Olasılıklar,Duruşlar,Müzakere - güncel sanatta kamusal alan tartışmaları.2007, Edt.Pelin Tan & Sezgin Boynik, İstanbul Bilgi Üniverstesi Yayınları, İstanbul

Please download to get full document.

View again

of 177
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  2  3  Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere  güncel sanatta kamusal alan tartışmaları İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 193santralistanbul   001 İstanbul, Kasım 2007 ISBN 978-605-399-018-5© Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık Müzik Yapım ve Haber Ajansı Ltd. Şti.İnönü Cad. No: 63 Kuştepe Şişli 34387 İstanbul0212 311 5000 - 311 5485yayin@bilgiyay.com www.bilgiyay.com Derleyenler Pelin TanSezgin Boynik  Metinler  Ali Akay Sotirios Bahtsetzis Claire Bishop Sezgin Boynik Rosalyn Deutsche Mika Hannula Hou HanruErden KosovaSven LüttickenJacques RanciereGerald RaunigSimon Sheikh Pelin TanSven-Olov Wallenstein Sanatçı Sunumları Pelin Tan (P.T.)Sezgin Boynik (S.B.) Tasarım ve Çizimler Minna Henriksson Sayfa Düzenlemesi İlkay Can Saray  Çeviri Özge AçıkkolEmre Ayvazİlkay BaliçŞule DemirkolNazım DikbaşErden Kosova Düzelti N. Kıvılcım Yavuz Kapak  Knut Asdam, Finally  , 2006, 35 mm filmSanatçının izniyle Baskı Scala Basım Yayım Tanıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeşilce Mah. Girne Cad. Dalgıç Sok. No: 34. Levent İstanbul 0212 281 6200  www.scalamatbaa.com Proje Koordinasyonu  Asu Aksoy Eylem Ertürk   Asistanlar  Aycan TüylüoğluFunda AçıkbaşBanu Çiçek Tulu santralistanbul Eski Silahtarağa Elektrik SantralıKazım Karabekir Cad. No: 1 34060 Eyüp İstanbul0212 311 5000info@santralistanbul.org www.santralistanbul.org www.contemporaryartinpublicspace.blogspot.com  Avrupa Birliği Kültür 2000 Programı desteğiyleMetinlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir  ve buradaki bilgilerin herhangi bir yerdeki kullanımından AB Kültür 2000 sorumlu değildir.İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Kataloglama Bölümü tarafından kataloglanmıştır.Olasılıklar, duruşlar, müzakere: güncel sanatta kamusal alan tartışmaları / editörler Pelin Tan, Sezgin Boynik.178p. 22,7cm.1. Public spaces. 2. Public art. I. Tan, Pelin. II. Boynik, Sezgin.NA9053.S6 O43 2008  Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere  güncel sanatta kamusal alan tartışmaları
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x