ỨNG DỤNG HỖ TRỢ PHÁT SINH VÀ QUẢN LÍ GIAN HÀNG TRÊN WEB

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 83
 
  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Ngô Bá Nam Phương. Khóa luận tốt nghiệp. ỨNG DỤNG HỖ TRỢ PHÁT SINH VÀ QUẢN LÍ GIAN HÀNG TRÊN WEB. Nhóm sinh viên thực hiện : Đặng Ngọc Bình Võ Hoàng Bảo Châu Nguyễn Huỳnh Đức Trần Anh Khoa. Nội dung trình bày. Đặt vấn đề. Các bước để có 1 Gian hàng trực tuyến.
Share
Transcript
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Ngô Bá Nam PhươngKhóa luận tốt nghiệpỨNG DỤNG HỖ TRỢ PHÁT SINH VÀ QUẢN LÍ GIAN HÀNG TRÊN WEB
 • Nhóm sinh viên thực hiện:
 • Đặng Ngọc Bình
 • Võ Hoàng Bảo Châu
 • Nguyễn Huỳnh Đức
 • Trần Anh Khoa
 • Nội dung trình bàyĐặt vấn đềCác bước để có 1 Gian hàng trực tuyếnĐặt vấn đềCác Hệ thống Hỗ trợ quản lí Gian hàng trực tuyếnĐặt vấn đề
 • Top 10 websites
 • 30,000 gian hàng
 • Sản phẩm phong phú
 • Khả năng tùy biến chưa tốt.
 • Các Hệ thống Hỗ trợ quản lí Gian hàng trực tuyếnĐặt vấn đề
 • Mã nguồn mở
 • Ngôn ngữ PHP
 • 2,5 triệu lượt download
 • Người dùng phải tự khởi tạo nội dung và triển khai
 • Các Hệ thống Hỗ trợ quản lí Gian hàng trực tuyếnĐặt vấn đề
 • Phát sinh Website
 • 20 triệu sites
 • Khả năng tùy chỉnh cao
 • Người dùng phổ thông
 • Các Hệ thống Hỗ trợ quản lí Gian hàng trực tuyếnĐặt vấn đềMục tiêu đề tàiNội dung trình bàyCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuVấn đề Kiến trúc hệ thốngCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuKiến trúc hệ thốngHệ thống Hỗ trợ phát sinh và quản lí Gian hàng trên WebHệ thống gian hàngStore GeneratorCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuDanh sách các Module đã phát triểnCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuVấn đề Cơ sở dữ liệu của hệ thốngCách tổ chức 1Cách tổ chức 2Store GeneratorTất cả trong mộtCác gian hàngCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuVấn đề Thêm trang mớiPageBaseControllerKHÔNG CẦN BIÊN DỊCH LẠI NHỮNG PHẨN ĐÃ CÓ KHI THÊM TRANGCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuVấn đề Liên lạc – truyền dữ liệu giữa các ComponentCác vấn đề và giải pháp đã tìm hiểuVấn đề Liên lạc – truyền dữ liệu giữa các ComponentBaseControllerPluginNội dung trình bàyỨng dụng Hỗ trợ quản lí Gian hàng trên WebỨng dụng Hỗ trợ quản lí Gian hàng trên Web
 • Store Generator
 • Ứng dụng Hỗ trợ quản lí Gian hàng trên Web
 • Gian hàng
 • Nội dung trình bàyKết luận – Hướng phát triểnCác kết quả đạt đượcKết luận – Hướng phát triểnKết luận – Hướng phát triểnHướng phát triểnCác nguồn tham khảoJon Galloway (2011), “ASP MVC Music Store Tutorial” version 3.0http://telerik.com/helphttp://weblogs.asp.net/imranbaloch/archive/2011/06/27/view-engine-with-dynamic-view-location.aspxhttp://fzysqr.com/2010/04/26/asp-net-mvc2-plugin-architecture-tutorial/http://blog.maartenballiauw.be/post/2009/04/21/ASPNET-MVC-and-the-Managed-Extensibility-Framework-%28MEF%29.aspxCám ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!
  Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x