кретање.   Слика 2 Слика 3.      Слика 4   Слика 5.   Овако ником   није успело да избегне повреду.   Док је оператер на радном месту, неопходно је да носи добро притегнуту радну одећу, да скине ручни сат, прстен, наруквицу и сличне предмете, јер они могу изазвати повреду.   б) Велику опасност представљају делови који имају обртно кретање:   Слика 6. Стезачи радног предмета   Слика 7. Обрада шипкастог материјaла   Слика 8. Стезни прстенови вретена.   Слика 9. Елементи за управљање  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x