mrec5bee

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  mrec5bee
Share
Transcript
  LOKALNE RAČUNARSKE MREŽE    Pojam i prenost umrežavanja   Računarska mreža skup o va ili više računara, koji su međusobno povezani rai razmene poataka i korišdenja zajeničkih resursa (štampač, skener,informacije, baze poataka, aplikacije, it.)  Prednosti umrežavanja:   1. Deljenje resursa (povedanje efikasnosti i smanjenje troškova)  2. Centralizacija (velike centralizovane baze podataka) 3. Zaštita (omogudena centralizacijom)  Nedostaci: - kompleksnost (za upravljanje mrežom neophoni stručnjaci)  - Depersonalizacija komunikacije (gubi se humani karakter komunikacije među ljuima)    Lokalne mreže (LAN)   Lokalna računarska mreža (Local Area Network –  LAN) je skup računara koji su povezani u jenu računarsku mrežu, na relativno malom prostoru, kao što su sobe, kancelarija ili zgraa   Glavna karakteristika lokalnih mreža, po čemu se one razlikuju o mreža na velikim poručjima (WAN) jeste mnogo veda brzina prenosa podataka (reda 10 do 1000 MB/sec) i nepostojanje potrebe za zakupljenim telekomunikacionim vodovima  Najčešdi meto povezivanja računara u lokalnoj mreži jeste:  - kablovima (Ethernet) - bežično (Wireless)   Komponente za lokalne mreže (LAN  ):   ã računari ( klijenti ) sa instaliranim mrežnim karticama ã server ã hab ã kablovi za povezivanje ã operativni sistemi koji poržavaju ra mreže   ã modem za dial- up Internet konekcije (ili neki rugi uređaj za pristup Internetu) Gore naveena oprema nije neophona. Za magistralnu mrežu hab nije potreban, a za peer to peer mrežu ne treba efinisati server.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x